Actiune în reductiune testamentara. Liberalitatile testamentare. Încalcarea rezervei succesorale.


Domeniu asociat – Actiune în reductiune testamentara. Liberalitatile testamentare. Încalcarea rezervei succesorale.

Potrivit dispozitiilor ART. 847  Cod civil  “Liberalitatile prin act sau între vii sau prin testament, când vor trece peste partea disponibila, vor fi reduse la aceasta parte”.

Sectia civila. Decizia civila nr.305/C din 03.10.2006

Prin sentinta civila nr.519/10.03.2006 a Judecatoriei Roman a fost admisa actiunea în reductiune testament formulata de reclamanta M. N. A. în contradictoriu cu pârâtele L.A. si D.M. si s-a redus testamentul nr.543/23.02.2005 întocmit de defunctul T. I. în limitele cotitatii disponibile de 1/ 2.

Pentru solutionarea cauzei instanta de fond a retinut ca reclamanta este unica fiica a defunctului T.I. având conform art.841 – 843 Cod civil si art.2 din Legea nr.319/44 calitatea de mostenitor rezervatara, cuantumul rezervei succesorale fiind de 1/ 2.

Prin urmare, se impune reducerea testamentului nr.543/2005 prin care defunctul a lasat întreaga sa avere pârâtelor.

Pârâtele L.A. si D.M. au declarat apel împotriva sentintei civile pe care o considera netemeinica si nelegala întrucât instanta de fond nu a avut în vedere bunurile succesorale existente în momentul deschiderii succesorale si valoarea acestor bunuri. Astfel, din masa succesorala numai fac parte constructiile care au fost  înstrainate de defunctul pârâtelor în contractul de vânzare-cumparare inserându-se clauza de întretinere.

Sustin apelantele ca masa succesorala este compusa doar din cota de 1/ 2 din suprafata de 9 ha 500 m.p. înscrisa în titlul de proprietate nr.39/1696/2002.

Apelul nu este fondat si a fost respins pentru considerentele urmatoare:

Potrivit art.800 Cod civil nimeni nu va putea dispune de avutul sau, cu titlu gratuit, decât în formele prescrise de lege pentru donatiuni între vii sau prin testamente.

Testamentul este definit prin art.802 Cod civil ca un act revocabil prin care testatorul dispune pentru timpul încetarii din viata, de tot sau de o parte din avutul sau.

Din anumite ratiuni, posibilitatea de a dispune prin acte juridice de bunurile care vor alcatui mostenirea dispunatorului este îngradita de anumite limite prevazute de lege, una din aceste limite fiind rezerva succesorala a descendentilor. În cazul în care exista un descendent, potrivit art. 841 Cod civil liberalitatile facute prin testament nu pot trece de jumatatea bunurilor dispunatorului, aceasta parte constituind cotitatea disponibila.

Întrucât testatorul a dispus asupra bunurilor sale cu încalcarea rezervei succesorale a reclamantei descendentei, în speta, s-au aplicat dispozitiile art. 847 Cod civil prin care legalitatile excesive au fost reduse în limitele cotitatii disponibile.

Legatul întocmit de defunct este cu titlu universal, caracteristica acestui tip de legat fiind vocatia la întreaga mostenire si nu bunurile care o compun. Prin urmare, în actiunea privind reductiunea testamentara nu se impune identificarea bunurilor care compun masa succesorala, aceasta fiind o problema ce se solutioneaza în partajul succesoral.

De asemenea, nu este obligatoriu ca reductiunea testamentara sa fie solicitata în cadrul unui proces de partaj succesoral, acest tip de actiune având un caracter personal si fiind supusa termenului general de prescriptie de 3 ani prevazuta de Decretul nr.167/1958.

Fata de cele aratate, tribunalul a apreciat ca apelul pârâtelor nu este fondat, fiind respins ca atare, în temeiul art.296 Cod procedura civila.