Cauta in aceasta categorie:

Contravenţii. Prezumţia de nevinovăţie

Contravenţii. Prezumţia de nevinovăţieDosar nr. 844/234/2008 - decizia civilă nr. 252/R din 31.03.2009 Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului, dată în cauza Anghel contra României, prin care s-a stabilit că nu s-a ţinut cont de garanţiile fundamentale consacrate de art.6 din Convenţia europeană a drepturilor omului, printre care figurează prezumţia de nevinovăţie. Se arată că şi în...

Citeste mai mult...

Prezumţia de fraudă în dauna creditorilor în cazul prevăzut de art.61 alin. 1 lit. c din Legea nr.64/1995. Faliment

Dacă s-a înstrăinat cea mai mare parte a patrimoniului societăţii falite, nu s-a achitat în întregime preţul, iar între societăţile debitoare şi cumpărătoare există o strânsă legătură, ambele având aceleaşi organe de conducere, se prezumă intenţia tuturor părţilor de a sustrage bunurile de la urmărirea creditorilor. Prin sentinţa nr.120 din 25 aprilie 2005, Tribunalul Dolj...

Citeste mai mult...

Prezumţia de fraudă în dauna creditorilor – art.61 alin. 2 lit. d din Legea nr.64/1995. Faliment

Actul încheiat de către debitoare cu un administrator al său este prezumat a fi fraudulos. Repunerea în situaţia anterioară cu privire la preţ se dispune doar dacă judecătorul-sindic a fost investit cu o astfel de cerere. În caz contrar, restituirea preţului se poate cere prin înscrierea la masa pasivă a debitorului. Prin Sentinţa nr.641 din 26...

Citeste mai mult...

Prezumţia relativă de culpă a gestionarului în cazul lipsurilor cantitative în gestiune. Respingerea acţiunii unităţii de obligare la plată în ipoteza neîndeplinirii celorlalte condiţii ale

Prezumţia relativă de culpă a gestionarului în cazul lipsurilor cantitative în gestiune. Respingerea acţiunii unităţii de obligare la plată în ipoteza neîndeplinirii celorlalte condiţii ale răspunderii patrimonialeDecizia nr.482/25.07.2006Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi, sub nr.11195/2005, reclamanta Compania Naţională Poşta Română" SA - Direcţia Regională de Poştă Iaşi, a chemat în judecată pe pârâta B.M., solicitând...

Citeste mai mult...

Preavizul în cazul concedierii disciplinare. Prezumţia existenţei prejudiciului cauzat angajatorului în situaţia săvârşirii abaterii disciplinare

1. în cazul încetării raporturilor de muncă prin aplicarea sancţiunii disciplinare a desfacerii contractului de muncă, prevăzută de art. 61 lit. a) C. muncii, nu este necesară acordarea preavizului, obligatorie în cazurile de concediere prevăzute de art. 61 lit. c) şi d), art. 65 şi art. 66, conform art. 73[1] C. muncii. 2. Dacă se probează...

Citeste mai mult...

CIVIL: Prezumţia de nevinovăţie a contravenientului. Hotărârea Curţii EDO Anghel contra României.

CONTRAVENŢII.Prezumţia de nevinovăţie a contravenientului. Hotărârea Curţii EDO Anghel contra României.Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 19.09.2008, sub nr. de dosar 1587/277/2008, petenta S.C. **** S.R.L. în contradictoriu cu intimata Comisariatul Judeţean Buzău al Gărzii Naţionale de Mediu a solicitat instanţei ca prin hotărârea...

Citeste mai mult...

Gestionar. Prezumţia de culpă instituită de art. 25 din Legea nr. 22/1969

în înţelesul art. 1 din Legea nr. 22/1969, invocată în acţiunea introductivă, gestionarul este acel angajat care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri în administrarea, folosinţa sau deţinerea, chiar temporară, a unei societăţi, indiferent de modul de dobândire şi de locul unde se află bunurile, care constituie o...

Citeste mai mult...

Nesusţinerea procesului-verbal de contravenţie cu alte probe. Prezumţia relativă de legalitate şi veridicitate. Dreptul la apărare şi dreptul la un proces echitabil

Este unanim acceptat că procesul-verbal de contravenţie întocmit de un agent al statului pe baza propriilor constatări beneficiază de o prezumţie relativă de legalitate şi veridicitate, urmând a fi analizat prin coroborare cu celelalte dovezi. în aceste condiţii, cum prezumţia poate fi răsturnată, nu este în niciun fel încălcat dreptul contravenientului la apărare şi...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. Prezumţia de nevinovăţie a petentului. Dreptul statului de a reglementa prezumţii legale cu păstrarea anumitor limite. Dreptul petentului de a face dovada unei alte situaţii de fapt decât cea reţinută prin procesul-verbal contes

În motivare instanta nu a primit apararea formulata de catre petent potrivit careia în momentul producerii accidentului din care a rezultat avarierea autoturismului propriu, nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice. În cauza sunt aplicabile prevederile art. 78 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195 din 2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, potrivit carora...

Citeste mai mult...

Prezumţia de legalitate a diplomei de licenţă de care beneficiază reclamanta şi care nu a fost desfiinţată, prin anularea sau prin revocarea ei

Refuzul pârâtei de a elibera şi diploma aferentă s-a bazat pe poziţia Ministerului Educaţiei Naţionale de a nu recunoaște diplomele emise de Universitatea Spiru Haret la anumite discipline şi forme de învăţământ, pentru care nu exista acreditare sau autorizare provizorie în condiţiile OUG 75/2005. Aşa cum corect a reţinut tribunalul, refuzul pârâtei fie el şi bazat...

Citeste mai mult...

Prezumţia relativă de culpă a gestionarului în cazul lipsurilor cantitative în gestiune. Respingerea acţiunii unităţii de obligare la plată în ipoteza neîndeplinirii celorlalte condiţii ale răspunderii patrimoniale Prejudicii, daune

Decizia nr.482/25.07.2006 Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi, sub nr.11195/2005, reclamanta Compania Naţională „Poşta Română” SA – Direcţia Regională de Poştă Iaşi, a chemat în judecată pe pârâta B.M., solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 47.413 RON (474.130.950 lei ROL). În motivarea acţiunii, reclamanta arată că, la data de 3.02.2005, organul de control financiar din cadrul...

Citeste mai mult...

Prezumţia de legalitate a actului administrativ. Condiţiile admiterii cererii de suspendare a actului administrativ

Este de principiu că actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate, prezumţie care, la rândul său, se bazează pe prezumţia de autenticitate şi de veridicitate, de unde decurge că a nu executa un act administrativ emis în baza legii echivalează cu a nu executa legea. Pentru aceasta, suspendarea executării unui act administrativ nu poate...

Citeste mai mult...

Deşi prezumţia legală a mandatului tacit reciproc de reprezentare instituită prin art.35 din acelaşi cod produce efecte relativ la actele de administrare în sens larg, de folosinţă şi de dispoziţie doar asupra bunurilor comune, nu se poate înlătura caract

(Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. civ., dec. nr. 27/R/11 februarie 2010) Prin sentinţa civilă nr. 755/2009 pronunţată de Judecătoria Beclean în dosar nr. 1503/186/2005 s-a admis în parte atât acţiunea precizată formulată de reclamanta FS, împotriva pârâţilor DV, DM, DRA, BI, PR, cât şi cererea reconvenţională formulată de pârâţii DM şi DRA şi, în consecinţă: - s-a constatat...

Citeste mai mult...

Prezumţia legală de recunoaştere tacită

O.U.G. nr. 119/2007, art. 2, art. 7 alin. (4), art. 10 Cum pârâtul, deşi legal citat cu menţiunea de a depune întâmpinare, nu a propus nicio probă în combaterea cererii, instanţa a considerat aceasta drept o recunoaştere a pretenţiilor creditorului, astfel că a emis ordonanţa de plată împotriva debitorului. Trib. Vrancea, s. com. şi...

Citeste mai mult...

Plângerea împotriva unui proces verbal de contravenţie. Prezumţia de temeinicie a procesului verbal de contravenţie. Contravenţii. Închisoare contravenţională

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 02.07.2010 sub nr. 3143/740/2010, petenta S.C P. S.R.L a solicitat anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria H nr. 0219933 din 16.06.2010 întocmit de intimata Garda Financiară – Secţia Teleorman (fila 2-3). În subsidiar, petenta a solicitat înlocuirea sancţiunii contravenţionale a amenzii cu...

Citeste mai mult...

Prezumţia că debitorul se află în stare de insolvenţă, că starea de insolvenţă a debitorului este vădită, poate fi răsturnată de către debitor prin administrarea probei contrare. Faliment

- Articolul 3 pct.1 Legea nr.85/2006 ; Prezumţia că debitorul se află în stare de insolvenţă, că starea de insolvenţă a debitorului este vădită, poate fi răsturnată de către debitor prin administrarea probei contrare. Societatea nu se află în stare de insolvenţă dacă efectuează operaţiuni de plată atât faţă de creditoarea recurentă cât şi către...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. Prezumţia de nevinovăţie. Sarcina probei Contravenţii. Închisoare contravenţională

Prin plângerea înregistrata sub nr.1092/329/2011 din 28 martie 2011, petentul C. A. I., a solicitat instantei, ca prin hotarârea ce va pronunta ,sa dispuna anularea procesului verbal de constatarea contraventiei seria CC nr.2131585 încheiat la data de 16 martie 2011 de Inspectoratul de Politie Teleorman-Politia Turnu Magurele. În motivarea plângerii, petentul a sustinut ca , în...

Citeste mai mult...

Concubini. Prezumţia de comunitate prevăzută de art. 30 alin. 3 Codul familiei nu profită concubinilor ci doar soţilor. Coproprietate şi indiviziune

Totodată concubinul trebuie să probeze intenţia de a dobândi acel bun în comun în calitate de coproprietari. Reclamanta nu a administrat probe din care să rezulte contribuţia sa la edificarea imobilului respectiv precum şi existenţa unei eventuale convenţii de a dobândi în comun acest bun. Cu martorii audiaţi la solicitarea pârâtului-intimat s-a făcut dovada că...

Citeste mai mult...