Cauta in aceasta categorie:

Litigiu de muncă. Majorări de drepturi salariale acordate urmare a modificării dispoziţiilor o.g. nr.11/2007 prin Legea nr. 220/2007, dată de la care aceste drepturi se cuvin.

Reclamantii A.Gh.  si  altii,  în  calitate  de inspectori scolari, au  chemat  în  judecata  pârâtii  MINISTERUL  EDUCATIEI, CERCETARII SI  TINERETULUI  si INSPECTORATUL  JUDETEAN SCOLAR  IALOMITA, solicitând acordarea majorarilor  salariale  cuprinse în anexa 2 la Legea nr.220/2007,  prin  care  s-a  modificat  O.G. nr.11/2007,  începând cu  data de 1 ianuarie 2007 . Reclamantii ...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale acordate prin prevederile art. 31 alin.1, lit. „c” şi „d” din Legea 188/1999 republicată, dar necuantificate

Drepturi salariale acordate prin prevederile art. 31 alin.1, lit. „c” şi „d” din Legea 188/1999 republicată, dar necuantificate. Modul în care au fost reglementate cele două drepturi salariale – suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare, prin lipsa oricărui element concret de cuantificare, face imposibilă calcularea lor, pentru a putea fi considerate...

Citeste mai mult...

Compensatii acordate cetatenilor români pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma tratatului dintre România si Bulgaria. Dovada dreptului de proprietate asupra imobilelor din mediul urban.c

Compensatii acordate cetatenilor români pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma tratatului dintre România si Bulgaria. Dovada dreptului de proprietate asupra imobilelor din mediul urban. - Legea nr.9/1998 - Art.6 din Hotarârea de Guvern nr.753/2008 Conform art.10 Anexa C din Tratat, Comisiunea Mixta are atributia de a...

Citeste mai mult...

Despăgubiri acordate in baza Legii nr.9/1998. Actualizare.

Despăgubiri acordate in baza Legii nr.9/1998. Actualizare. - art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998 Conform dispoziţiilor art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998 republicată, in termen de cel mult 60 de zile, comisia centrală va analiza contestaţiile şi va valida sau invalida măsurile stabilite de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, admiţând sau respingând contestaţia...

Citeste mai mult...

Legea 221/2009. Daune morale acordate moştenitorului persoanei condamnate pe motive politice in timpul regimului comunist.

Prin cererea înregistrată la tribunalul Iaşi la data de 26.04.2010 sub nr.3789/99/2010 reclamantul C. T.N. a chemat în judecată pe pârâtul Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice spre a se dispune prin hotărâre judecătorească obligarea acestuia la plata sumei de 350.000 Euro – echivalent în lei la data plăţii cu titlu de daune...

Citeste mai mult...

Cazuri de antrenare a răspunderii. Micşorarea garanţiei acordate unui creditor. Lipsa unor bunuri înstrăinate debitoarei de un terţ, cu rezervă de proprietate

Legea nr. 85/2006, art. 138 alin. (1) lit. a) Enumerarea legală a faptelor care atrag răspunderea este limitativă şi din acest motiv, ea nu poate fi extinsă prin analogie. Micşorarea garanţiei acordate unui creditor sau lipsa unor bunuri înstrăinate debitoarei de un terţ, cu rezervă de proprietate, nu pot reprezenta faptele prevăzute de art....

Citeste mai mult...

Daune cominatorii acordate în materia fondului funciar. Transformarea acestora în despăgubiri printr-o acţiune de drept comun. Inadmisibilitate . Domeniul de aplicare al Deciziei nr. xx, din 12 decembrie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Fondu

Prin sentinţa civilă nr. 485 din data de 28 martie 2012, a fost respinsă ca inadmisibilă acţiunea reclamanţilor, reţinându-se că speţa vizează materia fondului funciar, părţile putând solicita sancţionarea primarului pe calea unei acţiuni bazată pe dispoziţiile Legii fondului funciar, fie pe dispoziţiile Legii contenciosului administrativ, având în vedere calitatea procesuală a părţilor. Împotriva sentinţei au...

Citeste mai mult...

Dispoziţie de imputare. Cerere de anulare. Sume acordate necuvenit funcţionarilor publici si personalului contractual din administraţia publică locală

Instituţia controlată de Curtea de Conturi are obligaţia de a se conforma dispoziţiilor actului de control rămas definitiv prin necontestare şi, prin urmare, de a înlătura deficienţele constatate inclusiv prin recuperarea sumelor acordate nelegal cu titlu de drepturi salariale. Prin acordul colectiv nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile ale căror acordare şi cuantum sunt...

Citeste mai mult...

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. STIMULENTE ACORDATE FUNCŢIONARILOR PUBLICI. BAZA DE CALCUL.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. STIMULENTEACORDATE FUNCŢIONARILOR PUBLICI. BAZA DECALCUL.- art. 31 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 188/1999 privind statutulfuncţionarului public;- art. 5 şi 6 din Ordinul MMFES nr. 665/2007 Din interpretarea disp. art. 5 alin. 1 din OrdinulMMFES nr. 665/2007 prin care a fost aprobatămetodologia privind instituirea şi acordarea fondului destimulare personalului propriu al Inspecţiei muncii...

Citeste mai mult...

Stimulente financiare acordate judecătorilor de la judecătorii, cu o vechime cuprinsă între 0-3 ani. Constatarea discriminării raportată la celelalte categorii de magistraţi.

Sentinţa nr. 1300 din 1.11.2007 a Tribunalului Suceava a Tribunalului Suceava - Secţia civilă (dosar nr. 6040/86/2007) este legală câtă vreme Hotărârea nr. 15 din 23.01.2006 adoptată de Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Constatarea Discriminării, care s-a raportat la dispoziţiile Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 1921/C din 15.12.2005, a reţinut că acordarea de stimulente salariale...

Citeste mai mult...

Comisioane acordate salariatului în executarea contractului de muncă. Natura juridică a acestora. Cuantumul comisioanelor acordate constituie atributul exclusiv al angajatorului, în lipsa unor înţelegeri exprese

Comisioane acordate salariatului in executarea contractului de munca. Natura juridica a acestora. Cuantumul comisioanelor acordate constituie atributul exclusiv al angajatorului, in lipsa unor intelegeri exprese intre angajator si salariat.Prin sentinta civila nr 103 din 23.03.2005 Tribunalul Ialomita a admis in parte actiunea formulata de reclamantul PA impotriva paratei SC I SA si s-a dispus obligarea...

Citeste mai mult...

Compensaţii financiare acordate victimelor unor infracţiuni. Termen de formulare a cererii

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia civilă nr. 1229 R din 26 mai 2010Prin cererea înregistrată la Judecătoria Baia Mare, reclamanta minoră V.R.L. prin reprezentantul ei legal V.M.E., a solicitat acordarea compensaţiei financiare în temeiul Legii nr. 211 2004.Prin sentinţa civilă nr. 204 din 26...

Citeste mai mult...

Venituri reprezentând compensaţii băneşti individuale acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective. Venituri impozabile

Legea nr. 571/2003, art. 55 alin. (2) Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, art. 68 lit. L) Legea nr. 95/2006, art. 257 Legea nr. 19/2000[1], art. 21 alin. (6) Conform art. 55 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 şi art. 68 lit. L) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, sunt incluse în categoria veniturilor impozabile...

Citeste mai mult...

Sumele reprezentând adaosuri acordate în funcţie de realizarea sarcinilor proprii, avute în vedere la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public

- Legea nr. 57/1974 - Decretul nr. 389/1972: art. 1 - Legea nr. 19/2000: art. 2 lit. e), art. 78 alin. (4), art. 164 -Ordinul nr. 680/2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 - Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie: art. 1 Din menţiunile arătate în adeverinţa depusă la dosar, rezultă că intimatul-contestator a realizat venituri...

Citeste mai mult...

Despăgubiri civile, acordate în baza OG 137/2000, ca urmare a discriminării între magistraţi

Despăgubiri civile, acordate în baza OG 137/2000, ca urmare a discriminării între magistraţi Constată că prin sentinţa civilă nr.785 din 13.09.2005 a Tribunalului Prahova au fost respinse excepţiile inadmisibilităţii acţiunii şi a lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului prin DGFP şi s-a admis acţiunea formulată de reclamanţii Preda Joiţa, Nita Valentin, Logojan Traian, Ionescu Aurel,...

Citeste mai mult...

Stimulente financiare acordate judecătorilor de la judecătorii, cu o vechime cuprinsă între 0-3 ani. Constatarea discriminării raportată la celelalte categorii de magistraţi. Salarizare

Prin acţiunea adresată Tribunalului Suceava, înregistrată sub nr. 6040/86 din 4.10.2007, reclamanţii A.I. ş.a. au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Justiţiei, Tribunalul Suceava şi , obligarea pârâţilor la plata către fiecare dintre reclamanţi a sumei de 1700 lei cu titlu de despăgubiri, actualizate în raport de indicele de inflaţie la data plăţii şi...

Citeste mai mult...

Efectul compensatoriu al daunelor morale. Daune morale acordate în baza Legii nr.544 2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public.

Efectul compensatoriu al daunelor morale. Daune morale acordate în baza Legii nr.544 2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public.- art. 22 (2) din Legea nr.544 2001;- art. 15 (1) din Legea nr.544 2001.Potrivit art. 22(2) din Legea nr.544 2001, instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate...

Citeste mai mult...

Expropriere. Dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. Împărţirea despăgubirilor acordate între titularii drepturilor Tâlhărie

Legea nr. 198/2004, art. 5, art. 9 C. proc. civ., art. 201 Stabilirea despăgubirilor acordate pentru imobilul expropriat titularilor dezmembrămintelor dreptului de proprietate se face prin evaluarea către expert a valorii acestor dezmembrăminte. Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 958/R din 10 noiembrie 2010, F.Ş. Prin cererea înregistrată sub nr. 5293/55/2009 la Judecătoria...

Citeste mai mult...

Cerere de revenire asupra executării acordate de Tribunal. Art. 300 pct.5 Cod pr.civ. Suspendare a executării

Susţin petenţii că nu a fost achitată cauţiunea, nu s-a demonstrat iminenţa unui prejudiciu in susţinerea cererii de suspendare. Prin sentinţa civilă nr.9339/2009 a Judecătoriei Iaşi a fost respinsă contestaţia la formulată de către P. N. şi P. L. M. împotriva titlului executoriu , sentinţa nr. 2504/2010 a Judecătoriei Iaşi. Prin sentinţa civilă nr. 2504/2010...

Citeste mai mult...

Despăgubiri civile , acordate în baza OG 137/2000, ca urmare a discriminării între magistraţi Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Constată că prin sentinţa civilă nr.785 din 13.09.2005 a Tribunalului Prahova au fost respinse excepţiile inadmisibilităţii acţiunii şi a lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului prin DGFP şi s-a admis acţiunea formulată de reclamanţii Preda Joiţa, Nita Valentin, Logojan Traian , Ionescu Aurel, Mărăcineanu Vasile , Bobinca Alexandru, Vasiliu Magdalena , Niculae Gherghina...

Citeste mai mult...