Citeste şi


Litigiu de muncă. drepturi salariale ale personalului din învăţământul preuniversitar din tranşe suplimentare de vechime (30, 35, 35-40 şi peste 40 ani). prescrierea dreptului material la acţiune.


LITIGIU DE MUNC®. DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN ëNV®Ţ®MåNTUL PREUNIVERSITAR DIN TRAN¯E SUPLIMENTARE DE VECHIME (30, 35, 35-40 ¿i peste 40 ani). PRESCRIEREA DREPTULUI MATERIAL LA ACŢIUNE. Acordul din 28.11.2005 al Comisiei de negociere a Guvernului Rom‰niei O.U.G. nr.17/2006 Ordinul nr.3351/2006 al Ministerului Educaßiei, Cercet¾rii ¿i Inov¾rii Instanßa de fond ”n argumentarea solußiei de respingere a excepßiei prescripßiei dreptului material la acßiune a invocat Acordul ”ncheiat la data de 28.11.2005, O.U.G. nr.17/2006 care a materializat acest acord ¿i Ordinul nr.3351/2006 emis ”n aplicarea O.U.G. nr.17/2006, au avut ”n vedere plata anumitor drepturi salariale ce au rezultat ca urmare a calcul¾rii gre¿ite a salariilor, calculare determinat¾ de o interpretare gre¿it¾ a legii. ën speß¾ ”ns¾, este vorba despre o neaplicare a legii (neacordarea dreptului la tran¿a de vechime suplimentar¾ reglementat¾ de art.50 alin.1 din Legea nr.128/1997), deci de o neplat¾ a unor drepturi expres ¿i clar reglementate de un text de lege care nu comport¾ interpret¾ri diferite ¿i ”n privinßa c¾reia nu au incidenß¾ actele considerate ”ntreruptive de prescripßie. ( Decizia civil¾ nr.489/R-CM din 16 martie 2009, pronunßat¾ de Curtea de Apel Pite¿ti – Secßia civil¾, pentru cauze privind Conflicte de Munc¾ ¿i Asigur¾ri Sociale ¿i pentru cauze cu Minori ¿i de Familie) Prin cererea ”nregistrat¾ la data de 10.10.2008, Uniunea Sindicatelor ënv¾ß¾m‰nt V‰lcea pentru reclamanßii M.C. ¿.a. a chemat ”n judecat¾ Inspectoratul ¯colar al Judeßului V‰lcea, Consiliul Local D¾nicei, ¯coala cu clasele I-VIII Udre¿ti Ð D¾nicei, Ministerul Educaßiei, Cercet¾rii ¿i Tineretului, solicit‰nd pronunßarea unei hot¾r‰ri prin care s¾ fie obligaßi p‰r‰ßii la plata tran¿elor suplimentare de vechime, ”ncep‰nd cu data ”ndeplinirii condißiilor prev¾zute de art.50 alin.1 din Legea nr.128/1997, pe perioada 1.10.2001 Ð 31.12.2007, urm‰nd a se face rectificarea ”n carnetele de munc¾ al fiec¾rui reclamant cu privire la drepturile salariale. ën motivarea acßiunii s-a ar¾tat c¾ reclamanßii ”ndeplinesc funcßii didactice ”n ”nv¾ß¾m‰ntul preuniversitar ¿i ”n aceast¾ calitate beneficiaz¾ de tran¿ele de vechime prev¾zute de art.50 alin.1 din Legea nr.128/1997, pe care p‰r‰ßii au refuzat s¾ le pl¾teasc¾ ”n perioada mai sus ar¾tat¾. Prin sentinßa civil¾ nr.17/12.01.2009 a fost admis¾ acßiunea reclamanßilor ¿i obligaßi p‰r‰ßii la plata drepturilor salariale, const‰nd ”n diferenßa dintre sumele datorate ce reprezint¾ tran¿e suplimentare de vechime ¿i sumele efectiv pl¾tite, pentru perioada 1.10.2001 Ð 31.12.2007. Au fost obligate unit¾ßile ¿colare s¾ rectifice carnetele de munc¾ ”n mod corespunz¾tor acestor drepturi. ëmpotriva hot¾r‰rii au formulat recurs Ministerul Educaßiei, Cercet¾rii ¿i Inov¾rii, respectiv Inspectoratul ¯colar Judeßean V‰lcea, critic‰nd hot¾r‰rea pentru motivele comune prev¾zute de art.304 pct.9 Cod procedur¾ civil¾, ”n dezvoltarea c¾rora s-a ar¾tat c¾ instanßa de fond a respins ”n mod gre¿it excepßiile lipsei calit¾ßii procesuale pasive a celor doi recurenßi, precum ¿i excepßia prescrierii dreptului material la acßiune. Analiz‰nd recursurile ”n limita motivelor invocate, Curtea a constatat c¾ sunt fondate, cu consecinßa admiterii acestora ¿i modific¾rii ”n parte a sentinßei, ”n sensul admiterii ”n parte a acßiunii ¿i oblig¾rii p‰r‰ßilor, cu excepßia Inspectoratului ¯colar Judeßean ¿i Ministerului Educaßiei, Cercet¾rii ¿i Inov¾rii, la plata diferenßelor rezultate din drepturile suplimentare de vechime prev¾zute de art.50 alin.1 ¿i 2 din Legea 128/97 ¿i sumele efectiv pl¾tite, ”ncep‰nd cu data ”ndeplinirii condißiilor de c¾tre fiecare reclamant, dar nu mai ”nainte de 10.10.2005 ¿i p‰n¾ la 31.12.2007. A fost respins¾ acßiunea faß¾ de Inspectoratului ¯colar Judeßean ¿i Ministerului Educaßiei, Cercet¾rii ¿i Inov¾rii, fiind menßinut¾ ”n rest sentinßa. ën considerentele acestei decizii, Curtea a reßinut urm¾toarele: Cu privire la primul motiv de recurs, referitor la gre¿ita solußionare a excepßiei lipsei calit¾ßii procesuale pasive a p‰r‰ßilor Inspectoratul ¯colar Judeßean V‰lcea ¿i Ministerul Educaßiei, Cercet¾rii ¿i Inov¾rii, s-a ar¾tat c¾ potrivit O.U.G. nr.32/2001 – art.XIII, ”ncep‰nd cu anul 2001 finanßarea institußiilor de ”nv¾ß¾m‰nt preuniversitar de stat se asigur¾ din bugetele locale ale unit¾ßilor administrativ-teritoriale pe a c¾ror raz¾ acestea ”¿i desf¾¿oar¾ activitatea, cu excepßia cheltuielilor expres prev¾zute la lit.a-f. Potrivit art.XIII alin.2, cheltuielile prev¾zute la alin.1 lit.a ¿i c – f, se finanßeaz¾ prin bugetul Ministerului Educaßiei ¿i Cercet¾rii. De asemenea, conform alin.3, cheltuielile privind cluburile, taberele, palatele copiilor, casele corpului didactic ¿i inspectoratele ¿colare se finanßeaz¾ de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaßiei ¿i Cercet¾rii. Rezult¾ din cuprinsul acestor texte de lege c¾, cheltuielile de personal din unit¾ßile de ”nv¾ß¾m‰nt preuniversitar se asigur¾ din bugetele locale, iar nu din bugetul Ministerul Educaßiei, Cercet¾rii ¿i Inov¾rii, pentru care actul normativ prevede expres cheltuielile pe care trebuie s¾ le finanßeze. Pe de alt¾ parte, Legea ”nv¾ß¾m‰ntului nr.84/1995 prevede la art.141 atribußiile M.E.C.T. (coordoneaz¾ activitatea de cercetare ¿tiinßific¾ din ”nv¾ß¾m‰nt; asigur¾ cadrul pentru producßia manualelor ¿colare; asigur¾ finanßarea ¿colilor pentru achizißionarea de manuale, conform legii; elaboreaz¾ criteriile generale de admitere ”n ”nv¾ß¾m‰ntul superior; aprob¾ ”nfiinßarea liceelor ¿i a ¿colilor postliceale etc.), or, ”ntre aceste atribußii nu se reg¾se¿te ¿i aceea de finanßare a cheltuielilor de personal din ”nv¾ß¾m‰ntul preuniversitar de stat. ën alt¾ ordine de idei, conform art.167 alin.1 din Legea nr.84/1995, unit¾ßile de ”nv¾ß¾m‰nt preuniversitar de stat funcßioneaz¾ ca unit¾ßi finanßate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unit¾ßilor administrativ-teritoriale pe a c¾ror raz¾ ”¿i desf¾¿oar¾ activitatea, de la bugetul de stat ¿i din alte surse, potrivit legii, iar potrivit alin.3, finanßarea de baz¾ (care cuprinde inclusiv cheltuielile de personal, conform alin.5) se asigur¾ prin bugetele locale ale unit¾ßilor administrativ-teritoriale de care aparßin unit¾ßile de ”nv¾ß¾m‰nt, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ¿i din alte venituri ale bugetelor locale. Potrivit art.167 alin.13, finanßarea de baz¾ ¿i finanßarea complementar¾ a unit¾ßilor de ”nv¾ß¾m‰nt se fac pe baz¾ de contract, ”ntocmit conform normelor metodologice pentru finanßarea ”nv¾ß¾m‰ntului preuniversitar, ”ncheiat ”ntre directorul unit¾ßii de ”nv¾ß¾m‰nt preuniversitar ¿i primarul localit¾ßii ”n a c¾rei raz¾ teritorial¾ se afl¾ unitatea de ”nv¾ß¾m‰nt. De asemenea, dispozißiile art.167 alin.17 ¿i 18 din Legea nr.84/1995 prev¾d ”n mod expres ce anume cheltuieli aferente unit¾ßilor de ”nv¾ß¾m‰nt preuniversitar se suport¾ de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaßiei ¿i Cercet¾rii, iar ”ntre aceste cheltuieli nu se reg¾sesc ¿i cele legate de salariile cadrelor didactice din ”nv¾ß¾m‰ntul preuniversitar. ën ceea ce prive¿te calitatea procesual¾ pasiv¾ a p‰r‰tului Inspectoratul ¯colar Judeßean, Curtea constat¾ c¾, art.142 din Legea nr.84/1995 prevede ”n mod expres atribußiile acestei institußii: urm¾re¿te modul de organizare ¿i de funcßionare a reßelei de ”nv¾ß¾m‰nt preuniversitar, ”n conformitate cu politica educaßional¾ la nivel naßional; asigur¾ aplicarea legislaßiei ”n organizarea, conducerea ¿i desf¾¿urarea procesului de ”nv¾ß¾m‰nt; asigur¾ calitatea ”nv¾ß¾m‰ntului ¿i respectarea standardelor naßionale prin inspecßia ¿colar¾ etc., iar ”ntre aceste atribußii nu se reg¾se¿te ¿i aceea de plat¾ a drepturilor salariale. Faptul c¾ semneaz¾ decizia de repartizare a cadrelor din ”nv¾ß¾m‰ntul preuniversitar nu-i confer¾ calitatea de angajator ¿i deci nici obligaßia de plat¾ a salariului, aceste atribußii av‰ndu-le directorul unit¾ßii de ”nv¾ß¾m‰nt, conform art.11 alin.5 din Legea nr.128/1997. Art.7 alin.5 din Legea nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008 prevede c¾ repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad¾ugat¾ menßionate la alin.4 (inclusiv cele destinate finanß¾rii cheltuielilor de personal ale unit¾ßilor din ”nv¾ß¾m‰ntul preuniversitar de stat), pe comune, ora¿e, municipii, sectoare ¿i municipiul Bucure¿ti, dup¾ caz, se face prin decizie a directorului Direcßiei Generale a Finanßelor Publice judeßene, respectiv a municipiului Bucure¿ti, dup¾ consultarea consiliului judeßean ¿i a primarilor, ¿i cu asistenßa tehnic¾ de specialitate a inspectoratului ¿colar sau a direcßiei de munc¾, solidaritate social¾ ¿i familie, dup¾ caz, ”n funcßie de num¾rul de beneficiari ai serviciilor respective ¿i de alte criterii specifice. Acest text de lege, contrar susßinerilor recurenßilor, nu instituie nici o obligaßie legat¾ de plata diferenßelor salariale ”n sarcina p‰r‰ßilor Ministerul Educaßiei, Cercet¾rii ¿i Inov¾rii ¿i Inspectoratul ¯colar Judeßean, acesta din urm¾ acord‰nd doar asistenß¾ tehnic¾ de specialitate directorului Direcßiei Generale a Finanßelor Publice cu ocazia repartiz¾rii sumelor destinate finanß¾rii cheltuielilor de personal. ën concluzie, Curtea a apreciat c¾ nici p‰r‰tul Ministerul Educaßiei, Cercet¾rii ¿i Inov¾rii ¿i nici p‰r‰tul Inspectoratul ¯colar Judeßean V‰lcea nu au nici un fel de obligaßii legate de plata salariilor reclamanßilor, astfel c¾ ”n mod corect instanßa de fond a apreciat c¾ ei nu au calitate procesual¾ pasiv¾ ”n cauz¾. Referitor la cel de-al doilea motiv de recurs privind prescripßia dreptului material la acßiune, s-au reßinut urm¾toarele: ën argumentarea solußiei de respingere a excepßiei prescripßiei dreptului material la acßiune, instanßa de fond a invocat Acordul ”ncheiat la data de 28.11.2005, O.U.G. nr.17/2006 care a materializat acest acord ¿i Ordinul nr.3351/2006 emis ”n aplicarea O.U.G. nr.17/2006, au avut ”n vedere plata anumitor drepturi salariale ce au rezultat ca urmare a calcul¾rii gre¿ite a salariilor, calculare determinat¾ de o interpretare gre¿it¾ a legii. ën speß¾ ”ns¾, este vorba despre o neaplicare a legii (neacordarea dreptului la tran¿a de vechime suplimentar¾ reglementat¾ de art.50 alin.1 din Legea nr.128/1997), deci de o neplat¾ a unor drepturi expres ¿i clar reglementate de un text de lege care nu comport¾ interpret¾ri diferite ¿i ”n privinßa c¾reia nu au incidenß¾ actele considerate ”ntreruptive de prescripßie. Pentru toate aceste argumente, ”n baza art.312 Cod procedur¾ civil¾, recursurile au fost admise a¿a cum s-a ar¾tat.