Recurs declarat împotriva hotărârii prin care s-a admis în mod greşit excepţia autorităţii de lucru judecat


Dosar nr. 8988/215/2011

157. Recurs declarat împotriva hotarârii prin care s-a admis în mod gresit exceptia autoritatii de lucru judecat

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECTIA I CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 1661/2012

Sedinta publica de la 01 Octombrie 2012

T R I B U N A L U L

Asupra  recursului civil de fata:

La data de 23.02.2011 s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova sub nr. 8988/215/2011 cererea de chemare în judecata formulata de catre reclamantul C. I., prin care solicita în contradictoriu cu pârâtul C. Gh., iesirea din indiviziune dupa autoarea C. E..

In fapt, reclamantul a aratat ca solicita iesirea din indiviziune, conform cotelor legale, asupra cotei de 1/4 ce a apartinut autoarei C. E., asupra terenului cuprins in TP nr. 15572/31.08.2010, prin care reclamantului si autoarei le-a fost reconstituit dreptul de proprietate de pe urma autorului C. I., cota de 3/4 din teren fiind bun propriu, iar pentru pârât cota de 1/8. Terenul mai sus mentionat este in suprafata de 1 ha si 5100mp, situat in com Simnicu de sus, astfel cum este evidentiat in TP nr. 15572/31.08.2010.

A mai precizat reclamantul ca in masa partajabila nu intra suprafata de 1600 mp din TP nr. 15572/31.08.2010, precum si suprafata de 2700 mp, deoarece aceste suprafete au facut obiectul contractului de întretinere nr. 512/24.05.1999, prin care autoarea i-a înstrainat suprafata de 3200 mp, iar prin contractul de întretinere autentificat sub nr. 11397/20.04.1994, autoarea i-a înstrainat cote de 1/2, din totalul de teren intravilan, loc de casa in suprafata de 1200 mp.

Prin sentinta civila nr. 4393/26.03.2008 a Judecatoriei Craiova s-a mai dispus partajarea averii succesorale a autoarei C. E., unde s-a stabilit ca reclamantul si pârâtul sunt unici mostenitori legali acceptanti ai succesiunii, insa in acel dosar s-au împartit terenurile conform TP nr. 2180-48343/15.11.2001.

A mai precizat reclamantul ca ulterior acestui partaj a formulat actiune in anularea titlului de proprietate nr. 2180-48343/15.11.2001, iar prin decizia civila nr. 148/27.01.2010 a Tribunalului Dolj s-a dispus anularea acestui TP, cu consecinta radierii numelui pârâtului din titlu. Astfel s-a emis un nou titlu de proprietate, respectiv TP nr. 15572/31.08.2010.

La termenul din data de 27.04.2011 pârâtul C. Gh. a formulat întâmpinare, prin care a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat.

In motivare, a aratat ca Judecatoria Craiova si Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 11442/215/2007 au dezbatut succesiunea autoarei C. E. si s-a dispus iesirea din indiviziune, în cote de 1/2 pentru fiecare mostenitor.

Împotriva sentintei civile pronuntate de Judecatoria Craiova în dosarul nr. 11442/215/2007, reclamantul a formulat si cerere de revizuire, însa si aceasta cerere a fost respinsa conform sentintei civile nr. 13844/14.09.2010, definitiva prin decizia civila nr. 64/18.01.2011 pronuntata de Tribunalul Dolj.

A aratat pârâtul ca, prin formularea unei noi cereri de iesire din indiviziune reclamantul încearca sa induca in eroare instanta, având în vedere ca ulterior ramânerii definitive a cererii de partaj, a formulat o cerere in anularea titlului de proprietate.

Având în vedere tripla identitate a autoritatii de lucru judecat, pârâtul a solicitat respingerea actiunii.

Cererea nu a fost motivata în drept si nu au fost solicitate probe.

La data de 26.05.2011, reclamantul a depus, prin serviciul registratura, raspuns la întâmpinarea prin care a solicitat respingerea exceptiei autoritatii de lucru judecat.

In motivare a aratat ca în speta de fata s-a solicitat iesirea din indiviziune conform cotelor legale asupra terenului cuprins în TP nr. 15572/31.08.2010 emis pe numele reclamantului si a mamei sale C. E. Acest titlu nu proprietate nu a fost avut in vedere la partajarea dispusa prin sentinta civila nr. 4393/26.03.2008. Prin aceasta sentinta s-a dispus partajarea terenurilor din titlul de proprietate nr. 2180-48343/15.11.2001, titlu de proprietate care ulterior a fost constatat nul, prin radierea numelui pârâtului C. Gh. în calitate de titular de rol.

Prin sentinta civila nr.3914/14.03.2012, pronuntata de Judecatoria Craiova,  în dosarul nr.8988/215/2011, a fost  admisa exceptia autoritatii de lucru judecat, formulata de pârât prin întâmpinare.

A fost respinsa actiunea formulata de reclamantul C. I., în contradictoriu cu pârâtul C. Gh., ca fiind intervenita autoritatea de lucru judecat.

Pentru a se pronunta astfel, instanta  a retinut urmatoarele:

Potrivit art. 137 alin. 1 Cod proc. civ. ” instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea in fond a pricinii”. Astfel urmeaza a se analiza cu prioritate exceptia autoritatii de lucru judecat, exceptie de fond, peremptorie si absoluta.

Autoritatea de lucru judecat prevazuta de art. 1201 Cod civil constituie un principiu de interes general, potrivit caruia ceea ce s-a hotarât într-un act de jurisdictie se considera ca exprima adevarul si judecata nu mai poate fi reluata, acest principiu punând capat in mod irevocabil oricarui litigiu in care partile au uzat de toate caile de atac deschise si puse la dispozitia lor de catre lege.

Aceasta exceptie are la baza regula ca o actiune nu poate fi judecata decât o singura data si impune conditia identitatii de actiuni, care, potrivit legii, reclama acelasi obiect, aceeasi cauza si aceleasi parti, interzicându-se deci judecata repetata a aceleiasi pricini, iar efectul ei este peremptoriu, îndeplinind functia extinctiva asupra actiunii respective.

Prin sentinta civila nr. 4393/26.03.2008 pronuntata de Judecatoria Craiova in dosarul nr. 11442/215/2007 s-a dispus admiterea actiunii formulate de reclamantul C. I., in contradictoriu cu pârâtul C. Gh., s-a constatat ca partile au calitatea de mostenitori legali ai autorilor C. E. si C. I. cu privire la terenul in suprafata de 1,94 ha situat in intravilanul si extravilanul satului Albesti, com. Simnicu de Sus si s-a dispus iesirea din indiviziune in cote de 1/2 pentru fiecare parte. S-a dispus efectuarea unei expertize pentru evaluarea si lotizarea terenului, raport de expertiza intocmit de expert C. A., s-au atribuit partilor loturile conform variantei a III-a propusa de expert.

Împotriva acestei sentinte reclamantul C. I. a formulat recurs, prin care a sustinut ca sentinta este nelegala si netemeinica, întrucât instanta de fond nu a tinut seama de cele doua contracte de întretinere, autentificate sub nr. 512/24.05.1999 si 11397/20.04.1994.

Prin decizia civila nr. 1627/17.09.2008 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul nr. 11442/215/2007 s-a respins recursul formulat de reclamantul C. I. împotriva sentinta civila nr. 4393/26.03.2008 pronuntata de Judecatoria Craiova in acelasi dosar.

La data de 02.03.2010, reclamantul C. I. a formulat cerere de revizuire împotriva sentintei civile nr. 4393/26.03.2008 pronuntata de Judecatoria Craiova în dosarul nr. 11442/215/2007. În motivarea, revizuentul a aratat ca a formulat actiune în anularea TP nr. 2180-48343/15.11.2001, solicitând radierea din acest titlu de proprietate a pârâtului C. Gh. de la rubrica titulari ai dreptului de proprietate reconstituit. Prin decizia civila nr. 148/27.01.2010 pronuntata de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 3133/215/2009 a fost admisa actiunea de fond, cu consecinta radierii numelui pârâtului C. Gh. de pe titlul de proprietate nr. 2180-48343/15.11.2001. Urmare acestei actiuni s-a emis titlul de proprietate nr. 15572/31.08.2010 pe numele C. I. si C. E.

Prin sentinta civila nr. 13844/14.09.2010 pronuntata de Judecatoria Craiova in dosarul nr. 6380/215/2010 s-a respins cererea de revizuire formulata de reclamant, cu motivarea ca decizia civila nr. 148/27.01.2010 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul nr. 3133/215/2009 nu îndeplineste conditia unui înscris aparut dupa pronuntarea solutiei, actiunea pentru nulitatea titlului de proprietate fiind introdusa ulterior datei ramânerii definitive si irevocabile a sentintei civile nr. 4393/26.03.2008.

Împotriva sentintei civile nr. 13844/14.09.2010 pronuntata de Judecatoria Craiova in dosarul nr. 6380/215/2010, reclamantul C. I. a formulat recurs.

Prin decizia civila nr. 64/18.01.2011 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul nr. 6380/215/2010 s-a respins recursul ca nefondat. In motivarea s-a retinut ca decizia civila nr. 148/27.01.2010 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul nr. 3133/215/2009 ar fi putut constitui înscris nou în acceptiunea dispozitiilor legale, numai daca cererea în constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. 2180-48343/15.11.2001 ( promovata la data de 09.02.2009) ar fi fost formulata înainte de solutionarea definitiva si irevocabila a procesului de partaj succesoral (prin decizia civila nr. 1627/17.09.2008), când C. I. se putea prevala de constatarile din certificatul de mostenitor nr. 67/13.01.1976. S-a mai retinut ca nimic nu l-a împiedicat pe reclamant sa promoveze actiunea în nulitatea titlului de proprietate anterior formularii cererii de partaj succesoral sau în timpul acestui proces.

Potrivit art. 1201 din C.civ., este lucru judecat atunci când a doua cerere de chemare în judecata are acelasi obiect, este întemeiata pe aceeasi cauza si este intre aceleasi parti, facuta de ele si împotriva lor in aceeasi calitate.

Din analiza acestui text de lege se desprind trei conditii  ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru a fi în prezenta autoritatii de lucru judecat, si anume : aceleasi parti, acelasi obiect si aceeasi cauza.

Una din conditiile autoritatii de lucru judecat o reprezinta identitatea de parti, în aceeasi calitate. Astfel, este avuta in vedere identitatea juridica a partilor , iar nu identitatea lor fizica, nefiind obligatoriu ca o parte sa aiba în ambele procese aceeasi calitate, fiind suficient ca ele sa fie titulare ale dreptului, chiar daca sunt inversate calitatile.

In cauza dedusa judecatii partile sunt C. I. în calitate de reclamant si C. Gh., în calitate de pârât.

In dosarul nr. 11442/215/2007, având ca obiect iesire din indiviziune, partile din prezenta cauza au avut aceeasi calitate asa cum rezulta din copia sentintei civile nr. 4393/26.03.2008 pronuntata de Judecatoria Craiova (filele 21-22), astfel încât instanta a retinut ca este îndeplinita conditia referitoare la identitatea partilor.

In ceea ce priveste conditia identitatii obiectului celor doua cauze instanta a constatat ca aceasta este îndeplinita.

Din sentinta  civila nr. 4393/26.03.2008 pronuntata de Judecatoria Craiova in dosarul nr. 11442/215/2007, instanta a retinut ca s-a solicitat partajarea suprafetei de 1,94 ha teren situat în intravilanul si extravilanul localitatii Albesti, com. Simnicu de Sus, teren înscris în TP nr. 2180-48343/15.11.2001, dupa autoarea C. E.

Prin prezenta actiune se solicita partajarea aceleiasi suprafete de teren, dupa aceeasi autoare, singura diferenta fiind aceea ca acest teren este inscris in TP nr. 15572/31.08.2010.

Faptul ca ulterior pronuntarii hotarârii de iesire din indiviziune, ramasa definitiva si irevocabila prin decizia civila nr. 1627/17.09.2008 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul nr. 11442/215/2007, reclamantul a obtinut o hotarâre privind nulitatea partiala a titlului de proprietate nr. 2180-48343/15.11.2001, proces promovat de catre reclamant, nu are drept consecinta inactiunea exceptiei autoritatii de lucru judecat. Hotarârea judecatoreasca produce efecte numai fata de partile care au participat la litigiul respectiv, ceea ce înseamna ca hotarârea invocata este opozabila partilor din cauza prezenta.

Instanta  a retinut ca reclamantul a formulat si cerere de revizuire împotriva sentintei de partaj, cerere care i-a fost respinsa definitiv si irevocabil prin decizia civila nr. 64/18.01.2011 pronuntata de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6380/215/2010, pentru motivele amintite mai sus.

Este îndeplinita si conditia identitatii cauzei celor doua actiuni, ambele fiind întemeiate pe dispozitiile  art. 728 din Codul civil si art. 673 din Codul de procedura civila.

Aceste hotarâri, intrate în puterea lucrului judecat, se bucura de prezumtia de adevar (res iudicata pro veritate habetur) si nu pot fi contrazise de o alta hotarâre. Principiul puterii lucrului judecat împiedica nu numai judecarea unui nou proces având acelasi obiect, aceeasi cauza si fiind purtat între aceleasi parti, ci si contrazicerea între doua hotarâri judecatoresti, adica infirmarea constatarilor facute într-o hotarâre judecatoreasca definitiva printr-o alta hotarâre judecatoreasca posterioara, data în alt proces.

Instanta a  constatat ca exista o judecata finalizata irevocabil asupra obiectului prezentului litigiu, între aceleasi parti , acelasi obiect si pentru aceeasi cauza juridica.

Pentru aceste motive, instanta a admis exceptia autoritatii de lucru judecat, si în consecinta a respins actiunea formulata de reclamantul C. I., in contradictoriu cu pârâtul C. Gh., având ca obiect partaj judiciar, ca fiind intervenita autoritatea de lucru judecat

Împotriva acestei sentinte  a declarat  recurs reclamantul C. I.l, criticând-o pentru netemeinicie si  nelegalitate;  a aratat ca în mod nelegal instanta a  admis exceptia autoritatii de lucru judecat, în prezenta cauza, apreciind sa sunt aplicabile dispozitiile art.1201 Cod Civil.

Astfel, prin sentinta civila nr.4393/26.03.2008 a Judecatoriei Craiova s-a dispus iesirea din indiviziune cu privire la terenul cuprins în titlul de proprietate nr.2189-48343/15.11.2001, în care titulari ai dreptului de proprietate, erau reclamantul, pârâtul C. Gh., ambii având un drept propriu, cu privire la terenurile cuprinse  în acest titlu, precum si mama partilor, decedata  în prezent,C. E.

Prin decizia civila nr.148/27.01.2010 a Tribunalului Dolj s-a dispus irevocabil  nulitatea absoluta partiala a  titlului  de proprietate nr.2180-48343/15.11.2001, cu consecinta radierii din acest titlu a pârâtului C., deoarece nu era persoana îndreptatita  la reconstituire, urmare a renuntarii la succesiunea autorului  lor, C. I.

Urmare acestei decizii a Tribunalului Dolj, s-a emis un alt titlu de proprietate nr.15572/31.08.2010 cu privire la terenul în suprafata de 19.400 m.p., în care titulari de rol aparea  doar recurentul si mama sa, defuncta E., fara pârâtul C..

Recurentul a mentionat ca cele doua titluri  de proprietate sunt diferite, în sensul ca pârâtul  nu mai apare în noul titlu, iar mai mult decât  atât, în raport de noul titlu, de efectul declarativ al sentintei civile 4393/26.03.2008, este de necontestat  faptul ca mostenitorii nu pot culege decât bunuri ce apartineau autorului la decesul acestora.

Pârâtului C. nu i se poate retine o cota mai mare, decât avea el dreptul, ci numai  culege cota ce-i revine de la urma mamei recurentului si a pârâtului.

Recurentul a aratat ca prezenta cauza nu este identica cu cea  din dosarul nr.11442/215/2007 a Judecatoriei Craiova, deoarece în prezenta cauza este vorba de un alt  titlu de proprietate, iar actul de proprietate  a fost  desfiintat.

Recursul  se va admite pentru urmatoarele considerente:

Principiul autoritatii de lucru judecat are doua manifestari procesuale, prima fiind reprezentata de exceptia de fond, absoluta si peremptorie, reglementata de art.166 C.pr.civ., iar cea de-a doua de prezumtia absoluta instituita de art.1201 Cod Civil.

Din modul de redactare a  considerentelor de catre instanta de fond, rezulta  ca aceasta a înteles sa retina incidenta în cauza a exceptiei autoritatii de lucru judecat, dar a facut referire si la prezumtia legala a puterii de lucru judecat,  fata de modul de argumentare a felului  în care  opereaza acest principiu.

Tribunalul observa ca exceptia autoritatii de lucru judecat nu este operanta în speta, între litigiul  solutionat anterior si prezenta actiune neexistând identitate de cauza juridica.

Notiunea de cauza juridica nu se rezuma la temeiul juridic al actiunii, ci presupune o anumita situatie  de fapt  calificata juridic.

În litigiul anterior, cauza juridica a actiunii era reprezentata de starea de indiviziune având drept izvor  titlul de proprietate nr.218048343/2001, în care avea calitatea de coproprietar  si pârâtul, alaturi de reclamant si mama acestuia;  în prezentul litigiu,  fundamentul pretentiei îl constituie un alt titlu de proprietate, nr.15572/2010, în care pârâtul nu mai figureaza ca titular; acest titlu a fost obtinut ca urmare a desfiintarii, pe cale judecatoreasca, a celui dintâi, care a stat  la baza partajului judiciar.

Prin urmare, în speta,  nu opereaza exceptia autoritatii de lucru judecat, nefiind îndeplinita  conditia triplei identitati între cele doua actiuni: de parti, obiect si cauza juridica, întrucât în  prezentul litigiu raporturile  juridice dintre parti au ca  suport un alt titlu de proprietate, ce atesta existenta unei stari de coproprietate numai între reclamant si mama sa.

Puterea lucrului judecat nu opereaza, în speta, nici ca prezumtie legala absoluta, în reglementarea data de art.1201 Cod Civil.

Prezumtia legala a autoritatii  de lucru judecat vizeaza efectul substantial al hotarârii  judecatoresti, retinerea unei anumite stari de fapt si aplicarea  la aceasta a normelor legale incidente, astfel încât starea de fapt retinuta de instanta se prezuma a fi adevarata, corespunzând realitatii. Având  în vedere aceasta prezumtie de adevar si validitate a unei hotarâri  judecatoresti definitive, starea de fapt si solutia data cu privire la aceasta nu mai pot face obiectul unei noi dezbateri în instanta.

În cauza de fata, nu a fost readusa în discutie starea de fapt ce a fost analizata în litigiul anterior, respectiv starea de  coproprietate derivând din primul titlu de proprietate, emis în anul 2001; reclamantul a dedus judecatii  o alta stare de fapt întemeiata pe un nou titlu de proprietate, emis în anul 2010, ca urmare a  constatarii nulitatii primului titlu, din  anul 2001, prin hotarâre judecatoreasca irevocabila, datorita neîndreptatirii pârâtului la reconstituirea dreptului de proprietate.

Tribunalul are în vedere ca hotarârea de partaj, sentinta civila nr.4393/26.03. 2008, pronuntata de Judecatoria Craiova, are efect declarativ de drepturi,  regula caracterului declarativ al partajului fiind prevazuta de dispozitiile  art.786 din Codul Civil de la 1864, în vigoare la data pronuntarii hotarârii.

Aceasta înseamna ca partajul dispus prin sentinta civila nr.4393/2008 a Judecatoriei Craiova nu a fost translativ de proprietate, bunurile  fiind considerate  dobândite de parti în virtutea drepturilor consfintite  prin titlul de proprietate.

Cum acest titlu a fost desfiintat ulterior pe cale judecatoreasca,  iar calitatea pârâtului de titular al dreptului de proprietate asupra suprafetei din actul respectiv  a fost înlaturata, nu se mai pune problema negarii  dreptului recunoscut pârâtului  prin hotarârea de partaj.

Prin urmare,  în cauza nu opereaza principiul puterii de lucru judecat nici sub forma manifestarii sale procesuale de prezumtie, constând în faptul  ca hotarârea judecatoreasca este considerata ca exprima adevarul cu privire  la situatia juridica ce a format obiectul unei  judecati anterioare.

Constatând ca prima instanta a solutionat cauza fara a intra în cercetarea fondului, solutia care se impune, în raport de reglementarile art.312  alin5 C.pr.civ.  este aceea de  admitere a recursului, casare  a sentintei si trimitere spre rejudecare aceleiasi sentinte.

6