Cauta in aceasta categorie:

Factură fiscală semnată, neştampilată

Prin Ordonanţa nr. 236/05.10.2010 a Judecătoriei Paşcani dată în dosarul 2973/866/2010 s-au dispus următoarele: „Admite cererea formulată de creditoarea SC M T SRL în contradictoriu cu debitoarea SC E S C SRL. Somează debitoarea să plătească creditoarei, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri, suma de 726,33 lei cu titlu...

Citeste mai mult...

Contract de concesiune a unor locuri de veci, semnat în numele consiliului local de primarul unităţii administrativ-teritoriale. Autoritatea publică ce are a răspunde pentru refuzul pretins nejustificat de a soluţiona o cerere referitoare la modul de exec

Semnarea contractului de concesiune a unor locuri de veci de către primarul unității administrativ-teritoriale şi de către şeful serviciului public ce administrează cimitirele ortodoxe, aflate pe raza acesteia, în calitate de reprezentanţi ai consiliului local, autoritate publică ce figurează în contract în calitate de concedent, nu le conferă celor în cauză calitatea procesuală pasivă...

Citeste mai mult...

înscris semnat doar de un administrator. Angajarea răspunderii societăţii

împrejurarea că înscrisul prin care a fost recunoscută datoria a fost semnat doar de unul din cei trei administratori ai societătii nu are relevanţă în condiţiile în care potrivit actului constitutiv toţi administratorii pot face operaţiile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii şi de a reprezenta societatea în limitele puterilor acordate...

Citeste mai mult...

Act adiţional la contractul individual de muncă semnat de medicul rezident. Valabilitate.

Tip doc: sentinţă civilăNr.doc: 91Data: 1.02.2007Titlu: Act adiţional la contractul individual de muncă semnat de medicul rezident. Valabilitate.Dom.asoc.: Contracte de muncă (27)RezumatPrin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Brăila sub nr.1380/113/2006, reclamantul V.M.S. a chemat în judecată pe pârâtul Spitalul O.F. pentru a se constata nulitatea absolută a actului adiţional la contractul...

Citeste mai mult...

Anularea contractului de vânzare cumparare semnat de aceleasi persoane pentru cele doua parti cocontractante, în calitate de asociati în ambele societati. Societăţi comerciale

            Anularea contractului de vânzare cumparare semnat de aceleasi persoane pentru cele doua parti cocontractante, în calitate de asociati în ambele societati. - Legea nr.85/2006, art. 79-80 În cazul art.80 alin.1 lit.c) din Legea nr.85/2006 reaua-credinta a debitoarei este prezumata. Prin admiterea acestei prezumtii, ea se extinde si la...

Citeste mai mult...

Angajament de plată neexecutat semnat de salariat după intrarea în vigoare a noului Cod al muncii. Neîndeplinirea condiţiilor pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a salariatului

C. muncii, art. 270 alin. (1) Conform noului Cod al muncii, în vigoare atât la data semnării angajamentului de plată, cât şi la data introducerii acţiunii, răspunderea patrimonială poate fi angajată doar în condiţiile prevăzute de art. 270 C. muncii, fiind abrogate dispoziţiile vechiului Cod al muncii referitoare la angajamentul de plată. Nu se poate admite...

Citeste mai mult...

Proiectul de divizare semnat de reprezentanţii societăţilor participante a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5245/30.12.2010, iar până la data pronunţării prezentei hotărâri nu au fost înregistrate opoziţii formulate de că

Proiectul de divizare semnat de reprezentanţii societăţilor participante a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5245/30.12.2010, iar până la data pronunţării prezentei hotărâri nu au fost înregistrate opoziţii formulate de către creditori în condiţiile art.61-62 din Legea nr.31/1990. (Trib. Bistriţa-Năsăud, s. com., de cont. adm. şi fisc., sent. nr.207/22 februarie 2011,...

Citeste mai mult...

Act adiţional la contractul individual de muncă semnat de medicul rezident. Valabilitate. Contracte de muncă

Nr.doc: 91 Data: 1.02.2007 Titlu: Act adiţional la contractul individual de muncă semnat de medicul rezident. Valabilitate. Dom.asoc.: Contracte de muncă (27) Rezumat Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Brăila sub nr.1380/113/2006, reclamantul V.M.S. a chemat în judecată pe pârâtul Spitalul O.F. pentru a se constata nulitatea absolută a actului adiţional la contractul de muncă nr.4,...

Citeste mai mult...

APEL. CERERE SEMNATĂ DE AVOCAT. LIPSA ÎMPUTERNICIRII DE A EXERCITA CALEA DE ATAC. NULITATE

Semnarea cererii de apel de avocat, în lipsa unei împuterniciri de a se exercita calea de atac în numele părţii, nu întruneşte condiţiile de regularitate prevăzute de art. 83 C. pr. civ., întrucât semnătura apelantului este o condiţie a valabilităţii cererii, conform art. 287 C. pr. civ., sancţiunea lipsei semnăturii fiind nulitatea. Prin sentinţa nr. 3494/1999,...

Citeste mai mult...

Document de expediţie întocmit de societatea de curierat, semnat şi ştampilat de debitoare prin reprezentant

O.U.G. nr. 119/2007, art. 2, art. 10 Produsul comandat de debitoare a fost livrat însotit de fac-tura fiscală, iar în condiţiile în care livrarea şi primirea produsului sunt atestate de documentul de expediţie întocmit de societatea de curierat, semnat şi ştampilat de debitoare prin reprezentant, caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei este dovedit. ...

Citeste mai mult...

Factură semnată de debitoare, fără aplicarea ştampilei

O.G. nr. 5/2001, art. 1 C. com., art. 46 în dreptul pozitiv, voinţa societară exprimată în scris nu este condiţionată (sine qua non) de însuşirea înscrisului în mod cumulat prin semnare şi ştampilare. Jud. Călăraşi, sent. civ. nr. 641 din 10 martie 2009, nepublicată Prin cererea în anulare înregistrată pe rolul instanţei, reclamanta SC...

Citeste mai mult...

Contract de închiriere semnat de primar, având ca obiect furnizarea energiei termice. Contract ca un act administrativ

Natura juridică a contractului de închiriere semnat de Primar, în calitate de reprezentant al municipiului, având ca obiect asigurarea furnizării energiei termice, este relevată de art. 2 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 554/2004, republicată; art. 63 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată; art. 36 alin. (6)...

Citeste mai mult...

Cerere de recurs semnată de avocat. Lipsa împuternicirii avocaţiale. Consecinţe Chemare în judecată (acţiuni, cereri)

- – art. 82, 83 şi 3021 Orice cerere adresată instanţelor judecătoreşti trebuie să fie făcută în scris şi să cuprindă arătarea instanţei, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz, denumirea şi sediul lor, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa reprezentanţilor lor, dacă este cazul, obiectul cererii şi semnătura. Când cererea...

Citeste mai mult...

Cerere de chemare în judecată formulată de soţi şi semnată doar de către unul dintre ei. Ratificare ulterioară. Efecte Chemare în judecată (acţiuni, cereri)

Codul de procedură civilă – art. 67, art. 161 Mandatul dat pe parcursul judecăţii de către soţul care nu a semnat cererea de chemare în judecată celuilalt soţ are ca efect acoperirea nulităţii cererii de chemare în judecată. Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 371 din 7 aprilie 2011, F.Ş. Prin cererea înregistrată sub...

Citeste mai mult...

Natura juridică a contractului de închiriere semnat de Primar, în calitate de reprezentant al municipiului, având ca obiect asigurarea furnizării energiei termice Contracte

Prin Sentinţa nr. 4294/15 decembrie 2010, Tribunalul Harghita a hotărât: respingerea excepţiei de necompetenţă materială invocate de pârâtul Primarul Municipiului Gheorgheni; admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale a reclamantului Prefectul Judeţului Harghita; respingerea cererii formulate de reclamant, în contradictoriu cu pârâţii Primarul Municipiului Gheorgheni, SC G.O. SA şi SC T. SRL. În considerentele Sentinţei, Tribunalul a reţinut,...

Citeste mai mult...

Împrejurarea că a semnat un angajament de confidenţialitate nu duce automat la concluzia că are dreptul la sporul de confidenţialitate, în condiţiile în care nu există o reglementare legală aplicabilă reclamantei privitor la sporul de confidenţialitate. O

Sentin?? civil? Îndemniza?ii Suspendarea acord?rii sporului de fidelitate, a primei de concediu nu echivaleaz? cu înl?turarea dreptului, ci are ca efect doar suspendarea exerci?iului acestui drept. (Trib. Bistri?a-N?s?ud, sec?. com., de cont. adm. ?i fiscal, sent. nr. 45/CA/2008, nepublicat?) Reclaman?ii C. D.V., B. A., G. D., N. S. C., B. A., P. D. M., M. M. E....

Citeste mai mult...

Factură fiscală semnată, neştampilată Contracte economice

Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 39.30 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată”. Pentru a se dispune astfel, s-au reţinut următoarele: Prin cerere înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.07.2010 sub nr. 2973/866/2010, creditoarea SC M T SRL a solicitat emiterea unei ordonanţe care să conţină somarea debitoarei SC E...

Citeste mai mult...

Contract de credit bancar semnat de către un salariat al băncii în cadrul delegării de sarcini de serviciu. Contract de ipotecă semnat de un delegat al băncii, având procură neautentică. Sancţiuni

Persoanele care au semnat contractele de credit pentru bancă au fost legal abilitate de reprezentanţii săi legali, şi anume de preşedinte şi vicepreşedinte. Prin executarea de către bancă a obligaţiilor asumate prin contractele de credit, acestea au intrat în circuitul civil, creând în sarcina intimatei obligaţia restituirii împrumuturilor la scadenţă. Chiar dacă contractele de...

Citeste mai mult...