Cauta in aceasta categorie:

Contracte de credit bancar. Noţiunea de obiect principal al contractului. Jurisprudenţa

Domeniul: Litigii cu profesionişti. Aspecte de drept material Contracte de credit bancar. Noţiunea de obiect principal al contractului. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în considerarea jurisprudenţei CJUE cu privire la comisionul de risc/administrare. Referitor la noţiunea de „ obiect principal al contractului” CJUE  a stabilit că prevederile  contractuale care se circumscriu acestei noţiuni în...

Citeste mai mult...

Litigii cu profesioniştii. Clauze abuzive. Contract de credit contractat în chf

TRIBUNALUL SATU MARE - SECŢIA A II-A CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL SENTINŢA CIVILĂ NR. 58/AP/LP/21.03.2016 (DEFINITIVĂ) Litigii cu profesioniştii. Clauze abuzive. Contract de credit contractat în CHF Instanţa apreciază că intră în domeniul de aplicare a Legii nr. 193/2000 şi implicit a Directivei 93/13/CEE acele clauze care au caracter...

Citeste mai mult...

Caracterul abuziv al clauzelor din contractul de credit bancar pentru persoane fizice

Asupra cauzei de faţă: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. /310/2014 la Judecătoria  Sinaia, reclamantul P D domiciliat in or. , jud. Prahova, CNP 1 a chemat în judecată pârâta BANCA XXXS.A. cu sediul in mun. Bucureşti, Bd. XXX,înmatriculata la Registrul Comerţului .înmatriculata la Registrul Bancar Nr. , pentru ca...

Citeste mai mult...

Clauze abuzive în contractele  de credit.

                  Clauze abuzive în contractele  de credit. Comisionul de risc. Dezechilibrul dintre părți este evident deoarece Banca încasează pe lângă dobândă și un comision de risc/administrare pentru niște evenimente ipotetice, comision pe care îl păstrează chiar dacă acel risc nu intervine. Cererea reclamanţilor de convertire a monedei creditului în lei la cursul de schimb al...

Citeste mai mult...

Contract de credit. Instituirea unei garanţii reale. Radierea societătii debitoare. Posibilitatea urmăririi bunurilor constituite ca garanţie

C. civ., art. 1800 închiderea procedurii falimentului faţă de debitoarea persoană juridică şi radierea acesteia are ca efect din punct de vedere obli-gaţional imposibilitatea creditorului de a-şi valorifica drepturile rezultând din contractul de credit. Radierea societătii debitoare are drept consecinţă încetarea existenţei societăţii ca subiect de drept, însă obiectul contractului de credit nu este afectat, iar...

Citeste mai mult...

Clauză abuzivă în contractul de credit. Dreptul băncii de a modifica unilateral dobânzi şi/sau comisioane bancare

Legea nr. 193/2000 art. 4 alin. ultim. Este abuzivă clauza care dă posibilitatea băncii să modifice unilateral dobânda şi/sau comisioanele bancare fără a se raporta la vreun indicator, clauză cuprinsă într-un contract standard preformulat. Decizia nr. 8 din 25 ianuarie 2010 Prin sentinţa nr. 1454/Com/07 octombrie 2009 Tribunalul Iaşi - Secţia comercială şi administrativ a admis acţiunea...

Citeste mai mult...

TITLURI DE CREDIT LA PURTĂTOR. TRANSMITERE. POSESIE MATERIALĂ. REMITERE. MENŢIUNE «LA PURTĂTOR».

ÎMPRUMUTUL REFACERII NAŢIONALE. SUBSCRIITORI. CHITANŢE TITLURI-PROVIZORII. PIERDEREA LOR. CONSECINŢE (L. nr. 655/1944; L. nr. 656 din 1944) (1) CAS. I, 26 martie 1946 1. Titlul de credit la purtător este înscrisul necesar pentru exerciţiul dreptului literal şi autonom pe care înscrisul îl constată; pentru realizarea dreptului, posesorul n-are nevoie de nici o legitimare, decât...

Citeste mai mult...

Contract de credit. subrogare asigurator. interes Indemnizaţii

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti la datarecl. a chemat în judecata pe p, solicitând instantei ca, prin hotarârea ce o va pronunta, sa se dispuna obligarea pârâtului la plata sumei de 2590,62 lei, cu titlu de indemnizatie de dauna, achitata de reclamanta în calitate de asigurator catre ……… ,a sumei de...

Citeste mai mult...

Fond-Comercial –Nulitate absolută contract de credit – Competenţă materială şi teritorială Cereri

SENTINTA CIVILA NR. 397 Sedinta publica din data de 12 martie 2009 Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.216/88/2 febr.2009 reclamanta ... a chemat în judecata pe pârâta S.C.... SRL cu sediul în Bucuresti, pentru ca prin hotarârea ce se va pronnta sa se constate nulitatea absoluta partiala a contractului de credit, privind plata penalitatilor de...

Citeste mai mult...

COMERCIAL.Rezilierea contractului de credit bancar pentru nevoi personale. Clauză abuzivă în sensul art. 4 alin.1 din Legea nr. 193/2000. Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22.12.1986 : prevalenţa drepturilor şi interesului consumatorului Contracte e

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau sub nr. 5812/200 din data de 18.07.2007, O.J.P.C. Buzau a inantat spre competenta solutionare procesul- verbal de constatare nr.195/284 din 12.07.2007, încheiat de inspector B L, prin care se constata ca art. 7 alin.2 din contractul de credit bancar nr.10053259/01.06.2005 incheiat intre B R SA - MGNB...

Citeste mai mult...

Contract de credit Contracte

actiunii formulate de reclamantul S C, în contradictoriu cu pârâtii S C RB SA Tg.Mures si S C SE Botosani , având ca obiect actiune în constatare, precum si a cererilor de interventie formulate de intervenientii D M si D R. Procedura de citare este legal îndeplinita. S-a facut referatul cauzei dupa care Mersul dezbaterilor si sustinerile partilor sunt...

Citeste mai mult...

Credit bancar. încetare de plăţi. Răspunderea administratorului

Dacă societatea cu răspundere limitată care a beneficiat de un credit bancar se află în situaţia încetării de plăţi, răspunderea administratorului pentru acest credit poate fi angajată, la cererea societăţii bancare, numai în condiţiile prevăzute de art. 123 din Legea nr. 64/1995, nu şi în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 referitoare la răspunderea administratorului...

Citeste mai mult...

COMERCIAL:Contract de credit. Nerespectarea clauzei contractuale. Plată nedatorată. Incidenţa art. 1092 Codul civil Contracte

Deliberând asupra recursului comercial de faţă, constată: 1.) – Obiectul acţiunii Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.11691/200/2010 din 30.08.2010 , reclamanta SC X SA Verneşti / judeţul Buzău a chemat în judecată pe pârâta CEC Bank SA – Sucursala Buzău , solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată...

Citeste mai mult...

Contract de credit. Ipotecă. Valoarea bunurilor repartizate creditorului ipotecar

Prin decizia nr. 264/R din 4.10.2001, Curtea de Apel Târgu Mureş -Secţia comercială şi de administrativ a admis recursul, a casat hotărârea atacată şi, rejudecând obiecţiunile celor două creditoare, le-a respins, cu păstrarea în totalitate a planului de distribuire a fondurilor obţinute din valorificarea bunurilor pe acţiuni. în motivarea soluţiei, s-a reţinut că, în...

Citeste mai mult...

Acţiune în regres exercitată de angajatorul cooperativă de credit împotriva foştilor salariaţi pentru recuperarea sumelor achitate, cu titlu de despăgubiri, creditorilor deponenţi.

Salariaţi cu funcţii de conducere responsabili pentru nesupravegherea activităţii personalului din subordine C. muncii, art. 270 alin. (1), art. 271 Legea nr. 22/1969, art. 28-30 în cazul în care despăgubirea derivă din fapta penală comisă de un salariat, poate interveni răspunderea subsidiară a altor persoane, din neglijenţa cărora s-a produs infracţiunea, în sensul că acestea sunt ţinute...

Citeste mai mult...

CONTRACT DE CREDIT BANCAR. GARANTAREA PRIN IPOTECĂ. ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ ATÂT A CUANTUMULUI CREDITULUI CÂT Şl A DOBÂNZILOR Şl ACCESORIILOR

Garanţia reală consimţită de titularul dreptului de proprietate asupra imobilului se raportează la obligaţia debitorului de a rambursa creditul şi de a plăti dobânzile şi eventualele penalităţi pentru nerambursarea la termen a tranşelor creditului. De aceea este necesar şi obligatoriu ca în foaia de sarcini a cărţii funciare să fie reflectată garanţia reală prin menţionarea...

Citeste mai mult...

Credit bancar comercial, garantat prin ipotecă. Nerespectarea cerinţei referitoare la constituirea ipotecii ori prin act autentic. Consecinţe.

Contractul de ipotecă pentru garantarea unui credit bancar acordat unei societăţi comerciale, neîncheiat în formă autentică, este lovit de nulitate absolută, chiar dacă proprietarul imobilului a consimţit prin act autentic la intabularea ipotecii deoarece potrivit art. 1772 Cod civil, ipoteca convenţională este un contract solemn care nu poate fi constituit decât prin înscris autentic. Secţia Comercială,...

Citeste mai mult...