Cauta in aceasta categorie:

Autorizare căsătorie minor

Dosar nr.xxxx/193/2014 Autorizare căsătorie minor ROMÂNIA JUDECĂTORIA BOTOŞANI Şedinţa publică din zz.ll.aa Instanţa constituită din: Preşedinte – Grefier  - Cu participarea Ministerului Public prin Procuror – SENTINŢA CIVILĂ NR. XXXX La ordine judecarea cauzei civile, având ca obiect autorizare căsătorie minor, formulată...

Citeste mai mult...

Decizia civila nr.1124

R O M Â N I A TRIBUNALUL TULCEA SECTIA CIVILA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA NR.1124 Sedinta publica de la data de 02 Decembrie 2015 Asupra apelului civil de fata: Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tulcea sub nr. xxxx/253/2014 din 20.01.2014 reclamanta S.C. SZPC S.R.L, a solicitat obligarea pârâtilor...

Citeste mai mult...

Desfiinţarea unor lucrări executate fără autorizaţie de construcţie

Prin sentinţa civilă nr. 6/2015 Judecătoria Sibiu a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâților A.A. și B.B. și a respins acțiunea civilă formulată de reclamantul SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE LOCALĂ AL MUNICIPIULUI SIBIU în contradictoriu cu acești pârâți, ca fiind introdusă faţă de persoane fără calitate procesuală pasivă. Prin...

Citeste mai mult...

Consecinţele apariţiei unor întârzieri nejustificate în procedura de evaluare de mediu a planurilor şi proiectelor, prevăzută de hg 1076/2004. Înlăturarea acestor consecinţe prin obligarea autorităţii de mediu la trecerea procedurii într-o etapă ulterioar

Curtea observă că normele care reglementează procedura de evaluare de mediu prevăzută de HG 1076/2004 presupun o colaborare permanentă între titularii proiectelor şi autoritatea de mediu competentă, primii fiind datori să modifice proiectul ori de câte ori grupul de lucru îl apreciază ca nefiind optim şi să îl propună din nou spre evaluare. ...

Citeste mai mult...

Anulare decizie de impunere pentru tva aferentă tranzacţiilor imobiliare prin raportare la hotărârea pronunţată de cjue în cauzele c-249 şi c- 250/12. Calculul tva de către instanţa de judecată

Prin sentinţa civilă nr. 395/CA- 23.03.2015 a Tribunalului Braşov, pronunţată în dosar nr. **/62/2014 a fost admisă în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta B N în contradictoriu cu pârâtele Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B  și Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice B și, în consecință anulată în parte D.I....

Citeste mai mult...

Cerere de autorizare desfiinţare lucrare. Certificat de urbanism obţinut ulterior.

Prin sentinţa civilă nr. 6/2013 Judecătoria Sibiu admis acţiunea civilă formulată de reclamantul Serviciul Public de Poliţie Locală , aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului împotriva pârâtei B. M. A fost obligă pârâta  să desfiinţeze lucrările executate fără autorizaţie de construire , lucrări descrise în procesul –verbal de contravenţie nr. ../2010 şi...

Citeste mai mult...

Art. 580 indice 2 si următoarele Cod procedură civilă. Executarea silită a obligaţiei de desfiinţare a construcţiei

Prin cererea înregistrată s-a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie abilitat creditorul să execute obligaţia de desfiinţare a construcţiilor, pe cheltuiala debitorului si respectiv sa se hotărască sa se continue executarea de către executorul judecătoresc.  La data de 03.08.2012 a fost formulată de creditorul CD cerere de executare...

Citeste mai mult...

Autorizare desfiimtare lucrari

JUDECATORIA Prin cererea inregistrata la instanta cu nr X din 31.10.2013 reclamantul primarul comunei X, jud. X a chemat in judecata pe paratul X X, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna demolarea constructiei edificata de parat in comuna X, jud. X, fara autorizare de construire. In motivarea cererii,...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesionisti. Obligatia de a face. Raporturi de vecinatate. Acord pentru eliberarea autorizatiei de constructie în vederea amenajarii unui spatiu cu destinatie de magazie. Exercitarea abuziva a unui drept.

SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. RECURS LITIGII CU PROFESIONISTI. Obligatia de a face. Raporturi de vecinatate. Acord pentru eliberarea autorizatiei de constructie în vederea amenajarii unui spatiu cu destinatie de magazie. Exercitarea abuziva a unui drept. -art. 44 alin 7 din Constitutia României Decizia nr.1/C/2015-R...

Citeste mai mult...

Culpa in omitendo. Excepţia de tardivitate. Autorizaţia de mediu. Sancţiune proporţională.

 Cuprins pe materii: Drept contravenţional. O.G. nr. 2/ 2001. Culpa in omitendo. Excepţia de tardivitate. Autorizaţia de mediu. Sancţiune proporţională. Funcţionarea fără autorizaţie de mediu este interzisă pentru activităţile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului.” Ale O.U.G. nr.195/2005, conform disp. art. 14 alin.2 din  OUG 195/2005...

Citeste mai mult...

Anulare dispoziții

Prin acţiunea înregistrată reclamantul M C a solicitat în contradictoriu cu IPJ SIBIU -SERVICIUL ARME,EXPLOZIBIL ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE  anularea dispoziţiei 66377AE din 29.10.2012 şi a dispoziţiei 66378AE din 29.10.2012, dispoziţii prin care s-a dispus anularea dreptului de a deţine, folosi şi purta arme şi muniţii letale, motivat de aceea că nu mai îndeplineşte condiţiile...

Citeste mai mult...

Autorizare intrare în încăperi. Condiţii

Autorizare intrare în încăperi. Condiţii Potrivit alin.1 al art.679 C.p.civ "În vederea executării unei hotărâri judecătoreşti, executorul judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, precum şi în orice alte locuri, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, cu forţa publică." Potrivit alin.1 al art.679...

Citeste mai mult...

Urbanism. Obligarea pârâtei la emiterea autorizaţiei de construire pentru intrarea în legalitate. Principiului neretroactivității legii

Principiului neretroactivității conform căruia legea nouă se aplică doar raporturilor juridice născute sub imperiul ei, nicidecum unor situații anterioare este respectat în cauză, întrucât raportul juridic de drept administrativ se naște în momentul emiterii de autoritatea publică a unui act administrativ, respectiv în momentul exprimării refuzului explicit de a nu emite un atare act...

Citeste mai mult...

Obligarea pârâtului la plata de despăgubiri cauzate reclamantei urmare emiterii cu întârziere a certificatului de urbanism. Nedovedirea de către reclamantă a existen?ei unui prejudiciu cert, real, consecinta directă a execi cu întârziere a unei hot. jud.

Dispoziţiile art.6 alin.1 din Legea nr. 50/1991 prevăd că „Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4: a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora...

Citeste mai mult...

Autorizare căsătorie minoră

Asupra cererii de faţă. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei T. B, sub nr. 52/316/2013  petenţii P C şi L A M, au solicitat instanţei autorizarea căsătoriei minorei L A M. În motivarea cererii a învederat că minora L A M este născută la data de 16.07.1995, este însărcinată în luna a...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. anulare autorizaţie de construire. -art.2.5.6. din Anexa 1 la Legea nr.50/1991.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ANULARE  AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE. -art.2.5.6.  din Anexa 1 la Legea nr.50/1991. Instanţa de fond, în mod corect a reţinut că recurenţii reclamanţi au solicitat anularea autorizaţiei de construire nr.18/25.03.2008 emisă de către P. C....

Citeste mai mult...

Autorizarea executării obligaţiei de a face. Condiţii

Autorizarea executării obligaţiei de a face. Condiţii Prin art. 1073 din Codul civil este consacrat principiul executării in natura a obligaţiilor, potrivit căruia creditorul este îndreptăţit sa pretindă si sa obţină de la debitor îndeplinirea exacta a prestaţiei la care acesta din urma este obligat. De regula, prestaţia ce formează obiectul...

Citeste mai mult...

Obligatia obtinerii autorizatiei de construire. Obtinerea autorizatiei de catre titularul unui drept real.

Domeniul autorizare Obligatia obtinerii autorizatiei de construire. Obtinerea autorizatiei de catre titularul unui drept real. Calitatea procesuala pasiva în cadrul actiunii având ca obiect desfiintarea unor lucrari realizate fara autorizatie de construire. C.p.cv., art.304 pct. 9, art.312, art. 28 alin. 3 si art. 32 alin. 1 lit. b din Legea...

Citeste mai mult...

Transformarea faţadei blocului într-un spaţiu de expunere necesită o autorizaţie eliberată de autoritatea competentă, instanţa fiind chemată să verifice caracterul legal sau nelegal al construcţiilor supuse desfiinţării.

3. Transformarea faţadei blocului într-un spaţiu de expunere necesită o autorizaţie eliberată de autoritatea competentă, instanţa fiind chemată să verifice caracterul legal sau nelegal al construcţiilor supuse desfiinţării. Art. 3 lit. h din Legea nr. 50/1991 Domeniu - obligaţie de a face. Recursul nu este fondat. Instanţa de recurs...

Citeste mai mult...

Autorizaţie de construcţie. Legalitatea emiterii actului administrativ – autorizaţie de construcţie, în condiţiile existenţei unui litigiu privind terenul aferent construcţiei.

Prin cererea adresată  Tribunalului Suceava – Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, la data de 28 iunie 2011 şi înregistrată sub nr. 7030/86/2010, aşa cum a fost completată ulterior, reclamantul A.I. a chemat în judecată Primăria Municipiului Fălticeni, Primarul Municipiului Fălticeni – Tofan Vasile şi Municipiul Fălticeni – Prin Primar,  solicitând anularea Autorizaţiei...

Citeste mai mult...