Cauta in aceasta categorie:

Somaţie de plată. Limitarea cuantumului penalităţilor la valoarea debitului principal

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 897/259/2009, creditoarea C a solicitat  instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta în contradictoriu cu debitoarea G dispuna somarea acesteia la plata sumei totale de 343.8 Euro din care suma de 144 Euro reprezinta contravaloare rate TURND/rovinieta, scadenta si neachitata iar suma de...

Citeste mai mult...

Limitarea cuantumului penalităţilor solicitate, în procedura somaţiei de plată, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. 3 din legea nr. 469/2002

LIMITAREA CUANTUMULUI PENALITĂŢILOR SOLICITATE, ÎN PROCEDURA SOMAŢIEI DE PLATĂ, POTRIVIT DISPOZIŢIILOR ART. 4 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 469/2002  Prin sentinţa civilă nr. 339/18.06.2008, pronunţată de Judecătoria Însurăţei, instanţa a admis în parte acţiunea formulată de creditoarea Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA prin direcţia Regională de...

Citeste mai mult...

Regimul juridic al dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate pentru neachitarea la termen a contribuţiei de asigurări sociale ce trebuia virată de către angajator. Modul de clacul al accesoriilor şi cazurile în care instanţa este în drept să cons

Temei de drept:O.G. nr. 92/2003 Dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează conform Codului de procedură fiscală, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă al obligaţiei principale. Cuantumul obligaţiilor accesorii nu poate fi decât cel stabilit prin actul normativ sub imperiul căruia obligaţia de plată s-a născut,...

Citeste mai mult...

Acţiune în daune constând în contravaloarea penalităţilor stabilite prin contractul de finanţare încheiat între un gestionar de fonduri europene şi o autoritate contractantă(instituţie publică) ca urmare a depăşirii termenului de implementare a proiectulu

Asupra recursului de faţă, constată: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal la data de 03.09.2013, sub număr de dosar 9128/86/2013, reclamanta AA, în contradictoriu cu pârâta BB, .prin administrator a solicitat instanţei ca prin hotărâre ce o va pronunţa, să oblige pârâta la plata în...

Citeste mai mult...

Tabel de creanţă. Înscrierea penalităţilor de întârziere; caracterul lor cert.

Tabel de creanţă. Înscrierea penalităţilor de întârziere; caracterul lor cert. Izvorul juridic al creanţei reprezentate de penalităţile de întârziere menţionate în contractul încheiat de părţi nu este factura emisă de creditoare pentru a justifica înscrierea în  contabilitate a penalităţilor de întârziere, ci însuşi contractul. - Articolul 5  pct.20 din Legea nr. 85/2006...

Citeste mai mult...

Promisiune de executare voluntară a obligaţiei de plată a penalităţilor. Aplicarea art. 20 din Decretul nr. 167/1958

Decretul nr. 167/1958. art. 20 Potrivit art. 20 din Decretul nr. 167/1958. „debitorul care a executat obligaţia după ce dreptul la acţiune s-a prescris nu arc dreptul să ceară înapoierea prestaţiei, chiar dacă Ia data executării nu ştia că termenul prescripţiei era împlinit". Aceasta înseamnă că prescripţia dreptului material la acţiune nu împiedică executarea voluntară a...

Citeste mai mult...

Drept la acţiune vizând plata penalităţilor de întârziere. Judecata anterioară a acţiunii vizând plata preţului. Invocarea întreruperii termenului de prescripţie. Consecinţe

Decretul nr. 167/1958, art. 1 alin. (1) şi (2). art. 3 Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune privind penalităţile, invocată de pârâtă prin întâmpinare, este întemeiată, din moment ce de la data emiterii facturilor pentru plata sumelor principale la care s-au calculat penalităţi (14 martie 2005 şi 24 martie 2005) şi până la data introducerii cererii...

Citeste mai mult...

Cerere vizând obligarea pârâtei la plata penalităţilor de întârziere. Culpa reclamantei în trimiterea facturilor cu întârziere

intre reclamanta SN QN.R. SA. în calitate de prestator, şi pârâta SC P. SA. în calitate de beneficiar, s-au încheiat contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale nr. 31 din 15 iunie 2005 şi nr. 121 din 29 septembrie 2005, împreună cu actul adiţional nr. 1 din 9 noiembrie 2005. având ca obiect prestarea serviciilor...

Citeste mai mult...

Cerere vizând actualizarea penalităţilor cu procentul de penalizare. Excepţia lipsei de interes. Consecinţe

Susţinerea pârâtei, că prin executarea silită începută de reclamantă în luna octombrie 2006 s-a aplicat coeficientul de inflaţie la creanţa menţionată în sentinţa arbitrală nr. 138/2006, recupcrându-se integral atât creanţa, cât şi devalorizarea acesteia şi, astfel, ncputându-se dovedi existenţa unui prejudiciu care să fie determinat de fapta sa ilicită, este contrazisă de procesul-verbal întocmit de...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare-cumpărare. Constatarea rezoluţiunii. Cuantumul penalităţilor de întârziere şi perioada acordării lor

C. com., art. 46 C. civ., art. 969, art. 1073 şi urm. Legea nr. 469/2002, art. 4 alin. (1) şi (3) între părţile litigiului s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare din data de 26 martie 2007, prin care pârâta se obliga să livreze produsele menţionate în contract (Totem 3 feţe. 2 feţe 270 cm x 380 cm. I...

Citeste mai mult...

Clauză penală. Actualizarea penalităţilor cu rata inflaţiei. Interdictia cumulului

C. civ., art. 1066, art. 1084 Faţă de natura juridică a clauzei penale, prin care părţile determină întinderea eventualelor prejudicii în cazul nerespectării prevederilor contractuale, nu este permisă acordarea unor daune interese în cuantum mai mare decât cel prevăzut prin convenţia părţilor. Nu pot fi aplicate regulile determinate prin art. 1084 - art. 1086...

Citeste mai mult...

Lipsa cuantumului penalităţilor în clauza penală. Consecinţe

în condiţiile în care în contractul asumat de părţi nu este prevăzut expres cuantumul penalităţilor, clauza penală este nulă şi inoperantă. Trib. Bucureşti, Secţia a Vl-a comercială, decizia nr. 84 din 18 ianuarie 2010, nepublicată Prin sentinţa civilă nr. 3634 din 29 iunie 2009, Judecătoria Buftea a respins cererea formulată de reclamanta SC I. SRL împotriva pârâţilor...

Citeste mai mult...

Acceptarea tacită a penalităţilor din factură. Condiţii

C. civ., art. 1079 alin. (2) pct. 2 C. com., art. 46 Acceptarea tacită sub toate aspectele, deci şi a penalităţilor înscrise de emitent pe factură, trebuie să rezulte din manifestări neîndoielnice de voinţă. înscrierea pe factură de către emitent a unui procent de penalitate apare ca o manifestare unilaterală de voinţă. C.S.J., Secţia comercială, decizia nr....

Citeste mai mult...

Drept comercial : Valoarea juridică a penalităţilor înscrise în facturi în lipsa unui contract sub forma înscrisului unic încheiat între părţi Prejudicii, daunePersoane juridice

În motivarea acţiunii, reclamanta arată că a livrat pârâtului produse farmaceutice, iar la fiecare livrare s-au emis facturi care au fost acceptate la plată de pârât prin persoane autorizate să-şi asume obligaţii contractuale. Că, pârâtul prin semnarea şi acceptarea la plată a facturilor a încheiat o convenţie având ca obiect o clauză penală constând...

Citeste mai mult...

Somaţie de plată. Limitarea cuantumului penalităţilor la valoarea debitului principal Societăţi comerciale

În motivare s-a aratat ca partile au încheiat contractul nr. XY prin care debitoarea G a înteles sa beneficieze de facilitarea de achitare a TURND/rovinietei în rate trimestriale în schimbul obligatiei de a achita esalonat contravaloarea rovinietei (TURND). Debitoarea a achitat doar ratele I, II, III ne- îndeplinindu-si obligatia de plata pentru rata a IV-a. ...

Citeste mai mult...

Clauză penală fără precizarea cuantumului penalităţilor de întârziere. Consecinţe.

Omisiunea precizării în clauza penală a cuantumului penalităţilor de întârziere atrage respingerea cererii de acordare a acestor penalităţi deoarece prevederile contractuale nu se pot completa cu Legea nr. 76/1992. Secţia Comercială, decizia nr. 4416 din 3 decembrie 1998. Tribunalul a admis acţiunea precizată formulată de reclamanta S.C. "FRUCTEXPORT " SA Bucureşti şi a obligat pe pârâta S.C....

Citeste mai mult...

Lipsa caracterului de act administrativ-fiscal. Desfăşurător de calcul al penalităţilor şi dobânzilor emis de casa de asigurări de sănătate. Inadmisibilitatea cererii ce suspendare a executării

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 4273 din 1 noiembrie 2011 Prin sentinţa civilă nr. 3893 din data de 14.06.2011, a Tribunalului Maramureş s-a admis excepţia inadmisibilităţii cererii invocată de pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş. S-a respins ca inadmisibilă cererea formulată de reclamantul P.V., de suspendare...

Citeste mai mult...

Lipsa caracterului de act administrativ-fiscal. Desfăşurător de calcul al penalităţilor şi dobânzilor emis de Casa de asigurări de sănătate. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a executării

Desfăşurătorul de calcul al penalităţilor şi dobânzilor nu produce efecte prin el însuşi, astfel că el nu poate fi asimilat unui act administrativ-fiscal. El poate, eventual, sta la baza emiterii unor alte acte, cum ar fi decizia de impunere, decizie care se circumscrie sferei actelor administrative fiscale care pot forma obiectul procedurii de suspendare reglementată...

Citeste mai mult...

Obligarea inculpatei la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente datoriei principale Despăgubiri, penalităţi

Curtea de Apel Oradea Secţia penală şi pentru cauze cu minori Obligarea inculpatei la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente datoriei principale În recursul declarat de partea civilă, instanţa de recurs în temeiul prevederilor art.14 Cod procedură penală combinat cu art.346 Cod procedură penală şi art.119, 120, 1201 din OG nr. 92/2003 a obligat inculpata la plata...

Citeste mai mult...