Cauta in aceasta categorie:

Contradicţie între minută şi dispozitiv.Constatarea nulităţii absolute a sentinţei. Minuta şi dispozitivul

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr., din data de l5.l0.2010, debitoarea pârâta PRIMARIA S., a formulat cerere în anulare în contradictoriu cu creditoarea reclamanta SC M. B. SRL, prin care solicita anularea sentintei comerciale nr., pronuntata de Judecatoria Caracal, ce contine somatia de plata a sumei de 59.925,76 lei din care 3039...

Citeste mai mult...

CONT. ADM.: Cerere în constatarea nulităţii absolute a hotârârii consiliului local. Cerere de intervenţie accesorie formulată de Instituţia Prefectului judeţului Buzău. Admisibilitate Cereri

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 18 ianuarie 2010 şi înregistrată sub nr.126/114/2010,reclamanta D. S. P. BUZĂU, cu sediul în municipiul Buzău,strada Stadionului nr.7,judeţul Buzău,a chemat în judecată pe pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU-SĂRAT,cu sediul în municipiul Râmnicu-Sărat,strada Nicolae Bălcescu nr.1,judeţul Buzău,solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa...

Citeste mai mult...

Excepţia nulităţii absolute a ofertei şi a proiectului de concordat preventiv. Societăţi comerciale

Prin sentinţa civilă nr. 899/SIND/13.05.2010 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosar nr. 181/62/2010, s-a respins excepţia tardivităţii formulării ofertei şi proiectului de concordat preventiv, invocată de creditoarea S.C. F S.R.L. S-a admis excepţia nulităţii absolute a ofertei şi proiectului de concordat preventiv, invocată de creditoarea S.C. F S.R.L. şi în consecinţă: În baza dispoziţiilor art....

Citeste mai mult...

Constatarea nulităţii absolute a ordinului prefectului de constituire a dreptului de proprietate Prefecturi, prefecţi

Prefectul este organ al administraţiei publice potrivit art.130 din Legea nr.215/2001 modificată. Prin art. 134/2 din această lege coroborat cu art. 36 din Legea nr.18/1991 se conferă acestui organ dreptul de a emite ordin de constituire a dreptului de proprietate privată asupra terenului intravilan persoanelor îndreptăţite în urma parcurgerii procedurii instituite prin această ultimă lege...

Citeste mai mult...

Constatarea nulităţii de drept a hotărârii de consiliu local cu anularea contractului de prestări servicii încheiat în baza acesteia. Incompatibilitatea unui consilier local, derivând din calitatea sa de administrator al societăţii contractante, din care

Art. 77 din Legea nr. din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali prevede interdicţia consilierilor locali de a lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri, deci cu un interes în problema supusă dezbaterii. În speţă, unul din consilierii ce au votat adoptarea hotărârii de consiliu local în litigiu, avea calitatea de administrator şi...

Citeste mai mult...

Constatarea nulităţii hotărârii AGEA. Caracterul nulităţii hotărârii AGEA decurgând din încălcarea dispoziţiilor art. 216 din Legea 31/1990. Societăţi comerciale

În motivarea acţiunii reclamantul a susţinut că cele două hotărâri ale adunării generale sunt lovite de nulitate absolută întrucât la adoptarea lor nu au fost respectate structura şi valoarea capitalului social rezultate în urma unor hotărâri judecătoreşti rămase irevocabile, fiind încălcat dreptul de preferinţă al acţionarilor la subscrierea acţiunilor nou emise, drept recunoscut şi protejat...

Citeste mai mult...

Constatarea nulităţii absolute a procesului verbal de licitaţie Licitaţii

-art. 24 alin. 1 din OUG nr. 88/1997, modificată prin Legea nr.99/1999 Dispoziţiile art. 24 alin. 1 din OUG nr. 88/1997, modificată prin Legea nr.99/1999 prevăd că societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar pentru active aflate în proprietate lor,...

Citeste mai mult...

Cerere de constatare a nulităţii absolute a hotărârii de consilier local privind concesionarea de bunuri Acte ale autorităţilor publice

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca, hotarârea nr. 151/30.07.2010 prin care pârâtul a aprobat asocierea mun. Alexandria cu SC „Solaris Project” SRL Bucuresti este nelegala încalca prevederile OUG nr. 34/2006. În cauza sunt aplicabile dispozitiile acestei ordonante de urgenta întrucât obiectul contractului de asociere în participatiune implica exploatarea unei suprafete de teren apartinând domeniului public,...

Citeste mai mult...

Contract. Cauză ilicită. Efectele nulităţii asupra fructelor. Drept de retenţie. Evacuare

Reclamanta S.C. „T.D." S.A. Curtea de Argeş a solicitat obligarea pârâtei S.C. „S" S.A. Curtea de Argeş la plata sumei de 2.431.567.350 lei, reprezentând contravaloarea activelor situate în Curtea de Argeş şi îmbunătăţirilor aduse acestor imobile, ce au avut ca efect sporirea valorii lor şi instituirea unui drept de retenţie. în motivare, reclamanta a...

Citeste mai mult...

Constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare încheiat cu scop ilicit Vânzări-Cumpărări

S-a admis acţiunea formulată de reclamanta H. E. D. împotriva pârâţilor S. L. şi H. D., s-a constatat nulitatea absolută a următoarelor contracte: - contractul de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 1. la BNP, privind imobilul apartamant situat administrativ în Mediaş, înscris în CF 1 Mediaş (actual C.F. 1.-C1-U1) cu nr. top 1. - contractul de vânzare-cumpărare,...

Citeste mai mult...

Constatarea nulităţii absolute a actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare şi restabilirea situaţiei anterioare Vânzări-Cumpărări

- să se constate nulitatea absolută parţială a actului adiţional nr.250 din 28.03.2005 la contractul de vânzare-cumpărare nr.1220/182/2007 şi a actelor subsecvente (încheierile de c.f.) prin care s-a întabulat în cartea funciară întreg imobilul de sub nr. top.987/2 din CF nr.1405, „antreu şi dependinţe intravilan”, în suprafaţă de 979 mp, în limita cotei de 62,50%...

Citeste mai mult...

Despăgubiri solicitate ca urmare a constatării nulităţii unui contract de vânzare-cumpărare având ca obiect imobil Vânzări-Cumpărări

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că reclamanţii au cumpărat un imobil, situat în Sibiu, str…., prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1510/1997, în baza dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. Prin sentinţa civilă nr. 5559/2008 a Judecătoriei Sibiu, rămasă irevocabilă la data de 13.11.2009, s-a constatat nulitatea contractului de vânzare-cumpărare. Cuantumul despăgubirilor a fost stabilit în...

Citeste mai mult...

Competenţă materială. Constatarea nulităţii absolute a contractului de ipotecă ce garantează un credit bancar

Reclamanţii au învestit Judecătoria Constanţa cu o acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de ipotecă autentificat de fostul Notariatul de Stat Judeţean Constanţa, contract încheiat între B.R.D. Sucursala M.K. şi reclamantul D.A., prin mandatar, în calitate de girant ipotecar. Conform dispoziţiilor art. 3 pct. 11 Cod comercial, sunt considerate acte de comerţ operaţiunile de bancă...

Citeste mai mult...