Cauta in aceasta categorie:

Acţiune în constatarea nulităţii absolute a "executării silite" a unei hotărâri aga. Inaplicabilitatea dispoziţiilor legale relative la executarea silită, prevăzută de codul de procedură civilă. Natura juridică a operaţiunilor de punere în executare …

DECIZIA COMERCIALĂ NR.138 din 12 martie 2009. Definitivă. CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A V  A COMERCIALĂ Acţiune în constatarea nulităţii absolute a "executării silite" a unei hotărâri AGA. Inaplicabilitatea dispoziţiilor legale relative la executarea silită, prevăzută de codul de procedură civilă. Natura juridică a operaţiunilor de punere în executare...

Citeste mai mult...

Procedura în declararea nulităţii fuziunii sau divizării societăţilor comerciale

Procedura în declararea nulităţii fuziunii sau divizării societăţilor comerciale Legea nr.31/1990 art.249 Potrivit art.251 alin.3  din Legea nr.31/1990 republicată procedurile de anulare şi de declarare a nulităţii fuziunii sau divizării nu pot fi iniţiate după expirarea unui termen de 6 luni de la data la care fuziunea sau divizarea a devenit efectivă...

Citeste mai mult...

Constatarea nulităţii parţiale a titlului de proprietate, în sensul înscrierii petentei pe titlu. Lipsa cererii de reconstituire a dreptului de proprietate conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 18/1991

Prin cererea înregistrata la nr. 5332 din 5 XII 2011,  contestatorul SC  E S SRL a formulat în contradictoriu cu intimatul  C N,  contestatia în anulare împotriva deciziei civile nr. 1238 /R/17.XI 2011 a Tribunalului Teleorman  solicitând anularea acesteia si pe fond rejudecarea recursului declarat de recurentul – intimat C N si respingerea acestuia...

Citeste mai mult...

Excepţia nulităţii sentinţei atacate raportat la prevederile art. 258 şi 304 pct. 5 Cod procedură civilă .

Minuta hotărârii judecătoreşti trebuie să corespundă întocmai rezultatului deliberării, numai astfel ea fiind concludentă, sub aspectul regularităţii formale a deliberării, a pretenţiilor ce au făcut obiectul deliberării, al modului de soluţionare a acestor pretenţii şi a calităţii celor care le-au soluţionat. Decizia civila nr. 178/ R din 27.03.2013. Prin sentinţa civilă...

Citeste mai mult...

Recurs. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unui contract de vânzare-cumpărare încheiat după depunerea unei notificări întemeiate pe Legea nr. 10/2001 şi anterior soluţionării acesteia. Condiţiile în care operează nulitatea

Recurs. Actiune în constatarea nulitatii absolute a unui contract de vânzare-cumparare încheiat dupa depunerea unei notificari întemeiate pe Legea nr. 10/2001 si anterior solutionarii acesteia. Conditiile în care opereaza nulitatea cuprinsa în art.21 din lege. Relevanta bunei-credinte a partilor. - Legea nr. 10/2001, art.21, art.45 Prevederile art. 21 alin 5 din lege...

Citeste mai mult...

Civil – anulare act – constatarea nulităţii ordinului prefectului

La data de 15.08.2008 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 6049/320/2008 cererea de chemare în judecată formulată de reclamant SL în contradictoriu cu Instituţia Prefectului Mureş şi PM, cerere prin care s-a solicitat instanţei să constate nulitatea absolută a ordinului nr. 20 din 16.01.2007 emis de Instituţia Prefectului Mureş pentru încălcarea normelor...

Citeste mai mult...

Contract de comision. Acţiune în constatarea nulităţii

Contract de comision. Acţiune în constatarea nulităţii Paguba suferită de o parte contractantă rezultând din disproporţia între prestaţiile reciproce stipulate în contract nu constituie cauză de nulitate decât în cazurile expres prevăzute de lege. În aplicarea şi interpretarea art. 968 C.civ., actul juridic este conform cu legea şi regulile de convieţuire socială numai...

Citeste mai mult...

Felul nulităţii atrase de nesemnarea unor încheieri de şedinţă de către grefier, în cursul judecăţii, şi momentul până la care poate fi invocată.

Felul nulităţii atrase de nesemnarea unor încheieri de şedinţă de către grefier, în cursul judecăţii, şi momentul până la care poate fi invocată. La termenul din 05.05.2006, cu ocazia cuvântului în fond, recurentul a invocat două excepţii, respectiv nulitatea încheierilor din 10 şi 17 mai 2005 din dosarul Judecătoriei Braşov, având în vedere...

Citeste mai mult...

Excepţia nulităţii absolute a actului de control fiscal pentru lipsa de competenţă a organului de control, în materia activităţilor publice. Legea aplicabilă. Invocarea „autonomiei publice localei”

2.Excepţia nulităţii absolute a actului de control fiscal pentru lipsa de competenţă a organului de control, în materia activităţilor publice. Legea aplicabilă. Invocarea „autonomiei publice localei” Ministerul Finanţelor Publice, în numele statului, este îndreptăţit a efectua, prin aparatul specializat, controlul administrării şi utilizării mijloacelor financiare de instituţiile statului conform Legi nr. 30/1992 privind...

Citeste mai mult...

Drept civil. Fond funciar – Constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate

Prin sentinţa civilă nr. 1159 din 10.10.2014 Judecătoria Tîrgu Neamţ a respins excepţia lipsei de interes a reclamantei N.D.M.în promovarea acţiunii în constatarea nulităţii absolute parţiale a Titlului de proprietate nr. 73/903/1995 cu privire la suprafaţa de 2496 mp şi în modificarea Titlului de proprietate nr. 15367/2013 în sensul înscrierii suprafeţei de 4296 mp...

Citeste mai mult...

Admisibilitatea acţiunii în constatarea nulităţii documentaţiei cadastrale Cadastru. Intabulare

Prin sentinţa civilă nr. 2328/3.04.2008 pronunţată de Judecătoria sectorului 6 în dosarul nr. 9599/303/2007 a fost admisă excepţia de necompetenţă generală a instanţelor judecătoreşti în ce priveşte capătul de cerere privind nulitatea documentaţiei cadastrale formulat de reclamantul PI în contradictoriu cu pârâţii AG şi AA şi OFICIUL DE şi PUBLICITATE IMOBILIARĂ pe considerentul că acest înscris nu reprezintă...

Citeste mai mult...

Constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate emis în condiţiile legii nr. 18/1991 motivat de lipsa hotărârii de validare

  Prin sentinta civila nr. 1362/2009 pronuntata în dosarul sus mentionat , instanta a fost investita de reclamant în conditiile legii fondului funciar , cu actiune având ca obiect "constatare nulitate absoluta titlu de proprietate". În fapt, motiveaza reclamantul ca fiind lipsa hotarârea de validare a titlului de proprietate sus-mentionat s-a promovat prezenta actiune,...

Citeste mai mult...

Cerere de constatare a nulităţii absolute a Titlului de proprietate pentru lipsa Hotărârii de validare. Fondul funciar

In motivare reclamantul arata ca titlul de proprietate emis pe numele paratului este nul in conditiile in care pentru acest titlu nu exista o hotarâre de validare emisa de Comisia Judeteana de Fond Funciar Iasi fiind încalcate normele imperative privind emitere titlurilor de proprietate Paratul legal citat nu a depus întimpinare. Instanta deliberând asupra cererii reclamantului...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare. Termen de formulare. Excepţia nulităţii sentinţei arbitrale. Inadmisibilitate

C. proc. civ., art. 364 lit. a) şi i). art. 365 alin. (2) Examinând motivele acţiunii în anulare formulate de petenta C.E.C. SA Bucureşti, ca şi cxcepţia nulităţii absolute a sentinţei arbitrale invocată de intimata B.R.M. SA Bucureşti. Curtea a reţinut următoarele: art. 364 lit. i) C. proc. civ. prevede că „hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică,...

Citeste mai mult...