Cauta in aceasta categorie:

2.Fonduri europene. Acţiune respinsă. Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu stabili în caietul de sarcini specificaţii tehnice care să indice o anumită origine/marcă de fabrică sau de comerţ/licenţă de fabricaţie, singura excepţie permisă fiind

Prin acţiunea civilă înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Covasna sub nr. 3764/119/2012, astfel cum a fost precizată (fila 31), reclamantul M.S.G. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului– Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, anularea deciziei nr. 168/29.10.2012 prin care s-a respins contestaţia sa administrativă şi a notei...

Citeste mai mult...

Fonduri europene. Natura de acte administrative a proceselor-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare şi consecinţele ce decurg din aceasta cu privire la prezumţiile legale şi sarcina probei.

 Potrivit art. 21 alin. (19) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare sunt acte administrative în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,...

Citeste mai mult...

Fonduri europene. Proces verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmit în temeiul O.U.G. nr. 66/2011.

          Intrarea în insolvenţă a societăţii reprezintă neregulă, în sensul art. 2 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 66/2011 deoarece beneficiarul nu mai respectă criteriul de eligibilitate şi de selecţie înscris în cererea de finanţare, respectiv proiectul nu demonstrează viabilitate economică. Deliberând asupra recursului de faţă, constată: Prin sentinţa civilă nr. 2710/CA/02.12.2014 pronunţată de...

Citeste mai mult...

La stabilirea liniei de hotar dintre două fonduri trebuie să se aibă în vedere mai multe aspecte: configuraţia numerelor topografice aşa cum aceasta reiese din planul de carte funciară, existenţa semnelor vechi de hotar şi, în situaţia în care terenul est

La stabilirea liniei de hotar dintre două fonduri trebuie să se aibă în vedere mai multe aspecte: configuraţia numerelor topografice aşa cum aceasta reiese din planul de carte funciară, existenţa semnelor vechi de hotar şi, în situaţia în care terenul este situat în zone de incidenţă a legilor fondului funciar, trebuie avute în vedere...

Citeste mai mult...

Menţinerea ajutorului financiar nerambursabil acordat din fonduri comunitare, prin programe operaţionale, cu tolerarea unor neregularităţi din motive de echitate. Aplicarea măsurilor în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, ţinând seama de principiul pr

Ca atare, neregula trebuie analizată în lumina prevederilor europene existente la data adoptării actului normativ indicat dar şi prin raportare la jurisprudenţa CJUE, adoptată anterior sesizării faptei calificată drept neregulă, în speţă. Astfel, art.1 alin. 2 din R.nr.2988/1995 defineşte abaterea ca fiind “orice încălcare a unei dispoziţii de drept comunitar, ca urmare a unei acţiuni sau...

Citeste mai mult...

Fonduri destinate stimulării personalului, instituite prin lege. Criterii de determinare stabilite prin act normativ distinct – hotărâre de guvern.

Supravieţuirea celei din urmă, chiar dacă reglemntarea cadru a fost înlocuită, cât timp prevederile referitoare la obiectul reglementării din hotărâre au fost preluate întocmai de noua reglementare prin lege Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de administrativ, decizia nr. 2630 din 26 octombrie 2010 Prin sentinţa civilă s-a respins acţiunea în contencios administrativ formulată de...

Citeste mai mult...

Funcţionari publici care gestionează fonduri comunitare. Acţiune pentru obligarea angajatorului la plata sporului de 75%.

Criterii prevăzute de lege pentru acordarea sporului. Imposibilitatea instanţei de a intra în atributele puterii executive Secţia comercială şi de administrativ şifiscal, decizia nr.83 din 13 ianuarie 2011 Prin sentinţa civilă nr.1397/23 aprilie 2010 a Tribunalului Cluj, s-a admis acţiunea formulată de reclamanţii M.T. ş.a. împotriva pârâtei CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI CLUJ (FOSTUL...

Citeste mai mult...

Fonduri europene. Proces-verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare. Legalitate

Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, sentinţa nr. 369 din 15 mai 2012 Prin cererea înregistrată în dosarul cu numărul de mai sus, reclamanta SC R. SRL a formulat contestaţie în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT, împotriva Deciziei de soluţionare a contestaţiei înregistrată la...

Citeste mai mult...

Funcţionari publici care gestionează fonduri comunitare. Acţiune pentru obligarea angajatorului la plata sporului de 75%

Deşi au făcut parte dintr-o structură în care s-au gestionat fonduri comunitare, reclamanţii nu pot beneficia de sporul de până la 75% până la stabilirea tuturor criteriilor prevăzute de lege pentru acordare, respectiv a raportului de evaluare şi a unui buget destinat acestui scop. Instanţa de judecată nu poate substitui puterii executive pentru a determina criteriile...

Citeste mai mult...

Funcţionari publici care gestionează fonduri comunitare. Acţiune pentru obligarea angajatorului la plata sporului de 75%. Criterii prevăzute de lege pentru acordarea sporului. Imposibilitatea instanţei de a intra în atributele puterii executive Salarizare

Prin sentinţa civilă nr.1397/23 aprilie 2010 a Tribunalului Cluj, s-a admis acţiunea formulată de reclamanţii M.T. ş.a. împotriva pârâtei CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI CLUJ (FOSTUL OFICIU JUDETEAN DE CONSULTANTA AGRICOLA) şi a fost obligată pârâta la plata în favoarea fiecăruia dintre reclamanţi a drepturilor salariale reprezentând sporul de 75% din salariul de bază începând cu...

Citeste mai mult...

Fonduri comunitare. Nerespectarea condiţiilor pentru care acestea s-au acordat

- Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 în măsura în care organele de control prevăzute de O.G. nr. 79/2003 privind recuperarea fondurilor comunitare constată încălcarea cerinţelor pentru care s-au acordat aceste fonduri, beneficiarul lor urmează să restituie fondurile. (Decizia civilă nr. 1204 din 16 noiembrie 2010, Secţia administrativ şi fiscal, R.O.) Prin sentinţa civilă nr. 199 din 14 aprilie...

Citeste mai mult...

Închiriere locuinţă realizată din fonduri publice. Condiţii cerute pentru repartizarea acestora Locuinţe

Nefăcându-se dovada, credibilă, că în apartamentul în litigiu au locuit nouă persoane, în mod continuu, înregistrate ca atare la asociaţia de proprietari, persoane pentru care s-au achitat cheltuielile de întreţinere corespunzătoare, prima instanţă nu avea suportul probator necesar pentru a acorda reclamantei 9 puncte pentru subcriteriul 1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută, atâta timp cât nimic nu...

Citeste mai mult...