Cauta in aceasta categorie:

Legea nr. 18/1991, modificată. Constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate. Interes judiciar. Fondul funciar

În acest context trebuie examinat în primul rând interesul legitim al reclamantului de a cere anularea titlului de proprietate emis pârâtei, interes justificat numai dacă are la rândul său reconstituit dreptul de proprietate asupra aceluiaşi teren, altfel, nu are nici un folos practic în urma anulării titlului pârâţilor pentru că nu se poate emite un...

Citeste mai mult...

Clauză de încetare a contractului. Interpretarea ei. Constatarea nulităţii acesteia

C. civ., art. 948 pct. 4 Clauza 3.4 clin contract, potrivit cărcia: „în cazul în carc clientul nu mai doreşte finalizarea proiectului, în oriec moment de execuţie s-ar alia acesta sau din oriec motiv încetează prezentul contract, consultantul nu va avea obligaţia restituirii sumei/sumelor plătite în avans conform art. 3.2 pct. a), aceasta considerându-se achitarea contravalorii...

Citeste mai mult...

Dizolvarea societăţii prin declararea nulităţii. Ilicitatea obiectului de activitate al societăţilor comerciale prestatoare de consultanţă juridică. Opinie separată

Legea nr. 31/1990, art. 227 alin. (1) lit. c) Declararea nulităţii şi dizolvarea societăţilor comerciale prestatoare de consultanţă juridică nu poate fi dispusă în condiţiile în care stabilirea ca inadmisibilă a unei cereri de constituire a unei având ca obiect de activitate cod D. 7411 prin Decizia XXII din 2006 a înaltei Curţi de Casaţie...

Citeste mai mult...

Constatarea nulităţii absolute parţiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Natura litigiului. Declinare competenţă. Repunere în drepturi

SENTINŢA CIVILĂ NR.419/C/18.02.2009. Constatarea nulităţii absolute parţiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Natura litigiului. Declinare competenţă. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia reclamanta SC x SA a chemat în judecată pe pârâta C M solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate dobândirea de către reclamantă, prin efectul...

Citeste mai mult...

Constatarea nulităţii absolute a unui act juridic încheiat de debitoare. Competenţa judecătorului-sindic. Condiţiile autorităţii de lucru judecat

Articolul 11 din care enumera atribuţiile judecătorului-sindic în cadrul procedurii insolvenţei nu are caracter exhaustiv, ci doar exemplificativ, dând posibilitatea judecătorului-sindic să soluţioneze orice altă cerere care are legătură cu procedura insolvenţei sau menită să mărească averea debitorului. C.A. Galaţi, dec. nr. 505 din 17 iunie 2011, nepublicată Prin sentinţa nr. 302 din...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatarea nulităţii unui contract de vânzare-cumpărare încheiat între două societăţi comerciale, pentru nerespectarea condiţiilor legale privind existenţa hotărârii adunării generale a acţionarilor. Natura comercială a pricinii

Secţia civilă şi de minori, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 855/R din 14 aprilie 2008 Prin sentinţa civilă nr. 719/19.II.2007 a Judecătoriei Turda, s-a respins ca neîntemeiată acţiunea reclamantului P.A.L. împotriva pârâtelor SC T.V. SRL şi SC A.C. SA pentru constatare nulitate contract, restabilirea situaţiei anterioare şi prestaţie...

Citeste mai mult...

Sancţiunea nulităţii absolute a unei clauze contractuale pentru încălcarea unor dispoziţii imperative impuse de ordinea juridică internaţională.

Sancţiunea nulităţii absolute a unei clauze contractuale pentru încălcarea unor dispoziţii imperative impuse de ordinea juridică internaţională. Raportul dintre ordinea juridică internaţională şi cea internă au la bază coexistenţa a două ordini juridice distincte, iar influenţa celei internaţionale se fundamentează pe cooperare. Încheierea de acte adiţionale la contractele individuale de muncă între Spitale şi medicii rezidenţi în...

Citeste mai mult...

COMERCIAL : Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unui contract de vânzare cumpărare privind un teren intrat în fondul de comerţ al societăţii pârâte. Competenţa materială în soluţionarea cauzei Competenţă materială

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Pătîrlagele sub nr. X/2006, reclamantul Ş.G. a chemat în judecată pe pârâţii SC R. SA – D.T. Buzău şi B.R., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. X/1990 la BNP F.N. Buzău. În motivarea acţiunii ,...

Citeste mai mult...

Sancţiune disciplinară – sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură cu excepţia celei prevăzute de art.264 ali.1 Lit.A (avertismentul scris) nu poate fi

Cercetarea prealabilă, ascultarea salariatului şi verificarea susţinerilor sale înainte de a i se aplica sancţiunea disciplinară constituie o condiţie esenţială a cărei aducere la îndeplinire este obligatorie, deoarece sancţiunea disciplinară poate fi aplicată numai dacă cerinţa legii a fost satisfăcută, prevederea legală respectivă având caracterul unei măsuri de protecţie în scopul de a preveni aplicarea...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unui act de vânzare-cumpărare încheiat de debitor, în calitate de vânzător, anterior deschiderii procedurii. Competenţa instanţei de drept comun. Faliment

Actiunea în constatarea nulitatii absolute a unui act juridic, întemeiata pe nulitatile prevazute de codul civil, se judeca de instanta de drept comun si nu de judecatorul-sindic. Prin sentinta nr. 1183 din 03.11.2009, judecatorul-sindic a admis cererea formulata de lichidator si, în baza art.79 din Legea nr. 85/2006, a constatat nulitatea absoluta a contractului...

Citeste mai mult...

Nulitate. Efectele nulităţii. Excepţii de la principiul “resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis”. Aplicabilitate

Constatarea nulităţii procurii de vânzare nu atrage şi nulitatea contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza sa, întrucât subdobânditorii cu titlu oneros au fost de bună-credinţă, neputând să cunoască, cu minime diligenţe, faptul că procura de vânzare este nulă, deoarece hotărârea judecătorească de constatare a nulităţii procurii a fost pronunţată ulterior perfectării contractelor de vânzare-cumpărare. ...

Citeste mai mult...

POTRIVIT ART. 268 ALIN.2 LIT.A DIN CODUL MUNCII, SUB SANCŢIUNEA NULITĂŢII ABSOLUTE, ÎN DECIZIA DE DESFACERE DISCIPLINARĂ A CONTRACTULUI DE MUNCĂ SE CUPRIND

Prin decizia nr. 3902 din 18 decembrie 2006, administratorul unic al S.C. U.P.C. România S.A. Bucureşti a sancţionat pe angajata C.M. cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, pe temeiul art. 264 alin. 1 pct. f din Codul muncii, pe considerentul că, ea, având funcţia de manager marketing, a omis să înştiinţeze pe>deîndată ce...

Citeste mai mult...

ACŢIUNEA UNITĂŢII ÎN CONSTATAREA NULITĂŢII ABSOLUTE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL SALARIATULUI. CONDIŢII DE ADMISIBILITATE. NELEGALITATEA SENTINŢEI DE ADMITERE A ACŢIUNII UNITĂŢII

Prin acţiunea adresată Tribunalului Botoşani - secţia civilă şi înregistrată la data de 21.02.2005, reclamanta SC"P"SA Botoşani, în contradictoriu cu pârâtul H. M., a solicitat să se constate nulitatea absolută a contractului de muncă încheiat cu pârâtul şi înregistrat sub nr. 123442 din 20.06.2002 la I.T.M. Botoşani. În motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut că, prin sus...

Citeste mai mult...

Acţiune pentru constatarea nulităţii absolute a unui contract de vânzare-cumpărare. Instrăinarea unui imobil preluat de stat fără titlu valabil. Buna-credintă a subdobânditorului. Inţeles

In condiţiile în care se stabilise, prin hotărâre irevocabilă, caracterul abuziv al naţionalizării imobilului, rezultă că înstrăinarea acestuia, potrivit Legii nr. 112/1995, a privit un bun preluat fără titlu valabil, astfel încât actul este lovit de nulitate absolută, conform art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, numai buna-credinţă a cumpărătorului putând înlătura această...

Citeste mai mult...

Acţiune pentru constatarea nulităţii absolute a unei decizii administrative de trecere în proprietatea statului, fără plată, a unui imobil

Aprecierea instanţei de judecată potrivit căreia decizia de confiscare întemeiată pe dispoziţiile Decretului nr. 223/1974 încalcă atât dispoziţiile legii interne, cât şi tratatele la care România era parte, fiind lovită de nulitate absolută, nu încalcă competenţa generală a instanţei şi principiul neretroactivităţii Decretului-lege nr. 9/1989, care a abrogat actul de naţionalizare, astfel cum a...

Citeste mai mult...

Contract comercial. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Competenţă materială. Nelegalitate. Faliment

C. pr. civ., modificat prin O.G. nr. 58/2003 – art. 2 pct. 1 lit. a Constarea nulităţii absolute a unui contract de colaborare vizând decontări de tarife, ca urmare a divizării unei societăţi de lichidare excede atribuţiilor judecătorului sindic. Curtea de Apel Timişoara, secţia comercială şi de administrativ, decizia nr. 2219 din 30...

Citeste mai mult...

Civil – acţiune în constatare – constatarea nulităţii absolute Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 2799/320/2006 din 02.10.2006, reclamanta-pârâtă MI-A, a chemat în judecată pe pârâţii-reclamanţi MN, MP, MI, MM, solicitând : - să se constate nulitatea absolută a testamentului cu nr.759 autentificat la data de 04.04. 2006 de către B.N.P.HOLBACH ROZSA în favoarea pârâtei-reclamante MN pentru lipsa...

Citeste mai mult...

Sancţiunea nulităţii absolute a deciziei de desfacere a contractului de muncă impusă de art. 268 al. 2 din Codul Muncii, pentru încălcarea dispoziţiilor cuprins la

La data de 24.02.2006 contestatoarea M.D.A. s-a adresat Tribunalului Dolj cu contestaţie împotriva deciziei nr.41/19.01.2006 emisă de intimata SC HELIN S TRADING SRL Craiova, prin care i se desfăcuse disciplinar contractul individual de muncă. În fapt a arătat că a fost salariata intimatei cu contract individual de muncă, în funcţia de ospătar la Clubul Helin"s şi...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatare. Constatarea nulităţii absolute a calităţii de creditor. Inadmisibilitate. Societăţi comerciale

Sentinta comerciala nr. 1341 din 30.09.2008, irevocabila prin decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie Prin cererea depusa la acest tribunal în data de 19.05.2008 si înregistrata sub nr. 1065/116/2008 (nr. în format vechi 1420/C/2008) reclamantul I a chemat în judecata pe pârâtul G în nume propriu si în calitate de administrator al S.C. M S.R.L. Calarasi...

Citeste mai mult...