Cauta in aceasta categorie:

Procedura de conciliere

JUDECĂTORIA HOREZU - SENTINŢA CIVILĂ Nr. 870/13 Octombrie 2009 ( Dosar nr. 998/241/2009) Comercial. Procedura de conciliere.  Împrejurarea  că  , dintr-o  eroare materială,  în înştiinţarea pentru concilierea, fost indicat anul întocmirii facturii 2007, în loc de 2006, astfel cum era corect, nu este de natură să atragă nulitatea procedurii, dacă debitoarea...

Citeste mai mult...

Conciliere prealabilă. Pronunţarea pe excepţia prematurităţii acţiunii. Consecinţe.

Conciliere prealabilă. Pronunţarea pe excepţia prematurităţii acţiunii. Consecinţe. Prin sentinţa civilă nr. 3331 din 17 decembrie 2004, Judecătoria Vaslui (Ghintuială Mihaela) a respins ca prematură acţiunea formulată de reclamanta S.C. „TERMICA” S.A. Vaslui împotriva pârâtei Asociaţia de Proprietari Vaslui, reţinându-se că reclamanta nu a îndeplinit procedura concilierii prealabile prevăzută de art. 720 ?...

Citeste mai mult...

Conciliere prealabilă. Caracter obligatoriu. Consecinţe

C. civ., art. 969. art. 970. art. 977 C. proc. civ., art. 109 alin. (2) Potrivit clauzei compromisorii prevăzute în art. 19.1 („Reglementarea amicală şi arbitrală") din „Condiţii generale”, astfel cum a fost amendată de părţi prin „Condiţiile particulare”, care fac parte integrantă din contractul de subcontractare încheiat la 3 martie 2004, „Dacă o dispută de...

Citeste mai mult...

Excepţia prematurităţii cererii de arbitrare. Invitaţie de conciliere. Dovada recepţionării ei

Menţiunea „Results OK" de pe adresa fax expediată la data de 28 noiembrie 2008 reprezintă dovada recepţionării invitaţiei de conciliere directă adresate de reclamantă şi, în consecinţă, executarea obligaţiei de conciliere stabilite prin clauza compromisorie. în aceste condiţii, apărarea pârâtei privitoare la imposibilitatea recepţionării invitaţiei pentru conciliere ca urmare a dărâmării clădirii în perimetrul căreia funcţiona...

Citeste mai mult...

Litigiu comercial evaluabil în bani. Conciliere directă prealabilă. Condiţii Societăţi comerciale

C. proc. civ., art. 7201 şi urm. Raţiunea concilierii directe este aceea de a simplifica şi degreva judecăţile în materie comercială având ca obiect pretenţii de natură bănească, pretenţii ce pot fi soluţionate pe cale amiabilă şi într-un termen scurt, această raţiune fiind practic realizată şi atunci când încercarea de conciliere a reclamantului cu...

Citeste mai mult...

Comercial : Procedura prealabilă de conciliere prevăzută la art. 720/1 din Cod.proc. civ. Notificarea adresată pârâtei în vederea achitării debitului , cu precizarea că ţine loc de conciliere Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2009, reclamanta SC V.S. SRL Bistriţa a chemat în judecată pe pârâta SC T.A. SRL Mărăcineni , solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 5.355 lei reprezentând contravaloare servicii transport auto conform facturii fiscale seria X nr X/2008,...

Citeste mai mult...

Procedura de conciliere Chemare în judecată (acţiuni, cereri)

JUDECĂTORIA HOREZU - SENTINŢA CIVILĂ Nr. 870/13 Octombrie 2009 ( Dosar nr. 998/241/2009) Comercial. Procedura de conciliere. Împrejurarea că , dintr-o eroare materială, în înştiinţarea pentru concilierea, fost indicat anul întocmirii facturii 2007, în loc de 2006, astfel cum era corect, nu este de natură să atragă nulitatea procedurii, dacă debitoarea a înţeles care este,...

Citeste mai mult...

Procedura somatiei de plata nu tine loc de conciliere directa prealabila. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Slobozia la data de XXX, sub nr. unic de dosar XXX, reclamanta S.C. PIAR S.R.L. a chemat în judecata pe pârâta S.C. S.C. PT S.R.L. S.R.L., solicitând instantei ca, prin hotarârea ce o va pronunta, sa dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 19.... lei. În motivarea actiunii, reclamanta arata...

Citeste mai mult...

Conciliere directă. Lipsa de rol activ a instanţei

Prin decizia civilă nr. 431/2001, Curtea de Apel Galaţi - Secţia comercială şi de administrativ a admis recursul şi a casat încheierea din data de 12.09.2001 a Tribunalului Galaţi, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. S-a reţinut că, prin încheierea atacată, tribunalul a dispus greşit suspendarea judecăţii, în temeiul prevederilor art....

Citeste mai mult...

Conciliere prealabilă. Cauză având un obiect neevaluabil în bani. Casare cu trimitere spre rejudecare

Prin decizia civilă nr. 620 din 14.12.2001, Curtea de Apel Alba Iulia -Secţia comercială şi de administrativ a admis recursul declarat de reclamantă împotriva sentinţei civile nr. 993/CA din 15.08.2001, pronunţată de Tribunalul Hunedoara şi a casat hotărârea atacată, cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Instanţa de fond a respins acţiunea ca...

Citeste mai mult...

Conciliere directă. Convocarea trimisă pârâtei la vechiul sediu

Se consideră realizată de către reclamantă încercarea de conciliere directă prevăzută de art. 7201 C.pr.civ., în situaţia în care convocarea pârâtei la conciliere s-a făcut recomandat, cu confirmare de primire la adresa indicată drept sediu al pârâtei în contractul de asociere dintre părţi, întrucât reclamantei nu i s-a adus la cunoştinţă schimbarea sediului pârâtei. Secţia comercială...

Citeste mai mult...

LITIGIU COMERCIAL. LIPSĂ CONCILIERE DIRECTĂ. CONSECINŢE

Potrivit art. 7201 C. pr. civ., "în procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte". Această dispoziţie are caracter imperativ, iar nerespectarea ei atrage respingerea acţiunii, neavând relevanţă că ulterior introducerii acţiunii a fost convocată pârâta...

Citeste mai mult...

Drept comercial. Conciliere prealabilă Acte ale autorităţilor publice

-Art.720 indice 1 Cod de procedură civilă Modalitatea de conciliere nu trebuie să fie excesiv de formală cât priveşte desfăşurarea acesteia, fiind suficient ca din corespondenţa purtată între părţi să rezulte în mod neechivoc încercarea reclamantului de a soluţiona pe cale amiabilă litigiul apărut între părţi. SENTINŢA CIVILĂ NR. 1003 DIN 30.04.2010 Reclamanta X a chemat în judecată...

Citeste mai mult...

Conciliere directă prealabilă. Realizarea gajului. Caz care nu face obiectul concilierii

Procedura prealabilă prevăzută de art. 7201 din este obligatorie în procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani. în situaţia în care obiectul acţiunii este realizarea gajului, respectiv atribuirea bunului gajat, în cazul în care nu s-a îndeplinit obligaţia pentru care s-a instituit gajul, nu este obligatorie concilierea prealabilă. (Decizia nr. 1238...

Citeste mai mult...

Conciliere directă prealabilă. Mod de calcul

In conformitate cu prevederile art. 7201 alin. 5 din Codul de procedură civilă, înscrisul despre rezultatul concilierii ori, în cazul în care pârâtul nu a dat curs convocării stabilite prin alineatul 2 din acelaşi text, dovada că de la data primirii acestei convocări au trecut 30 de zile se anexează la cererea de chemare...

Citeste mai mult...

Conciliere directă prealabilă. Obligativitate

In procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, potrivit dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, reclamanta are obligaţia să încerce soluţionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte, convocarea fiind necesar a cuprinde arătarea în scris a pretenţiilor, temeiul lor legal şi...

Citeste mai mult...

Conciliere directă prealabilă. Condiţii

Potrivit art. 720 ind. 1 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte. Alin. 3 al aceluiaşi articol prevede că data convocării pentru conciliere nu se...

Citeste mai mult...

Conciliere directă prealabilă. Obligativitatea îndeplinirii şi în situaţia sesizării iniţiale a instanţei civile

Potrivit dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, în procesele şi cererile în materie comercială, evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte. Norma instituită reprezintă totodată un mijloc de apărare aflat la dispoziţia părţii adverse, îndeplinirea acestei condiţii...

Citeste mai mult...