Cauta in aceasta categorie:

Acţiunea în anulare sentinţă arbitrală. Competenţa materială de soluţionare.

Acţiunea în anulare sentinţă arbitrală. Competenţa materială de soluţionare. Instanţa competentă a soluţiona acţiunea în anulare sentinţă arbitrală este instanţa imediat superioară celei care, in lipsa convenţiei arbitrale, ar fi fost competentă să judece in fond cauza. -  Articolul 365 alin. 1 Cod procedură civilă. Potrivit art.365 alin.1 C.pr.civ, competenţa de...

Citeste mai mult...

Hotărâre arbitrală. Acţiune în anulare. Competenţă.Litispendenţă.

3. Hotărâre arbitrală. Acţiune în anulare. Competenţă.Litispendenţă. Potrivit art. 364 lit. d şi e C.pr.civ., hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare atunci când partea a lipsit la termenul când au avut loc dezbaterile şi procedura de citare nu a fost legal îndeplinită, ori hotărârea a fost pronunţată după expirarea...

Citeste mai mult...

Acţiunea în anularea sentinţei arbitrală. Lipsa părţii legal citată de la termenul când au avut loc dezbaterile.

Acţiunea în anularea sentinţei arbitrală. Lipsa părţii legal citată de la termenul când au avut  loc dezbaterile. Dacă partea a fost legal citată pentru termenul  la care au avut loc dezbaterile, nu se poate reţine incidenţa dispoziţiilor articolului 364 lit. d Cod procedură civilă, căci lipsa părţii şi nelegala sa citare sunt două...

Citeste mai mult...

Recunoaştere şi încuviinţare executare hotărâre arbitrală străină. Inaplicabilitatea Regulamentului (CE) nr. 44/2001. Convenţia de la New York din 1958

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 (Bruxelles I) exclude din domeniul său de aplicare arbitrajul [art. 1 alin. (2) lit. d)]. Motivele de refuz de recunoaştere şi a hotărârii arbitrale străine sunt cele prevăzute de art. V din Convenţia de la New York din 1958. Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 408 din 5 iunie...

Citeste mai mult...

Hotărâre arbitrală. Motive de desfiinţare

C. proc. civ., art. 364 lit. f) şi i) Prin compromis, părţile convin ca litigiile ce se vor naşte din contractul în care este inserat să fie soluţionate pe calea arbitrajului, arătându-se numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor. încheierea convenţiei arbitrale excluzând, pentru litigiul ce face obiectul ei. competenţa instanţelor judecătoreşti. Astfel cum este reglementat...

Citeste mai mult...

Hotărâre arbitrală. Existenţa autorităţii de lucru judecat între o hotărâre pronunţată de o instanţă de drept comun şi o hotărâre pronunţată de un tribunal arbitral

C. proc. civ.. art. 364 lit. i), art. 367’, art. 368 Hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată prin acţiune în anulare doar pentru motivele expres şi limitativ prevăzute de art. 364 lit. a)-i) C. proc. civ. în acest context, motivul de anulare întemeiat pe dispoziţiile art. 364 lit. i) C. proc. civ., derivat din greşita soluţionare a...

Citeste mai mult...

Hotărâre arbitrală. învestire cu formulă executorie. Competenţă teritorială. Conflict negativ de competenţă

C. proc. civ., art. 342. art. 365 alin. (1), art. 3671 alin. (2) R.P.A. ale C.A.C.I. de pe lângă C.C.I.R., art. 77 alin. (2) Examinându-se conflictul negativ de competenţă în ba/a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) C. proc. civ., s-a constatat că instanţa competentă să învestească cu formulă o sentinţă arbitrală este instanţa care, în lipsa...

Citeste mai mult...

Sentinţă arbitrală pronunţată cu încălcarea art. 364 lit. d) C. proc. civ. Consecinţe

C. proc. civ., art. 364 lit. d) Tribunalul a apreciat că sentinţa arbitrală a fost pronunţată eu încălcarea dispoziţiilor art. 364 lit. d) C. proc. civ. ca urmare a neîndeplinirii procedurii de citare în condiţiile art. 90 şi urm. din acelaşi cod, rcspectiv prin emiterea unei citaţii şi întoarcerea la dosar a procesului-verbal întocmit de agentul...

Citeste mai mult...

Acţiune arbitrală. Invocarea motivelor de anulare prevăzute de art. 364 lit. aj, f) şi h) C. proc. civ.

C. proc. civ., art. 364 lit. a), f) şi h) Cauza de faţă se află la al doilea ciclu procesual. în primul ciclu procesual, acţiunea arbitrală formulată de pârâta arbitrală împotriva sentinţei nr. 191 din 9 iunie 2004. pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, a...

Citeste mai mult...

Sentinţă arbitrală. Desfiinţare. Instanţa competentă

C. proc. civ., art. 342, art. 365 alin. (1) Instanţa, din oficiu, a invocat excepţia nccompetenţei materiale a Curţii de Apel Bucureşti în soluţionarea pricinii de faţă, având în vedere valoarea obiectului cauzei supuse arbitrajului. Asupra excepţiei invocate, Curtea a reţinut următoarele: prin hotărârea arbitrală nr. 4 din 14 aprilie 2005 a Comisiei Centrale de Arbitraj, a...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare. încălcarea prin hotărârea arbitrală a ordinii publice, a bunelor moravuri ori a dispoziţiilor imperative ale legii. Judecată arbitrală în echitate

C. proc. civ., art. 364 lit. f)-i) Hotărârile arbitrare pot fi anulate numai pentru unul sau mai multe dintre motivele limitativ prevăzute de art. 364 lit. a)-i) C. proc. civ. Motivele de anulare privesc condiţiile de formă ale hotărârii arbitrale. şi nu modul în carc Tribunalul arbitral a soluţionat fondul pricinii, inclusiv stabilirea cheltuielilor de judecată...

Citeste mai mult...

Acţiune arbitrală. Constatarea perimării. Mijlocul juridic de desfiinţare a hotărârii

C. proc. civ., art. 364, art. 366 Problema juridică obiect al analizei instanţei de recurs este legată de mijlocul procedural de desfiinţare a unei hotărâri arbitrale, ce poate fi utilizat, conform dispoziţiilor legale, împotriva unei sentinţe pronunţate de cătrc un tribunal arbitral, prin intermediul căreia s-a admis excepţia perimării acţiunii arbitrale, respectiv a hotărârii nr. I...

Citeste mai mult...

Necooperarea reclamantului cu instanţa arbitrală. Incidenţa art. 781

R.P.A. ale C.A.C.I. de pe lângă C.C.I.R.2). art. 9 alin. (1). art. 78’ După plata taxei arbitrale s-a fixat primul termen de arbitrare la 27 aprilie 2007, pentru când părţile au fost citate. Totodată, pârâtei i s-a comunicat şi un exemplar din acţiune împreună cu înscrisurile ataşate. Poşta a restituit ambele comunicări cu menţiunea „avizat-rcavizat; expirat termen...

Citeste mai mult...

Tribunal arbitral ad-hoc. Acceptarea regulilor de procedură aplicabile tribunalului instituţionalizat. Consecinţe

C. proc. civ., art. 340 şi urm. R.P.A. ale C.A.C.I. de pe lângă C.C.I.R., art. 2 şi urm. Competenţa Tribunalului arbitral de a soluţiona litigiul decurge din clauza compromisoric prevăzută la pct. 6 din Capitolul XIII. potrivit cu care. „în cazul în carc rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pc calc amiabilă, ele vor fi supuse de părţile...

Citeste mai mult...

Autoritate de lucru judecat între o sentinţă arbitrală şi o hotărâre judecătorească. Soluţie

C. civ., art. 1201 C. proc. civ., art. 166 Potrivit art. 1201 C. civ. „este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, tăcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate”. Comparând cererea de arbitrare din dosarul de faţă cu cererea...

Citeste mai mult...

Cerere de înlăturare a dispoziţiilor potrivnice dintr-o sentinţă arbitrală. Repunerea în discuţie a soluţiei pronunţate

C. proc. civ., art. 363, art. 367 R.P.A. ale C.A.C.I de pa lângă C.C.I.R.1>, art. 66 Prin cererea formulată la data de 5 februarie 2008, pârâta a solicitat „înlăturarea dispoziţiilor potrivnice din dispozitivul sentinţei arbitrale nr. 261 din 29 noiembrie 2007", cu motivarea că reclamanta nu a precizat natura debitului pretins, în condiţiile în care reclamanta...

Citeste mai mult...

Competenţa Tribunalului arbitral. Stabilirea unei instanţe arbitrale inexistente. Opoziţia pârâtei la judecata cauzei la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Restituirea unei părţi din taxa arbit

R.P.A. ale C.A.C.I. de pe lângă C.C.I.R., art. 13 Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale ale C.A.C.I., art. 4 alin. (4) Voinţa necontestată a părţilor a fost accea ca litigiile generate de contractul de leasing încheiat intre ele să fie soluţionate numai de Curtea/Comisia de Arbitraj Comercial de le lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură...

Citeste mai mult...

Excepţie de necompetenţă a Tribunalului arbitral. Aplicarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 34/2006

O.U.G. nr. 34/2006. art. 8 lit. a) şi lit. b) pct. 2 şi 3 Clauza arbitrală convenită de către părţi este inoperantă, în raporturile dintre ele fiind aplicabile prevederile O.U.G nr. 34/2006. Potrivit art. 8 lit. b) pct. 2 şi 3 din această ordonanţă, este autoritate contractantă în sensul ordonanţei şi oricare organism, altul decât unul...

Citeste mai mult...

Clauză arbitrală alternativă. Sesizarea instanţei. Efecte asupra competenţei instanţei arbitrale. Excepţia necompetenţei materiale

Excepţia de necompetenţă materială invocată de pârâtă este întemeiată. Articolul 25 din contract prevede că oriec dispută izvorâtă în legătură cu acest contract „va fi rezolvată, la alegere, de instanţele judecătoreşti competente sau de Curtea Comercială de Arbitraj a Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti, în conformitate cu Regulile ei de conciliere şi arbitraj, de cătrc...

Citeste mai mult...