Incălcarea prevederilor art. 90 şi 85 din Codul de procedură civilă.


Audierea martorilor este admisibila doar daca citarea paratilor este legal facuta.Prin sentinta civila nr. 136 din 13.01.2009 a Judecatoriei Baia Mare, s-a admis actiunea formulata de reclamanta Hoban Ioana în contradictoriu cu pâ¬râtul Hoban Ilie Radu si în consecinta s-a dispus rezolutiunea contractului de în¬tretinere imobiliar autentificat sub nr. 4728 din 13.12.1999, de notar public Mircea Bal, încheiat între parti, având ca obiect casa de locuit si terenul aferent în suprafata de 522 mp, situate în Baia Mare, str. Viilor nr. 7A, înscrise în CF 15223 Baia Mare nr. topo 4204/10  si repunerea partilor în situatia  anterioara în¬cheierii contractului, în sensul radierii din CF 15223 a dreptului de pro¬prie¬ta¬te înscris sub B4 al pârâtului, precum si a mentiunii de sub C1 si C2 vizând drep¬tul de uzufruct viager.

Pârâtul a fost obligat la plata sumei de 1.900 lei cheltuieli de judecata ca¬tre reclamanta.

Cauza s-a aflat în rejudecare dupa casare, potrivit deciziei civile nr. 976/R/17.09.2008 a Tribunalului Maramures, care a casat sentinta civila nr. 1060/25.02.2008 a Judecatoriei Baia Mare.

Îndrumarul deciziei de casare vizeaza verificarea perioadelor distincte în care pârâtul nu si-a îndeplinit obligatia de întretinere pentru care au fost audiati martori.

Acestia au confirmat faptul ca în cursul anului 2007, când între parti a mai avut loc un proces cu acelasi obiect, pârâtul s-a obligat printr-un înscris a¬ne¬xat la dosar sa-i achite reclamantei o suma de bani cu titlu de întretinere, o¬bli¬gatie pe  care pârâtul nu a achitat-o.

Totodata, pârâtul nu a fost vazut la locuinta reclamantei.

Din coroborarea declaratiilor martorilor audiati cu sustinerile re¬cla¬man¬tei, rezulta faptul ca pârâtul nu si-a îndeplinit obligatiile asumate prin con¬tra¬ctul de întretinere încheiat.

Martora Rezmives Floare a declarat ca este vecina cu reclamanta de cir¬ca 30 de ani si nu-l cunoaste pe pârât.

Fata de aceste considerente s-a apreciat ca actiunea reclamantei este în¬te¬meiata, astfel ca, având în vedere caracterul indivizibil a contractului de în¬tre¬tinere se impune rezolutiunea întregului contract, întrucât contractul de în¬tre¬tinere este un contract cu titlu oneros, în raport cu continutul contractului o¬bli¬gatiei de întretinere asumata de debitor, are caracter de indivizibilitate când este instituita  în beneficiul mai multor creditori, fara a se preciza ca este vorba de obligatii distincte pentru  fiecare creditor.

Astfel ca debitorul s-a obligat sa presteze o singura obligatie indivizibila  (art. 1058 Cod civil).

Deoarece obligatia de întretinere indivizibila nu este susceptibila de e¬xe¬cu¬tare partiala, sanctiunea civila a rezolutiunii contractului  duce la restituirea tu¬turor bunurilor, obiect al contractului, indiferent carora si în ce proportii au a¬partinut fiecarui creditor.

În speta, desi unul dintre creditorii întretinerii a decedat, se impune re¬zo¬lutiunea întregului contract, având în vedere cele aratate mai sus, retinându-se ca prezenta actiune vizeaza o perioada distincta de cele analizate în dosarele a¬ne¬xate, în care reclamanta a facut dovada ca pârâtul nu si-a îndeplinit obligatia de întretinere.

Sentinta a fost atacata cu recurs de catre pârâtul Hoban Ilie Radu care a solicitat, în principal, în temeiul art. 304 pct. 5 Cod procedura civila, casarea sen¬tintei si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond, potrivit art. 312 alin. 5 Cod procedura civila.

În subsidiar, în temeiul art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, s-a solicitat mo¬dificarea sentintei în sensul respingerii actiunii reclamantei, potrivit art. 312 alin. 3 Cod procedura civila.

În motivarea sentintei se arata ca, pe parcursul solutionarii cauzei nu a fost citat de la adresa unde locuieste – Baia Mare, str. V. Babes, nr. 3/24 cin din Baia Mare, str. Viilor, nr. 6.

În ce priveste obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata în cuantum de 1.900 lei, acestea nu au fost justificate.

În ce priveste petitul subsidiar, cere a se avea în vedere ca si-a îndeplinit o¬bligatia de întretinere fata de reclamanta. De asemenea întretinerea a fost a¬cor¬data si defunctului sot al reclamantei Hoban Saila, însa, dupa decesul a¬ces¬tuia reclamanta, fiind influentata de fiica sa Lupse Hoban Anuca, s-a mutat din i¬mobilul de pe str. Viilor în cel de pe str. Theodor Aman si i-a refuzat în¬tre¬ti¬ne¬rea.

Intimata Hoban Ioana, prin întâmpinare, a solicitat respingerea re¬cur¬su¬lui ca nefondat, aratând ca recurentul nu i-a acordat întretinere, nu a vizitat-o când a fost internata în spital si nici nu i-a cumparat medicamentele necesare.

Analizând sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs invocate si a pre¬vederilor art. 3041 Cod procedura civila, tribunalul constata urmatoarele:

Recurentul Hoban Ilie Radu a facut dovada cu cartea de identitate seria MM nr. 335814 eliberata de SPCLEP Baia Mare ca are domiciliul în Baia Mare, str. Dr. V. Babes, nr. 3/24, jud. Maramures.

Se constata ca pârâtul-recurent a fost citat de la adresa din Baia Mare, str. Viilor, nr. 6, unde sustine ca nu a locuit niciodata.

Tribunalul constata ca instanta a procedat la audierea martorilor în con¬ditiile în care pârâtul nu a fost legal citat.

În dosarul în care s-a dispus rejudecarea dupa casare, pârâtul intimat si-a indicat adresa ca fiind în Baia Mare, str. Dr. V. Babes, nr. 3/24, jud. Maramures, adresa de la care nu a fost citat. Pentru termenul din 05.01.2009, desi s-a dispus citarea pârâtului la interogator, acesta nu a fost citat de la nici o adresa.

Judecatoria a pronuntat sentinta cu încalcarea prevederilor art. 90 si 85 din Codul de procedura civila.

Aceasta încalcare atrage incidenta în cauza a prevederilor art. 312 alin. 5 Cod procedura civila.