Cauta in aceasta categorie:

Cumulul in drept si in fapt a doua contracte de munca pentru aceeasi persoana si acelasi timp de lucru. Desfacerea contractului de munca, urmare a modificarii organigramei institutiei.

CUMULUL ÎN DREPT SI ÎN FAPT  A DOUA CONTRACTE DE MUNCA PENTRU ACEEASI PERSOANA SI ACELASI  TIMP DE LUCRU. DESFACEREA CONTRACTULUI DE MUNCA, URMARE A MODIFICARII ORGANIGRAMEI  INSTITUTIEI Art. 65 Codul muncii Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea...

Citeste mai mult...

Contracte comerciale. Competenţa materială

Contracte comerciale. Competenţa materială. O.U.G. nr.119/2007 Competenţa de soluţionare a cererii de emitere a unui somaţii de plată pentru suma reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise în baza unui contract de executare lucrări de reparaţii, cerere intemeiată pe dispoziţiile O.U.G. nr. 119/2007. Obligaţiile de plată rezultând din contracte comerciale, cauza trebuie soluţionată...

Citeste mai mult...

Contracte de credit bancar. Noţiunea de obiect principal al contractului. Jurisprudenţa

Domeniul: Litigii cu profesionişti. Aspecte de drept material Contracte de credit bancar. Noţiunea de obiect principal al contractului. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în considerarea jurisprudenţei CJUE cu privire la comisionul de risc/administrare. Referitor la noţiunea de „ obiect principal al contractului” CJUE  a stabilit că prevederile  contractuale care se circumscriu acestei noţiuni în...

Citeste mai mult...

Contract de mandat pentru încheiere contracte de asigurare. Dreptul mandatarului de a primi de la mandant comisioanele de asigurare. Incidenţa prescripţiei extinctive.

DOMENIUL: Litigii cu profesioniştii. Contract de mandat pentru încheiere contracte de asigurare. Dreptul mandatarului de a primi de la mandant comisioanele de asigurare. Incidenţa prescripţiei extinctive. A. Trebuie avute în vedere dispoziţiile art.2 lit. c) din Legea 32/2000, potrivit cărora brokerii de asigurare (cum este cazul reclamantei-intimate) desfăşoară activitate de intermediere...

Citeste mai mult...

Civil. Contracte. Clauză abuzivă. Nulitate parţială contract.

            Prevederile art. 4 din Legea nr. 193/2000 permit analizarea caracterului abuziv al unei clauze penale întrucât „o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între...

Citeste mai mult...

Anulare hotărâre AGOA respinsă. Jurisprudență Contracte economice

Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 308/CC din data de 14.05.2013 R O M A N I A TRIBUNALUL BRASOV SECTIA A II-A CIVILA, DE ADMINISTRATIV SI FISCAL SENTINTA CIVILA NR. 308/CC Sedinta Camerei de Consiliu din data de 14 mai 2013 Completul compus din: Presedinte - M. L. Grefier - I. T. Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cererii formulata de reclamantele P.C.E.E.E.F....

Citeste mai mult...

Novaţia. Condiţiile realizării ei Contracte

C.civ., 1128 şi urm. Potrivit art. 1128 şi următoarele din Codul civil, novaţia presupune îndeplinirea următoarelor condiţii: 1) existenţa unei obligaţii valabile care urmează a se stinge prin novaţie; 2) naşterea unei obligaţii noi, valabile; 3) noua obligaţie să conţină un element nou faţă de vechea obligaţie; 4) intenţia părţilor clar exprimată de a nova,...

Citeste mai mult...

Consimţământ Contracte

Pe baza probelor administrate între care şi o expertiză medico-legală, Curtea a constatat că, consimţământul vânzătoarei a fost viciat prin dol. Serviciile medicale făcute constat unui bolnav incurabil (pârâta este medic) cât şi comportarea pârâtei F.M. constituie activităţi captatorii şi de sugestionare manifestate în scopul de determinare a defunctei la încheierea contractelor. Decizia civilă nr.966/11.06.2004 ...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare-cumpărare. Buna-credinţă. Contracte

Pentru a cunoaşte dacă o persoană a acţionat cu bună-credinţă, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, este necesar a se avea în vedere toate acţiunile care se referă la prudenţă şi diligenţă, la data încheierii acelui act juridic, implicând informarea asupra situaţiei juridice a imobilului şi asupra posibilităţilor obiective pe care fostul proprietar le putea valorifica...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare-cumpărare. Cauză falsă. Nulitate. Contracte

Reclamanţii F.N. şi F.E. au chemat în judecată pe pârâtul S.N. pentru a se constata nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 4348/29.08.2001. În motivarea acţiunii s-a arătat că la 22.11.1999 reclamanţii au încheiat, pentru apartamentul în litigiu, un contract de garanţie imobiliară, prin care au garantat împrumutul acordat de Banca de Credit şi Dezvoltare S.A....

Citeste mai mult...

Corelaţia între raportul de prepuşenie şi raportul de muncă. Contracte

Esenţial pentru naşterea raportului de prepuşenie este existenţa raportului de subordonare şi nu un contract de muncă încheiat în formă scrisă. Contractul individual de muncă este un act juridic consensual (solo consensu), deoarece el se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor, manifestarea lor de voinţă neînsoţită de niciun fel de formă, fiind suficientă...

Citeste mai mult...

Contracte de leasing imobiliar. Neexecutarea obligaţiei de a face de către pârâtă. Consecinţe

C. civ., art. 969, art. 970, art. 1073-1077 La data de 18 august 2002, între reclamantă, în calitate de utilizator, şi pârâtă. în calitate de locator, s-au încheiat 2 contracte de leasing imobiliar cu clauză fermă irevocabilă de vânzare inserată în ambele contracte. Potrivit pct. II art. I, „Locatorul se obligă să transmită dreptul de folosinţă...

Citeste mai mult...

Contracte de leasing imobiliar. Obligaţie de transfer al dreptului de proprietate la sfârşitul perioadei de leasing. Neexecutare

C. civ. art. 696. art. 970 între părţi s-au stabilit raporturi contractuale concretizate în două contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare-cumpărare, respectiv contractul nr. 157/2006. având ca obiect imobil în suprafaţă construită de 60 mp. situat în B.. şos. S. nr. 249. Complex H. (peşte), sector 5. cu teren aferent activului, şi contractul nr....

Citeste mai mult...

Pluralitate de contracte comerciale. Stabilirea calităţii procesuale a pârâţilor. Obligaţia de plată a mărfii lipsă

C. corn., art. 406 O.G. nr. 7/2005 art. 60, art. 61 între acţionarul majoritar sau unic al pârâtei II (SC O.F. SA) şi pârâta III (SC L.R. SRL) a intervenit contractul nr. 46/C/2003 în executarea căruia aceasta din urmă s-a obligat să efectueze operaţiuni de expediţie a unui cargo de 18.000-20.000 tone motorină EN 590. Contractul...

Citeste mai mult...

Anulare Act Contracte

A motivat, în esenţă, reclamantul că imobilul situat în comuna O, achiziţionat pe numele pârâtei P N, în realitate a fost cumpărat de către fosta sa soţie, pârâta C P. A arătat că , în speţă, este vorba de o simulaţie prin interpunere de persoane, făcută în scopul neincluderii imobilului în masa bunurilor comune. În fine, a...

Citeste mai mult...

Nulitate contract de vanzare-cumpărare Contracte

R O M Â N I A TRIBUNALUL ARGEŞ SECŢIA CIVILĂ DECIZIE Nr. 162/R Obiectul: nulitate contract de vanzare-cumpărare – clauză de denunţare unilaterală pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale Constată că la data de 18.09.2007, reclamantul, .........................., a solicitat să se constate nulitatea absoluta si totala a antecontractului de vanzare-cumparare incheiat cu pârâţii, ................................, cu privire la suprafata de 7000 mp, teren situat...

Citeste mai mult...

Reziliere contract vanzare cumparare Contracte

din 10.02.2009 Asupra acţiunii civile introdusă de către ……….şi ……..cu petiţia înregistrată la nr….. din …..număr unic de……. Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de………, de când cauza a fost suspendată până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. ……… aflat pe rolul Judecătoriei...

Citeste mai mult...

Contract de comision Contracte

Câtă vreme înscrisurile depuse la dosar probează încheierea convenţiei direct între reclamantă şi societatea germană beneficiară a bunurilor livrate de reclamantă, rolul pârâtei fiind acela de intermediere a afacerii comerciale, aceasta din urmă nu a dobândit nici un moment vreun drept asupra bunurilor livrate, neputându-i incumba pe cale de consecinţă nici obligaţia de plată a...

Citeste mai mult...

CIVIL. REZOLUTIUNE CONTRACT DE INTRETINERE Contracte

Prin cererea înregistrată, pe rolul Judecătoriei Buzău, reclamantul IC a chemat în judecată pe pârâţii PI şi RO ( fostă P ), pentru ca instanţa, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună rezoluţiunea contractului de întreţinere autentificat de BNP LS, cu cheltuieli de judecată. În motivarea cererii, reclamantul a arătat că pârâtul PI...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a încheia contract de vânzare-cumpărare Contracte

În motivarea cererii reclamantul a susţinut că locuieşte în acest imobil din anul 1996, în calitate de chiriaş, imobilul fiind în administrarea pârâtului. Motivat de faptul că imobilul nu a fost revendicat în temeiul disp. Lg. 112/1995 şi pentru faptul că alte locuinţe cu acelaşi regim juridic au fost vândute către chiriaşi a efectuat demersuri...

Citeste mai mult...