Drept civil – proprietate privata


Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 08.02.2008 sub nr. 544/204/2008, reclamantii BI si BE au chemat in judecata pe pârâta com Brebu prin Primar, solicitand instantei ca, prin hotararea ce va pronunta, sa constate ca sunt proprietari ai suprafetei de teren de 6980 mp situata in Brebu, pct. xxxx.

In motivarea cererii, reclamantii  au aratat ca, în anul 1982, au cumparat pe baza de chitanta de mâna de la numitii OV si PC suprafata de 6980 mp. in anul 1991, au facut masuratori, dar in conditiile în care vânzatorii au decedat si nu au mostenitori, au chemat acum în judecata com. Brebu.

In drept, au invocat art. 111 C.pr.cv..

Prin întâmpinarea depusa, parata com Brebu prin Primar a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, invederând ca reclamanti trebuie sa se îndrepte cu actiune în contra mostenitorilor vânzatorilor.

La termenul din 10.04.2008, instanta a unit cu fondul exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei COM Brebu.

In dovedirea sustinerilor, partile au solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriu, martori, expertiza, probe încuviintate de instanta. Au fost depuse la dosar chitanta de vânzare cumparare din 16.05.1982, adeverinta emisa de com. Brebu.  În urma adreselor emise de instanta din oficiu la Camera Notarilor Publici la SPCLEP, s-a comunicat ca numitul PC are un mostenitor si au fost comunicate actele din dosarul succesoral al numitului PC. A fost efectuata expertiza topo de catre expert Grigorescu Eugen. Au fost audiati martorii CG, GO. A fost depus raspunsul pârâtei la interogatoriu.

La termenul din 18.09.2008, instanta a recalificat cererea de interventie formulata de reclamanti ca fiind o modificare a actiunii initiale, reclamantii intelegând sa se judece în contradictoriu si cu pârâtul PPF, mostenitorul defunctului PC.

Analizând cu prioritate exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a reclamantei Com Brebu prin Primar, instanta retine ca, calitate procesuala pasiva intr-o actiune in constatarea dreptului de proprietate apartine oricarei persoane care ar putea sa conteste dreptul si sa ridice la rândul ei pretentii cu privire la un bun, asa cum a stabilit si ICCJ. Având in vedere ca bunurile imobile aflate pe teritoriul unei unitati administrative si care nu fac parte din proprietatea privata a unei anumite persoane, intra in proprietatea unitatii administrativ teritoriale, instanta va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a reclamantei Com Brebu prin Primar, pentru ca prezenta hotarâre sa îi fie si opozabila.

Analizând fondul cauzei, instanta retine ca, în data de 16.05.1982, reclamantii au incheiat cu numitii PC si PV o chitanta (f.6) privind vanzarea unui teren in Lunca Doftana in suprafata de 6860 mp si ca din acel moment au stapânit terenul in mod continuu, asa cum au declarat si martorii audiati in cauza, CG si GO.

Reclamantii au solicita sa se constate dreptul lor de proprietate in baza chitantei si in baza posesiei pe care au exercitat-o asupra terenului.

Dar, una din conditiile esentiale pentru ca in baza unui înscris sub semnatura privata sa se pronunte o hotarâre care sa tina loc de contract de vânzare cumparare cu toate efectele pe care acesta le presupune este ca cel care figureaza ca si vânzator sa fie si proprietar al bunului vândut, in baza principiului conform caruia “nimeni nu poate sa transmita unei persoane mai multe drepturi decât are el însusi”.

Cu toate acestea, desi instanta le-a pus in vedere, reclamantii nu au facut in nici un mod dovada, conform art. 1169 C.cv., art. 129 alin. 1 C.pr.cv., ca vânzatorii si erau proprietari ai terenului care a facut obiectul chitantei si ca implicit aveau drept de dispozitie asupra lui si ca puteau proceda la un transfer al dreptului de proprietate catre alte persoane, in speta, reclamantii.

Din adresa comunicata la solicitarea instantei din oficiu (f.21) nu rezulta ca acest teren din pct. Doftana apartinea vânzatorilor P si ca ar fi fost primit mostenire de la PI. 

De asemenea, desi in chitanta se mentioneaza ca vânzatorii ar fi primit terenul prin mostenire de la PI, in certificatul de mostenitor al acestuia nr. xxxxx (f.63) nu figureaza ca ar fi detinut teren in Brebu pct. Doftana, ci doar in pct. Aldoiu si In vale.

În acelasi timp, instanta constata ca în cauza nu sunt îndeplinite nici conditiile uzucapiunii ca si mod de dobândire a dreptului de proprietate.

Pe de o parte, nu este îndeplinita conditia elementara prevazuta de art.  1890 C. cv. privind uzucapiunea de lunga durata si anume exercitarea unei posesii timp de 30 de ani, terenul fiind stapânit, asa cum au declarat si martorii audiati in cauza, din anul 1982, astfel ca reclamantii vor putea formula o astfel de cerere de abia in anul 2012, in masura in care vor exercita în continuare o posesie utila în sensul art. 1847 C.cv..

Pe de alta parte, nu sunt îndeplinite nici conditiile uzucapiunii de scurta durata si anume existenta la baza posesiei de 10 sau 20 de ani a unui just titlu în sensul art. 1897 alin. 2 C.cv., atâta timp cât reclamantii invoca in sustinerea dreptului lor o chitanta de mana din anul 1982, înscris care este nul absolut în conditiile in care in anul 1982, conform Legii nr. 58/1974 si Decretului nr. 144/1958, actele de vânzare cumparare trebuia încheiate numai în forma autentica sub sanctiunea nulitatii, forma inscrisului sub semnatura privata nefiind suficienta. Desi, în conditiile principiului conversiunii actelor juridice acest act poate fi interpretat ca si o promisiune de vânzare cumparare, el tot nu are valoare de just titlu atâta timp cât o promisiune de vânzare cumparare nu creeaza un drept real asupra unui bun si o obligatie de a da, ci numai un drept de creanta si o obligatie de a face, fara efecte translative de proprietate.

Pentru toate aceste motive, având în vedere faptul ca reclamantii nu au facut dovada dreptului de proprietate al vânzatorilor PC si PV pentru a se putea pronunta o hotarâre care sa tina loc de vânzare cumparare, ca nu sunt îndeplinite conditiile uzucapiunii lungi de 30 de ani, nici ale uzucapiunii scurte urmare a lipsei unui just titlu, instanta va respinge cererea reclamantilor ca neîntemeiata