Cauta in aceasta categorie:

Contract de credit bancar. Calitate procesuală pasivă.

în litigiul având ca obiect restituirea unui credit bancar şi a dobânzilor aferente, calitatea procesuală pasivă revine şi împrumutatului, chiar dacă acest credit a fost utilizat de societatea comercială care l-a garantat. Secţia Comercială, decizia nr. 2701 din 23 iunie 1998. Reclamanta BANCA RENAŞTEREA CREDITULUI ROMÂNESC SA CREDIT BANK - SUCURSALA SIBIU a chemat în judecată pe...

Citeste mai mult...

CONTRACT DE CREDIT BANCAR. COMPONENTELE CREANŢEI BĂNCII. IPOTECA. OMISIUNEA ÎNSCRIERII TUTUROR COMPONENTELOR CREANŢEI. OFERTA DE PLATĂ NUMAI PENTRU UNELE DINTRE ELEMENTELE COMPONENTE ÎNSCRISE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Oferta de plată pentru stingerea creanţei băncii nu poate fi acceptată atunci când oferta se limitează la cuantumul creditului acordat şi nu acoperă acele componente ale creanţei care reprezintă dobânda bancară, dobânzile penalizatoare, majorările de întârziere, comisionul, etc. (art. 56 al Legii nr. 58/1998). Secţia comercială şi de administrativ, decizia nr. 1888 din 28 octombrie...

Citeste mai mult...

Contract de credit bancar comercial garantat prin ipotecă. întinderea răspunderii garantului.

Răspunderea garantului ipotecar al unui credit bancar comercial se limitează la valoarea bunului imobil ipotecat înscrisă în contractul de ipotecă deoarece prin contractul menţionat garantul nu şi-a asumat o obligaţie solitară, iar prezumţia de solidaritate instituită prin art. 41 alin. 2 Cod Comercial operează doar în cazul fidejusorului, care este un garant personal al debitorului...

Citeste mai mult...

Contract de credit bancar. Decăderea din beneficiul termenului după neplata primei rate scadente. Cerinţe. Blocajul financiar. Consecinţe cu privire la obligaţiile debitorului.

1. Neachitarea primei rate scadente a creditului bancar îndreptăţeşte pe creditor să obţină restituirea întregului credit restant şi dobânzilor aferente, chiar înainte de împlinirea termenelor de rambursare, dacă există o clauză contractuală în acest sens. 2. Blocajul financiar nu îl exonerează pe debitor de plata ratelor scadente şi nici nu justifică amânarea lor. Secţia Comercială, decizia nr....

Citeste mai mult...

Contract de credit care constituie, potrivit legii, titlu executoriu. investirea cu formulă executorie. Obiecţiuni privind calitatea de titlu executoriu, cuantumul sumei pretinse, ş.a. Mod de soluţionare.

executoriu, cuantumul sumei pretinse ş.a. pot fi invocate de partea interesată doar pe calea contestaţiei la executare. Secţia Comercială, decizia nr. 2680 din 23 iunie 1998. Tribunalul, printr-o încheiere pronunţată în camera de consiliu la 17 noiembrie 1997, a admis cererea formulată de "BANCA AGRICOLĂ" SA Sucursala Arad şi a dispus investirea cu formulă a contractului...

Citeste mai mult...

Contract de credit. învestire cu formulă executorie. Inadmisibilitatea apelului

Prin încheierea civilă nr. 3830 din 11.09.2002 pronunţată de Judecătoria Turda, s-a admis în parte cererea formulată de reclamantă - bancă comercială - împotriva pârâtei - societate comercială - şi, în consecinţă, s-a admis în parte cererea pentru învestirea cu formulă a contractului de credit încheiat între părţi şi s-a respins cererea pentru învestire...

Citeste mai mult...

Executare silită. Titlu executoriu. Contractul de credit bancar.

Contractul de credit bancar nu constituie titlu executoriu, chiar dacă, prin conţinutul său, s-a prevăzut acest lucru. (Secţia comercială, decizia nr. 976/7.12.1995) Prin sentinţa civilă nr. 5.951, pronunţată la data de 9.06.1995, de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti, s-a respins acţiunea formulată de reclamanta B.R.D. - S.M.B. - Filiala Bragadiru împotriva pârâtei S.C. "G.D.M.C." - S.R.L., cu motivarea...

Citeste mai mult...

Contracte bancare. Contract de credit . Modificarea unilaterală a contractului de credit în ceea ce priveşte înlocuirea comisionului de risc cu cel de administrare şi a dobânzii fixe în dobână variabilă contravine art. 969 cod civil şi dispoziţiilor OUG 5

Contracte bancare. Contract de credit . Modificarea unilaterală a contractului de credit în ceea ce priveşte înlocuirea comisionului de risc cu cel de administrare şi a dobânzii fixe în dobână variabilă contravine art. 969 şi dispoziţiilor OUG 50/2010. Prin cererea înregistrată la data de 27.11.2011 la Tribunalul Braşov , reclamantul I.H. a chemat în...

Citeste mai mult...

Clauze abuzive in contracte de credit bancar Abuzuri

Clauze abuzive in contracte de credit bancar. Plangere impotriva procesului verbal transmis in temeiul art. 12 din Legea 193/2000 republicata in 2008 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori . Intre consumatorul M.R.A. si BANCA au fost incheiate contractele de credit prin care a fost imprumutata suma de 15.800 Euro, pentru...

Citeste mai mult...

Contract de credit garantat cu ipotecă. Poziţia garanţilor ipotecari. Sechestru asigurător. Cauţiune.

în cadrul contractului de credit garantat cu ipotecă, garanţii ipotecari nu pot fi caracterizaţi ca fidejusori şi, ca atare, nu pot fi obligaţi, în baza art. 42 Cod comercial, în solidar cu debitorul, la plata creditului şi a dobânzilor restante. Măsura sechestrului asigurător nu se poate lua, conform art.908 Cod comercial, decât numai cu dare de...

Citeste mai mult...

Contract de credit. Răspunderea împrumutatului.

Prezumţia de culpă. Dobânzi. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către una din părţi atrage răspunderea pentru daune, operând prezumţia de culpă, stipulată de art. 970 Cod civil. Creanţa reclamantei fiind certă, lichidă şi exigibilă, antrenează răspunderea pentru plata dobânzilor a celui care nu îşi îndeplineşte obligaţia contractuală (debitorul). (Secţia comercială, sentinţa nr. 3.222/18.09.1997). Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatare. Situaţie de fapt, contract de credit. Inadmisibilitate.

Cererea pentru constatarea existenţei unei situaţii de fapt ce rezultă din contractul de credit nu se poate admite în temeiul prevederilor art. 111 Cod procedură civilă. (Secţia comercială, sentinţa nr. 1.755/12.05.1997). Prin cererea înregistrată sub nr. 1864/1997, reclamantul S. O. M. a chemat în judecată pe pârâta B. - S. M. B., solicitând să se constate că:...

Citeste mai mult...

REORGANIZARE JUDICIARĂ SI FALIMENT. CREDIT ACORDAT DE BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. PRIORITATE CONFERITĂ DE O.U.G. NR. 26/2000. SITUAŢIA DOBÂNZILOR

Prin dispoziţiile art. 7 din O.U.G. nr. 26/2000, care reglementează situaţia împrumutului bancar în litigiu, se prevede, expres, recuperarea cu prioritate, din orice încasări sau fonduri ale debitoarei, obţinute în cursul desfăşurării procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, numai a creditului acordat de , fără ca acelaşi regim juridic să fie atribuit şi dobânzii aferente...

Citeste mai mult...

Clauze abuzive-contract credit bancarc Contracte

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 23.09.2009, sub nr. 20099/301/2009, reclamantul M A a chemat în judecată pe pârâta SC B.A, solicitând instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna anularea noului grafic de rambursare emis in luna noiembrie 2008 in temeiul contractului de credit nr. X încheiat...

Citeste mai mult...

CONTRACT DE CREDIT. CONTRACT DE FIDEIUSIUNE. CONTRACT DE GARANŢIE REALĂ. CALITATE PROCESUALĂ PASIVĂ

Potrivit art. 1652 C. civ. "cel ce garantează o obligaţie se leagă către creditor de a îndeplini însuşi obligaţia pe care debitorul nu o îndeplineşte".  Nu are calitate procesuală pasivă şi deci nu poate răspunde în solidar cu debitorul principal persoana care a încheiat un contract de garanţie reală, acest garant neputând fi asimilat...

Citeste mai mult...

CONTRACT DE CREDIT. NULITATE ABSOLUTĂ

întrucât atât împrumutatul cât şi împrumutătorul nu pot fi reprezentate de aceeaşi persoană se impune a se constata nulitatea absolută a contractului de credit. întrucât atât împrumutatul cât şi împrumutătorul nu pot fi reprezentate de aceeaşi persoană se impune a se constata nulitatea absolută a contractului de credit. Prin sentinţa nr. 704/1999 a Tribunalului Ialomiţa a fost...

Citeste mai mult...

Conflict de competenţă. Contract de credit. Cerere de anulare a unor clauze abuzive. Competenţa judecătoriei, nu a tribunalului

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a de administrativ şi fiscal, decizia nr. 514 din 3 noiembrie 2014 Prin sentinţa civilă nr.2336 din 28 martie 2014 pronunţată de Judecătoria Bistriţa în dosarul nr..../2013, a fost admisă excepţia necompetenţei materiale invocată din oficiu. S-a declinat competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată...

Citeste mai mult...

Credit. Plata cu întârziere a unei rate de credit. Raportare nelegală la Biroul de Credit.

Respingerea unei cereri de credit pe motivul existenţei unei întârzieri la plata unei rate. Calitatea procesuală a băncii sau a Biroului de Credit. Angajarea răspunderii băncii. Faptă ilicită. Prejudiciu. Sarcina probei. Acordarea de daune morale pentru atingere adusă demnităţii şi imaginii personale Legea nr. 677/2001, art. 3 lit. a) C. civ., art. 998-999 1. Se constată existenţa...

Citeste mai mult...

Contract de credit bancar – clauze abuzive – anulare – restituire sume – legislaţie europeană Bănci. Operaţiuni bancare. Instituţii (sparte)

Contract de credit bancar – clauze abuzive – anulare – restituire sume - legisla?ie european? Solu?ia: Admite cererea reclamantilor, astfel cum a fost precizata. Constata abuzive clauzele prevazute de art.3 lit. d si art.5 lit. a din Conventia de credit nr. 0122024/30.08.2007. Dispune anularea acestor clauze. Dispune anularea acestor clauze. Obliga parata sa restituie reclamantilor sumele platite ca diferenta cauzata Obliga...

Citeste mai mult...