Cauta in aceasta categorie:

Marcă de comerţ. Utilizarea nelegală de către un alt comerciant.

Marcă de comerţ. Utilizarea nelegală de către un alt comerciant. Întrebuinţarea nelegitimă a însemnelor distinctive ale unui comerciant, precum şi difuzarea unui cotidian cu o titulatură identică publicaţiei deja existente pe piaţă, constituie acte de concurenţă neloială. Reclamanta S.C. Cuget Liber Poligraf S.A. Constanţa a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu...

Citeste mai mult...

Spaţiu comercial. Drept de acces. Invocarea lui în interesul altui comerciant

Spaţiu comercial. Drept de acces. Invocarea lui în interesul altui comerciant. În situaţia în care reclamanta nu mai este titulara dreptului de proprietate asupra imobilului în care şi-a desfăşurat activitatea, nu mai are interesul procesual în formularea unei acţiuni de respectare a dreptului de acces la sediul aflat în imobil. Interesul promovării...

Citeste mai mult...

Uzucapiunea. Întreruperea termenului de prescripţie prin adoptarea Legilor nr.58/1974 şi nr.59/1974.

Art. nr.1864 din Codul civil prevede două cazuri în care operează întreruperea naturală a prescripţiei iar unul din aceste cazuri priveşte situaţii în care lucrul este declarat neprescriptibil în urma unei transformări legale a naturii sau destinaţiei sale. Deşi terenurile nu au fost declarate, în mod expres, imprescriptibile prin transformarea legală a naturii sau...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Antecontract.

Reclamanta a investit instanţa cu acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra imobilului  descris în acţiune, situat în municipiul Iaşi, pe care la avut în posesie continuă, neîntreruptă şi sub nume de proprietar, predat de pârât prin act sub semnătură privată. Actul sub semnătură privată constituie un antecontract de vânzare-cumpărare, încheiat cu proprietarul...

Citeste mai mult...

Uzucapiune, calitate procesuală pasivă.

1.Uzucapiune, calitate procesuală pasivă. Reclamantul în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Iaşi a solicitat constatarea dreptului de proprietate asupra imobilului descris în acţiune motivat de deţinerea bunului din anul 1972, prin act sub semnătură privată, de la o persoană fizică decedată. Uzucapiunea, ca mod de dobândire a proprietăţii,...

Citeste mai mult...

Proprietate comună pe cote părţi, forţată şi perpetuă. Suportarea cheltuielilor pentru întreţinerea părţilor comune din imobil.

Reclamantul a solicitat obligarea pârâtei, Asociaţia de proprietari la compensarea cheltuielilor de întreţinere restante pe care le are cu contravaloarea reparaţiilor pe care le-a executat, pe cheltuiala sa, la terasa blocului. Administrarea, întreţinerea şi reparaţiile proprietăţii comune revin asociaţiei de proprietari, iar cheltuielile legate de acestea reprezintă cheltuieli comune. Unul dintre coproprietari poate...

Citeste mai mult...

Imobilele ce fac obiectul legii nr. 550/2002. Inaplicabilitatea legii în privinţa bunurilor ce aparţin domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

Imobilele ce fac obiectul legii nr. 550/2002. Inaplicabilitatea legii în privinţa bunurilor ce aparţin domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale. Legea nr.550/2002 stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor de prestări servicii proprietatea privată a statului aflate în administrarea consiliilor  judeţene sau locale. Bunurilor proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale le sunt...

Citeste mai mult...

Dreptul de proprietate asupra terenului prin efectul uzucapiunii de lungă durată

Prin sentinţa civilă nr.964 din 12 iunie 2003 a fost admisă acţiunea modificată a reclamanţilor şi s-a constatat că aceştia sunt proprietari prin uzucapiune asupra terenului de 215 m.p. identificat prin expertiza Nechiti Doru, suprafaţă pe  care se află casa de locuit proprietatea acestora şi a dispus grăniţuirea pe aliniamentul stabilit prin anexa la...

Citeste mai mult...

Fond funciar. constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate. inadmisibilitate

FOND FUNCIAR. CONSTATAREA NULITĂŢII ABSOLUTE A TITLULUI DE PROPRIETATE. INADMISIBILITATE. Titlul de proprietate eliberat în baza Legii nr.18/1991 nu poate constitui obiectul unei acţiuni în constatarea nulităţii formulată de un terţ, întrucât potrivit art.60 din acest act normativ, acesta  nu poate folosi decât calea unei acţiuni de drept comun. În...

Citeste mai mult...

Drept de proprietate imobiliară. Comparare titluri.

 DREPT DE PROPRIETATE IMOBILIARĂ. COMPARARE TITLURI.      Acţiunea introductivă de instanţă este o acţiune în realizarea dreptului real de proprietate , prin care reclamanţii – ce se afirmă titulari ai acestui drept subiectiv -  au solicitat instanţei obligarea pârâţilor la a li-l respecta , cerând evacuarea acestora din imobilul obiect...

Citeste mai mult...

Legea nr. 18/1991. Anulare titlu de proprietate cu privire la terenul aferent construcţiilor înstrăinate înainte de anul 1989

CURTEA DE APEL ORADEA- SECTIA CIVILA- DECIZIA CIVILA NR. 372/19 APRILIE 2005 V. LEGEA NR. 18/1991. Anulare titlu de proprietate cu privire la terenul aferent constructiilor înstrainate înainte de anul 1989. Prin sentinta instantei de fond -mentinuta prin decizia instantei de apel - a fost admisa în parte...

Citeste mai mult...

Proprietate comuna pe cote-parti.Regula unanimitatii.

Proprietate comună pe cote-părţi. Regula unanimităţii. Excepţii de la regula unanimităţii. Admisibilitatea acţiunii în pretenţii pentru lipsa de folosinţă a terenului proprietate comună, formulată împotriva terţilor doar de unii dintre coproprietari. Potrivit regulii unanimităţii, nici un act nu poate fi infăptuit cu privire la un bun aflat în proprietate comună pe cote-părţi, fără...

Citeste mai mult...

Legea nr.10/2001 – pentru acordarea de masuri reparatorii sau restituirea în natura, legea instituie în sarcina persoanei îndreptatita obligatia sa depuna actele doveditoare ale dreptului de proprietate – prin acte doveditoare se întelege orice ac…

Legea nr.10/2001 – pentru acordarea de masuri reparatorii sau  restituirea în natura, legea instituie în sarcina persoanei îndreptatita obligatia sa depuna actele doveditoare  ale dreptului de proprietate  - prin acte doveditoare se întelege orice act juridic cu efect translativ – art.22 din Legea nr.10/2001. Reclamantul S.A. în contradictoriu cu pârâta Primaria Macin, a...

Citeste mai mult...

Legea nr.10/2001 – Acordarea masurilor reparatorii în echivalent se realizeaza în conditiile si de autoritatile înscrise în dispozitiile art.36- art.38 si art.40 din Legea nr.10/2001 (si nu de catre instanta).

Legea nr.10/2001 – Acordarea  masurilor reparatorii în echivalent  se realizeaza în conditiile si de autoritatile înscrise în dispozitiile art.36- art.38 si art.40 din Legea nr.10/2001 (si nu de catre instanta). Reclamantii B.C., B.I. si Z.R. au chemat în judecata Primaria comunei Pantelimon, solicitând anularea dispozitiei nr. 288 din 10.09.2004 si admiterea cererii de...

Citeste mai mult...

Recunoasterea dreptului de proprietate in indiviziune prin includerea pe Ordinul prefectului de constituire a dreptului de proprietate.

Recunoasterea dreptului de proprietate in indiviziune prin includerea pe Ordinul prefectului de constituire a dreptului de proprietate. Reclamanta M.G. in contradictoriu cu paratii M.V., Comisia locala pentru aplicarea Legii nr.18/91, Comisia Judeteana Botosani  pentru aplicarea Legii 18/1991 si Prefectul Judetului Botosani, a solicitat anularea Ordinului nr.235/ 16.08.2001 emis de Prefectul judetului Botosani si...

Citeste mai mult...

Drept de folosinţă special asupra terenurilor reglementat în favoarea cetăţenilor străini .

15. Drept de folosinţă special asupra terenurilor reglementat în favoarea cetăţenilor străini şi apatrizilor îndreptăţiţi la măsuri reparatorii potrivit Legii  nr.10/2001.Acordarea de măsuri reparatorii în echivalent bănesc. Admisibilitate. Potrivit dispoziţiilor art.2 ale Titlului II din OUG nr.184/2002 de modificare şi completare a Legii nr.10/2001 cetăţenii străini şi apatrizii care au calitatea de persoane...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10-2001. Notificare depusă la o persoană juridică fără calitate.

17. Legea nr. 10/2001. Notificare depusă la o persoană juridică fără calitate.  Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a societăţii comerciale concesionare actuale a dreptului de exploatare a minereului aurifer, în privinţa cererii persoanei îndreptăţite la despăgubiri de la o persoană juridică concesionară a aceluiaşi fond dintr-o perioadă anterioară anului 1948.Admisibilitate. Pentru a opera...

Citeste mai mult...

Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Natura juridica a terenurilor dobandite de soti anterior anului 1954.

Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Natura juridica a terenurilor dobandite de soti anterior anului 1954. Prin actiunea adresata Judecatoriei Vatra Dornei, inregistrata sub nr. 2354/2.12.2004, reclamantii G.E. si altii au chemat in judecata pe paratele Directia Silvica Suceava, Comisia Judeteana Suceava si Comisia comunala  de fond funciar Saru Dornei si au...

Citeste mai mult...

Întabularea dreptului de proprietate

Reclamanta S.L.T. a formulat cerere de întabulare a dreptului său de proprietate asupra imobilului situat în …. Prin încheierea pronunţată de Judecătoria Ploieşti- Biroul de Carte funciară  s-a admis cererea, s-a dispus întabularea dreptului de proprietate asupra spaţiului situat în …. Împotriva acestei încheieri a formulat apel C.T., criticând-o ca netemeinică şi...

Citeste mai mult...