Cauta in aceasta categorie:

Decizia de sancţionare disciplinară este lovită de nulitatea absolută pentru neîndeplinirea condiţiilor legale de formă, având în vedere că în convocarea în cauză, trimisă contestatorului, nu se arată data şi ora desfăşurării cercetării, ceea ce îl privea

Constată că prin sentinţa civilă nr. 434/27.03.2012, Tribunalul Braşov a dispus următoarele : A admis contestaţia formulată de contestatorul S.D.A.D. în contradictoriu cu pârâta S.C. G F R S.A.. împotriva Deciziei nr.G8/3415/29.08.2011 de desfacere a contractului de muncă, şi în consecinţă: A anulat Decizia nr. G8/3415/29.08.2011 de desfacere a contractului de muncă nr.60/K/I/08.01.2009 şi a repus...

Citeste mai mult...

Contestatie la decizia de pensionare pentru limita de vârsta. Calculul stagiului suplimentar. Pensii

Referitor la calculul stagiului suplimentar, potrivit art.78 alin.8 din Legea nr.19/2000, asiguratii care, dupa îndeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de vârsta reglementate de prezenta lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public, regasindu-se în una din situatiile prevazute la art.5, beneficiaza de majorarea punctajului realizat în aceasta perioada cu 0,3 % pentru fiecare luna...

Citeste mai mult...

Decizia de impunere emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice – Activitatea de inspecţie fiscală. Taxa pe valoarea adăugată. Măsuri de simplificare. Furnizor aflat în stare de insolvenţă

Activitatea de inspecţie fiscală este o componentă a direcţiilor generale de finanţe publice, astfel încât nu este necesară citarea sa în proces, distinct de direcţia generală a finanţelor publice din structura căreia face parte. Atâta vreme cât în nu existau menţiuni cu privire la starea de a furnizorului, reclamantei nu i se putea pretinde...

Citeste mai mult...

Decizia civilă nr. 1345/R-CA/05 septembrie 2011 Amenzi

1. Stagiu de cotizare complet. Activitate desfăşurată în grupa I de muncă. Art.1 şi art. 4 (1) din O.U.G. nr.4/2005 Art.2(3) din Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public Decizia nr.40/22 septembrie 2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii Contestatorul a desfăşurat activitate în grupa I de muncă 24 ani,7...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Contestaţie la decizia de concediere. Nulitatea absolută a deciziei. Chemare în judecată (acţiuni, cereri)

- Codul muncii, art. 65 alin. 1 Desfiinţarea locului muncii este efectivă, astfel cum cere legea, dacă locul de muncă în cauză a fost suprimat din structura angajatorului, respectiv nu se mai regăseşte în organigrama acesteia ori în statul de funcţii. Desfiinţarea locului muncii este efectivă, astfel cum cere legea, dacă locul de muncă în...

Citeste mai mult...

Decizia de desfiintare a postului salariatei, prealabila concedierii, nu reprezinta o decizie de concediere si este cenzurata de catre instanta de judecata doar incidental, ca act premergator emiterii deciziei de concediere. Contracte de muncă

CURTEA DE APEL BUCURESTI,SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE SI ASIGURARI SOCIALE, Decizia nr.3723/07.06.2011 -art.281 rap. la art. 76 si art.283 alin.1 lit.a din Codul muncii Prima instanta a retinut în mod legal si temeinic faptul ca decizia de desfiintare a postului salariatei, prealabila concedierii, nu reprezinta o decizie de concediere,...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Fond. Contestaţie la decizia de concediere. Nulitate absolută. Contestaţie la executare

LITIGIU DE MUNCĂ. FOND. CONTESTAŢIE LA DECIZIA DE CONCEDIERE. NULITATE ABSOLUTĂ. (Tribunalul Călăraşi, Sentinţa Civilă Nr. 1981/03 Mai 2011, menţinută prin decizia Curţii de Apel Bucureşti) Prin contestaţia înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. -/116/2010, reclamanta BE în contradictoriu cu pârâtul OFICIUL DE ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ IALOMIŢA solicită anularea dispoziţiei de concediere nr. - din...

Citeste mai mult...

Contestatie la decizia de pensionare Pensii

R O M Â N I A TRIBUNALUL ARGEŞ SECŢIA CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ Nr. 906/AS Şedinţa publică de la 21 Iunie 2010 S-a luat în examinare pentru soluţionare în primă instanţă acţiunea formulată de reclamantul F. N. în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARGEŞ, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare. Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc...

Citeste mai mult...

Contestatie la decizia de concediere Desfacerea contractului de muncă

R O M Â N I A TRIBUNALUL ARGEŞ SECŢIA CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ Nr. 943/CM Şedinţa publică de la 29 Iunie 2010 S-a luat în examinare, spre soluţionare în primă instanţă, acţiunea civilă formulată de contestatoarea M.C., în contradictoriu cu intimata S.C. F.I.. S.A., având ca obiect contestaţie decizie de concediere. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile. Procedura...

Citeste mai mult...

Decizia de imputare şi angajamentul de plată, acte juridice nereglementate de actualul Cod al muncii Raporturi de muncăRăspundere civilă delictuală

Potrivit dispoziţiilor art.270 alin.1 din Codul muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu sa. Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate, însă, decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost...

Citeste mai mult...

HOTĂRÂRE A SENATULUI UNIVERSITĂŢII SI DECIZIA RECTORATULUI PENTRU DESFACEREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ AL CADRULUI DIDACTIC. NELEGALITATE. NERETROACTIVITATEA LEGII

Hotărârea prin care Senatul Universităţii a dispus desfacerea contractului de muncă al unui cadru didactic este de natură să încalce dispoziţiile Statutului personalului didactic, care prevede că această atribuţie revine Ministerului învăţământului. împrejurarea că, între timp, a apărut un nou Statut al cadrelor didactice (Legea nr. 126/1997) care acordă Senatelor Universitare competenţa aplicării sancţiunii...

Citeste mai mult...

Decizia de concediere contestată reprezintă o decizie unilaterală a angajatorului referitoare la încetarea contractului individual de muncă şi, potrivit art. 283 alin. 1 litera „a” din Codul muncii cererea prin care se solicită anularea acestei decizii se

Decizia de concediere contestată reprezintă o decizie unilaterală a angajatorului referitoare la încetarea contractului individual de muncă şi, potrivit art. 283 alin. 1 litera „a” din Codul muncii cererea prin care se solicită anularea acestei decizii se formulează în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată salariatului. ...

Citeste mai mult...

DECIZIA EMISĂ DE D.G.V. ÎN TEMEIUL ART. 171 DIN LEGEA NR. 141/1997 (CODUL VAMA)L ESTE ACTUL ADMINISTRATIV CARE POATE FI ATACAT LA INSTANTA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Inadmisibilitatea acţiunii având ca obiect anularea unei adrese de răspuns la o reclamaţie a unei societăţi comerciale. Reclamanta, societate comercială cu răspundere limitată, a chemat în judecată D.G.V., solicitând anularea actelor administrative prin care s-a dispus că mărfurile din Republica Moldova sunt supuse TVA la import, să fie obligată D.G.V. să elibereze un certificat...

Citeste mai mult...

Contestaţie la decizia de încetare a contractului individual de muncă prin demisie Desfacerea contractului de muncă

- anularea deciziei nr.301/3.08.2009 ca fiind netemeinică şi nelegală; - obligarea intimatei la emiterea unei decizii de încetare a contractului individual de muncă prin demisie, începând cu data de 16.08.2009, ca efect al cererii nr.1938/31.07.2009; - obligarea intimatei la plata, la zi, a drepturilor de natură salarială izvorâte din contractul individual de muncă şi din contractul de...

Citeste mai mult...

Faptul că nu s-a contestat decizia de calcul al taxei de poluare nu poate constitui motiv de respingere a cererii de restituire a acestei taxe, deoarece nu se aplică dispoziţiile art. 205 şi urm. C.P.F Impozite şi taxe

Prin sentinţa civilă nr. 48 din 19 ianuarie 2011, Tribunalul Harghita a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi a lipsei procedurii prealabile şi a respins acţiunea formulată de reclamantul B.R. împotriva pârâtei D.G.F.P. Harghita, ca neîntemeiată şi a respins ca rămasă fără obiect cererea de chemare în garanţie formulată de D.G.F.P. Harghita împotriva A.F.M. La pronunţarea acestei...

Citeste mai mult...

Calitatea de colaborator al securităţii. Decizia Colegiului CNSAS. Lege declarată neconstituţională. Acte ale autorităţilor publice

În motivarea cererii a arătat că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică şi că a desfăşurat activităţi informative în cadrul profesiei pe care o avea. A mai precizat că nu a efectuat activităţi de supraveghere informativă a foştilor politicieni din partidele istorice, chiar socrul său fiind fost deţinut politic. La dosar s-au depus...

Citeste mai mult...

Achiziţii publice. Măsură dispusă prin decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a contestaţiilor privind continuarea procedurii de atribuire prin declararea ca neconformă a unei oferte. Nelegalitate. Licitaţii

- art.36 alin.2 lit.c din Hotărârea Guvernului nr.925/2006 - art.278 alin.2 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 Măsura privind continuarea procedurii de atribuire prin declararea ca neconformă a ofertei depuse de asociere este nelegală întrucât stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective in această categorie este...

Citeste mai mult...

Decizia de imputare. Norma juridică a răspunderii administratorilor şi directorilor. Acte ale autorităţilor publice

Tribunalul Galati, prin sentinta civila nr.1416/16.11.2004 a admis contestatia si a dispus anularea deciziei de imputare nr.40/25.07.2001 emisa de intimata SC AGROVIN SA Ivesti. S-a retinut ca, paguba a fost imputata contestatorului Cojocaru Ioan care a functionat în calitate de manager si administrator unic al SC AGROVIN SA Ivesti. Astfel, raspunderea administratorilor si a...

Citeste mai mult...