Citeste şi


Cerere de înscriere menţiuni în registrul comerţului. Îndreptarea erorii materiale. Condiţii


Cerere de înscriere menţiuni în registrul comerţului. Îndreptarea erorii materiale. Condiţii

C.proc.civ., art. 281

Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi  orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere, instanţa pronunţându-se prin încheiere, părţile urmând a fi citate numai dacă se socoteşte că este necesar să dea anumite lămuriri.

Noţiunea de greşeală materială are înţelesul de eroare materială vizibilă săvârşită cu ocazia redactării hotărârii, fiind evident faptul că pe calea sumară reglementată de art. 281 din Codul de procedură civilă nu pot fi îndreptate eventuale greşeli de judecată, care privesc fondul pricinii. Altfel spus, doar greşelile asupra numelui, calităţii şi susţinerilor părţilor sau cele de socoteli, precum şi orice ale greşeli materiale strecurate într-o hotărâre pot fi îndreptate, pe această cale neputându-se urmări „îndreptarea” hotărârii cu privire la un aspect de fond al raporturilor dintre părţi.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială,

Decizia civilă nr. 222 din 10 februarie 2009

Prin încheierea nr. 15719 din 29 septembrie 2008 pronunţată în dosarul nr. 42064/2008 judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş a respins ca neîntemeiată cererea formulată de petenta S.C. E S.R.L. Ghiroda având ca obiect îndreptarea erorii materiale la menţiunea nr. 15436/16.04.2008.

Pentru a hotărî astfel judecătorul delegat a reţinut că prin cererea înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş societatea petentă a solicitat îndreptarea erorii materiale a menţiunii nr. 15436/16.04.2008 în sensul că echivalentul în euro al capitalului social de 65.700 lei nu este de 180.260 euro, ci de 305.866 euro, susţinând că pentru stabilirea valorii în euro a capitalului său social trebuia luat în calcul cursul leu/euro din 1 decembrie 1994, data constituirii societăţii, care era de 2.148 lei/1 euro, rezultând o sumă de 305.866 euro, care reprezintă echivalentul a 657.000.000 lei (ROL).

Judecătorul delegat a apreciat că în mod neîntemeiat se solicită îndreptarea erorii materiale la menţiunea nr. 15436/16.04.2000 întrucât prin această menţiune s-a înscris în registrul comerţului doar cesiunea de părţi sociale. Prin urmare, nu a avut loc nicio modificare a valorii capitalului social în lei, prin majorare, care să justifice suma în euro arătată în cererea de îndreptarea erorii materiale, respectiv suma de 305.866 euro, raportat la valoarea în lei a capitalului social. Mai mult decât atât, în 1994, data indicată în cerere, cursul leu/euro era folosit interbancar, iar în ceea ce priveşte înregistrarea în registrul comerţului a raportului euro/leu pentru evidenţierea investiţiei străine în scop statistic aceasta a început în luna decembrie 2004. Conform susţinerilor petentei ar însemna ca la fiecare cesiune de părţi sociale să se modifice exprimarea în euro a capitalului social evidenţiat atât în registrul comerţului, cât şi în actele contabile ale societăţii în moneda naţională, care la cesiune rămâne neschimbat. Având în vedere că la data cesiunii înscrisă în registrul comerţului sub nr. 15436/16.04.2008, a cărei îndreptare se solicită de către petentă, valoarea în lei a capitalului social era de 65.700 lei, reprezentând echivalentul a 180.260 euro, cererea de îndreptare a erorii materiale nu se justifică a fi admisă.

Împotriva încheierii de mai sus a declarat recurs petenta S.C. E S.R.L. Ghiroda, solicitând modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii cererii de îndreptare a erorii materiale astfel cum a fost ea formulată.

Prin decizia civilă nr. 222 din 10 februarie 2009 pronunţată în dosarul nr. 1117/59/2008 Curtea de Apel Timişoara a respins recursul societăţii ca fiind nefondat.

În considerente s-a arătat că în mod corect prin încheierea nr. 15719 din 29 septembrie 2008 pronunţată în dosarul nr. 42064/2008 judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş a respins cererea de îndreptare a erorii materiale pretins strecurată în menţiunea nr. 15436/16.04.2008, în sensul că echivalentul în euro al capitalului social de 65.700 lei nu este de 180.260 euro, ci de 305.866 euro.

Astfel cum în mod just a stabilit şi judecătorul delegat, prin cererea de înscriere nr. 15436/16.04.2008 reprezentantul societăţii recurente a solicitat înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privitoare la asociaţi, transmitere părţi sociale, participare la profit şi pierderi şi depunere act constitutiv actualizat motivat de faptul că prin hotărârea E.H. GmbH din 20 martie 2008, asociat al S.C. E S.R.L. Ghiroda, s-a decis aprobarea transferului către societatea germană a 2.627 de părţi sociale deţinute în cadrul S.C. E S.R.L. de S.C. W A.B., cu valoarea nominală de 10 lei (RON), reprezentând 39,985 % din capitalul social, precum şi transferul către E GmbH a unei părţi sociale deţinute de aceeaşi persoană juridică, având aceeaşi valoare nominală, reprezentând 0,015% din capitalul social. De asemenea s-a aprobat noua structură a părţilor sociale din cadrul S.C. E S.R.L., în sensul că E.H. GmbH va deţine 6.569 de părţi sociale, reprezentând 99,985% din capital, iar E GmbH va deţine o parte socială, reprezentând 0,015% din capital.

Ca atare, din cele de mai sus rezultă fără putinţă de tăgadă că prin încheierea nr. 8269/12.05.2008 a judecătorului delegat, prin care a fost admisă cererea de înregistrare aşa cum a fost ea formulată, s-a dispus înscrierea în registrul comerţului doar a actului de cesiune de părţi sociale, nemodificându-se în vreun fel valoarea capitalului social prin majorare, cum de altfel, a arătat şi recurenta, capitalul său social nesuferind vreo modificare valorică de la constituire şi până în prezent.

Articolul 281 din Codul de procedură civilă statuează că erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi  orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere, instanţa pronunţându-se prin încheiere, părţile urmând a fi citate numai dacă se socoteşte că este necesar să dea anumite lămuriri. Noţiunea de greşeală materială are, în sensul textului citat, înţelesul de eroare materială vizibilă săvârşită cu ocazia redactării hotărârii, fiind evident faptul că pe calea sumară reglementată de art. 281 nu pot fi îndreptate eventuale greşeli de judecată, care privesc fondul pricinii. Altfel spus, doar greşelile asupra numelui, calităţii şi susţinerilor părţilor sau cele de socoteli, precum şi orice ale greşeli materiale strecurate într-o hotărâre pot fi îndreptate, pe această cale neputându-se urmări „îndreptarea” hotărârii cu privire la un aspect de fond al raporturilor dintre părţi.

În speţă, recurenta a solicitat îndreptarea erorii materiale cuprinsă în încheierea nr. 8269/12.05.2008 ca urmare a faptului că în cererea de înregistrare nr. 15436/16.04.2008 ar fi fost precizată o valoare eronată, respectiv că suma de 180.200 euro ar constitui echivalentul sumei de 375.000 U.S.D., care reprezintă valoarea totală a capitalului său social. Însă, după cum s-a arătat mai sus, această cerere viza cu totul alte problematici decât cele referitoare la valoarea în euro a capitalului social al petentei. Mai mult decât atât, susţinerile sale privitoare la faptul că respectiva eroare ar fi apărut ca urmare a cererii de înscriere menţiuni nr. 91062/22.12.2005 nu sunt conforme cu realitatea, în această cerere fiind greşit trecută menţiunea referitoare la valoarea totală a capitalului social de 65.700 lei (RON), reprezentând 233.536 U.S.D. şi 180.260 euro, subscris astfel: 1) S.C. E.H. GmbH cu 39.420 lei, echivalentul a 225.000 U.S.D. şi echivalent a 173.077 euro şi 2) S.C. W A.B. cu 26.280 lei, echivalent a 8.536 U.S.D., respectiv a 7.183 euro, în loc să se menţioneze că acest capital social este în valoare de 65.700 lei, reprezentând 375.000 U.S.D., din care 225.000 U.S.D. aport în numerar şi 150.000 U.S.D. aport în natură, deţinut după cum urmează: 1) S.C. E.H. GmbH – 39.420 lei, reprezentând 225.000 U.S.D. aport în numerar şi 2) S.C. W A.B. – 26.280 lei, reprezentând 150.000 U.S.D. aport în natură. De altfel, datorită acestei greşeli materiale, cererea sa iniţială de îndreptare a erorii materiale nr. 18783/06.05.2008 a şi fost admisă de judecătorul delegat prin încheierea nr. 8200/09.05.2008.

Este adevărat că prin alin. 3 al art. 34 din Normele metodologice nr. 773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrărilor aprobate atât de Ministerul Justiţiei, cât şi de Camera de Comerţ şi Industrie a României, în actul constitutiv al unei societăţi comerciale sau al unei filiale cu participare străină la capitalul social, sumele subscrise şi/sau vărsate de persoanele nerezidente, în valută liber convertibilă, se vor exprima şi în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, de la data actului constitutiv, iar dacă valuta convertibilă nu este exprimată în dolari, referentul oficiului registrului comerţului va face convertirea corespunzătoare la data actului, iar începând cu anul 2004, doar pentru evidenţa statistică a investiţiilor străine în România, la cererile de înscriere menţiuni a fost introdusă o anexă 2 în care trebuie menţionat echivalentul în euro al capitalului social, indiferent în ce monedă se face subscrierea, însă respectivele împrejurări nu justifică demersul judiciar al petentei cu atât mai mult cu cât aceasta nu a dovedit în vreun fel pretinsa vătămare (prejudiciul de imagine), în niciunul dintre certificatele de înregistrare depuse la dosar eliberate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş nefiind menţionată o valoare nereală a capitalului social al persoanei juridice.