Cauta in aceasta categorie:

Salarizarea personalului cu funcţii de specialitate din cadrul Curţii de Conturi a României

5.Salarizarea personalului cu funcţii de specialitate din cadrul Curţii de Conturi a României Cadrul legal fiind stabilit pentru perioada 2005-2006 de O.U.G. nr. 160/2000, orice majorare a valorii de referinţă sectorială prevăzută de lege pentru funcţiile asimilate celor de demnitate publică determină automat creşterea cuantumului indemnizaţiei lunare a controlorilor financiari. (Decizia nr....

Citeste mai mult...

Funcţionar public. Spor de dispozitiv. Refuz de acordare.

Primarul, ca ordonator principal de credite, are competenţa de a stabili şi acordarea altor sporuri, neprevăzute expres în lege, dacă apreciază că se poate încadra în resursele financiare alocate. Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Gorj, reclamantul Nedu Dochinel a chemat în judecată pe pârâţii Consiliul Local al Oraşului Novaci şi Primarul...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Despăgubiri datorate de salariat. Reţineri din salariu. Aplicabilitatea prevederilor art. 274 din Codul muncii.

Litigiu de muncă. Despăgubiri datorate de salariat. Reţineri din salariu. Aplicabilitatea prevederilor art. 274 din Codul muncii. Potrivit dispoziţiilor art. 274 din Codul muncii în situaţia în care salariatul, până la încetarea contractului individual de muncă, nu a despăgubit angajatorul şi se încadrează la un alt angajator, reţinerile din salariu se fac...

Citeste mai mult...

Acordarea sporului de 10% din salariul de bază prevăzut de o.g. nr.8/2007, pentru personalul auxiliar de specialitate.

Prin sentinţa civilă nr. 837/18.04.2007 a Tribunalului Galaţi, s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamanţii M.L. ş.a. în contradictoriu cu pârâţii M.J.ş.a. Au fost obligaţi pârâţii M.J.,C.A. Galaţi,T. Galaţi să plătească reclamanţilor drepturile salariale restante,reprezentând indemnizaţia lunară de 10% din salariul brut pe perioada 23.03.2004-18.04.2007, actualizată cu rata inflaţiei la data plăţii...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Drepturi salariale. Prevederi ale contractului colectiv de muncă lipsite de efecte juridice

Litigiu de muncă. Drepturi salariale. Prevederi ale contractului colectiv de muncă lipsite de efecte juridice În condiţiile în care prevederile contractului colectiv de muncă la nivel de unitate nu sunt producătoare de efecte juridice , pe motiv că  acest contract nu a fost înregistrat la direcţia judeţeană de muncă şi protecţie socială, sunt...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Personalul auxiliar din sistemul de justiţie. Aplicabilitatea h.g. nr. 403/2001

Litigiu de muncă. Personalul auxiliar din sistemul de justiţie. Aplicabilitatea H.G. nr. 403/2001  Scopul prevederilor H.G. nr. 403/2001 a fost acela de a proteja veniturile nete ale asiguraţilor ca urmare a majorării cotelor de contribuţii al asigurările sociale, ceea ce conferă acestui drept caracterul de compensaţie pentru majorarea cotelor de contribuţie menţionate. ...

Citeste mai mult...

Soluţionarea litigiilor având ca obiect pretenţii izvorâte din raporturi de serviciu ale funcţionarilor publici . Competenţa materială a instanţei de fond. Interpretarea art. 91 Legea 188/1999 modificată prin Legea 251/2006

4.  Soluţionarea litigiilor având ca obiect pretenţii izvorâte din raporturi de serviciu ale funcţionarilor publici . Competenţa materială a instanţei de fond. Interpretarea art. 91 Legea 188/1999 modificată prin Legea 251/2006 Prin sentinţa civilă nr.412/2007 a Tribunalului  Braşov  s-au dispus următoarele: S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Statul Român...

Citeste mai mult...

Justificarea calităţii procesuale pasive a m.e.f.- d.g.f.p. în litigiile având ca obiect conflicte de drepturi rezultate din derularea raporturilor deserviciu ale funcţionarilor publici

Justificarea calităţii procesuale pasive a M.E.F.- D.G.F.P. în litigiile având ca obiect conflicte de drepturi rezultate din derularea raporturilor deserviciu ale funcţionarilor publici. Efectul suspendării dreptului la prime de concediu prin acte normative succesive şi caracterul obligatoriu al dezlegării problemelor de drept judecate în pronunţarea soluţiilor în recursurile în interesul legii. ...

Citeste mai mult...

Alocaţie de hrană. Norma 12 b.

Suplimentul de hrană, norma 12 B, se acordă poliţiştilor din cadrul unităţilor şi subunităţilor IGPR, numai în situaţia în care depun eforturi deosebite sau se află în situaţii speciale, iar dreptul de apreciere aparţine şefului unităţii care face o alocare zilnică  pe unitate. Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Mehedinţi, reclamantul Imbrea...

Citeste mai mult...

Calitatea procesuală pasivă a m.f.p. în litigiile având ca obiect obligarea angajatului la plata unor drepturi salariale funcţionarilor publici.

Calitatea procesuală pasivă a M.F.P. în litigiile având ca obiect obligarea angajatului la plata unor drepturi salariale funcţionarilor publici. Suspendarea sau amânarea unor drepturi salariale nu echivalează cu desfiinţarea acestor drepturi prevăzute în mod expres într-o lege specială cunoscută statutului funcţionarilor publici. Decizia XXIII/12 dec. 2005 a Î.C.C.J. Secţiunile Unite,...

Citeste mai mult...

Acordarea sporului de 10% prevăzut de art. 19 alin. 3 din Legea nr. 50/1996 şi de art. 3 alin. 8 din o.g. nr. 8/2007. Constatarea directă de către instanţa de judecată, conform art. 27 din o.g. 137/2000 republicată, a unei discriminări între anumite …

Acordarea sporului de 10% prevăzut de art. 19 alin. 3 din Legea nr. 50/1996 şi de art. 3 alin. 8 din O.G. nr. 8/2007. Constatarea directă de către instanţa de judecată, conform art. 27 din O.G. 137/2000 republicată, a unei discriminări între anumite categorii de grefieri Decizia nr. 450 din 10 iulie 2007...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Personal didactic din învăţământul preuniversitar. Drepturi băneşti ce decurg din aplicarea prevederilor art. 50 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 128/1997.

Litigiu de muncă. Personal didactic din învăţământul preuniversitar. Drepturi băneşti ce decurg din aplicarea prevederilor art. 50 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 128/1997. Conform prevederilor art. 50 din Legea nr. 128/1997 s-au acordat personalului didactic din învăţământul preunivesitar două categorii distincte de tranşe de vechime, respectiv tranşe de vechime la...

Citeste mai mult...

Competenţă. Acţiune în constatarea unui anumit cuantum al drepturilor salariale. Instanţa competentă să soluţioneze o astfel de acţiune.

Competenţă. Acţiune în constatarea unui anumit cuantum al drepturilor salariale. Instanţa competentă să soluţioneze o astfel de acţiune. Conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 19/2000 jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale şi curţi de apel, prin art. 155 din aceeaşi lege arătându-se cauzele care se încadrează în categoria litigiilor de...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Funcţionar public. Competenţa de soluţionare a cererii de acordare a primei de vacanţă.

Litigiu de muncă. Funcţionar public. Competenţa de soluţionare a cererii de acordare a primei de vacanţă. Potrivit prevederilor art. 91 indice 1 din Legea nr. 188/1999, introduse prin art. I  pct. 88 din  Legea nr. 251/2006 este stabilită în favoarea instanţelor de contencios administrativ competenţa de soluţionare a cauzelor care au ca...

Citeste mai mult...

Acordarea sporului anticorupţie asistenţilor judiciari. Acţiune neîntemeiată. Efectele Deciziei vi/15.01.2007 a î.c.c.j.

Acordarea sporului anticorupţie asistenţilor judiciari. Acţiune neîntemeiată. Efectele Deciziei VI/15.01.2007 a Î.C.C.J. Decizia nr. 467 din 17 august 2007 Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. 554/99/2007 ulterior trimisă spre soluţionare la Tribunalul Vaslui, unde a fost înregistrată sub nr. 738/89/2007, reclamanţii: B.E., B.L., E.A., L.N., M.B.-M., T.A. şi...

Citeste mai mult...

Prevederile legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă au un caracter opţional şi nu obligatoriu, constatare ce pleacă de la interpretarea literală şi raţională a art.1, 6, 8 şi 9 din sus-menţionatul act normativ

La data de 12 decembrie 2006 pe rolul Tribunalului Botoşani – secţia civilă sub nr. 5884/40/2006 a fost înregistrată contestaţia formulată de G.C. în contradictoriu cu intimata S.C. „P” SA – Zona „P” Botoşani prin care a solicitat anularea deciziei nr. 168 din 10 noiembrie 2006, emisă de intimată, acordarea diferenţei de plăţi compensatorii,...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Diferenţe de drepturi salariale solicitate de personalul auxiliar din sistemul justiţiei în temeiul h.g. nr. 403/2001. Incidentele prevederilor Legii nr. 100/2005 şi h.g. nr. 687/2005.

Litigiu de muncă. Diferenţe de drepturi salariale solicitate de personalul auxiliar din sistemul justiţiei în temeiul H.G. nr. 403/2001. Incidentele prevederilor Legii  nr. 100/2005 şi H.G. nr. 687/2005. Potrivit art. 183 din Legea nr. 19/2000, la data intrării în vigoare a acestei legi contribuţia de asigurări sociale suportată de asiguraţi nu va...

Citeste mai mult...

Acordarea sporului de 15% pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, prevăzut de art.51 alin. 3 din Legea bibliotecilor nr.334/2002 şi personalului din învăţământ. Condiţii

Acordarea sporului de 15% pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, prevăzut de art.51 alin. 3 din Legea bibliotecilor nr.334/2002 şi personalului din învăţământ. Condiţii Curtea de Apel Iaşi, decizia nr.576 din 2 octombrie 2007 Prin cererea înregistrată sub nr.2649/99/2007 din data de 22.05.2007, reclamanta U.S.L.I.- Iaşi, în numele membrilor săi, a chemat în...

Citeste mai mult...

Menţinerea valorii coeficientului de multiplicare prevăzut pentru funcţia de judecător de curte de apel, acordat foştilor judecători financiari ai Curţii de Conturi, şi după reluarea acestora de către instanţele judecătoreşti

Menţinerea valorii coeficientului de multiplicare prevăzut pentru funcţia de judecător de curte de apel, acordat foştilor judecători financiari ai Curţii de Conturi, şi după reluarea acestora de către instanţele judecătoreşti Curtea de Apel Iaşi, decizia nr.604 din 12 octombrie 2007 Prin sentinţa civilă nr.1191 din 14 iunie 2007 Tribunalul Iaşi admite în...

Citeste mai mult...