Incalcarea principiului contradictorialitatii si al dreptului la aparare. Nerespectarea dispozitiilor art. 261 pct. 5 cod procedura civila


Expertiza efectuata în cauza si care constituie principala proba pentru pronuntarea hotarârii fata de recurenti, nu le este opozabila acestora, motivat de faptul ca la data efectuarii acestia nu erau parte în proces, nu s-a efectuat în contradictoriu cu acestia si expertiza nu le-a fost comunicata, din dovada de citare, pentru termenul la care cauza a si fost solutionata, nu rezulta ca li s-a comunicat expertiza, ci doar precizarea de actiune, neacordându-li-se termen pentru a putea depune probe,incalcandu-se principiul contradictorialitatii si al dreptului nla aparare. Ca o garantie a caracterului echidistant al procedurii judiciare si a respectarii dreptului de aparare al partilor,hotararea trebuie sa cuprinda „motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei, cum si cele pentru care s-au înlaturat cererile partilor” (art. 261 pct. 5 Cod procedura civila).Prin sentinta civila nr.2708/05.11.2008, pronuntata de Judecatoria Sighetu Marmatiei, s-a admis în parte actiunea civila formulata de reclamanta Iuga Maria, în contradictoriu cu pârâtii Pop Ioan, Fagaras Vasile si Fagaras Nita, Sofrag Nicolae si Sofrag Maria si în consecinta:

-pârâtul Pop Ioan a fost obligat sa predea în deplina proprietate si pasnica folosinta a reclamantei, terenul în suprafata de 78 mp înscris în CF 3874 nr. top.3708/1, identificat prin expertiza întocmita în cauza de ing. Kalmar Tiberiu

-pârâtii Fagaras Vasile si Fagaras Nita, au fost obligati sa lase reclamantei în deplina proprietate si pasnica folosinta, terenul în suprafata de 79 mp înscris în CF 3874 nr. top.3708/1, identificat prin expertiza întocmita în cauza de ing. Kalmar Tiberiu

-pârâtii Sofrag Nicolae si Sofrag Maria au fost obligati sa lase reclamantei în deplina proprietate si pasnica folosinta, terenul în suprafata de 101 mp înscris în  CF 3874 nr. top.3708/1, identificat prin expertiza întocmita în cauza de ing. Kalmar Tiberiu.

A fost respinsa actiunea în contradictoriu cu pârâtii Tomoiaga Vasile si Tomoiaga Nastaca, iar pârâtii Pop Ioan, Sofrag Nicolae  si Sofrag Maria au fost obligati în solidar în favoarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata în suma de 3868 lei.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, judecatoria a retinut ca, cauza este în cel de al doilea ciclu procesual.  Initial prin sentinta civila pronuntata, s-a respins actiunea reclamantei, hotarârea fiind mentinuta si în recurs. Ca urmare a promovarii contestatiei în anulare, aceasta a fost admisa, s-a anulat decizia pronuntata în recurs si s-a casat hotarârea judecatoriei cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

În rejudecare, reclamanta si-a precizat actiunea si fata de pârâtii Fagaras Vasile si Fagaras Nita, Sofrag Nicolae si Sofrag Maria, Tomoiaga Vasile si Tomoiaga Nastaca, aceasta precizare impunându-se pe baza constatarilor din raportul de expertiza.

Judecatoria retine ca prin titlul de proprietate 60377/17, reclamantei i-a fost reconstituit dreptul de proprietate si asupra terenului situat în  Salistea de Sus, la locul numit ”Ses la Halusca” în suprafata de 1200 mp, înscris în CF 3874 nr. top.3708/1. Din raportul de expertiza întocmit în cauza de ing. Kalmar Tiberiu, rezulta ca reclamanta foloseste doar suprafata de 905 mp, diferenta fiind folosita de pârâtii Pop Ioan-78 mp, pârâtii Fagaras-79 mp, pârâtii Sofrag-101mp, iar suprafata de 37 mp. este folosita de numitul Iuga Dumitru.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal au declarat recurs pârâtii Pop Ioan si Sofrag Nicolae si Sofrag Maria.

Pârâtul Pop Ioan a solicitat admiterea recursului, în principal casarea hotarârii si trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în subsidiar modificarea hotarârii în sensul respingerii în tot a actiunii, cu obligarea reclamantei-intimate la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea recursului se sustine nelegalitatea hotarârii judecatoriei, prin prisma urmatoarelor considerente:

-pârâtul –recurent nu a fost de acord cu modificarea actiunii reclamantei, astfel ca instanta de judecata nu putea decât sa dispuna disjungerea precizarii, care este o modificare de actiune, fiind introdusi în cauza noi pârâti. Procedând altfel, instanta a încalcat dreptul procesual al pârâtului si a nesocotit dispozitiile imperative privitoare la momentul procesual pâna la care se poate dispune modificarea cererii de chemare în judecata.

-instanta califica gresit cererea precizata, în sensul ca desi o accepta ca o cerere de chemare în judecata a altor persoane, omite ca prevederile art. 52 cod procedura civila o obliga sa se pronunte asupra încuviintarii în principiu asupra interventiei.

-hotarârea este lovita de nulitate, întrucât nu este motivata în nici un fel cererea de disjungere

-s-au încalcat dispozitiile art. 315 cod procedura civila, astfel, judecatoria a ignorat dispozitivul de îndrumarea a instantei de casare. Prin aceasta s-a dispus ca în rejudecare sa se completeze lucrarea de expertiza, în sensul de a se pronunta expertul cu exactitate, daca pârâtul –recurent Pop Ioan, foloseste teren din terenul reclamantei si daca da ce suprafata. Expertiza efectuata în cauza nu lamureste aceste aspecte, mai mult chiar ridica un serios semn de întrebare asupra posibilitatii de a exista în realitate suprafata de teren de 1200 cuprinsa în procesul verbal de punere în posesie a reclamantei-intimate.

-prin probele administrate, reclamantul nu a dovedit îndeplinirea conditiilor pentru admisibilitatea actiunii în revendicare, respectiv, daca pârâtul foloseste sau nu din terenul reclamantei

Pârâtii Sofrag Nicolae si Sofrag Maria, au solicitat admiterea recursului, în principal casarea hotarârii si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante, iar în subsidiar, solicitând modificarea hotarârii în sensul respingerii actiunii fata de recurentii –pârâti.

În motivarea recursului se sustine nelegalitatea hotarârii, pentru urmatoarele considerente:

-hotarârea se bazeaza pe un raport de expertiza care nu este opozabil recurentilor. Când s-a efectuat lucrarea de expertiza, recurentii nu aveau calitate procesuala în dosar, astfel ca nu au fost citati si nici nu au fost prezenti când s-a efectuat expertiza si nu au avut posibilitatea de a se pronunta asupra acesteia, deoarece, expertiza nu a fost comunicata recurentilor-pârâti.

Prin întâmpinarea depusa, intimata-reclamanta a solicitat respingerea recursurilor ca nefondate, hotarârea judecatoriei fiind legala si temeinica. Îndrumarea instantei de casare a fost respectata, în sensul ca a fost clarificat daca pârâtul Pop Ioan detine teren din terenul proprietatea reclamantei si care este aceasta suprafata.

În mod legal a fost respinsa cererea de disjungere, întrucât necesitatea introducerii în cauza si a altor persoane a rezultat din lucrarea de expertiza efectuata în cauza.

Noii chemati în judecata au fost citati cu o copie a actiunii si a raportului de expertiza, astfel ca acestia au avut posibilitatea de a se pronunta asupra actiunii si a expertizei, astfel ca pârâtii recurenti si-au exprimat pozitia procesuala.

Examinând recursurile prin prisma probelor de la dosar, tribunalul le apreciaza întemeiate, pentru considerentele ce urmeaza.

Hotarârea trebuie sa cuprinda, ca o garantie a caracterului echidistant al procedurii judiciare si a respectarii dreptului de aparare al partilor, „motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei, cum si cele pentru care s-au înlaturat cererile partilor” (art. 261 pct. 5 Cod procedura civila).

Din acest punct de vedere, critica recurentului Pop Ioan este întemeiata ,,instanta fondului nemotivând în nici un fel cererea de disjungere, formulata de acesta, privind actiunea îndreptata împotriva altor persoane.

În ce priveste critica în sensul nerespectarii dispozitiilor art. 52 cod procedura civila, aceasta este neîntemeiata. În cauza nu suntem în prezenta interventiei în interes propriu sau accesoriu, ci asa cum în mod corect a calificat instanta fondului, este vorba despre o precizare a actiunii, în sensul introducerii în cauza si a altor persoane, necesitatea introducerii acestora în cauza rezultând din lucrarea de expertiza efectuata în cauza, astfel ca nu se impunea acordul recurentului pârât, nefiind vorba despre o modificare a actiunii.

Nu se verifica nici critica privind nerespectarea de catre instanta fondului a îndrumarului instantei de casare, deoarece dupa casarea cu trimitere s-a dispus efectuarea expertizei de specialitate, iar din aceasta expertiza rezulta ca recurentul ocupa o suprafata, astfel cum s-a indicat, din terenul reclamantei-intimate.

În ce priveste criticile formulate prin recursul pârâtilor Sofrag, acestea sunt în totalitate întemeiate, acestia fiind privati de un proces echitabil, din perspectiva asigurarii dreptului la aparare. Se constata astfel ca expertiza efectuata în cauza si care constituie principala proba pentru pronuntarea hotarârii fata de recurenti, nu le este opozabila acestora, motivat de faptul ca la data efectuarii acestia nu erau parte în proces, nu s-a efectuat în contradictoriu cu acestia si expertiza nu le-a fost comunicata, din dovada de citare, pentru termenul la care cauza a si fost solutionata, nu rezulta ca li s-a comunicat expertiza, ci doar precizarea de actiune, neacordându-li-se termen pentru a putea depune probe, situatie în care s-a încalcat principul contradictorialitatii si al dreptului la aparare. Instanta de recurs a dispus casarea hotarârii si trimiterea cauzei spre rejudecare, cu indrumarea ca in rejudecare instanta sa se pronunte motivat cu privire la cererea de disjungere formulata de pârâtul Pop Ioan, si sa dea posibilitatea pârâtilor Sofrag sa-si formuleze apararea si sa propuna probe.