Cauta in aceasta categorie:

Contencios administrativ si fiscal – suspendare executare act administrativ Acte ale autorităţilor publice

TRIBUNALUL BACAU SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV SENTINTA CIVILA NR.2 Sedinta  publica de la 19 Ianuarie 2011 Completul compus din: PRESEDINTE D.S. Grefier C.P. Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ si fiscal privind pe reclamant M.G.G. si pe pârât BAROUL DE AVOCATI BACAU, având ca obiect suspendare act administrativ. La apelul nominal facut în sedinta publica, se prezinta reclamantul si...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. Ordonanţă preşedinţială de restituire a plăcuţelor cu nr. De înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare. Primul termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul, se prelungeşte de drept pe

Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ DE RESTITUIRE A PLĂCUŢELOR CU NR. DE ÎNMATRICULARE ŞI A CERTIFICATULUI DE ÎNMATRICULARE. PRIMUL TERMEN NOTIFICAT DE SUSPENDARE A DREPTULUI DE UTILIZARE A UNUI AUTOVEHICUL, SE PRELUNGEŞTE DE DREPT PENTRU ÎNCĂ 6 LUNI, I. P. J. AVÂND OBLIGAŢIA DOAR SĂ NOTIFICE ACEASTĂ PRELUNGIRE DEŢINĂTORULUI DE AUTOVEHICUL ŞI NU...

Citeste mai mult...

Competenţa instanţei de contencios administrativ de a judeca cereri de reformare a contractelor de vânzare-cumpărare, după ce acesta a intrat în circuitul civil Acte ale autorităţilor publice

Cum scopul real urmărit de reclamantă, prin acţiunea de faţă, este acela de a impune vânzătorului încheierea unui alt contract decât cel convenit anterior, încheiat în formă autentică, în condiţiile în care bunul ce a făcut obiectul vânzării-cumpărării nu mai face parte din categoria „bunurilor proprietate publică” ci avea regimul unui bun din domeniul privat...

Citeste mai mult...

Acţiune în contencios administrativ îndreptată împotriva încheierii pronunţată de Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României. Posibilitatea Curţii de Conturi de a declara unilateral nelegale acte administrative intrate

-Art. 8 alin 1 şi art.2 lit c) din Legea nr.554/2004 privind Contenciosul administrativ. -Art. 1 don Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. În exercitarea controlului asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, Curtea de Conturi nu poate declara unilateral ca...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ si fiscal – anulare pv contraventie Contravenţii. Închisoare contravenţională

R O M Â N I A TRIBUNALUL BACAU SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV DECIZIA NR.855 Sedinta publica din la 9 noiembrie 2010 Pe rol pronuntarea recursului declarat de recurentul SC TFB – RO SRL împotriva sentintei civile nr. 15 pronuntata de Judecatoriei Bacau, în dosarul in */2009 contradictoriu cu intimata ITM BACAU, avad ca obiect anulare proces verbal de contraventie. ...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Condiţiile eliberării din funcţie a viceprimarului. Acte ale autorităţilor publice

- art.69 alin.1 lit. d şi alin.4 şi 5 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali; - art.57 alin.4 din Legea nr.215/2001 De vreme ce pentru sancţiuni mai uşoare cum sunt mustrarea şi avertismentul este necesară aducerea la cunoştinţă consilierilor a motivelor de sancţionare cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei, această condiţie se impune cu necesitate...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ si fiscal – contestatie act administrativ Acte ale autorităţilor publice

TRIBUNALUL BACAU SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV Sentinta civila Nr. 164 Sedinta publica de la 11 Martie 2010 Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ si fiscal privind pe contestator SC M. SRL si pe intimat D.G.F.P..BACAU, intimat A.F.P. BACAU, având ca obiect contestatie act administrativ fiscal. Dezbaterile de sedinta au avut loc la data de 4 martie 2010, fiind consemnate în...

Citeste mai mult...

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. SUSPENDARE EXECUTARE ACT ADMINISTRATIV FISCAL. CONDIŢII. – art.14 şi 15 din Legea 554/2004; -art.215 AL.2 Cod procedură fiscală. Suspendare a executării

- art.14 şi 15 din Legea 554/2004; -art.215 AL.2 Cod procedură fiscală. În conformitate cu prevederile art.14 şi 15 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ „ În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a...

Citeste mai mult...

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. SUSPENDARE EXECUTARE ACT ADMINISTRATIV. – art.14 – 15 din Legea 554/2004 Acte ale autorităţilor publice

Materie : RECURS ADMINISTRATIV. SUSPENDARE ACT ADMINISTRATIV. - art.14 – 15 din Legea 554/2004 Suspendarea executării actelor administrative trebuie considerată drept un instrument procedural eficient aflat la îndemâna autorităţii emitente sau a instanţei de judecată în vederea asigurării principiului legalităţii, constituind o situaţie de excepţie ce poate fi dispusă numai în cazurile şi condiţiile expres...

Citeste mai mult...

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ANULARE ACT ADMINISTRATIV. – art.62 din Legea 152/1998; – art.31 din Legea 114/1996; -art.26 din OUG 40/1999; – art.1 di n HG 310/2007; art.312 Cod procedură civilă. Acte ale autorităţilor publice

- art.62 din Legea 152/1998; - art.31 din Legea 114/1996; -art.26 din OUG 40/1999; - art.1 di n HG 310/2007; art.312 Cod procedură civilă. Chiriaşilor locuinţelor ANL ce au împlinit vârsta de 35 ani li se recalculează chiria în condiţiile prevăzute de art.31 din Legea 114/1996, după expirarea perioadei de 5 ani de locaţiune, acestora nefiindu-le aplicabile disp.art.26 din OUG...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Achiziţii publice. Neparcurgerea procedurii prealabile. Obligativitatea întocmirii raportului de informare privind rezultatul procedurii de atribuire, ca etapă a procedurii speciale. Licitaţii

În cazul atacării actelor emise în procedura specială privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, reglementată prin O.U.G. nr. 34/2006, nu este necesară parcurgerea procedurii prealabile prevăzute de disp. art. 7 din Legea nr. 554/2004, rep. Derogarea este expres statornicită prin disp....

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Actul administrativ. Acte ale autorităţilor publice

- art. 2 lit. c din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ. Răspunsul instituţiei publice la petiţiile prin care sunt semnalate aspecte legate de desfăşurarea activităţii la nivelul entităţii respective nu dă naştere, nu modifică şi nu stinge raporturi între petiţionar şi instituţia respondentă, astfel că nu este un act administrativ în sensul art. 2 alin.1 lit....

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Recurs împotriva Încheierii prin care s-a menţinut suspendarea cauzei dispusă în temeiul art. 244 pct. 1 Cod procedură civilă pe motiv că, subzistă temeiurile care au determinat suspendarea Suspendare a judecăţii

Deşi temeiul legal invocat de reclamantă şi însuşit de instanţă a fost art. 244 pct. 1 Cod proc. civilă, în realitate din starea de fapt care a condus la întreruperea cursului judecăţi şi luând în considerare principiul disponibilităţii părţilor în procesul civil, temeiul legal al suspendării este art.242 alin.1 pct.1 Cod proc. civilă. Astfel, în...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Acţiune în anularea contractului de asociere în participaţiune introdusă de A.N.R.M.A.P. Determinarea naturii juridice a contractului Contracte

Contractul de asociere în participaţiune încheiat între o autoritate publică locală şi o societate comercială având ca obiect monitorizarea traficului pe raza unei localităţi este un contract de achiziţie publică, respectiv de concesiune servicii. În determinarea acestei naturi juridice este important faptul că, sumele provenite din amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se fac ...

Citeste mai mult...

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ. -art.581 Cod procedură civilă. Ordonanţă Preşedinţială

-art.581 Cod procedură civilă. Pe calea ordonanţei preşedinţiale nu se pot dispune măsuri cu caracter definitiv ce ar duce la soluţionarea fondului ce face obiectul altei judecăţi, măsurile ce se pot lua pe această cale trebuind a avea un caracter vremelnic. Prin sentinţa nr.389/LC din 28.07.2010 Tribunalul Satu Mare a respins cererea de ordonanţă preşedinţială înaintată de...

Citeste mai mult...

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. COMPETENŢĂ MATERIALĂ; NATURĂ JURIDICĂ. – art.1 şi urm. din Legea 554/2004; -art.52, 146 din Legea 128/1997; – art.304 pct.3, 312 Cod procedură civilă. Competenţă materială

- art.1 şi urm. din Legea 554/2004; -art.52, 146 din Legea 128/1997; - art.304 pct.3, 312 Cod procedură civilă. Competenţa materială de soluţionare a acţiunii în anularea fişei de evaluare anuale a personalului didactic aparţine instanţei specializate în dreptul muncii şi nu instanţei de contencios administrativ, câtă vreme legiuitorul în cuprinsul prevederilor legale nu a stabilit în mod...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Suspendarea executării actului administrativ atacat. Analiza celor două condiţii prevăzute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, rep. Limite procedurale. Suspendare a executării

Cu ocazia soluţionării cererii de suspendare, instanţa nu va putea proceda la analizarea fondului cauzei şi nici nu va putea emite concluzii referitoare la respectarea sau încălcarea formelor legale – odată cu emiterea actului administrativ atacat – ori concluzii referitoare la măsurile menite să asigure repararea prejudiciului produs reclamantului. Procedura soluţionării cererii de suspendare a executării...

Citeste mai mult...

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ANULARE ACT ADMINISTRATIV. CHELTUIELI DE JUDECATĂ. -art.274 Cod procedură civilă Acte ale autorităţilor publice

Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ANULARE ACT ADMINISTRATIV. CHELTUIELI DE JUDECATĂ. -art.274 Cod procedură civilă. Reclamantul este îndreptăţit la plata cheltuielilor de judecată efectuate, chiar dacă după sesizarea instanţei capetele sale de cerere principale au rămas fără obiect deoarece pârâţii prin actele administrative emise şi comportamentul acestora l-au pus pe reclamant în situaţia de a sesiza instanţa...

Citeste mai mult...

Contencios fiscal. Este inadmisibilă acţiunea întemeiată pe dreptul comun, având acelaşi obiect cu acţiunea respinsă prin hotărâre irevocabilă, care a urmat procedura administrativ-fiscală reglementată de O.G. nr.92/2008 Chemare în judecată (acţiuni, cere

La data de 17.09.2003 societatea a depus prin comisionarul SC ROMTRANS SA Agenţia Iaşi, punct de lucru Suceava, declaraţia vamală de import I 12132/17.09.2003 prin care a solicitat vămuirea unui autoturism marca Opel Astra, cu trimiterea documentului de origine la control „ a posteriori”. În urma acestui control s-a constatat că una din rubricile certificatului EUR...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ-fiscal. Termenul de prescripţie în care se poate formula cererea de acordare a despăgubirilor aferente creanţelor fiscale nedatorate bugetului de stat. Despăgubiri, penalităţi

administrativ-fiscal. Termenul de prescripţie în care se poate formula cererea de acordare a despăgubirilor aferente creanţelor fiscale nedatorate bugetului de stat. Termenul de prescripţie a formulării cererii de acordare a despăgubirilor aferente creanţelor fiscale nedatorate bugetului de stat este de cinci ani, potrivit Ordinului MFP nr. 1899/2004, nefiind incident termenul de un an...

Citeste mai mult...