Nulitate titlu de proprietate constând în ordin al prefectului – nulitate absolută parţială – motive – inadmisibilitate cererea de obligare la emiterea unui nou ordin


Sentin?a civil? nr. 17497/18 noiembrie 2008 – Dosar nr. 12233/215/2008

Nulitate titlu de proprietate constând în ordin al prefectului – nulitate absolut? par?ial? – motive – inadmisibilitate cererea de obligare la emiterea unui nou ordin

Solu?ia: 

Admite în parte ac?iunea formulat? de reclamantul PC în contradictoriu cu pârâ?ii PC, PC, PM, PE, FEC, Comisia Local? de aplicare a legii 18/1991, Comisia Jude?ean? ?i Prefectul jude?ului Dolj.

Constat? nulitatea absolut? par?ial? a Ordinului nr.325/12.09.2007, în ceea ce prive?te constituirea dreptului de proprietate asupra cotei de ½ din terenul de 420 mp, situat în Craiova, strada ….

Respinge cererea de obligare la emiterea unui nou ordin, ca inadmisibil?.

Ia act c? reclamantul nu solicit? cheltuieli de judecat?.

Cu recurs, în 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin?a public? din 18 noiembrie 2008.

Motivarea:

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a constat? c? a fost învestit? cu ac?iunea reclamantului prin care a solicitat pe de o parte, anularea  Ordinului nr.325/12.09.2007 emis de Prefectul jude?ului Dolj ?i obligarea la emiterea unui nou ordin, pentru terenul de 420 mp, situat în Craiova, strada S?celu nr.6, pe numele tuturor mo?tenitorilor defunctei PC.

Din actele depuse, se re?ine c? prin nr.78/1955 a Sfatului Popular Bucov, s-a atribuit pârâtului PC, c?s?torit cu PC, terenul de 420 mp, în vederea construirii unei locuin?e. 

Ulterior, în baza autoriza?iei de construc?ie nr.653/1972, cei doi so?i au edificat împreun? pe acest teren, din Craiova, strada S?celu nr.6, o cas? de locuit.

Dup? decesul so?iei sale, pârâtul a formulat cerere de constituire a dreptului de proprietate asupra acestui teren, iar Comisia Local? Craiova a emis hot?rârea nr.5/4.04.2007, prin care a înaintat cererea formulat? c?tre Comisia Jude?ean? Dolj, cu propunerea de constituire.

În baza acestor acte, a fost emis, de c?tre Prefectul jude?ului Dolj,  Ordinul nr.325/12.09.2007 prin care s-a atribuit în proprietate pârâtului PC suprafa?a de teren aferent? imobilului construc?ie, în temeiul art.36 alin.2 ?i 4 din Legea 18/1991.

Potrivit art.36 alin.2, terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localitilor, atribuite, potrivit legii, în folosin ve?nic? sau în folosin pe durata existen?ei construc?iei, în vederea construirii de locuin?e proprietate personal? (…), trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuin?elor, în proprietatea acestora, integral sau, dup? caz, propor?ional cu cota de?inut? din construc?ie.

Alineatul 6 al aceluia?i articol prevede c? atribuirea în proprietate a terenurilor prev?zute la alin.2 se face prin ordinul prefectului, la propunerea prim?riilor, f?cut? pe baza verific?rii situa?iei juridice a terenului.

Din aceste dispozi?ii reies condi?iile necesare pentru a beneficia de constituirea dreptului de proprietate, persoanele îndreptite ?i întinderea terenului care poate forma obiectul constituirii.

Astfel, sunt îndrepti?i a formula cerere de constituire acele persoane care au primit în folosin astfel de terenuri ?i sunt proprietarii actuali ai construc?iilor edificate pe acest teren, categorie care include ?i persoanele care au dobândit ulterior, prin acte între vii sau pentru cauz? de moarte, proprietatea locuin?ei.

În ceea ce prive?te suprafa?a de teren, aceasta nu poate fi decât cea din actul de atribuire, ce se va atribui în proprietate persoanei solicitante integral, dac? este proprietara exclusiv? a terenului, sau pe cote p?r?i, propor?ional cu cota de?inut? din construc?ie.

Aceste dispozi?ii reglementeaz? transformarea dreptului real de folosin asupra terenului, în drept de proprietate.

Dreptul de proprietate se na?te din lege, ulterior reglementarea situa?iei acestui drept se rezolv? pe cale administrativ?, respectiv prin ordin al prefectului.

Fa de aceste dispozi?ii, se constat? c? pârâtul, care este proprietarul cotei de ½ din construc?ie (fiind edificat? în timpul c?s?toriei cu defuncta PC) era îndreptit la constituirea dreptului de proprietate asupra cotei de ½ din teren, întrucât cererea sa a fost formulat? doar în nume propriu, ci nu ?i în calitate de mo?tenitor al defunctei PC.

Constatând c? Ordinul Prefectului s-a emis cu înc?lcarea acestor dispozi?ii, instan?a va admite primul cap?t de cerere, ?i va constata nulitatea absolut? par?ial? a Ordinului nr.325/12.09.2007, în ceea ce prive?te constituirea dreptului de proprietate asupra cotei de ½ din terenul de 420 mp, situat în Craiova, strada S?celu nr.6, cot? care apar?ine defunctei PC, în calitate de proprietar? a cotei de ½ din construc?ia edificat? pe acest teren.

Ordinul va r?mâne deci valabil doar pentru suprafa?a de 210 mp (cota de ½ din întregul teren), care se cuvine pârâtului PC, în calitate de proprietar a cotei de ½ din construc?ia edificat? pe acest teren.

Urmeaz? ca de dreptul de constituire asupra celeilalte cote de ½  s? beneficieze, bineîn?eles la cerere, mo?tenitorii defunctei PC, având în vedere ?i faptul c? cererea se poate formula oricând, nefiind prev?zut vreun termen de dec?dere pentru cererile de constituire.

În ceea ce prive?te al doilea cap?t de cerere, va fi respins ca inadmisibil, pentru urm?toarele motive:

Este adev?rat c? dreptul de proprietate se na?te din lege, ?i numai reglementarea situa?iei acestui drept se rezolv? pe cale administrativ?, respectiv prin ordin al prefectului, îns? una dintre condi?iile necesare constituirii este formularea unei cereri. În lipsa unei astfel de cereri, proprietarul locuin?ei (sau mo?tenitorii s?i) r?mâne în continuare titular al unui drept real de folosin asupra terenului.

Cum pentru terenul asupra c?reia defuncta avea un drept de folosin (cota de ½ din teren), nici reclamantul, nici pârâ?ii nu au formulat cerere de constituire, ?i pentru c? doar existen?a unei astfel de cereri ar constitui situa?ia premis? pentru emiterea ordinului prefectului referitor la acest teren, instan?a va respinge cap?tul de cerere având ca obiect obligarea prefectului la emiterea ordinului pentru cealalt? cot? de ½ .