Cauta in aceasta categorie:

Cuantumul Debitului

JUDECĂTORIA NOVACI, JUDEŢUL GORJ Sentinţa Civilă Nr. 522/2013 Şedinţa publică de la 25 Martie 2013 Completul constituit din: PREŞEDINTE: Grefier: Nr. operator: 3923 Pe rol fiind judecarea contestaţiei la executare, formulată de contestatorul C. I, domiciliat în Tg-Jiu, str. nr........, Judeţul Gorj şi reşedinţa în...

Citeste mai mult...

Cuantumul exagerat în privinţa onorariului de avocat. Lipsa, ca incidente în speţă, a dispoz. art. 968 şi, respectiv, art. 966 Cod civil, privind cauza imorală şi lipsa cauzei.

Cu referire la criticile ce vizează, în esenţă, reţinerea ca incidente în speţă a dispoziţiilor art.968 şi, respectiv, art.966 Cod civ., privind cauza imorală şi lipsa cauzei, acestea sunt nefondate, pentru următoarele considerente: Astfel, chiar Statutul profesiei de avocat, prevede, pentru contractul de asistenţă juridică, şi obligativitatea de a îndeplini toate condiţiile...

Citeste mai mult...

Penalităţi de întârziere. Neexecutare parţială. Cuantumul lor

C. civ.. art. 1066. art. 1070 Cererea reclamantei privind obligarea pârâtei la plata penalităţilor de întârziere în livrarea mărfii, conform art. 5.4 din contract, este întemeiată. Astfel, la art. 5.4 din contract, părţile au prevăzut că. „în cazul în carc producătorul sau beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile contractuale, acesta va plăti penalităţi de 0.2% pc zi întârziere...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare-cumpărare. Constatarea rezoluţiunii. Cuantumul penalităţilor de întârziere şi perioada acordării lor

C. com., art. 46 C. civ., art. 969, art. 1073 şi urm. Legea nr. 469/2002, art. 4 alin. (1) şi (3) între părţile litigiului s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare din data de 26 martie 2007, prin care pârâta se obliga să livreze produsele menţionate în contract (Totem 3 feţe. 2 feţe 270 cm x 380 cm. I...

Citeste mai mult...

Clauză penală. Inexistenţa obligaţiei de a comunica cuantumul penalităţilor

C. civ., art. 969, 1066 Nu există obligaţia creditorului de a comunica debitorului sumele reprezentând penalităţile de întârziere. Debitorul a cunoscut consecinţele neîndeplinirii obligaţiilor asumate, existenţa obligaţiei de plată a penalităţilor rezultând din contractul încheiat între părţi. Trib. Bucureşti, Secţia a Vl-a comercială, decizia nr. 1437 din 8 decembrie 2010 Prin sentinţa civilă nr. 829 din 1 februarie...

Citeste mai mult...

Criterii de apreciere cu privire la cuantumul despagubirilor morale acordate potrivit art.504 Cod procedura penala pentru arestarea nelegala ca urmare a revocarii decretului de gratiere. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE -DECIZIA CIVILA NR. 230 A/10.04.2009) Deliberând asupra cererilor de apel de fata, constata urmatoarele: Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a Civila, la data de 22.09.2007, reclamantul l.P. a solicitat, în contradictoriu...

Citeste mai mult...

Insolvenţă. Cuantumul minim al creanţei – una dintre condiţiile necesare pentru admisibilitatea cererii de deschidere a procedurii. Momentul în raport cu care se apreciază îndeplinirea acestei condiţii. Plată parţială a debitului, efectuată după dezbateri

În contextul modificării dispoziţiilor legale ce reglementează valoarea „prag” a creanţei – art. 2 pct. 12 din Legea nr. 85/2006, rep. -, necesară a fi atinsă pentru admisibilitatea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, judecătorul sindic va analiza îndeplinirea acestei condiţii prin raportare la data introducerii cererii creditoarei şi nu în raport de data pronunţării...

Citeste mai mult...

Contestaţia la executare. Cuantumul cheltuielilor de executare. Contestaţie la executare

? ?Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti la data de 11.01.2011 sub nr. 806/301/2011, contestatoarea A.F.P. în contradictoriu cu intimata G.D. a formulat contestaţie la solicitând anularea actelor de executare silită întocmite de BEJA D.G. în dosarul de executare nr. X/2010, respectiv a somaţiei emisă la data de 21.12.2010 şi a procesului...

Citeste mai mult...

Cuantumul rentei lunare cuvenite începând cu data de 01.03.2004 veteranilor de război cărora le-au fost acordate ordine şi medalii. Menţinerea diferenţierii între

Prin sentinţa nr. 1760 din 10.10.2007 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.6400/95/2007 s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de intimatul Ministerul Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse, şi a respins acţiunea petentului Rasoveanu Sebastian, faţă de intimat. S-a dispus admiterea în parte a acţiunii faţă de intimata Casa Judeţeană de Pensii Gorj, cu...

Citeste mai mult...

Dividende. Daune pentru plata cu întârziere a acestora. Cuantumul dobânzilor

Prin decizia nr. 512 din 24.08.2001, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti a fost modificată în tot decizia nr. 98 din 10.05.2001, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, iar pe fond a fost menţinută sentinţa nr. 978 din 26.02.2001 a Judecătoriei Târgovişte. Prin sentinţa menţionată, instanţa de fond a respins acţiunea reclamantei formulată în contradictoriu cu pârâta-societate pe...

Citeste mai mult...

Cauza reală şi serioasă a desfiinţării postului. Cuantumul despăgubirii prevăzute în situaţia constatării concedierii ca nelegală

1. Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă, potrivit art. 65 alin. (2) C. muncii. Necesitatea reorganizării trebuie să rezulte din actele conducerii societăţii, fiind necesar a se demonstra că reorganizarea se impune din necesităţi evidente pentru îmbunătăţirea activităţii şi nu disimulează realitatea. Angajatorul are obligaţia...

Citeste mai mult...

Cheltuieli de spitalizare. Cuantumul acestora în cazul retinerii art.73 lit.b cod penal Provocare

Reţinerea circumstanţei atenuante a provocării în favoarea inculpatului, determină reducerea cheltuielilor de spitalizare la care acesta a fost obligat proporţional cu gradul său de vinovăţie. Secţia penală – decizia penală nr. 130/A/08 aprilie 2004 Prin sentinţa penală nr.37/25.02.2004 pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosar penal nr.8775/2003, în baza art.183 cu art.73 lit.b Cod penal, a...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale. Cuantumul diurnei

Prevederile art. 17 din H.G. nr. 518/1995 care reglementează dreptul la diurnă au caracter facultativ, făcând aplicabile prevederile în materie înscrise în Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Practica altor instanţe depusă la dosar nu poate obliga instanţa a da o soluţie identică, întrucât nu reprezintă izvor de drept. Secţia pentru cauze privind conflicte de...

Citeste mai mult...

Contract de închiriere. Spaţiu comercial. Cuantumul chiriei.

Tariful de bază pentru chirie prevăzut de Legea nr.5/1973 este stipulat în favoarea chiriaşului, dovadă fiind sancţiunile prevăzute de lege pentru perceperea unei chirii mai mari. Nimic nu împiedică pe chiriaş, ca în condiţiile independenţei patrimoniale, în acord cu proprietarul, să negocieze tariful pentru chirie. (Secţia comercială, decizia nr. 158/16.02.1993) S.C. "O" - S.A. a solicitat prin acţiune...

Citeste mai mult...

Autoritate de lucru judecat cu privire la cuantumul prejudiciului

La data de 22.04.2010 s-a înregistrat la această instanţă plângerea formulată de petenta SC H SA împotriva rezoluţiei Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr.279/II-2/2010 şi a ordonanţei aceluiaşi parchet nr.960/P/2008 din 21.01.2010 prin care s-au dispus următoarele:„1. Scoaterea de sub urmărire penală faţă de GA pentru săvârşirea infracţiunii de inşelăciune, prev. de art. 215...

Citeste mai mult...

Expropriere. Cuantumul despagubirilor datorate expropriatului. Determinarea ”valorii reale” a bunului expropriat. Evaluarea prejudiciului cauzat prin expropriere. Termenul de plata a despagubirilor. Despăgubiri, penalităţiExproprieri

Prin urmare, legiuitorul a statuat ca despagubirea cuvenita persoanei expropriate este formata din valoarea reala a imobilului si prejudiciul cauzat proprietarului si/sau unor terti, prin masura exproprierii. Prin urmare, legiuitorul a statuat ca despagubirea cuvenita persoanei expropriate este formata din valoarea reala a imobilului si prejudiciul cauzat proprietarului si/sau unor terti, prin masura exproprierii. În ceea ce...

Citeste mai mult...

Venit în completare. Cuantumul acestuia în cazul pensionării. Art. 123 alin. (6) din O.U.G. nr. 22/2004

O.U.G. nr. 22/2004, art. 123 alin. (6) Venitul în completare este un accesoriu al indemnizaţiei de şomaj, iar dispoziţiile art. 123 alin. (6) din O.U.G. nr. 22/2004 reglementează cuantumul acestuia cu trimitere la alin. (2) al aceluiaşi articol de lege, respectiv ca diferenţă dintre salariul mediu net pe economie din luna anterioară încetării plăţilor compensatorii şi...

Citeste mai mult...

Cuantumul rentei lunare cuvenite începând cu data de 01.03.2004 veteranilor de război cărora le-au fost acordate ordine şi medalii. Menţinerea diferenţierii între categoriile enumerate la art.13 şi 14 din legea 44/1994 în ceea ce priveşte procentul şi rap

S-a dispus admiterea în parte a acţiunii faţă de intimata Casa Judeţeană de Pensii Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, str. 30 Decembrie, nr. 14, judeţul Gorj. A fost obligată intimata Casa Judeţeană de Pensii Gorj, să recalculeze renta lunară cuvenită petentului, începând cu 13.07.2004, în funcţie de nivelul soldei de grad şi al soldei...

Citeste mai mult...

Cuantumul dobânzii convenţionale în raporturile civile Plăţi

In cazul dobânzii conventionale, la calculul acesteia se are in vedere nivelul dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României, diminuat cu 20%,în functie de care se stabileste dobânda legala,care este cel din prima zi lucratoare a anului pentru dobânda legala cuvenita pe semestrul I,al anului în curs si din prima zi lucratoare a lunii...

Citeste mai mult...