Procedura în declararea nulităţii fuziunii sau divizării societăţilor comerciale


Procedura în declararea nulităţii fuziunii sau divizării societăţilor comerciale

Legea nr.31/1990 art.249

Potrivit art.251 alin.3  din Legea nr.31/1990 republicată procedurile de anulare şi de declarare a nulităţii fuziunii sau divizării nu pot fi iniţiate după expirarea unui termen de 6 luni de la data la care fuziunea sau divizarea a devenit efectivă în temeiul art.249, sau dacă situaţia a fost rectificată.

(Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială; decizia nr.178 din 10.04.2009 pronunţată  în dosarul nr.2718/87/2008 având ca obiect …..

Prin sentinţa comercială nr.668/22.12.2008 pronunţată de Tribunalul Teleorman a fost respinsă ca nefondată acţiunea formulată de DGFPJT împotriva încheierilor judecătorului delegat nr.2201/9.10.2007 şi nr.51/17.01.2006 de pe lângă Registrul Comerţului în contradictoriu cu pârâţii SC O SRL şi SC M SRL.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut  următoarele:

Fuziunea prin absorbţie a SC O SRL de către SC M SRL în calitate de societate absorbantă a fost admisă de către judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teleorman prin încheierea nr. 2200 din 9.10.2007.

Pe cale de consecinţă , conform prevederilor art. 250 (1) lit c din Legea nr. 31/ 1990 R cu modificările şi completările ulterioare “societatea absorbită încetează să mai existe”.

Ca urmare, prin încheierea judecătorului delegat nr. 2201 din 9.10. 2007 s-a dispus radierea din registrul comerţului a SC O SRL.

Cât despre încheierea nr.51 din 17.01 2006 prin aceasta se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV -a a unui proiect de fuziune care nu face obiectul prezentei cereri.

Fuziunea s-a efectuat cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 31l990 R cu modificările şi completările ulterioare, art. 238 la art. 251 inclusiv.

Astfel :a) în baza prevederilor art.239 (1) fuziunea s-a hotărât de către fiecare societate participantă, conform hotărârilor nr. 1 din 20.07. 2007.

b)Proiectul de fuziune a fost întocmit de către administratorul desemnat prin hotărârile de la pct. a), vizat de către judecătorul delegat si publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV -a nr.2215 din 16.08. 2007 conform prevederilor art.241 si 242 din Lege.

c) Constatând că nu s-au înregistrat opoziţii la proiectul de fuziune în condiţiile art.62, adunările generale ale celor două societăţi au aprobat fuziunea şi celelalte modificări consemnate în proiectul de fuziune,întocmindu-se hotărârile nr.2 din 26.09.2007, care de asemenea au fost avizate de către judecătorul delegat şi publicate în Monitorul Oficial.

d) Prin încheierea nr.2200 din 9.10.2007 judecătorul delegat admite fuziunea şi celelalte menţiuni cuprinse în actul modificator, respectiv Hotărârea nr.2 din 26.09.2007 şi în consecinţă radierea din registrul comerţului a societăţii absorbite O SRL ,prin încheierea nr.2201 din 9.10. 2007.

Referitor la afirmaţia făcută de petent că “în mod greşit “judecătorul delegat la ORC a dispus fuziunea celor două societăţi şi radierea SC OSRL neţinând seama de prevederile art.244 alin. 1 lit d.

Documentele prevăzute la art.244 alin.1 literele a, b, c, d, e, f, g nu sunt supuse controlului judecătorului delegat. Aceste documente sunt puse la dispoziţia asociaţilor, la sediul societăţii cu cel puţin o lună înainte de data adunării generale care urmează să se pronunţe asupra proiectului de fuziune şi conform art.244 (2) asociaţii pot obţine gratuit copii de pe actele enumerate la art.244 (1).

Data de referinţă care se consemnează în proiectul de fuziune se referă la

data la care au fost aprobate situaţiile financiare ale societăţilor participante, care

au fost folosite pentru a stabili condiţiile fuziunii conform art.241 i).

Împotriva acestei sentinţe formulează recurs reclamanta Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Teleorman, solicitând admiterea recursului, modificarea încheierii atacate în sensul admiterii cererii de anulare şi încheierilor judecătorului delegat, pentru următoarele motive.

Instanţa a reţinut faptul ca documentele prevăzute la art.244 alin.1 literele a,b,c,d,e,f,g nu sunt supuse controlului judecătorului delegat.

In conţinutul sentinţei comerciale nr. 668/22.12.2008 se precizează faptul ca in conformitate cu art. 251 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 R cu modificările si completările ulterioare “de la data realizării sale, potrivit art. 249, fuziunea poate fi declarata nula doar daca nu a fost supusa unui control judiciar in conformitate cu prevederile art.37 sau daca hotărârea uneia dintre adunările generale care au votat proiectul este nula ori anulata.

Contrar celor reţinute de instanţă recurenta consideră ca instanţa a făcut o greşita aplicare a legii deoarece in mod greşit judecătorul delegat la O.R.C. de pe langa Tribunalul Teleorman a dispus fuziunea dintre cele doua societăţi si radierea SC O SRL din Registrul Comerţului (incheierea 2201/09.10.2007) netinand seama de prevederile art. 37, alin 1 din Legea nr. 31/1990 ” Controlul legalităţii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se înregistrează in registrul comerţului se exercita de justiţie printr-un judecător delegat.”.

Potrivit art. 242, alin (2) din Legea Societăţilor Comerciale “Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecătorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala pârtilor, integral sau in extras, potrivit dispoziţiei judecătorului delegat sau cererii pârtilor, cu cel puţin 30 de zile înaintea datelor şedinţelor in care adunările generale extraordinare urmează a hotari, in temeiul art. 113 lit. h), asupra fuziunii/divizării.”

Proiectul de fuziune a fost avizat de către judecătorul delegat cu incalcarea art. I 244, alin. 1, lit. d) ” situaţiile financiare, întocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situaţii financiare anuale au fost întocmite pentru un exerciţiu financiar încheiat cu mai mult de 6 luni înainte de aceasta data”, situaţiile financiare fiind evidenţiate in cadrul proiectului de fuziune la “CAPITOLUL III – STABILIREA SI EVALUAREA ACTIVULUI SI PASIVULUI O S.R.L. CARE SE TRANSMIT CĂTRE M S.R.L.”.

La Capitolul III sunt prezentate activul si pasivul ORIZICOLA SRL care se transmit, către MIHAGRO SRL bilanţul contabil special la data de 30.11.2005, desi la data de referinţa a fuziunii este 30.06.2007.

Aceasta data de 30.11.2005 (data intocmirii bilanţului contabil) apare si la  CAPITOLUL V – RAPORTUL DE SCHIMB AL PÂRTILOR SOCIALE.

In soluţia ce s-a dat s-au reţinut prevederile art. 249 din Legea nr. 31/1990 “Fuziunea/divizarea produce efecte:

a)in cazul constituirii uneia sau mai multor societăţi noi, de la data înmatriculării in registrul comerţului a noii societăţi sau a ultimei dintre ele;

b) in alte cazuri, de la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operaţiunea, cu excepţia cazului in care, prin acordul pârtilor, se stipulează ca operaţiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara încheierii exerciţiului financiar curent al societăţii absorbante sau societăţilor beneficiare, nici anterioara încheierii ultimului exerciţiu financiar încheiat al societăţii sau societăţilor ce îşi transfera patrimoniul. ”

La data de 13.03.2009 intimata SC M SRL depune întâmpinare solicitând respingerea recursului.

La data de 20.03.3009 Curtea, în temeiul art.84 Cod pr.civ., a  calificat calea de atac ca fiind apel şi nu recurs, şi totodată, din oficiu a invocat excepţia tardivităţii formulării acţiunii în anulare.

Analizând probele administrate în cauză, Curtea apreciază că excepţia tardivităţii formulării acţiunii în anulare de către apelanta reclamantă este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Potrivit art.251 alin.3 din Legea nr.31/1990 republicată procedurile de anulare şi de declarare a nulităţii fuziunii sau divizării nu pot fi iniţiate după expirarea unui termen de 6 luni de la data la care fuziunea sau divizarea a  devenit  efectivă, în  temeiul art.249, sau dacă situaţia a fost  rectificată.

De asemenea, potrivit art.249 lit.b) din Legea nr.31/1990 republicată fuziunea produce efecte de la data înregistrării ultimei hotărâri generale care a  aprobat operaţiunea (…)

În speţă, data prev. de art.249 lit.b) din lege  a  fost  la 26.09.2007, dată la care a avut loc Adunările Generale ale ambele societăţii comerciale, atât societatea absorbită, cât şi societatea absorbantă, Adunări care au aprobat operaţiunea de fuziune, constatând că nu au fost înregistrate opoziţii  la proiectul de fuziune.

Având în vedere că de la această dată de trecut mai mult de 6 luni, cererea în declararea nulităţii fuziunii de către DGFPJT a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Teleorman în 20.10.2008, Curtea urmează a admis excepţia tardivităţii formulării acestei cereri.

Ca atare,  în temeiul art.296 Cod pr.civ., Curtea a admis apelul, a schimbat în tot sentinţa atacată în sensul admiterii în temeiul art.137 Cod  pr.civ. rap. la art.251 alin.3 din Legea nr.31/1990 rep. excepţiei tardivităţii cererii reclamantei, respingând, în consecinţă, cererea acesteia ca fiind tardivă.