Proprietate privată. Înscrierea dreptului de proprietate dobândit prin cumpărare de chiriaş, în condiţiile Legii 112/1995. Acceptarea de către fostul proprietar a măsurilor reparatorii prin echivalent.


Dosar nr. 8009/296/2006

DECIZIA CIVILĂ Nr. 60/R/29 Ianuarie 2009

Sentinţa civilă nr. 2855/30.04.2007

 

 

 

Proprietate privată.

Înscrierea dreptului de proprietate dobândit prin cumpărare de chiriaş, în condiţiile Legii

112/1995. Acceptarea de către fostul proprietar a măsurilor reparatorii prin echivalent.

Criticile aduse sentinţei recurate sunt fondate.

Imobilul apartament cu trei camere situat în Satu-Mare, str. R nr. 7/5, este înscris în

c.f. individuală nr. 17075 Satu-Mare, nr. top. 810, 821, 822 şi 823. Conform înscrierilor de

subB 3-4, proprietari tabulari ai acestuia sunt, în cotă de ? fiecare,Statul Român şi intimata

CA. Intimatul Statul Român a dobândit dreptul de proprietate în temeiul Decretului 223/1974.

Deşi acest intimat figurează ca proprietar doar asupra cotei de ?, în realitate imobilul a fost

preluat anterior anului 1989 în întregime, fără însă a se face înscrierea în cartea funciară,  cu

plata despăgubirilor doar către fosta proprietară intimată. Acest din urmă aspect rezultă din

adresa comunicată instanţei de către Direcţia generală a Finanţelor Publice Satu-Mare precum

şi din copia Deciziei de preluare nr. 533/1989 emisă în temeiul Decretului 223/1974, de

Consiliul Popular al Municipiului Satu-Mare.

În temeiul art. 9 din Legea nr.112/1995, în calitate de titulară a unui contract de

închiriere, recurenta S, a cumpărat prin S.C. C S.A. apartamentul în discuţie, fiind încheiat în

acest sens contractul de vânzare-cumpărare nr.60 din 13.03.1998. Acest contract este în

prezent în vigoare, nu s-a solicitat desfiinţarea lui, fosta proprietară nu l-a atacat nici în

condiţiile dreptului comun şi nici în temeiul dispoziţiilor din legile reparatorii. Intimata CA a

formulat notificare în condiţiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile

preluate abuziv, notificare soluţionată prin Dispoziţia nr. 136/18.01.07 a primarului

Municipiului Satu-Mare, prin care s-a dispus acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent.

Această dispoziţie nu a fost atacată de către intimată în termenul prevăzut de lege.

Având în vedere că recurenta este proprietară a imobilului, aceasta este îndreptăţită să-

şi înscrie dreptul în cartea funciară pentru a-l face opozabil terţilor. Întrucât art. 22 din Legea

nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară permite înscrierea numai împotriva

aceluia care deja este înscris ca titular al dreptului, iar intimata CA nu este parte în contractul

de vânzare-cumpărare, având în vedere că Statul a preluat illo tempore şi cota acesteia, este

necesară în prealabil, în temeiul art. 23 din acelaşi act normativ înscrierea dreptului statului.

Această înscriere este posibilă având în vedere că, de la data cumpărării a trecut o perioadă de

timp considerabilă iar intimata nu a contestat vânzarea,dimpotrivă, aşa după cum s-a reţinut, a

acceptat măsurile reparatorii prin echivalent. Instanţa mai reţine că efectele actului de preluare

s-au produs, statul a devenit proprietar, cu atât mai mult cu cât Decretul-lege nr. 115/1938 nu

condiţiona dobândirea dreptului de proprietate de către stat de înscrierea în cartea funciară, iar

art. 26 din noul act normativ în materie – Legea 7/1996 – prevede că drepturile reale dobândite

de stat sunt opozabile şi fără înscriere în cartea funciară.

Din aceste considerente, capetele de cerere vizând constatarea dreptului de proprietate

al Statului, întabularea acestuia , constatarea vânzării către recurentă precum şi întabularea

dreptului acesteia, urmează să fie admise astfel cum au fost formulate.

Instanţa va admite în parte şi cererea având ca obiect înscrierea dreptului de

proprietate asupra terenului aferent construcţiei, apărările formulate de intimatul Municipiul

Satu-Mare,neavând relevanţă faţă de dispoziţiile Legii nr. 112/1995.

Potrivit dispoziţiilor art. 37 din normele de aplicare a Legii nr. 112/1995, „în situaţiile

de vânzare către chiriaşi a apartamentelor şi, când este cazul a anexelor gospodăreşti şi a

garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândeşte şi asupra terenului aferent, cu

respectarea art. 26 alin. ultim din lege”. Interpretarea dată de jurisprudenţă acestui text de

lege este în sensul că, la data cumpărării construcţiei, ope legis se dobândeşte şi terenul

aferent acesteia. Ca atare, prin cumpărarea apartamentului, recurenta a devenit şi proprietara

terenului aferent acestuia. Acest capăt de cerere va fi admis, însă numai în parte, deoarece

recurenta solicită recunoaşterea şi în tabularea dreptului de proprietate asupra unei parcele de

98 mp teren. În realitate, a dobândit doar cota de 50/1658 mp, aspect ce rezultă din Fişa

corpului de proprietate aflată la dosarul de fond.