Cauta in aceasta categorie:

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată pentru debitor de moştenitorii acţionarului majoritar care a fost în acelaşi timp şi unul dintre administratori. Lipsa dovezii calităţii de reprezantant. Faliment

În motivare, arată debitoarea că semnatarii prezentei cereri sunt moştenitorii lui S.D., de pe urma căruia au moştenit 99,14% din acţiunile ce constituie capitalul societăţii. Redresarea societăţii nu este posibilă, întrucât actualmente nu mai are organe de conducere, vechiul administrator refuză să convoace AGA şi să răspundă în faţa asociaţilor, evidenţele contabile nu sunt...

Citeste mai mult...

Contestaţie împotriva raportului întocmit de fostul lichidator judiciar, formulată de contestatorul D.G.F.P.J. .Excepţia tardivităţii. Nelegalitatea plăţilor din fondul colector efectuate de vechiul lichidator judiciar după înlocuirea lui. Faliment

Prin încheierea nr........./13.05.2009, la cererea creditorului majoritar Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în conformitate cu art. 19 alin.2 ind.1 din Lg.85/2006, lichidatorul judiciar numit provizoriu de instanţă a fost înlocuit cu lichidatorul judiciar selectat conform Ordinului Preşedintelui ANAF 1009/2007, respectiv cu R IPURL ( devenit ulterior, prin schimbarea formei de exercitare a profesiei ,...

Citeste mai mult...

Retragere asociat Societăţi comerciale

ROMÂNIA TRIBUNALUL GORJ SECŢIA COMERCIALĂ Şedinţa publică de la 14 Iulie 2010 Completul compus din: PREŞEDINTE-M L Grefier - C G Pe rol pronunţarea asupra rezultatului dezbaterilor ce au avut loc in şedinţa publică din 5 iulie 2010 privind acţiunea comercială formulată de reclamantul T D– R împotriva pârâtului B Cşi în contradictoriu cu intimata SC T SRL . La apelul nominal...

Citeste mai mult...

Nereglementarea legală a cazurilor în care poate interveni suspendarea dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale. Consecinţe. Asistenţă şi asigurări sociale

Nereglementarea legală a cazurilor în care poate interveni suspendarea dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale. Consecinţe. Potrivit art. 36 alin. 5 din H.G. nr. 268/2007 „stabilirea, suspendarea sau încetarea dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se face conform legii, în baza dispoziţiei directorului executiv al direcţiei generale de...

Citeste mai mult...

Excepţie de nelegalitate. Inexistenţa legăturii de cauzalitate dintre actul administrativ care face obiectul excepţiei de nelagalitate şi soluţionarea litigiului pe fond.Acte ale autorităţilor publice

Prin Decizia nr. 8615/ACC/30.09.2009 s-a hotărât că proiectul „montaj utilaj tehnologic în grupul de cogenerare de la Complex A.L.-Bazine de înot şi agrement” nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Această decizie nu poate fi asimilată cu documentul prevăzut de art. 8 alin. 1 lit. e din Ordinul MMDD 1798/2007, necesar...

Citeste mai mult...

Suprimarea de către lege a dreptului de preferinţă în cazul când noile acţiuni reprezintă aporturi în natură este menită să protejeze interesele societăţii. Dacă societatea este interesată să dobândească bunurile care constituie obiectul aportului în natu

(Trib. Bistriţa-Năsăud, s. com. şi de cont. adm. şi fisc., sent. nr. 75/CC/12 martie 2010) Prin acţiunea comercială înregistrată reclamanţii IV, CI, GDS, RE, UI au solicitat ca în contradictoriu cu pârâta SC. E E SA Bistriţa, să se dispună anularea hotărârilor de majorare a capitalului social prin aport în natură a administratorului DV, cu...

Citeste mai mult...

Recalcularea pensiilor militare de serviciu anterior anularii prevederilor norme metodologice de aplicare a legii de recalculare prin hotarâre judecatoreasca. Pensii

-art. 3 alin. 3 si art. 4 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor - HG nr. 735/21.07.2010 - HG nr. 233/16.03.2011 - art. 135 din Legea nr. 263/2010 Potrivit dispozitiilor art. 132 din Legea nr. 263/2010 - text intrat în vigoare la 3 zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, conform...

Citeste mai mult...

Restituire subvenţii conform art. 17 alin. 2 din O.U.G. nr.123/2006. Natura juridică a procesului verbal de restituire. Procedura de recuperare a sprijinului financiar. Despăgubiri, penalităţi

Neîndeplinirea obligaţiei de către beneficiar conferă ajutorului financiar acordat natura unei creanţe bugetare, sumele ce trebuie recuperate urmând a fi virate tot la bugetul de stat. În atare condiţii devin aplicabile dispoziţiile art. 1 alin. 2 din Codul de procedură fiscală, conform căruia prezentul cod se aplică şi pentru (…) administrarea creanţelor provenind din...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a face. Predarea documentaţiei necesară transferului dreptului de proprietate asupra autoturismului Contracte

Contracte 5. Obligaţia de a face. Predarea documentaţiei necesară transferului dreptului de proprietate asupra autoturismului. Pârâta refuză să predea reclamantei autovehiculul deşi şi-a însuşit sumele solicitate reprezentând preţul integral al acestuia. Pârâta refuză să predea reclamantei autovehiculul deşi şi-a însuşit sumele solicitate reprezentând preţul integral al acestuia. (Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Secţia comercială, de administrativ şi fiscal,...

Citeste mai mult...

Contract de leasing. Interpretarea clauzelor contractuale Leasing

Leasing 3. Contract de leasing. Interpretarea clauzelor contractuale. Plata integrală a ratelor de leasing, a penalităţilor aferente şi dacă este cazul a daunelor interese nu pot avea alt obiect decât ratele, penalităţile şi eventualele daune datorate de utilizator până la data restituirii autovehiculului. (Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Secţia comercială, de administrativ şi fiscal, sentinţa comercială nr. 551/20...

Citeste mai mult...

Continuarea activităţii care duce persoana juridică la încetarea de plăţi. Condiţia interesul personal Faliment

Faliment 1. Continuarea activităţii care duce persoana juridică la încetarea de plăţi. Condiţia interesul personal. Având în vedere specificul activităţii debitoarei, nu se poate reţine condiţia prevăzută de legiuitor în textul de lege citat şi anume aceea a interesului personal pentru care ar fi fost continuată activitatea debitoarei deşi aceasta a lucrat în pierdere. (Tribunalul Bistriţa-Năsăud,...

Citeste mai mult...

Anulare act administrativ, constatare nulitate titlu executoriu şi a somaţiei Acte ale autorităţilor publice

JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD Operator 2826 DOSAR NR. SENTINTA CIVILA NR.435/2011 Sedinta publica din 28 martie 2011 Presedinte : Grefier : S-a luat în examinare cauza privind cererea formulata de contestatorul D. P. împotriva intimatei Casa de Asigurari de Sanatate Arad, pentru anulare act administrativ, constatare nulitate titlu executoriu si a somatiei din 22.02.2011. La apelul nominal nu se prezinta nimeni. ...

Citeste mai mult...

Anulare decizie de impunere Impozite şi taxe

TRIBUNALUL GORJ SECŢIA ADMINISTRATIV SI FISCAL Sentinţa Nr. 2140/2011 Şedinţa publică de la 30 Septembrie 2011 Completul compus din: PREŞEDINTE Grefier Pe rol judecarea cauzei privind reclamanta … în contradictoriu cu pârâta …, având ca obiect anularea deciziei nr. 1/03.01.2011 emisă de …, privind soluţionarea contestaţiei înregistrată sub nr. 53518/16.12.2010, precum şi a obligaţiilor stabilite prin decizia de impunere nr. 280/25.10.2010,...

Citeste mai mult...

Recurs. Exceptia lipsei calitatii de reprezentant Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

- Legea nr.31/1990 - Cod procedura civila, art.161 În cauza, cererea de recurs cuprinde mentiunea formularii si, implicit, a semnarii ei prin director. Or, în raport cu dispozitiile Legii nr.31/1990, legea societatilor comerciale, în mod obisnuit calitatea de reprezentant al societatii, inclusiv în justitie, revine, potrivit actului constitutiv, administratorului, asociatului societatii. Directorul poate exercita calitatea de...

Citeste mai mult...

Legea nr.85/2006. Recurs admis. Tardivitatea depunerii contestatiei la raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din încasarea de creante si la planul de distribuire. Societăţi comerciale

- Legea nr.85/2006, art.122, alin.3 Potrivit art. 122 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, termenul în care comitetul creditorilor sau oricare creditor poate formula contestatii la raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din încasarea de creante si la planul de distribuire a acestor fonduri între creditori este de 15 zile, acesta curgând de la...

Citeste mai mult...

Anulare act administrativ Partaj

Sentinţa nr. 348/2012 Şedinţa publică de la 03 februarie 2012 Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamant B D şi pe pârât B C, ş.a având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru pârâtele P O R şi Oraşul reprezentat legal prin Primar F D, Ş...

Citeste mai mult...

Acţiune în răspundere contractuală Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Alexandria la data de 22.02.2010, sub numărul 773/740/2010, reclamanta S.C. A S.A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul RDE, obligarea acestuia la plata următoarelor sume : -13.800 lei, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat reclamantei, reprezentând contravaloarea dosarului de daună F1369MB/2006, -634 lei, cu titlu de despăgubiri de prejudiciul cauzat,...

Citeste mai mult...