Cauta in aceasta categorie:

Litigiu privind functioarii publici Contracte de muncă

R O M Â N I A TRIBUNALUL ARGEŞ SECŢIA CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ Nr. 911/CAF Şedinţa publică de la 17 Septembrie 2010 Pe rol soluţionarea cauzei de administrativ şi fiscal formulat de reclamantul A.M.V. în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL COMUNEI X, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999). La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile. ...

Citeste mai mult...

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Cererea de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege formulata de lichidatorul judiciar. Recurs formulat de catre un creditor. Exceptia lipsei calitatii procesuale active a recurentei.

- Legea nr.85/2006 În raport de dispozitiile art.294 si 316 Cod procedura civila, în calea de atac nu se poate schimba calitatea partilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecata si nu se pot face alte cereri noi. În raport de dispozitiile art.294 si 316 Cod procedura civila, în calea de atac nu se poate...

Citeste mai mult...

Recurs. Cerere privind actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor solicitate, formulată direct în recurs. Inadmisibilitate

Cererea recurentului, privind actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor solicitate cu titlu de dividende, formulată pentru prima dată în faţa instanţei de recurs, nu poate fi primită, deoarece în recurs nu se aplică dispoziţiile art. 294 alin. 2 din Codul de procedură civilă. Potrivit dispoziţiilor art. 316 din Codul de procedură civilă, recursul...

Citeste mai mult...

Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamant AA şi pe pârât BB, având ca obiect evacuare. Contracte

R O M Â N I A JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECTIA CIVILA Dosar nr. 3018/212/2010 Sentinta civila nr. 14740 Şedinţa publică de la 07.06.2010 Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamant AA şi pe pârât BB, având ca obiect evacuare. La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat pentru reclamantă avocat CC în baza împuternicirii avocaţiale nr.236040/20.03.2010 , lipsă reclamanta şi...

Citeste mai mult...

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Contestatie formulata împotriva respingerii cererii de înscriere a actualizarii declaratiei de creanta. Tardivitatea formularii contestatiei creditorului întemeiata pe dispozitiile art. 73 din lege. Societă

- Legea nr.85/2006, art. 73 Prin recursul formulat recurenta DVBL SECTOR 2 critica neînscrierea în tabelul obligatiilor debitoarei a declaratiei sale de creanta precizata la data de 12.02.2009 si înregistrata la instanta la data de 17.02.2009. Prin recursul formulat recurenta DVBL SECTOR 2 critica neînscrierea în tabelul obligatiilor debitoarei a declaratiei sale de creanta...

Citeste mai mult...

Anulare act administrativ emis de autoritatea locala privind taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta în derularea activitatilor economice. Tardivitatea procedurii prealabile. Inadmisibilitate actiune. Impozite şi taxeActe ale autorităţilor

Art.7 – Legea nr.554/2004 Art.14 – Legea nr.24/2000 Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta - Sectia comerciala, de administrativ si fiscal sub nr. 10118/118 din 30.10.2009, reclamanta S.C. IFN M.C. S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL CONSTANTA anularea Hotarârii Consiliului Local Constanta nr. 228/2008- art.6, pct.5,...

Citeste mai mult...

Anulare act administrativ emis de autoritate privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului. Exceptie de nelegalitate admisa. Consecinte. IndemnizaţiiActe ale autorităţilor publiceMinori

metodologice de aplicare a OUG 148/2005 Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta - Sectia comerciala si de administrativ si fiscal sub nr.4599/118/07.05.2009, reclamanta A.R., în contradictoriu cu pârâta DMPS CONSTANTA, a solicitat ca prin hotarâre judecatoreasca sa se dispuna anularea Deciziei nr.6892/13.03.2009. Motivând cererea, a aratat ca, prin Decizia nr.16691/2009 s-a stabilit în favoarea...

Citeste mai mult...

Incheiere privind înaintarea cauzei conducerii tribunalului în vederea repartizării acesteia unei alte secţii. Recurs pe cale separată. Inadmisibilitate

Incheierea prin care secţia comercială a tribunalului a dispus înaintarea cauzei preşedintelui instanţei, în scopul repartizării sale la una din secţiile civile, nu constituie o hotărâre de declinare a competenţei, în sensul prevederilor art. 158-160 din Codul de procedură civilă. O asemenea măsură reprezintă doar o hotărâre dată de instanţă în cursul judecăţii, potrivit...

Citeste mai mult...

Acţiune privind refuzul de soluţionare a cererii de acces la informaţii publice. Cerere în demolarea unei construcţii edificate de un terţ, în baza autorizaţiei de construire a cărei comunicare s-a solicitat prin acţiune. Inadmisibilitate Acte ale autori

Competenţa instanţei de administrativ se circumscrie doar parţial acţiunii reclamantului, constând în pretinsul refuz practicat de Primarul localităţii, de comunicare a informaţiei de interes public, constând în autorizaţia de construire emisă unui terţ pe terenul pretins a do proprietatea petentei. Cererea reclamantului vizând demolarea construcţiei edificare în baza autorizaţiei de construire ce i-a fost comunicată...

Citeste mai mult...

O.G. nr. 38/2003, privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, O.G. nr. 8/2007, privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul

Aspecte legate de salarizarea poliţiştilor care au calitatea de funcţionari publici cu statut special şi cărora li se aplică norme legale speciale privind salarizarea, respectiv prevederile O.G. nr. 38/2003. O.G. nr. 8/2007, priveşte salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor şi parchetelor, astfel că este vorba despre două sisteme distincte, cu statute proprii de organizare şi funcţionare,...

Citeste mai mult...

Potrivit dispoziţiilor art. 12 lit. d din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, informaţiile cu privire la datele personale Cereri

Pentru a pronunta aceasta solutie, tribunalul a retinut ca obiectul actiunii îl constituie obligarea pârâtei Politia Comunitara Arad de a-i comunica informatiile publice solicitate prin petitia adresata, respectiv comunicarea actului administrativ de numire a responsabilului cu informatiile publice în baza Legii nr. 544/2001. Prin raspunsul la aceasta petitie, pârâta a comunicat reclamantului ca întrucât pe...

Citeste mai mult...

Anularea autorizaţiei de construire. Efecte privind demolarea construţiei edificate şi despăgubiri pentru titularul acesteia Autorizare

- art.3, 18 şi 24 din Legea nr.554/2004 şi Legea nr.50/1991 republicată Anularea autorizaţiei de construire nu determină în mod automat demolarea construcţiei edificate precum şi acordarea despăgubirilor în cadrul aceluiaşi litigiu. Dreptul la despăgubiri civile pentru demolarea construcţiei se naşte numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii de anulare a autorizaţiei de construire şi eliberarea...

Citeste mai mult...

Litigii privind autorităţi publice centrale (Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor). Necompetenţa materială a primei instanţe în soluţionarea pricinii Acte ale autorităţilor publice

Litigiul dintre părţi nu priveşte hotărârile ANPR, care sunt supuse controlului tribunalelor potrivit Legii nr. 290/2003, această lege nefiind incidentă în cauză, unde sunt aplicabile dispoziţiile din Titlu VII al Legii 247/2005. Potrivit art. potrivit art. 13 alin 4 din H.G. 34/2009, Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor se organizează si funcţionează ca organ de specialitate...

Citeste mai mult...

Dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, dispoziţii ce prevăd obligativitatea procedurii prealabile, sunt aplicabile şi în cauzele ce au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public Plângeri preala

- Art. 109 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarului public, stabilesc că, cauzele ce au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de competenţa instanţelor de administrativ Decizia nr. 276 din data de 9 februarie 2011 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti - Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal Prin sentinţa...

Citeste mai mult...

Anularea dispoziţiei privind îndepărtarea de la cursurile Şcolii de agenţi de poliţie. Incertitudinea reglementării sancţiunii pentru nepromovarea unei discipline/modul. Învăţământ

În motivarea cererii sale reclamantul a precizat că urmează cursurile Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, iar în anul şcolar 2008 – 2009 nu a promovat o competenţă din modulele de învăţământ M6 (C1), motiv pentru care, prin dispoziţia a cărui anulare o solicită, a fost declarat „repetent”, fiind îndepărtat de la cursuri...

Citeste mai mult...

Contestaţia la executare privind un titlu executoriu fiscal. Principiul disponibilităţii. Instanţa competentă. Contestaţie la executare

În motivare, petenta a arătat că titlul executoriu şi somaţia sunt lovite de nulitate întrucât nu conţin semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal precum şi ştampila organului emitent. Totodată a mai arătat că pe rolul Curţii de Apel Suceava se derulează un litigiu în care se solicită obligarea intimatei la plata unor sume de...

Citeste mai mult...

Excepţia de nelegalitate a art.3 din HCL nr.505/2008, precum şi a art. 9 şi 13 din Regulamentul privind reglementarea activităţii de imobilizare/blocare a roţilor vehiculelor şi remorcilor, oprite sau staţionate neregulamentar pe drumurile publice sau pe

Secţia de administrativ şi fiscal - Decizia nr.2050/27 octombrie 2010 Judecătoria Deva a sesizat secţia de contencios administrativ a Tribunalului Hunedoara, prin încheierea şedinţei publice din data de 1.06.2010 cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate a dispoziţiilor art.3 din Hotărârea Consiliului local Deva cu nr.505/2008, art. 9 şi art. 13 din Regulamentul privind reglementarea...

Citeste mai mult...

Cerere privind executarea obligaţiilor decurgând din contracte de achiziţie publică. Competenţă teritorială. Competenţă teritorială

Dispoziţiile art. 286 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii înlătură aplicabilitatea dispoziţiilor art. 10 pct. 1 cod proc. civilă, normele de competenţă teritorială alternativă fiind înlăturate şi reclamantul nemaiavând posibilitatea de a alege instanţa pentru...

Citeste mai mult...