Cauta in aceasta categorie:

Natura juridica comerciala a contractul subsecvent contractului principal de achizitie publica ( caracter comercial sau de contencios administrativ)

Natura juridica comerciala a contractul subsecvent contractului principal de achizitie publica ( caracter comercial sau de contencios administrativ) OUG nr. 34/2006, art. 3 lit. i) Codul civil, art. 969 Contractului subsecvent contractului principal de achizitie publica, încheiat între persoane juridice de drept privat, nu îi pot fi aplicate aceleasi rigori...

Citeste mai mult...

Gaj fără deposedare. garanţii în numerar. natura juridică.

GAJ FĂRĂ DEPOSEDARE. GARANŢII ÎN NUMERAR. NATURA JURIDICĂ. Garanţiile în numerar se depun de către agenţii economici la C.E.C. sau la bănci, într-un cont special, pe numele gestionarului, dovada fiind păstrată în casieria unităţii angajatoare. Această garanţie oferă agentului economic posibilitatea de...

Citeste mai mult...

Delapidare. Acţiunea civilă în procesul penal . Natura pretenţiilor asigurătorului în cadrul infracţiunii de delapidare săvârşită de inspectorul de asigurări.

Domeniu: DELAPIDARE Tip: sentinta penala Nr. 1590/6.11.2009 Autor:Judecătoria Focşani Delapidare. Acţiunea civilă în procesul penal . Natura pretenţiilor asigurătorului în cadrul  infracţiunii de delapidare săvârşită de inspectorul de asigurări. Prin sentinţa  penală nr. 1590/6.11.2009 inculpatul D.I a fost condamnat pentru săvârşirea  infracţiunii...

Citeste mai mult...

Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare. Natura comercială a litigiului. Competenţă materială.

Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare. Natura comercială a litigiului. Competenţă materială. Însă enumerarea prevăzută în art. 3 Cod comercial nu este una limitativă, ea are doar un caracter enunţiativ exemplificativ. Art. 4 din acelaşi cod instituie prezumţia de comercialitate pentru toate obligaţiile comercianţilor cu excepţia celor de natură civilă ori a căror necomercialitate rezultă...

Citeste mai mult...

Conflict negativ de competenţa. Natura comercială a raportului juridic născut între părţi din tragerea biletelor la ordin şi din contractul de împrumut cu clauza garanţiei imobiliare.

Conflict negativ de competenţa. Natura comercială a raportului juridic născut între părţi din tragerea biletelor la ordin şi din contractul de împrumut cu clauza garanţiei imobiliare. Relevanţa acestui criteriu pentru competenţa de soluţionare a cererii în constatarea existenţei sau a inexistentei dreptului de a porni executarea silită. Secţia comercială – Decizia nr....

Citeste mai mult...

Fonduri europene. Natura de acte administrative a proceselor-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare şi consecinţele ce decurg din aceasta cu privire la prezumţiile legale şi sarcina probei.

 Potrivit art. 21 alin. (19) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare sunt acte administrative în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,...

Citeste mai mult...

Natura juridică a unui act emis de o autoritate publică se analizează prin prisma definiţiei date de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 potrivit căruia actul administrativ este „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o auto

Natura juridică a unui act emis de o autoritate publică se analizează prin prisma definiţiei date de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 potrivit căruia actul administrativ este „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii...

Citeste mai mult...

Actiune în revendicare imobiliara. Imposibilitatea restituirii în natura a întregului imobil fostului proprietar. Restituirea prin echivalent. Aplicarea directa a dispozitiilor art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului s…

Principalul efect al actiunii în revendicare îl constituie readucerea bunului în natura si liber de sarcini în patrimoniul proprietarului si numai în ipoteza în care acest lucru a devenit imposibil, ca urmare a exproprierii pentru caz de utilitate publica sau pentru situatia în care bunul a fost înstrainat, iar validitatea titlului subdobânditorului a fost...

Citeste mai mult...

Natura juridica a adresei emisa de o autoritate publica prin care atesta o situatie de fapt bazata pe documente detinute.

SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. NATURA JURIDICA A ADRESEI EMISA DE O AUTORITATE PUBLICA PRIN CARE ATESTA O SITUATIE DE FAPT BAZATA PE DOCUMENTE DETINUTE. Adresa de confirmare sau infirmare a unei situatii rezultate din datele pe care le detine o autoritate publica nu este...

Citeste mai mult...

Natura litigiului de revocare a actului fraudulos încheiat de administratorul social, a cărui răspundere a fost antrenată în faliment, cu privire la un bun din patrimoniul personal. Competenţă.

Deşi antrenarea răspunderii administratorului social, pentru datoriile societăţii aflate în faliment, s-a făcut în cadrul dosarului de faliment, executarea silită a patrimoniului său nu are loc în cadrul procedurii instituite de Legea 64/1995R, ci, conform dispoziţiilor codului de procedură civilă, aşa cum prevede art.140 din Legea 64/1995 R. Prin acţiunea de...

Citeste mai mult...

Natura termenului în care se poate solicita reconstituirea dreptului de proprietate privata conform Legii nr. 18/1991 Fondul funciar

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Gaesti la 5.09.2008, reclamantul I. M. T., prin mandatar V. I. a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Comisia locala de fond funciar Gura Foii si Comisia Judeteana de fond funciar Dâmbovita, repunerea în termenul de formulare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 121 ha...

Citeste mai mult...

Natura juridică a acţiunilor civile pentru care se suspendă de drept judecata în cazul deschiderii procedurii insolvenţei

Toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de silită pentru realizarea creanţei debitorului sau bunurilor sale se suspendă de drept de la data deschiderii procedurii insolvenţei potrivit art. 36 din privind procedura insolvenţei. Acţiunile la care s-a referit legiuitorul sunt acelea care au ca obiect dreptul de creanţă sau alte drepturi reale pe...

Citeste mai mult...

Acţiunea în regres exercitată de asigurator. Natura juridică

Legea nr. 136/1995, art. 22 Natura juridică a acţiunii în regres exercitate de asigurător (societate de asigurare) împotriva persoanelor culpabile de producerea unui accident este comercială, iar nu civilă I.C.C.J., Secţiile Unite, Decizia nr. XXIII din 19 martie 2007, M. Of., nr. 123 din 15 februarie 2008 In practica instanţelor judecătoreşti nu există un punct de vedere unitar în...

Citeste mai mult...

Natura juridică a acţiunii în răspundere a administratorilor societăţilor comerciale

Întrucât obligaţiile şi răspunderile administratorilor societăţilor comerciale instituite de dispoziţiile art. 72 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată fac trimitere la reglementările referitoare la mandat cât şi la dispoziţiile speciale prevăzute de lege, acţiunea în răspundere a administratorilor are o natură complexă, putând fi atât contractuală, mai ales faţă de societate, când rezultă din...

Citeste mai mult...

Actiune în evacuare. Contract de închiriere încheiat pe durata nedeterminata. Natura juridica a cererii de chemare în judecata în raport cu dispozitiile art.1436 din Codul civil si ale Legii nr.114/1996. Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană

Actiune în evacuare. Contract de închiriere încheiat pe durata nedeterminata. Natura juridica a cererii de chemare în judecata în raport cu dispozitiile art.1436 din Codul civil si ale Legii nr.114/1996. Potrivit art.1436 alin.2 din Codul civil, proprietarul poate oricând denunta unilateral contractul de închiriere pe durata nedeterminata, eventual anuntând concediul chiriasului. Cererea de chemare...

Citeste mai mult...

Evacuare din locuinţă de intervenţie. Natura litigiului. Competenţă. Competenţă materială

Dreptul reclamantului de a redobândi folosinta bunului închiriat si obligatia corelativa a chiriasilor de restituire a lucrului la încetarea locatiunii izvorasc dintr-un contract de închiriere a unei locuinte fara destinatie comerciala. Contractul este, prin natura sa, de natura civila, astfel ca solutionarea litigiului rezultând din executarea acestui contract apartine jurisdictiei civile, adica judecatoriei -...

Citeste mai mult...

Aplicarea dispoziţiilor art.7201.c.p.c condiţionată de natura obiectului acţiunii. Prescripţia dreptului de a cere repararea pagubei suferite ca urmare a unei fapte ilicite- art.8 din Decretul nr. 167/1958. Prescripţii

Întrucât obiectul acţiunii introductive îl constituie o obligaţie de a face, de reparare a pagubei în natură, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 7201.c.p.c . Întrucât se solicită repararea în natură a pagubei produse printr-un fapt ilicit (refacerea vegetaţiei), potrivit art.8 din Decretul 167/1958, prescripţia dreptului la acţiunea în repararea pagubei începe să curgă de la...

Citeste mai mult...

Natura civilă a contractului de închiriere având ca obiect o locuinţă.Competenţă materială. Competenţă materială

Întrucât spaţiul a fost închiriat de o societate comercială cu destinaţia de "locuinţă", iar nu pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale, natura litigiului decurgând din executarea acestuia este de natură civilă, competenţa de judecată aparţinând instanţei civile, adică judecătoriei. Reclamanta SC A SAVINI SA a chemat în judecată pe pârâta C E pentru a se...

Citeste mai mult...

Acţiune în evacuare. Contract de închiriere încheiat pe durată nedeterminată. Natura juridică a cererii de chemare în judecată în raport cu dispoziţiile art. 1436 din Codul civil şi ale Legii nr. 114/1996

Potrivit art. 1436 alin. 2 din Codul civil, proprietarul poate oricând denunţa unilateral contractul de închiriere pe durată nedeterminată, eventual anunţând concediul chiriaşului. Cererea de chemare în judecată pentru evacuare echivalează cu anunţarea concediului. Prevederile Legii nr. 114/1996, în vigoare la momentul denunţării unilaterale, nu derogă sub acest aspect de la prevederile dreptului comun,...

Citeste mai mult...