Cauta in aceasta categorie:

Închiderea procedurii falimentului, prin efectele pe care le produce, se răsfrânge şi asupra acţiunii în atragerea răspundere patrimonială şi constituie un motiv de inadmisibilitate a acestei acţiuni, promovată ulterior pronunţării hotărârii de închi…

Prin sentinţa nr.324/2.11.2004, pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr.4955/2005 al Tribunalului Brăila s-a admis acţiunea formulată de creditoarea A.V.A.S Bucureşti împotriva pârâţilor C.Gh.N. şi C.N., foşti administratori ai S.C B.I.S. SRL Brăila, aflată în procedura falimentului şi, pe cale de consecinţă s-a dispus obligarea pârâţilor să suporte din averea personală suma de 30.000...

Citeste mai mult...

Încheiere radiere societate comercială pronunţată ulterior deschiderii procedurii insolvenţei reglementată prin Legea nr. 85/2006. Admite recurs, modificare încheiere în sensul respingerii cererii de radiere.

Încheiere radiere societate comercială pronunţată ulterior deschiderii procedurii insolvenţei reglementată prin Legea nr. 85/2006. Admite recurs, modificare încheiere în sensul respingerii cererii de radiere. Articolele: 1 alin.2, lit.e; 33 alin.6 şi 131 din Legea nr. 85/2006 Potrivit dispoziţiilor art.1 alin.2 lit e şi ale art.33 alin.6 din Legea nr.85/2006, societăţile comerciale dizolvate...

Citeste mai mult...

Închiderea procedurii insolvenţei

Închiderea procedurii insolvenţei datorită faptului că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative, în condiţiile în care nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare şi nu s-a formulat nici vreo cerere de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorilor statutari ai debitoarei, poate fi...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei. Atragere raspundere patrimoniala a membrilor organelor de conducere, in temeiul art. 137, lit. c, d si f din Legea nr. 64/1995 republicata. Neîndeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru antrenarea raspunderii civile delic…

Reclamanta DGFP Constanta a chemat în judecata pe pârâtul B.I., solicitând antrenarea raspunderii sale patrimoniale pentru savârsirea faptei prevazuta de art.137 lit.”c” din Legea nr.64/1995, constând în continuarea activitatii în conditiile în care societatea acumula datorii tot mai mari ce erau greu de recuperat, iar administratorul si asociatul falitei au dat dovada de un...

Citeste mai mult...

Deschiderea procedurii insolvenţei-dată a încetării curgerii accesoriilor.

DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI – DATĂ A ÎNCETĂRII CURGERII ACCESORIILOR. Faţă de caracterul egalitar al procedurii falimentului înscris în dispoziţiile art. 3 pct. 23, dar şi faţă de dispoziţiile art. 66 din Legea nr. 85/20006, conform cărora creanţele contestate prin titluri executorii nu sunt supuse verificării de către administratorul judiciar, art. 41 alin. 1...

Citeste mai mult...

Puterea administratorului judiciar de a reprezenta societatea.

PUTEREA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR DE A REPREZENTA SOCIETATEA. Conform dispoziţiilor art. 70 din Legea nr. 31/1990 rep., administratorul social poate îndeplini toate operaţiunile de gestiune şi reprezentare pe care le reclamă scopul societăţii, puterile acestuia fiind ţărmurite de prevederile actelor constitutive ale societăţii, de hotărârile adunării asociaţilor şi de dispoziţiile legii. În limitele...

Citeste mai mult...

Faliment. Pierderea calităţii procesuale active în urma cesionării creanţei către o terţă societate. Consecinţe faţă de lipsa manifestării de voinţă a cesionarului pentru continuarea procesului, în calea de atac.

FALIMENT. Pierderea calităţii procesuale active în urma cesionării creanţei către o terţă societate. Consecinţe faţă de lipsa manifestării de voinţă a cesionarului pentru continuarea procesului, în calea de atac. (decizia comercială nr. 497 R/28.03.2007 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a VI-a Comercială) Prin sentinţa comercială nr. 3432/21.12.2006 Tribunalul Bucureşti Secţia a...

Citeste mai mult...

Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate în cadrul derulării procedurii instituite de Legea insolvenţei presupune şi verificarea incidenţei textului art. 8 alin. 7 din Legea nr. 85/2006, situaţie în care judecătorul sindic va putea să nu dispună…

Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate în cadrul derulării procedurii instituite de Legea insolvenţei presupune şi verificarea incidenţei textului art. 8 alin. 7 din Legea nr. 85/2006, situaţie în care judecătorul sindic va putea să nu  dispună suspendarea cauzei. Prin sentinţa nr.3684/30.10.2006 pronunţată în dosarul nr.312/2006 Tribunalul Harghita a respins excepţia de neconstituţionalitate invocată...

Citeste mai mult...

Cereri de atragere a răspunderii prevăzute de Legea nr.64/1995. Calitate procesuală activă.

Cereri de atragere a răspunderii prevăzute de Legea nr.64/1995. Calitate procesuală activă. În temeiul art.137 din Legea nr.64/1995 republicată şi modificată creditorii din speţă au formulat cereri de atragere a răspunderii administratorilor societăţii debitoare. Ulterior, Legea nr.64/1995 a fost înlocuită cu Legea nr.85/2006, art.137 devenind art.138. Mai mult, noua lege relevă că, promovarea...

Citeste mai mult...

Lichiditatea, certitudinea şi exigibilitatea creanţei, condiţii care justifică deschiderea procedurii insolvenţei

Lichiditatea, certitudinea şi exigibilitatea creanţei, condiţii care justifică deschiderea procedurii insolvenţei Neîndeplinirea acestor condiţii conduce la admiterea recursului şi modificarea sentinţei recurate în sensul respingerii acţiunii Curtea de Apel Iaşi, prin decizia nr. 704 din 16 aprilie 2007, a admis recursul S.C. ”M., Gr. I S.” – Iaşi, contra sentinţei comerciale...

Citeste mai mult...

Necesitatea dovedirii existentei pasivului debitorului

3.NECESITATEA DOVEDIRII EXISTENTEI PASIVULUI DEBITORULUI Este necesar a se face dovada pasivului unei societati- debitoare si in cazul cererilor de deschidere a procedurii insolventei, formulata de lichidatorii judiciari, in raport de prevederile art. 270 ind.1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, potrivit cu care, in cazul in care societatea aflata in lichidare este...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr.85/2006 faţă de asociaţiile agricole fără personalitate juridică.

Procedura insolvenţei. Inaplicabilitatea  dispoziţiilor Legii nr.85/2006 faţă de asociaţiile agricole fără personalitate juridică. -Legea nr.85/2006 -Legea nr.36/1991 Dintre cele patru entităţi prevăzute  de Legea nr.36/1991, în art.1 din Legea nr.85/2006 sunt menţionate doar societăţile agricole, voinţa legiuitorului fiind aceea ca numai aceste societăţi să fie supuse procedurii insolvenţei. Legea nr.85/2006...

Citeste mai mult...

Cerere de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere – art.138 alin.3 din Legea nr.85/2006

Cerere de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere - art.138 alin.3 din Legea nr.85/2006. Autorizarea introducerii acţiunii prev. de art. 138 alin. 1 de către comitetul creditorilor, nu reprezintă din partea Judecătorului sindic o avizare formală, de principiu. Judecătorul se va  pronunţa asupra cererii în situaţia în care a fost sesizat efectiv prin...

Citeste mai mult...

Antrenare răspundere în temeiul art. 138 alin. 1 din Legea 85/2006. Administrator de fapt.

Art. 138 alin. 1 din Legea 85/2006 permite antrenarea răspunderii  administratorului de fapt, care a continuat să administreze societatea şi după încetarea mandatului său şi desemnarea noului administrator,  în măsura în care starea de insolvenţă a debitoarei a fost generată de modul defectuos  în care acesta  a realizat administrarea societăţii debitoare. Faptul...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. calitatea procesuală pasivă

6. PROCEDURA INSOLVENŢEI. EXCEPŢIA LIPSEI CALITĂŢII PROCESUALE PASIVE. CALITATEA PROCESUALĂ PASIVĂ.  Art. 1şi 8  din Legea nr. 85/2006; Art. 312 din Cod Procedură Civilă Calitate procesuală pasivă în procedura insolvenţei  are  doar societatea debitoare nu şi administratorii acesteia. Introducerea în cauză a acestora, pentru  a comunica instanţei relaţii în...

Citeste mai mult...

Cerere formulată de debitor pentru declanşarea procedurii insolvenţei. Condiţii.

Cerere formulată de debitor pentru declanşarea procedurii insolvenţei. Condiţii. Articolele 26 şi 27 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. Este obligatorie existenţa unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor societăţii debitoare în sensul deschiderii procedurii insolvenţei, care  să exprime valabil voinţa societăţii persoană juridică, chiar dacă legiuitorul nu a  condiţionat expres  introducerea...

Citeste mai mult...

Angajarea răspunderii membrilor organelor de conducere. stabilirea pasivului. necesitatea administrării de probe

5.ANGAJAREA RĂSPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE. STABILIREA PASIVULUI. NECESITATEA ADMINISTRĂRII DE PROBE. Art. 74, 138 Legea 85/2006 Art. 312 alin. 3 Cod procedură civilă Soluţionarea acţiunii în răspunderea membrilor organelor de conducere reglementate de art. 138  din Legea 85/2006 fără ca administratorul/lichidatorul judiciar să fi stabilit pasivul debitoarei prin întocmirea  tabelului...

Citeste mai mult...

Atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului statutar. calitate procesuală activă. legea aplicabilă

3.ATRAGEREA RĂSPUNDERII PATRIMONIALE A ADMINISTRATORULUI STATUTAR. CALITATE PROCESUALĂ ACTIVĂ. LEGEA APLICABILĂ. Art. 15 alin. (2) din Constituţia României; Art. 137 din Legii nr. 64/1995; Având în vedere principiu constituţional al neretroactivităţii legii,  unei cereri formulate anterior intrării în vigoare a  unei legi nu-i  sunt aplicabile dispoziţiile acestei legi, ci  ale celei ...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei.acţiune în răspundere administrator. dovada îndeplinirii condiţiilor. antrenarea răspunderii

4.PROCEDURA INSOLVENŢEI.ACŢIUNE ÎN RĂSPUNDERE ADMINISTRATOR. DOVADA ÎNDEPLINIRII  CONDIŢIILOR. ANTRENAREA  RĂSPUNDERII. Art. 137 lit. "c" şi "f" din Legea 64/1995 republicată În cadrul  acţiunii întemeiate pe dispoziţiile art. 137 din  Legea 64/1995 republicată, reclamanta are obligaţia de a dovedi întrunirea condiţiilor pentru antrenarea răspunderii personale  a fostului administrator, aceasta neputând a fi ...

Citeste mai mult...

Insolvenţă.casare cu trimitere.nepronunţarea asupra unei cereri

2.INSOLVENŢĂ.CASARE CU TRIMITERE.NEPRONUNŢAREA ASUPRA UNEI CERERI Art. 33 din Legea  85/2006; Art. 312 pct. 5 Cod procedură civilă; Judecătorul sindic este obligat să soluţioneze contestaţia potrivit art. 33 (4) şi (5) din Legea 85/2006 şi să stabilească dacă  debitoarea se află în stare de insolvenţă sau nu. Nepronunţându-se asupra contestaţiei,...

Citeste mai mult...