Cauta in aceasta categorie:

Acte ale autorităţilor publice.refuzul autorităţii de a răspunde.

ACTE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE.REFUZUL AUTORITĂŢII DE A RĂSPUNDE. Prin acţiunea înregistrata la aceasta instanţa sub nr.572/2006 reclamanta Crăciun Doina a chemat in judecata pe paratele: Arhivele Naţionale – Direcţia Judeteana Brăila, Prefectura Brăila, Primăria com.Cireşu si Primăria com. Zăvoaia solicitând a fi obligate acestea sa-i răspundă la cererile trimise cu confirmare de primire...

Citeste mai mult...

Solicitare informaţii de interes public Acte ale autorităţilor publice

În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca, potrivit art. 2 din Legea nr. 544/2001, în sensul prezentei legi: a) prin autoritate sau institutie publica se întelege orice autoritate ori institutie publica ce utilizeaza sau administreaza resurse financiare publice, orice regie autonoma, companie nationala, precum si orice societate comerciala aflata sub autoritatea unei autoritati publice centrale ori...

Citeste mai mult...

Civil – obligaţie de a face Acte ale autorităţilor publice

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 6.02.2008 sub nr. 988/320/2008, reclamantul KRD a solicitat în contradictoriu cu pârâtul BIG, obligarea acestuia la finalizarea lucrărilor de construcţii la imobilul (cabană) situat în Ideci, compus din parter şi mansardă, conform contractului şi actului adiţional intervenit , cu cheltuieli de judecată în caz...

Citeste mai mult...

Civil – anulare act – ANULARE CERTIFICAT DE MOŞTENITOR ş.a. Acte ale autorităţilor publice

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.09.2008 sub nr. de dosar 7460/320/2008, reclamantul JI l-a chemat în judecată pe pârâtul JL, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să se dispună: - anularea Certificatului de moştenitor eliberat de BNP Nagy Gabriela la data de 15.02.2008, - stabilirea...

Citeste mai mult...

Personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale nu îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordinului M.A.I. nr. 275/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aceste dispoziţii fiind aplicabile exclus

Sentinţă civilă Îndemnizaţii Personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale nu îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordinului M.A.I. nr. 275/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aceste dispoziţii fiind aplicabile exclusiv angajaţilor MIRA. (Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. com., de cont. adm. şi fiscal, sent. nr. 179/CA/2008, nepublicată) Prin acţiunea înregistrată reclamanta N. P.F., reprezentată prin...

Citeste mai mult...

Civil – anulare act Acte ale autorităţilor publice

În motivare s-a aratat ca în data de 22.07.1993 a fost eliberat Titlul de proprietate 102693 pentru suprafata de 5000 mp in favoarea lui O S. I, O S. E, B C, D V toti in calitate de mostenitori ai lui O S. S-a mai aratat ca dupa întocmirea documentatiei necesare intabularii acestui titlu s-a procedat...

Citeste mai mult...

Restituire plată nedatorată Acte ale autorităţilor publice

În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca dispozitiile în materie ale art. 84 din Legea nr. 188/1999, republicata, prevad ca raspunderea civila a functionarului public se angajeaza pentru: a) pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice în care functioneaza; b) nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit; c) daunele...

Citeste mai mult...

Contestaţie recalculare pensie militari Acte ale autorităţilor publice

Prin sentinta civila nr. 1860 din 02.08.2011 a Tribunalului Arad, pronuntata în dosar nr. 2438/108/2011, s-a respins exceptia inadmisibilitatii actiunii invocata de pârâta. S-a respins contestatia formulata de contestator si cererea de interventie accesorie a intervenientului. În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca, potrivit art. 1 lit. a si b din Legea nr. 119/2010, pensiile militare...

Citeste mai mult...

Restituire taă auto Acte ale autorităţilor publice

În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca, conform art. 1 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, „prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumita în continuare taxa, care constituie la bugetul Fondului pentru mediu si se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu”. Conform art. 7 din...

Citeste mai mult...

Contestaţie fond sănătate Acte ale autorităţilor publice

Prin sentinta civila nr. 2077 din 07.09.2011 a Tribunalului Arad, pronuntata în dosarul nr. 1433/108/2011, a fost respinsa actiunea formulata de reclamanti, asa cum a fost precizata. În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca: art. 259 alin. 2 din Legea nr. 95/2006, asa cum a fost modificat prin OUG nr. 107/2010 prevede: „Contributia datorata de pensionarii...

Citeste mai mult...

Anulare act civil Acte ale autorităţilor publice

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDECĂTORIA MANGALIA JUDECĂTORIA MANGALIA ÎNCHEIERE ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 10.03.2011 PREŞEDINTE : C.T. PREŞEDINTE : C.T. GREFIER : N.F. GREFIER : N.F. Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect anulare act formulată de reclamanta - în contradictoriu cu pârâţii -. Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect anulare act formulată de reclamanta - în contradictoriu cu pârâţii -. La apelul nominal făcut...

Citeste mai mult...

Obligaţie de a face Acte ale autorităţilor publice

Pe rol fiind judecarea apelului declarat de apelantul-reclamant M. A. domiciliat în Tg.Mureş, str.Bogatei, nr.16, jud.Mureş, împotriva sentinţei civile nr. 3090 din data de 22 aprilie 2009 pronunţată de Judecătoria Târgu-Mureş în dosarul nr. 1704/320/2006 La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei după care: Se...

Citeste mai mult...

Anulare act – CONSTATAREA NULITĂŢII CONTRACTULUI Acte ale autorităţilor publice

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de recurenta-reclamantă M.S., împotriva sentinţei civile nr. 1205 din data de 09 decembrie 2009, pronunţată de Judecătoria Târnăveni în dosarul nr. 491/323/2009. La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei, după care: Mersul dezbaterilor şi concluziile în fond ale părţilor...

Citeste mai mult...

Salarizare. Funcţionar public. Acte ale autorităţilor publice

În anul 2010 personalul salarizat conform celor două acte normative, Legea nr. 330/2009 şi, respectiv OUG nr. 1/2010, nu mai poate beneficia de alte drepturi salariale ori de altă natură care rezultă din prestarea muncii. Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. II civ., de cont. adm. şi fisc., sent. nr. 92/24 ianuarie 2012 Prin cererea înregistrată sub nr. de mai...

Citeste mai mult...

Civil – anulare act – CONSTAT. NULIT. ABS. C.V.C. ş.a. Acte ale autorităţilor publice

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 03.07.2007 sub nr. 5585/320/2007 Reclamanţii SI, SI si KIM, au solicitat în contradictoriu cu pârâţii MZ, IC şi VEA, să se constate nulitatea absoluta a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2828/2002 perfectat la Biroul Notarului Public Tinca Ileana, să se constate revenirea imobilului...

Citeste mai mult...

Salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat regimul de finanţare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009. Reîncadrarea în altă funcţie prin O.U.G. nr. 1/2010. Plăţi compensatorii

C. civ. 1864, art. 948, art. 968, art. 969 Prestarea muncii de către salariat generează pentru angajator obligaţia de plată a salariului, dar şi de a protecţiei în caz de concediere, măsură ce îl prejudiciază pe salariat. în lipsa prejudiciului însă, asumarea de către angajator a obligaţiei de a plăti sume compensatorii este lipsită de...

Citeste mai mult...

Salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat regimul de finanţare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009. Reducerea temporară a drepturilor salariale, în temeiul Legii nr. 118/2010

Angajatorul era, la data la care drepturile salariale cuvenite recurentului-reclamant au fost diminuate cu 25%, în temeiul Legii nr. 118/2010, o instituţie care s-a reorganizat, potrivit Legii nr. 329/2009, trecând de la finanţarea integrală din venituri proprii la finanţarea integrală de la bugetul de stat, cu drepturi salariale prestabilite de lege (Legea nr. 330/2009,...

Citeste mai mult...

Declararea judecătorească a morţii Acte ale autorităţilor publice

Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ la data de 14.07.2009, sub nr. xx, reclamantul xx a chemat în judecată pârâtul xx solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună declararea morţii acestuia. În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că, prin sentinţa...

Citeste mai mult...