Cauta in aceasta categorie:

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Prima înscriere a unui imobil în cartea funciară

Prin sentinţa civilă nr. 9792 din 14.07.2014 Judecătoria Iaşi a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de către petentul G.V.A. împotriva încheierii registratorului – şef de respingere a cererii de reexaminare a încheierii de respingere a cererii sale de întabulare a dreptului de proprietate. Pentru a pronunţa această soluţie, Judecătoria Iaşi a reţinut...

Citeste mai mult...

Plângere de carte funciară. natura procedurii înscrierii în cartea funciară

PLÂNGERE DE CARTE FUNCIARĂ. NATURA PROCEDURII ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ Prin cererea inregistrata sub nr. …./200/25.04.2013 pe rolul acestei instante, petenta …. ILEANA a formulat plangere impotriva incheierii de respingere nr. … emisa in dosarul nr. …/27.03.2013 de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau, solicitand anularea acesteia si radierea...

Citeste mai mult...

Plângere carte funciară

După 11 ani de procese şi 11 cicluri procesuale reclamanţii au obţinut o hotărâre irevocabilă, pe calea dreptului comun, prin care li s-a recunoscut dreptul la despăgubiri, în cuantum de 4.200.000 Euro, în contradictoriu cu C.L.Galaţi. Pârâtul a refuzat să execute de bună voie hotărârea judecătorească timp de 4 ani şi a încercat...

Citeste mai mult...

Plângere carte funciară. radiere drept

PLÂNGERE CARTE FUNCIARĂ. RADIERE DREPT Deliberand asupra cauzei civile, constata urmatoarele: Prin adresa nr. …/25.06.2013, OCPI Buzau a inaintat plangerea formulata de petenta TD impotriva incheierii de carte funciara nr. …/28.05.2013, aceasta fiind inregistrata sub nr. …/200/2013 pe rolul Judecatoriei Buzau. Prin plangerea formulata petenta a solicitat desfiintarea incheierii atacate si...

Citeste mai mult...

Art.49 din Legea 7/1996.Plângere împotriva încheierii de cf.

DREPT CIVIL Art.49 din Legea 7/1996.Plângere împotriva încheierii de CF. Acţiunea în radierea înscrierii de carte funciară întemeiată pe nevalabilitatea actului care a stat la baza înscrierii de CF presupune contestarea prealabilă a actului presupus nevalabil, în caz contrar acţiunea e inadmisibilă. Decizia civilă nr. 5230/2013-R din 06.11.2013 (dosar...

Citeste mai mult...

Acţiune în rectificarea înscrierii în cartea funciară. Imobile aparţinând cultelor religioase

Decretul Lege nr.126/1990 reglementează situaţia bunurilor preluate de stat prin  efectul Decretului Lege nr.358/1948, legiuitorul având în vedere acele bunuri la preluarea cărora procedura instituită de art. 2 din Decretul Lege nr.358/1948 a fost respectată, ceea ce însă nu este cazul în speţă. Decretul Lege nr.126/1990 reglementează situaţia bunurilor preluate de stat prin ...

Citeste mai mult...

Soluţionarea excepţiei autorităţii de lucru judecat în contextul unui cadrul procesual lărgit sub aspectul părţilor chemate în judecată

S.C. 2395/05.10.2012 Carte funciară Soluţionarea excepţiei autorităţii de lucru judecat în contextul unui cadrul procesual lărgit sub aspectul părţilor chemate în judecată. Constată că prin acţiunea civilă funciară  înregistrată sub acest număr de dosar la data de 2 mai 2012, astfel cum a fost completată la data de 25...

Citeste mai mult...

Drept procesual civil. acţiune în rectificare de carte funciară. calitate procesuală activă. interes procesual legitim. excepţia autorităţii de lucru judecat. Art. 24 lit. a, 35 şi 36 din Legea nr. 7/1996 Art. 111 din Codul de procedură civilă Ar

DREPT PROCESUAL CIVIL. ACŢIUNE ÎN RECTIFICARE DE  CARTE FUNCIARĂ. CALITATE PROCESUALĂ ACTIVĂ. INTERES PROCESUAL LEGITIM. EXCEPŢIA AUTORITĂŢII DE LUCRU JUDECAT. În mod corect s-a reţinut excepţia autorităţii de lucru judecat, problema privind dezmembrarea uneia dintre parcelele litigioase fiind tranşată în cadrul unui proces anterior în care  a  compărut şi antecesorul  recurentului...

Citeste mai mult...

Civil. Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Civil. Plângere împotriva încheierii de carte funciară -Ordinul nr. 633/2006, art. 93 -Legea nr. 7/1996, art. 26 alin. 4 Potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. 4 din Legea nr. 7/1996, notarea are ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva încheierii de carte funciară; notare sentință civilă; notare raport juridic în legătură cu imobilul

Prin cererea nr……/04.11.2015, reclamanta a solicitat notarea sentinţei civile nr. ……/04.09.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în cartea funciară nr. ….. a Municipiului Mangalia. Prin încheierea nr……./04.11.2015 BCPI Mangalia a respins cererea de înscriere, cu motivarea că cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 876, alin. 1 şi 2 C.civ. şi nici art. 902,...

Citeste mai mult...

Importanţa efectuării formalităţilor de înscriere în cartea funciară pentru opozabilitatea faţă de terţi a drepturilor reale dobândite sau în curs de dobândire

IMPORTANŢA EFECTUĂRII FORMALITĂŢILOR DE ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ PENTRU OPOZABILITATEA FAŢĂ DE TERŢI A DREPTURILOR REALE DOBÂNDITE SAU ÎN CURS DE DOBÂNDIRE O hotărâre care să ţină loc de act autentic nu are efect retroactiv, aceasta producând efecte doar pentru viitor, de la data rămânerii definitive a hotărârii, acesta fiind momentul în care...

Citeste mai mult...

Rectificarea judiciară a înscrierilor din cartea funciară şi dobândirea dreptului de proprietate prin edificare asupra unei case de locuit

RECTIFICAREA JUDICIARĂ A ÎNSCRIERILOR DIN CARTEA FUNCIARĂ ŞI DOBÂNDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN EDIFICARE ASUPRA UNEI CASE DE LOCUIT Potrivit art. 32 lit. a) din Legea nr. 7/1996, efectul de opozabilitate al înscrierilor este inoperant cu referire la suprafaţa terenurilor, destinaţia, categoria de folosinţă, valoarea sau alte asemenea aspecte. Art. 33 din...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Principiul priorității înscrierilor în cartea funciară

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.02.2014 sub numărul 4028/245/2014 petenta U.T.B. SA a formulat plângere împotriva încheierilor nr.130094/2013 dispusă în dosar nr.130094/29.11.2013, nr.130095/2013 dispusă în dosar nr.130095/29.11.2013, nr.130114/2013 dispusă în dosar nr.130114/29.11.2013 emise de O.C.P.I. IAŞI – B.C.P.I. IAŞI. În motivare a arătat, în esență, că la data...

Citeste mai mult...

Procedura de reconstituire a cărţilor funciare prev. de art.52 din Legea nr.7/1996 arată că, în vederea reconstituirii, se folosesc toate înscrisurile şi documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauză, precum şi situaţia dreptului de

Procedura de reconstituire a cărţilor funciare prev. de art.52 din Legea nr.7/1996  arată că, în vederea reconstituirii,  se folosesc toate înscrisurile şi documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauză, precum şi situaţia dreptului de proprietate. În vederea reconstituirii  cărţii funciare nu este permis ca aceeaşi încheiere să existe, să fie recunoscută...

Citeste mai mult...

Plângere încheiere Carte funciară

R O  M    N  I  A JUDECĂTORIA ONEŞTI JUDEŢUL BACĂU Dosar nr. 4264/270/2015 Înreg. la  04.08.2015  - pl. înch. Carte funciară - SENTINŢA CIVILĂ NR. 872 Şedinţa publică din data de 18.03.2016 INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN: PREŞEDINTE – Adam Daniel Eugen GREFIER – Ghihaniş...

Citeste mai mult...

Solicitare recunoastere drept de proprietate asupra unui teren situat în Portul Midia. Înscriere teren în Cartea Funciară a orasului Năvodari. Radiere mentiuni privind dreptul de proprietate al Statului Român asupra aceleiasi suprafete de teren.

În conformitate cu disp.art.20 alin.2 din Legea nr.15/1990, „bunurile din patrimoniul societăţilor comerciale sunt proprietatea acesteia, cu excepţia celor dobândite cu acest titlu”. În conformitate cu disp.art.20 alin.2 din Legea nr.15/1990, „bunurile din patrimoniul societăţilor comerciale sunt proprietatea acesteia, cu excepţia celor dobândite cu acest titlu”. Ca excepţie de la regula mai...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Extrasul de carte funciară pentru autentificare

Prin sentinţa civilă nr. 9149 din 27.06.2014 Judecătoria Iaşi a respins plângerea împotriva încheierii de respingere a cererii de reexaminare a registratorului -şef al O.C.P.I. Iaşi formulată de către petentul M.C. în contradictoriu cu intimata M.L. Pentru a pronunţa această soluţie Judecătoria Iaşi a reţinut că prin actul de lichidare a regimului comunităţii...

Citeste mai mult...