Planul de reorganizare. Acceptarea de către creditori. Votul pe categorii de creanţe


Legea nr. 85/2006, art. 100 alin. (3) şi (4)

Planul de reorganizare va fi confirmat dacă cel puţin jumătate plus una dintre categoriile de creanţe menţionate în programul de plăţi dintre cele menţionate la art. 100 alin. (3) din acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu condiţia ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul.

C.A. Galaţi, dec. nr. 459 din 8 iunie 2011, nepublicată

Prin sentinţa comercială nr. 4ll din 14 martie 2011, pronunţată de Tribunalul Galaţi, s-a respins cererea de confirmare a planului de reorganizare a debitoarei, propus de administratorul special la data de 23 septembrie 2010, ca nefondată. S-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SC G.C.I. SRL, conform art. 102 alin. (3) raportat la art. 107 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2006. Pentru a hotărî astfel, judecătorul-sindic a reţinut următoarele: la data de 23 septembrie 2010, administratorul judiciar a depus un plan de reorganizare, propus de administratorul special, cu precizarea că acest plan îl înlocuieşte pe cel iniţial. Planul de reorganizare a fost publicat în Buletinul procedurilor de nr. 7025 din 17 septembrie 2010.

Văzând tabelul de creanţe, judecătorul-sindic a constatat că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 101 alin. (1) lit. A din Legea nr. 85/2006 pentru confirmarea planului, deoarece din categoria creanţelor

garantate (D.G.F.P., SC B.C.R SA, SC B.C. SA), planul nu este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanţelor (D.G.F.P. – 289.058 lei – acceptă planul de reorganizare, SC BCR SA-174.208,54 şi SC B.C. SA-6.158.406,60 lei nu acceptă planul); din categoria creanţelor bugetare, D.G.F.P. Galaţi, cu o creanţă de 322.432 lei, acceptă planul de reorganizare; din categoria creanţelor chirografare, doar doi creditori au acceptat planul (SC E. SRL şi SC B.T. SA). Nefiind întrunită condiţia ca planul să fie acceptat de cel puţin jumătate plus una din categoriile de creanţe garantate, bugetare şi chirografare, s-a respins cererea de confirmare a planului de reorganizare. în aceste condiţii, potrivit dispoziţiilor art. 102 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, văzând că planul propus nu poate fi confirmat şi că termenul prevăzut de art. 94 din Legea nr. 85/2006 a expirat, s-a dispus de îndată de către judecătorul-sindic începerea procedurii falimentului în baza dispoziţiilor art. 107 alin. (1) lit. B.

împotriva acestei hotărâri a formulat recurs debitoarea SC G.C.I. SRL, prin administrator special Ţ.V. Aceasta a criticat hotărârea instanţei de fond pentru nelegalitate şi netemeinicie, motivând următoarele: în data de 30 august 2010 societatea debitoare, aflată în procedura insolvenţei, a propus un plan de reorganizare, plan care a fost înlocuit cu cel din data de 23 septembrie 2010. Conform tabelului definitiv al creanţelor înregistrat sub nr. 2189 din 15 iulie 2010, creditorii societăţii debitoare au fost identificaţi în cele trei categorii de creanţe, respectiv creanţe garantate, creanţe bugetare şi creanţe chirografare. Conform art. 101 alin. (1) lit. A, pentru ca planul să fie confirmat este necesar ca cel puţin jumătate plus una din categoriile de creanţe să accepte planul, cu condiţia ca minim una din categoriile defavorizate să fi acceptat planul.

Conform votului exprimat de creditori atât în cadrul şedinţei creditorilor din data de 21 octombrie 2010, cât şi ulterior, prin corespondenţă, reiese, în mod evident, că planul a fost votat de două treimi dintre categoriile de creanţe, respectiv categoria creanţelor bugetare şi categoria creanţelor chirografare. Totodată, potrivit planului de reorganizare, nu există categorii de creditori defavorizaţi, ceea ce înseamnă ca a doua condiţie să fie îndeplinită de la sine. Judecătorul-sindic nu a reţinut în mod corect aritmetica voturilor exprimate şi a considerat că nu este întrunită condiţia prevăzută de art. 101 lit. A din Legea nr. 85/2006, motiv pentru care a respins cererea de confirmare a planului de reorganizare propus de societatea debitoare şi a dispus deschiderea procedurii de faliment. Consideră că, potrivit votului creditorilor, planul de reorganizare a fost acceptat de două treimi din categoriile de creanţe, nu există categorie de creditori defavorizaţi şi, în consecinţă, conform art. 101 lit. A, planul trebuie confirmat de judecătorul-sindic. Faţă de cele susţinute, debitoarea SC G.C.I. SRL solicită admiterea recursului, modificarea în totalitate a sentinţei comerciale a Tribunalului Galaţi nr. 411 din 14 martie 2011 în sensul admiterii cererii de confirmare a planului de

reorganizare propus de debitoare şi anularea deschiderii procedurii falimentului dispusă prin aceeaşi sentinţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a apărărilor formulate, curtea a reţinut următoarele: tabelul definitiv al creanţelor întocmit în procedura insolvenţei privind pe debitoarea SC G.C.l. SRL relevă constituirea a trei categorii de creanţe care au votat separat: creanţe garantate, creanţe bugetare şi creanţe chirografare. Voturile exprimate au fost consemnate în procesul-verbal al adunării creditorilor întocmit la data de 21 octombrie 2010, depus la dosarul instanţei. De asemenea, judecătorul-sindic a reţinut că au votat prin corespondenţă creditorii SC E.F. SRL Sibiu şi SC E. SRL Bacău. Potrivit art. 100 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, „un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanţe dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanţelor din acea categoric”. în cauză, din categoria creanţe garantate creditorul majoritar SC B.C. SA, precum şi creditoarea SC B.C.R SA au votat pentru respingerea planului de reorganizare, astfel că această categorie de creanţe nu a acceptat planul. Din categoria creanţelor bugetare creditorul D.G.F.P., deţinând o creanţă majoritară în această categorie, a

votat pentru acceptarea planului. In categoria creditorilor chirografari au votat planul de reorganizare doar doi creditori, respectiv SC E. SRL şi SC B.T. SA, a căror pondere de 36,1% în ponderea creanţelor chirografare nu realizează o majoritate absolută, situaţie în care planul se consideră respins de categoria creanţelor chirografare. Cât priveşte pe creditoarea SC E.L. SRL, votul acesteia nu a fost considerat valabil ca urmare a înregistrării tardive a creanţei. Rezultă astfel că dintre cele trei categorii de creanţe, doar categoria creanţelor bugetare a acceptat planul.

Potrivit art. 101 alin. (1) lit. A din Legea nr. 85/2006 „(…) Planul va fi confirmat dacă vor fi îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: A. cel puţin jumătate plus una dintre categoriile de creanţe menţionate în programul de plăţi dintre cele menţionate la art. 100 alin. (3), acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu condiţia ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul”. Cum dintre cele trei categorii de creanţe doar una a acceptat planul, în mod corect instanţa de fond nu a confirmat planul propus de administratorul special al debitoarei şi a dispus, în consecinţă, intrarea în faliment.