Puterea de lucru judecat a unei hotărâri judecătoreşti prin care s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale; lipsa de interes în promovarea unei acţiuni în grăniţuire în condiţiile în care reclamantul contestă doar suprafaţa înscrisă în cf a imobilu


Constată că , prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.02.2013 , reclamanta S.C. A. S.R.L. , cu sediul în M. , str. M., nr.- , jud. S., a solicitat , în contradictoriu cu pârâţii  R. O. I. şi R. V., domiciliaţi în M., str. M., nr.- , jud. S., V. I. şi V. C., domiciliaţi în M., str. M., nr.- , jud. S., şi M. M. reprezentat de Primar , ca , prin sentinţa care se va pronunţa : să se constate existenţa dreptului reclamantei asupra imobilului înscris în CF – M. nr. top. 1401 , cu suprafaţa reală de 270 mp ; să se stabilească linia de graniţă faţă de imobilele învecinate proprietatea pârâţilor , potrivit posesiei şi folosinţei actuale , pe aliniamentele existente în prezent , potrivit delimitărilor şi împrejmuirilor existente , să se modifice înscrierea în CF – M. nr. top. 1401 de la suprafaţa de 216 mp înscrisă în cartea funciară la suprafaţa reală de 270 mp , cu obligarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară să efectueze rectificarea şi înscrierea corectă potrivit hotărârii şi raportului de expertiză care să facă parte integrantă din hotărâre .

În motivarea acţiunii sale , reclamanta susţine că imobilul său , care se învecinează cu cele ale pârâţilor , are o suprafaţă reală mai mare decât cea înscrisă în cartea funciară , astfel cum reiese din raportul de expertiză extrajudiciară ataşat .

În drept sunt invocate prevederile Legii 7/1996 şi cele ale art. 914 C.civ.

Prin întâmpinarea formulată ( fila 25 ) , pârâtul M. M. , reprezentat de Primar , a arătat că cererea de rectificare a cărţii funciare sub aspectul suprafeţei de teren a mai făcut obiectul unei cauze , înregistrată cu nr. x/257/2011 la Judecătoria Mediaş , sentinţa pronunţată în acea cauză având putere de lucru judecat în această privinţă . Pe fondul cauzei , pârâtul susţine că nu se opune admiterii acţiunii , în măsura în care aceasta se dovedeşte a fi întemeiată .

Pârâtul R. O. , prezent în instanţă , a arătat că este de acord cu acţiunea reclamantei .

Ceilalţi pârâţi nu s-au înfăţişat în instanţă şi nu şi-au precizat poziţia procesuală în cauză .

S-a ataşat dosarul x/257/2011 al Judecătoriei Mediaş , în urma referatului întocmit de grefier cu ocazia înregistrării cauzei deduse judecăţii ( fila 2 dosar ).

În dosarul ataşat s-a pronunţat sentinţa nr. 3022/24.11.2011 ( devenită irevocabilă ), prin care a fost respinsă acţiunea civilă formulată de reclamanta S.C. A. S.R.L.  M. în contradictoriu cu pârâţii  R. O. I. şi R. V. , V. I. şi V. C. şi M. M. reprezentat de Primar , ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă . Obiectul acţiunii viza rectificarea înscrierii în CF x Mediaş nr. top. 1401 de la suprafaţa de 216 mp înscrisă în cartea funciară la suprafaţa reală de 270 mp , cu obligarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară să efectueze rectificarea şi înscrierea corectă potrivit hotărârii şi raportului de expertiză care să facă parte integrantă din hotărâre .

În motivarea acelei acţiuni , reclamanta a invocat aceleaşi argumente referitoare la suprafaţa reală a terenului , în baza aceluiaşi raport de expertiză extrajudiciară ca şi cel depus în prezenta cauză .

Aşadar , reclamanta a chemat din nou în judecată aceeaşi pârâţi , pentru a obţine rectificarea suprafeţei de teren înscrise în CF x Mediaş nr. top. 1401, invocând motive de fapt şi de drept identice . Pentru a crea , însă , aparenţa că ar exista o diferenţă între acţiunea nou introdusă şi cea anterioară , reclamanta a formulat în plus un petit de stabilire a liniei de graniţă între imobilul său şi cele învecinate aparţinând pârâţilor , solicitând , de asemenea , să se constate existenţa dreptului său asupra imobilului cu suprafaţa reală de 270 mp .

Potrivit dispoziţiilor art. 431 din noul Cod de procedură civilă , nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate , în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect .

Ca atare , instanţa reţine că există autoritate de lucru judecat în ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la rectificarea cărţii funciare nr. x Mediaş nr. top. 1401 , raportat la sentinţa nr. 3022/24.11.2011 , pronunţată în dosarul x/257/2011 al Judecătoriei Mediaş , dată fiind identitatea de părţi , obiect şi cauză .

Nu are relevanţă faptul că în cauza anterioară a fost respinsă acţiunea pe temeiul lipsei calităţii procesuale a pârâţilor , şi nu pe fond , de vreme ce s-a constatat că pârâţii nu au calitate procesuală raportat la cererea de rectificare a cărţii funciare , cerere care a fost formulată şi în prezenta cauză tot în contradictoriu cu aceeaşi pârâţii . În mod evident , reclamanta a formulat petitul referitor la stabilirea liniei de graniţă tocmai pentru a da legitimitate procesuală pârâţilor . Legitimitatea procesuală a acestora este valabilă , însă , numai în ceea ce priveşte stabilirea liniei de graniţă , date fiind considerentele care au stat la baza respingerii acţiunii anterioare .

Prin urmare , va fi admisă excepţia autorităţii de lucru judecat privind capătul de cerere referitor la rectificarea cărţii funciare nr. x Mediaş nr. top. 1401 .

În ceea ce priveşte cererea de stabilire a liniei de graniţă care desparte imobilul reclamantei de imobilele învecinate aparţinând pârâţilor , instanţa reţine că aceasta este lipsită de interes , întrucât linia de graniţă actuală nu este contestată de către reclamantă , aceasta susţinând , de altfel , că aliniamentele existente , materializate prin delimitările şi împrejmuirile existente , sunt corecte şi recunoscute de părţi prin exercitarea posesiei şi folosinţei imobilelor în limitele acestora .

Exercitarea unei acţiuni în justiţie presupune , printre alte condiţii impuse de lege , şi justificarea unui interes în promovarea şi desfăşurarea activităţii jurisdicţionale .

Interesul pretins părţii reclamante nu constă numai în interesul material sau moral inerent dreptului subiectiv invocat , ci trebuie analizat din perspectiva necesităţii punerii în mişcare a unei proceduri judiciare pentru recunoaşterea sau realizarea acestui drept .

Potrivit art. 560 C.civ. „ proprietarii terenurilor învecinate sunt obligaţi să contribuie la grăniţuire prin reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare …”.

Aşadar , se impune stabilirea liniei de graniţă în situaţia în care limitele dintre două terenuri limitrofe nu sunt determinate prin semne exterioare vizibile . Interesul celui care promovează o acţiune în justiţie pentru stabilirea liniei de graniţă este justificat , prin urmare , de necesitatea materializării prin semne exterioare vizibile a limitelor terenului aflat în proprietatea sa , pentru a-şi putea exercita dreptul de folosinţă asupra acestuia în limitele fondului său .

În speţă , reclamanta nu contestă graniţa care separă imobilul său de cele învecinate , şi arată în mod expres că aliniamentele existente , materializate prin delimitările şi împrejmuirile existente , sunt corecte şi recunoscute de părţi prin exercitarea posesiei şi folosinţei terenurilor în limitele acestora .

Ca atare , instanţa reţine că reclamanta nu are interes în promovarea unei acţiuni de grăniţuire .

În ceea ce priveşte capătul de cerere vizând constatarea existenţei dreptului reclamantei asupra imobilului înscris în CF x Mediaş nr. top. 1401 , cu suprafaţa reală de 270 mp , instanţa reţine că şi acesta este lipsit de interes , pe de o parte , dat fiind faptul că acest petit este în strânsă legătură cu solicitarea de rectificare a cărţii funciare în ceea ce priveşte suprafaţa terenului ( care a fost respins pe temeiul autorităţii de lucru judecat ) , iar , pe de altă parte , întrucât reclamanta are recunoscut dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF x Mediaş nr. top. 1401 , şi , deci , nu se justifică desfăşurarea unei proceduri judiciare pentru a se constata un drept pe deplin recunoscut şi necontestat .

În consecinţă , va fi admisă excepţia lipsei de interes invocată din oficiu .

Pentru considerentele evocate , va fi respinsă acţiunea reclamantei în ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la rectificarea cărţii funciare nr. x Mediaş nr. top. 1401, în temeiul autorităţii de lucru judecat , celelalte capete de cerere urmând a fi respinse ca fiind lipsite de interes.