Citeste şi


Drepturi banesti. Majorari salariale prevazute exclusiv pentru anumite categorii de functionari publici.


Drepturi banesti. Majorari salariale prevazute exclusiv pentru anumite categorii de functionari publici.

– art.2 si 48 din Ordonanta de Guvern nr.6/2007

– Ordonanta de Guvern nr.10/2007

Reclamantul este functionar public cu statut special, respectiv politist, salarizarea sa fiind reglementata de Ordonanta de Guvern nr.38/2003.

Reclamantul este functionar public cu statut special, respectiv politist, salarizarea sa fiind reglementata de Ordonanta de Guvern nr.38/2003.

Nu îi este aplicabila reglementarea cuprinsa în Ordonanta de Guvern nr.6/2007, întrucât potrivit art.2, prezenta ordonanta se aplica functionarilor publici numiti în temeiul Legii nr.188/1999, or politistii sunt numiti în conformitate cu dispozitiile Legii nr.360/2002.

Nu îi este aplicabila reglementarea cuprinsa în Ordonanta de Guvern nr.6/2007, întrucât potrivit art.2, prezenta ordonanta se aplica functionarilor publici numiti în temeiul Legii nr.188/1999, or politistii sunt numiti în conformitate cu dispozitiile Legii nr.360/2002.

De asemenea, majorarile salariale reglementate de art.39 alin.2 din Ordonanta de Guvern nr.6/2007 sunt prevazute exclusiv pentru categoriile de functionari publici mentionate la alin.1, reclamantul nefacând parte din aceste categorii.

De asemenea, majorarile salariale reglementate de art.39 alin.2 din Ordonanta de Guvern nr.6/2007 sunt prevazute exclusiv pentru categoriile de functionari publici mentionate la alin.1, reclamantul nefacând parte din aceste categorii.

Nici dispozitiile Ordonanta de Guvern nr.10/2007 nu sunt aplicabile politistilor, având în vedere art.1 din ordonanta care prevede ca în anul 2007, salariile de baza ale personalului contractual din sectorul bugetar stabilite potrivit Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.24/2000, precum si indemnizatiile personalului care ocupa functii de demnitate publica, stabilite potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 (…) se majoreaza în trei etape, astfel: cu 5% începând cu 01.01.2007 fata de nivelul din luna decembrie 2006; cu 2% începând cu data de 01.04.2007 fata de nivelul din luna martie 2007 si 11% începând cu data de 01.10.2007 fata de nivelul din luna septembrie 2007.

Nici dispozitiile Ordonanta de Guvern nr.10/2007 nu sunt aplicabile politistilor, având în vedere art.1 din ordonanta care prevede ca în anul 2007, salariile de baza ale personalului contractual din sectorul bugetar stabilite potrivit Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.24/2000, precum si indemnizatiile personalului care ocupa functii de demnitate publica, stabilite potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 (…) se majoreaza în trei etape, astfel: cu 5% începând cu 01.01.2007 fata de nivelul din luna decembrie 2006; cu 2% începând cu data de 01.04.2007 fata de nivelul din luna martie 2007 si 11% începând cu data de 01.10.2007 fata de nivelul din luna septembrie 2007.

Se mentioneaza, asadar, în mod expres, care sunt categoriile de salariati bugetari care beneficiaza de aceste cresteri salariale,  printre acestea nefiind inclusa si categoria politistilor.

Se mentioneaza, asadar, în mod expres, care sunt categoriile de salariati bugetari care beneficiaza de aceste cresteri salariale,  printre acestea nefiind inclusa si categoria politistilor.

Este adevarat ca art.43 din Ordonanta de Guvern nr.8/2003 prevede ca salariile politistilor (…) se vor indexa în baza reglementarilor care privesc salarizarea personalului din sectorul bugetar, dar aceasta reglementare se refera la acele acte normative care prevad indexarea salariilor pentru toate categoriile de salariati bugetari.

Este adevarat ca art.43 din Ordonanta de Guvern nr.8/2003 prevede ca salariile politistilor (…) se vor indexa în baza reglementarilor care privesc salarizarea personalului din sectorul bugetar, dar aceasta reglementare se refera la acele acte normative care prevad indexarea salariilor pentru toate categoriile de salariati bugetari.

În conditiile în care sunt adoptate acte normative care vizeaza cresteri salariale pentru anumite categorii de bugetari, acestea nu pot fi aplicate decât categoriilor respective si nu tuturor salariatilor bugetari, astfel cum este cazul Ordonanta de Guvern nr.6/2007 si Ordonanta de Guvern nr.10/2007.

În conditiile în care sunt adoptate acte normative care vizeaza cresteri salariale pentru anumite categorii de bugetari, acestea nu pot fi aplicate decât categoriilor respective si nu tuturor salariatilor bugetari, astfel cum este cazul Ordonanta de Guvern nr.6/2007 si Ordonanta de Guvern nr.10/2007.

Aplicarea acestor prevederi tuturor salariatilor bugetari contravine vointei legiuitorului care a înteles sa le acorde doar anumitor categorii.

Aplicarea acestor prevederi tuturor salariatilor bugetari contravine vointei legiuitorului care a înteles sa le acorde doar anumitor categorii.

Dispozitiile art.48 din Ordonanta de Guvern nr.6/2007 nu pot fi interpretate în sensul ca aceasta ordonanta se aplica si politistilor, astfel cum se sustine în actiune, ci în sensul ca, în ceea ce-i priveste pe salariatii bugetari la care se refera, ordonanta se completeaza cu dispozitiile Legii nr.188/1999 si cu dispozitiile actelor normative speciale care reglementeaza salarizarea si alte drepturi pentru personalul bugetar.

Dispozitiile art.48 din Ordonanta de Guvern nr.6/2007 nu pot fi interpretate în sensul ca aceasta ordonanta se aplica si politistilor, astfel cum se sustine în actiune, ci în sensul ca, în ceea ce-i priveste pe salariatii bugetari la care se refera, ordonanta se completeaza cu dispozitiile Legii nr.188/1999 si cu dispozitiile actelor normative speciale care reglementeaza salarizarea si alte drepturi pentru personalul bugetar.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.1251/07.05.2009)

Asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.544/11.02.2009 pronuntata de Tribunalul  Bucuresti – Sectia a IX-a de Contencios Administrativ si Fiscal a fost respinsa actiunea formulata de reclamantul P. D. M., prin Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor Pro Lex în contradictoriu cu pârâtii Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti si Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca reclamantul este functionar public cu statut special angajat la parata DGPMB – sectia 7, aspect necontestat de catre parte.

Potrivit art.39 din Ordonanta de Guvern nr.6/2007 modificata cu Legea nr.232/2007, prevede ca „(1) Pentru functionarii publici si posturile corespunzatoare functiilor publice specifice preluate de Ministerul Economiei si Finantelor de la Ministerul Integrarii Europene, …, se pastreaza salariile de baza si celelalte drepturi salariale acordate pâna la data de 31 decembrie 2006.

(2) Salariile de baza ale functionarilor publici prevazuti la alin.(1) se majoreaza începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare legea de aprobare a prezentei ordonante cu 7% fata de nivelul din luna decembrie 2006 si cu 11 % începând cu data de 1 octombrie 2007 fata de nivelul din luna septembrie 2007″.

Reclamantul nu face parte din categoriile de personal indicate in mod limitativ de actul normativ, nefiind functionar public preluat de MEF de la MIE, ci politist in cadrul paratei DGPMB. Temeiul de drept indicat de reclamant nu prevede deci cresteri salariale pentru toti functionarii publici, mai putin politistii, ci se adreseaza unei categoric restrânse de personal, cei preluati între ministerele individualizate.

Dupa cum se poate observa, actul normativ a avut in vedere personalul contractual si personalul care ocupa functii de demnitate publici, deci nu poate fi aplicabil politistilor.

Nici unul din actele normative invocate in sustinerea cererii nu se referi la categoria politistilor, fiind aplicabile strict personalului indicat expres in cuprinsul acestora, in care nu pot fi inclusi politistii.

Fata de sustinerea reclamantul ca s-a realizat o discriminare si deci, instanta sa constate aceasta discriminare si in consecinta sa aplice actele normative speciale si reclamantului, este neîntemeiata. Dispozitiile Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.137/2000 nu pot fi aplicate in sensul ca instanta sa constate aplicarea discriminatorie a legii. Astfel instanta retine ca prin decizia nr.821/2008 a Curtii Constitutionale se prevede ca instantele judecatoresti nu au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si/sau sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse in acte normative neavute in vedere de legiuitor la adoptarea actelor normative considerate discriminatorii întrucât ar încalca principiul separatiei puterilor, consacrat in art.1 alin.(4) din Constitutie, ca si prevederile art.61 alin.(1), in conformitate cu care Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamantul aratând ca Legea nr.232/2007 pentru aprobarea Ordonanta de Guvern nr.6/2007 prevede majorari salariale pentru toti functionarii publici.

Art.43 din Ordonanta de Guvern nr.38/2003 prevede ca salariile stabilite în raport cu coeficientii de ierarhizare, prevazute în prezenta ordonanta sunt brute si se vor indexa în baza reglementarilor care privesc salarizarea din sectorul bugetar, în speta, majorarea salariala urmând a se face în conformitate cu dispozitiile Legii nr.232/2007.

Recurentul a apreciat ca interpretarea instantei conform careia politistii sunt exclusi de la indexarea salariilor pe motiv ca sunt încadrati în baza Legii nr.360/2002, contravine Ordonanta de Guvern nr.38/2003.

Exista dispozitie calara chiar în actul normativ ce reglementeaza salarizarea politistilor potrivit careia indexarea salariilor se face în baza dispozitiilor legale privind personalul din sectorul bugetar.

S-a mai mentionat ca actiunea nu a fost întemeiata pe dispozitiile Ordonanta de Guvern nr.10/2007, ci pe dispozitiile Ordonanta de Guvern nr.6/2007.

Intimatii pârâti au formulat întâmpinare prin care au invocat exceptia nulitatii recursului în raport de dispozitiile art.3021 alin.1 lit.b Cod procedura civila, care prevad obligativitatea indicarii hotarârii atacate în cererea de recurs, sub sanctiunea nulitatii.

Pe fondul cauzei au solicitat respingerea recursului.

Curtea apreciaza ca exceptia nulitatii recursului este neîntemeiata si urmeaza sa o respinga, având în vedere ca în cererea de recurs a fost indicat numarul de dosar în care s-a pronuntat sentinta recurata, iar prin atasarea dosarului de fond, aceasta a fost identificata cu usurinta.

Analizând actele aflate la dosar prin prisma motivelor de recurs invocate si a dispozitiilor art.3041 Cod procedura civila, Curtea apreciaza ca recursul este nefondat, pentru urmatoarele considerente:

În mod corect a apreciat instanta de fond ca reclamantul nu beneficiaza de majorarile salariale prevazute pentru anul 2007 de actele normative mentionate în motivarea cererii de chemare în judecata.

În consecinta, în temeiul dispozitiilor art.312 alin.1 Cod procedura civila, Curtea va respinge recursul ca nefondat.