Cauta in aceasta categorie:

Cauţiune. Restituire. Procedură necontencioasă. Principiul contradictorialităţii

Cauţiunea are regimul juridic al unei garanţii, o garanţie menită să-l protejeze pe intimat de un exerciţiu abuziv al recurentului în calea de atac formulată. Fiind o garanţie, cauţiunea are un caracter accesoriu şi nu poate exista decât pentru o obligaţie validă. Dispoziţiile privitoare la citare, comunicarea actelor şi ascultarea părţilor se aplică şi...

Citeste mai mult...

Revizuirea întemeiată pe art. 322 pct.5 Cod procedură civilă Revizuire

- art.322 Cod procedură civilă Potrivit art. 322 pct.5 Cod procedură civilă, revizuirea unei hotărâri (…) se poate cere dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau s-a modificat hotărârea unei instanţe...

Citeste mai mult...

Suspendare executare act administrativ. Procedură prealabilă efectuată prin e-mail. Consecinţe Acte ale autorităţilor publice

Nu se poate reţine că reclamanţii au formulat plângere prealabilă, înscrisul depus la dosar intitulat ca atare nefiind însoţit de dovada confirmării de primire. Procedura efectuată prin e-mail este prevăzută în prezent de dispoziţiile art.132 indice 1 ale legii 202/2010 pentru accelerarea soluţionării proceselor care stipulează „ instanţa va putea dispune ca încunoştinţarea părţilor să...

Citeste mai mult...

Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 2 Cod procedură civilă Revizuire

-art. 322 pct. 2 C. proc. civ. Motivul de revizuire reglementat de art. 322 pct. 2 Cod procedură civilă, constituie o aplicare a principiului disponibilităţii şi a principiului consacrat de art. 129 alin. final Cod procedură civilă, conform cărora instanţa are obligaţia de a judeca toate pretenţiile deduse judecăţii cu respectarea cadrului procesual fixat de...

Citeste mai mult...

Art.129 Cod procedură civilă. Rolul activ al instanţei în clarificarea temeiului juridic al acţiunii, în stabilirea cadrului procesual dedus judecăţii, al obiectului cauzei. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Neconcordanţa între minuta care indică o soluţie de respingere pe excepţia inadmisibilităţii şi considerentele din care rezultă că se impune respingerea acţiunii ca neîntemeiată. Consecinţe juridice. Incidenţa prevederilor art. 312 alin. 5 Cod procedură civilă. Prin sentinţa nr.686/13.11.2009 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul nr.3135/102/2008, s-a respins excepţia tardivităţii ca fiind fără obiect şi s-a respins...

Citeste mai mult...

Procedură de atribuire a serviciilor publice. Declinarea competenţei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în favoarea instanţei de judecată. Nelegalitate Licitaţii

Prin decizia nr. 1016/83C4/308-352-587 din 03.03.2010 CNSC a declinat competenţa de soluţionare a contestaţiilor formulate de către ofertanţii SC R.L.C. SA, SC I. SRL ZALĂU şi SC E. SA TIMIŞOARA în favoarea Tribunalului Sălaj, secţia de contencios administrativ. În motivarea acestei decizii se arată, în esenţă, că acestei instanţe îi revine competenţa de soluţionare, potrivit art....

Citeste mai mult...

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ. -art.581 Cod procedură civilă. Ordonanţă Preşedinţială

-art.581 Cod procedură civilă. Pe calea ordonanţei preşedinţiale nu se pot dispune măsuri cu caracter definitiv ce ar duce la soluţionarea fondului ce face obiectul altei judecăţi, măsurile ce se pot lua pe această cale trebuind a avea un caracter vremelnic. Prin sentinţa nr.389/LC din 28.07.2010 Tribunalul Satu Mare a respins cererea de ordonanţă preşedinţială înaintată de...

Citeste mai mult...

Legea nr. 554/2004, republicată. Codul de procedură civilă – art. 129 şi 281. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Stabilirea cadrului procesual dedus judecaţii, în raport de solicitările formulate în cuprinsul cererii de chemare în judecată şi textele legale incidente. Exercitarea rolului activ al judecătorului. Faptul că reclamantul solicită a-i fi judecată de urgenţă cererea, că doreşte o sentinţă în 48 de ore fără cale de atac şi eliberarea sentinţei de urgenţă, nu-l...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială. Recurs respins. Cod procedură civilă, art. 581 Ordonanţă Preşedinţială

- Cod procedură civilă, art. 581 Instanţa de fond a apreciat în mod corect că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 581 Cod procedură civilă în cazul cererii de restituire a plăcuţelor de înmatriculare reţinute prin proces verbal de sancţionare contravenţională. (TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI - SECŢIA CIVILĂ, DECIZIA CIVILĂ Nr. 113/R din 03 Februarie 2011) ????? Prin cererea înregistrată...

Citeste mai mult...

Căi de atac. Termen de declarare. Eroarea instanţei. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Pentru a adopta această hotărâre prima instanţă a reţinut că din înscrisurile de la dosar rezultă că S.C. „X” S.R.L. Darabani, judeţul Botoşani a emis la data de 15.06.2007 fila CEC seria BM 300 nr. 01625937 din 15.06.2007, pentru suma de 41036,31 lei către S.C. „Y” S.R.L. Bacău, aceasta din urmă girându-l ulterior în...

Citeste mai mult...

Aplicarea art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă. Trimiterea cauzei pentru continuarea judecăţii. Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.

SECŢIA CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ Nr.114/R /03 Februarie 2011 Prin cererea formulată, reclamanta SC I SRL, prin reprezentanţii legali a chemat în judecată pe pârâţii M şi V, solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să fie obligaţi, în solidar, la plata următoarelor sume: 370,15 lei reprezentând contravaloare marfă livrată ; 1032,72 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente...

Citeste mai mult...

Recurs. Casarea hotărârii în temeiul art. 304 pct. 1 Cod procedură civilă – instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale

Curtea de Apel Ploieşti, prin decizia civilă nr. 1407/12.08.2003, a admis recursul formulat de D.C., a casat decizia civilă pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa şi a trimis cauza spre rejudecare la acelaşi tribunal pentru soluţionarea cauzei ca instanţă de apel. Curtea a reţinut că, în mod greşit, tribunalul a soluţionat cauza în complet de 3 judecători, atâta...

Citeste mai mult...

Revizuire. Termen – art. 324 alin. 1 Cod procedură civilă

  Potrivit art. 322 pct. 7 Cod procedură civilă, se poate cere revizuirea unei hotărâri dacă există hotărâri definitive potrivnice date de instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite, în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate. în cauză nu este vorba de hotărâri pronunţate în acelaşi litigiu (nu a...

Citeste mai mult...

Competenţă teritorială în materie succesorală, prevăzută de art. 14 Cod de procedură civilă

  Prin decizia civilă nr. 614/R/17 octombrie 2003, pronunţată de Tribunalul Mureş, s-a admis recursul declarat de reclamanta G.I.E. împotriva sentinţei civile nr. 484/2 aprilie 2003, pronunţată de Judecătoria Reghin, s-a modificat în tot sentinţa atacată şi, în consecinţă, s-a respins excepţia de necompetenţă teritorială invocată de pârâta O.G., dispunându-se continuarea judecării acţiunii civile...

Citeste mai mult...

Suspendarea cauzei întemeiată pe dispoziţiile art. 242 pct 2 Cod procedură civilă. Cerere de amânare formulată de unul din pârâţi

Prin încheierea din 7 martie 2003 dată de Tribunalul Bihor s-a dispus suspendarea soluţionării cauzei, în temeiul art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă. Curtea de Apel Oradea a admis recursul declarat de intimata D.V.I., a casat încheierea de mai sus şi a trimis cauza pentru soluţionarea apelului. Pentru a hotărî astfel, s-a reţinut că, pentru...

Citeste mai mult...