Cauta in aceasta categorie:

Succesiune. acţiunea în anularea legatului pentru violenţă.

Reclamantul solicită anularea certificatului de moştenitor ca o consecinţă a anulării testamentului autentificat  sub nr.6302 din data de 30 mai 1984 la Notariatul de stat al sectorului 3 Bucureşti, invocând drept cauză de nulitate a acestuia violenţa  - presiunea psihică  - exercitată de legatari asupra testatoarei – cauză de nulitate relativă. Fiind un...

Citeste mai mult...

Constatarea calităţii de unic moştenitor acceptant. Dovada calităţii de moştenitor în condiţiile Leg.10/2001.

Dovada dreptului de proprietate asupra terenului se face în condiţiile Lg.10/2001 cu înscris autentic, iar a calităţii de moştenitor cu certificatul de moştenitor emis în procedura notarială. Pentru a fi justificată promovarea acţiunii în constatarea dreptului de proprietate asupra imobilului şi de unic moştenitor legal acceptant, trebuie să se facă dovada că nu...

Citeste mai mult...

Acceptarea tacită a succesiunii. Semnificaţia unor acte materiale de folosinţă asupra unor bunuri succesorale. Caracterul irevocabil a actelor de opţiune succesorală.

Prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Buzău, reclamanta P.S. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul B.V., partajul bunurilor rămase de pe urma defunctului B.I. constatarea nulităţii absolute a cerificatului de moştenitor nr.160/30.04.1999 eliberat de Biroul Notarului Public Lefter Silica – Buzău. Prin sentinţa nr.5711/10.11.2003 pronunţată de Judecătoria Buzău a fost respinsă  acţiunea formulată...

Citeste mai mult...

Dezbaterea succesorală. Competenţă.

Dispoziţia înscrisă în art. 14 Cod procedură civilă are caracter derogator de la regula comună, înscrisă în art. 5 Cod procedură civilă, de introducere a cererii de chemare în judecată la instanţa domiciliului pârâtului. Operaţiunile legate de procedura succesorală se îndeplinesc de instanţa în circumscripţia teritorială a căreia a avut defunctul ultimul domiciliu...

Citeste mai mult...

Acceptare tacită.

Pârâta a locuit o perioadă de 3 luni, în apartament, la peste un an de la decesul fiicei sale. Participarea la lucrări de zugrăvire a apartamentului, nu constituie prin ele însele, un mod cert de a exprima intenţia pârâtei de a accepta succesiunea, în condiţiile art. 700 şi 699 Cod civil. Dreptul...

Citeste mai mult...

Acţiune în reducţiune. Testament. Calitate procesuală.

Bunurile în litigiu au aparţinut în exclusivitate defunctului P.I. şi s-au transmis legatarului universal al acestuia, pârâtul P.V. Reclamanta M.A. a investit instanţa cu acţiune în reducţiunea testamentului al cărui beneficiar este pârâtul, motivat de faptul că este succesoarea soţiei supravieţuitoare a lui P.I. Cum autoarea reclamantei a exercitat acţiunea în reducţiunea liberalităţii...

Citeste mai mult...

Anularea certificatelor de moştenitor. Anularea încheierilor de întabulare a acestora în cartea funciară . Menţinerea contractului de vânzare cumpărare încheiat între unul dintre comoştenitori cu un terţ.

Anularea certificatelor de moştenitor. Anularea încheierilor de întabulare a acestora în cartea funciară . Menţinerea contractului de vânzare cumpărare  încheiat între unul dintre comoştenitori cu un terţ. Anularea încheierii de întabulare  în cartea funciară pe numele cumpărătorului pentru imobilul vândut sub condiţie rezolutorie. Procura de angajare a apărătorului pentru promovarea acţiunii în interesul reclamantului....

Citeste mai mult...

Partaj succesoral. repunere in termenul de acceptare a succesiunii

PARTAJ SUCCESORAL. REPUNERE IN TERMENUL DE ACCEPTARE A SUCCESIUNII Sentinta civila nr. 1617/23.03.2005 La data de 21.10.2004, s-a înregistrat sub nr.11318/2004 acţiunea civilă având ca obiect partaj succesoral promovată de reclamanta B.M.N. in contradictoriu cu pârâţii B.V. şi B.S.. În motivarea acţiunii reclamanta arată că ea şi pârâţii sunt moştenitorii autorului...

Citeste mai mult...

Petitia de ereditate este prescriptibila – art.21 din Decretul nr.167/1958 este o norma de exceptie fata de norma generala înscrisa în art.1 din acelasi act normativ.

Petitia de ereditate este prescriptibila – art.21 din Decretul nr.167/1958 este o norma de exceptie fata de norma generala înscrisa în art.1 din acelasi act normativ. Reclamantul S.M. a chemat în judecata pe pârâtii M.N. si M.T.solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta partiala a certificatului de...

Citeste mai mult...

Partaj succesoral. Criterii de partajare în natură şi atribuire a loturilor -partajarea în natură a bunurilor supuse împărţelii este regula, la alcătuirea loturilor trebuie să se ţină seama pe lângă acordul părţilor, mărimea cotelor ce se cuvine,…

Prin decizia civilă nr. 193 din 23 mai 2005, Tribunalul Vrancea a schimbat în parte sentinţa apelată, modificând dispoziţiile privitoare la compunerea loturilor de teren ce a fost atribuit părţilor, reţinând că varianta dispusă de instanţa de fond este nefuncţională, creându-se multe căi de acces la loturi prin atribuirea unor suprafeţe mici în indiviziune....

Citeste mai mult...

Succesiuni. caracterul indivizibil al dreptului de optiune succesorala.

Exercitarea dreptului de opţiune succesorală este guvernată de principiul indivizibilităţii. Astfel fiind, nu este posibilă acceptarea în parte a moştenirii ( a unor bunuri din moştenire) şi renunţarea la restul bunurilor ( nemo pro parte heres). Prin încheierea pronunţată la 6 septembrie 2004 în dosarul  nr. 493/2004 Judecătoria Caracal a admis...

Citeste mai mult...

Succesiuni. legatul lucrului moştenitorului legal

Conform art.906  din Codul civil, „când testatorul, ştiind, a dat legat lucrul altuia, însărcinatul cu acel legat este dator a da, sau lucrul în natură sau valoarea lui din epoca morţii testatorului.” Conform art.906  din Codul civil, „când testatorul, ştiind, a dat legat lucrul altuia, însărcinatul cu acel legat este dator a da,...

Citeste mai mult...

Reductiunea testamentului. Rezerva si calitatea disponibila se calculeaza nu în raport de valoarea donatiilor facute de defunct ci în raport de întreg patrimoniul ce a apartinut.

Reductiunea testamentului. Rezerva si calitatea disponibila se calculeaza nu în raport de valoarea donatiilor facute de defunct ci  în raport de întreg patrimoniul ce  a apartinut. DOMENIUL : REDUCTIUNE(donatii, liberalitati) Reclamanta C.A.V., în contradictoriu cu  pârâtul D.M.O., a solicitat instantei ca prin hotarâre judecatoreasca sa dispuna reductiunea testamentului autentificat sub nr.4681/1999 ...

Citeste mai mult...

Dezbaterea succesiunii pe cale notarială. Lipsa încheierii finale. Pact asupra succesiunilor viitoare. Contract de întreţinere subsecvent eliberării certificatului de moştenitor. Anulare pentru vicierea consimţământului prin dol. Condiţii.

Reclamanta W. E. l-a chemat în judecata pe pârâtul S. S. F. solicitând sa se constate  ca este unica mostenitoare a imobilelor  înscrise în CF 2394 Oradea nr. top. 5581/1, 5583/1, 5584/1 si 5587/1 în natura reprezentând teren în suprafata de 25.237 mp  în baza sentintei civile nr.1294/2002 pronuntata de Judecatoria Oradea, sa se...

Citeste mai mult...

Partaj succesoral. calitate procesuala activa

PARTAJ SUCCESORAL. CALITATE PROCESUALA ACTIVA Sentinta civila nr. 1778/11.04.2006 Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina, la data de 21.02.2006, sub nr. 2340/2006, reclamanta B.V. a chemat in judecata pe paratele D.I. si C.M.S., solicitand instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa dispuna partajarea averii succesorale ramasa la...

Citeste mai mult...

Actiune în reductiune testamentara. Liberalitatile testamentare. Încalcarea rezervei succesorale.

Domeniu asociat – Actiune în reductiune testamentara. Liberalitatile testamentare. Încalcarea rezervei succesorale. Potrivit dispozitiilor ART. 847  Cod civil  “Liberalitatile prin act sau între vii sau prin testament, când vor trece peste partea disponibila, vor fi reduse la aceasta parte”. Sectia civila. Decizia civila nr.305/C din 03.10.2006 Prin sentinta civila nr.519/10.03.2006 a...

Citeste mai mult...