Indemnizaţie de dispozitiv. Excepţia autorităţii de lucru judecat


Prin acţiunea civilă formulată şi înregistrată la această instanţă la data de 28.01.2009 sub dosar civil nr.128/102/2009  reclamanta V Z a chemat în judecată pârâţii Municipiul Tg.Mureş, Consiliul local Tg.Mureş, Primăria Tg.Mureş, Primarul Tg.Mureş solicitând obligarea acestora la acordarea începând cu data de 28.07.2003 a indemnizaţiei de dispozitiv reglementată de Legea nr.138/1998, în sumă de 25% din salariul de bază  pe perioada cât şi-a desfăşurat activitatea în instituţie, obligarea acestora să-i plătească sumele de bani solicitate, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

În motivarea acţiunii reclamanta arată că, potrivit art. 9.2 şi 31.1 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 496/2003 indemnizaţia de dispozitiv, în procent de 25% din salariul de bază, se acordă şi personalului civil ce-şi desfăşoară activitatea în domeniul administraţiei publice, că obligaţia de acordare a indemnizaţiei rezultă şi din prevederile art. 47 din Legea nr. 138/1999, coroborate cu prevederile art. 13 din aceeaşi lege. Reclamanta a arătat că în opinia sa prin neacordarea sporului de dispozitiv se încalcă principiul egalităţii între cetăţeni şi al excluderii privilegiilor şi discriminărilor.

S-au depus la dosarul cauzei următoarele înscrisuri: practică judiciară (f. 5-15), Ordinul M.A.I. nr. 496/2003 (f. 16-19).

Pârâtul Municipiul Tg.Mureş a depus la dosarul cauzei întâmpinare (f.27-28) solicitând respingerea cererii de chemare în judecată ca prescrisă pentru perioada 1.03.2004-28.01.2006.

Pe fondul cauzei solicită respingerea acţiunii ca nefondată întrucât reclamanta a mai avut o acţiune pe rolul Tribunalului Mureş în care a soluţionat acelaşi spor de dispozitiv –  în dosarul nr.2032/102/2008, cerere respinsă de instanţă prin sentinţa civilă nr. 1524/12.09.2008.

La termenul de judecată din 12.02.2009  reprezentanta pârâtului a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat, excepţie care este fondată din următoarele considerente:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Mureş sub dosar civil nr.2032/102/2008 la data de 30.06.2008 reclamanta V Z a solicitat în contradictoriu cu  pârâţii Municipiul Tg.Mureş, Consiliul local Tg.Mureş, Primăria Tg.Mureş, Primarul Tg.Mureş obligarea pârâţilor la acordarea indemnizaţiei de dispozitiv  reglementat de Legea nr.138/1999 în sumă de 25% din salariul de bază pentru perioada 1.07.2001-15.12.2006, obligarea pârâţilor la plata drepturilor băneşti reprezentând prime de vacanţă pentru perioada 1.07.2001-15.12.2006, obligarea pârâţilor la plata sumelor actualizate cu indicele de inflaţie, cu cheltuieli de judecată.

Tribunalul Mureş prin sentinţa civilă nr.1524/12.09.2008 a respins acţiunea formulată în cauză de reclamantă întrucât aceasta şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Creşei nr.5  şi nu în domeniul administraţiei publice locale,  nefiindu-i aplicabile dispoziţiile art.13 din Legea nr.138/1999, Ordinul nr.496/28.07.2003 prin care a fost completat Ordinul M.I.nr.275/2002.

Prin prezenta cerere reclamanta V Z solicită în contradictoriu cu aceiaşi pârâţi acordarea indemnizaţiei de dispozitiv începând cu data de 28.07.2003, potrivit Ordinului MAI nr.496/28.07.2003.

Potrivit art.1201 Cod civil este lucru judecat când a doua cerere în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, faţă de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate.

În consecinţă având în vedere că obiectul litigiului dedus prezentei judecăţi a fost soluţionat de Tribunalul Mureş prin sentinţa civilă nr.1524/2008,rămasă irevocabilă  prin decizia Curţii de Apel, în baza art.166 Cod procedură civilă raportat la art.1201 Cod civil, tribunalul cu unanimitate de opinii urmează a admite excepţia puterii de lucru judecat şi respinge acţiunea formulată de reclamanta V Z în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Tg.Mureş, Consiliul local Tg.Mureş, Primăria Tg.Mureş, Primarul Tg.Mureş.