Cauta in aceasta categorie:

Admiterea acţiunii. Anularea dispoziţiei de respingere a cererii de înscriere în „Programul de Aur”. Obligarea intimatei să emită o decizie de încetare a contractului individual de muncă al petentei în temeiul art. 55 lit.b din Codul Muncii. Obligar…

Admiterea actiunii. Anularea dispozitiei de respingere a cererii de înscriere în „Programul de Aur”. Obligarea intimatei sa emita o decizie de încetare a contractului individual de munca al petentei în temeiul art. 55 lit.b din Codul Muncii. Obligarea intimatei la plata despagubirilor cuvenite, solicitate de petenta, actualizate la data platii efective. Obligarea intimatei la...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare – respingere pentru netemeinicie

Contestaţie la executare – respingere pentru netemeinicie. Sentinţa penală nr. 418/16.10.2015 Şedinţa publică din 16.10.2015 Prin sentinţa penală nr. 418/16.10.2015 pronunţată de Tribunalul Galaţi, s-a respins, ca neîntemeiată, contestaţia la executare formulată de petentul P.V. Instanţa reţine că petentul a formulat prezenta contestaţie la executare întrucât este nemulţumit de...

Citeste mai mult...

Plângere de carte funciară. Nelegalitatea încheierii de respingere a cererii de intabulare a dreptului de proprietate cu privire la o construcţie pentru lipsa formei autentice a actului de dobândire a dreptului de proprietate.

În  plângerea formulata, petentul  B. V .a aratat ca  solicita  in contradictoriu cu SC .M T . S.A admiterea cererii de înscriere in cartea funciara a contractului de vânzare - cumparare nr. x semnat cu SC .M T . S.A cât si a documentatiei cadastrale. In motivare, petentul a aratat ca a cumparat...

Citeste mai mult...

Cont. adm. Dreptul la recurs împotriva încheierii de respingere a cererii de reexaminare formulate împotriva încheierii prin care s-a dispus aplicarea amenzii judiciare în temeiul art. 108/4 din C.pr.c. Jurisprudenţă cedo

1)-Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.1312/200/2009 din 5.02.2009, petentul P.Ş.S. a solicitat  ca prin hotărârea ce se va pronunţa  în contradictoriu cu intimatul I. P.J. Buzău, să se dispună  înlocuirea cu avertisment a amenzii în sumă de  360 lei aplicată  corelativ cu reţinerea permisului în vederea suspendării exercitării dreptului de...

Citeste mai mult...

Invalidarea hotărârii de respingere a plasamentului minorului. Aplicarea art. 8 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului. Inten?ia reclamantilor-intimati de eludare a prevederilor Legii nr. 273/2004 privind adoptia.

Este fără relevanţă că reclamanţii fac obiectul unor grave suspiciuni (intenţia de eludare a prevederilor legii adopţiei indicată expres în corespondenţa D.G.A.S.P.C. cu Ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice)  prin raportare la prejudiciul cert pe care copilul urma să îl sufere având în vedere perioada de peste 2 ani (de la nastere...

Citeste mai mult...

Respingere acţiune în răspundere civilă pentru malpraxis – art. 643 din Legea nr. 95/2006. Pentru a putea fi antrenată răspunderea pârâtei în temeiul art. 998-999 Cod civ, trebuie ca reclamantul să dovedească şi existenţa raportului de cauzalitate în…

Respingere acţiune în răspundere civilă pentru malpraxis - art. 643 din Legea nr. 95/2006. Pentru a putea fi antrenată răspunderea pârâtei în temeiul art. 998-999 Cod civ, trebuie ca reclamantul să dovedească şi existenţa raportului de cauzalitate între intervenţia chirurgicală a pârâtei şi rezultatul negativ, insa, datorita unor intervenţii chirurgicale ale altor medici, raportul...

Citeste mai mult...

Anulare decizie de impunere și decizie respingere contestație administrativă Case judetene de asigurari de sanatate

Tribunalul SIBIU.  Sentința 162/CA din 03.04.2014 Constată că s-a înregistrat la Tribunalul Sibiu acţiunea în administrativ formulată de reclamantul C L M în contradictoriu cu CJAS, solicitând pronunţarea unei sentinţe prin care să se dispună anularea deciziei 14744/2012 prin care a fost respinsă contestaţia administrativă, şi anularea deciziilor de impunere 11773.1/31.05.2012 şi cea...

Citeste mai mult...

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Respingere.

Club sportiv constituit ca persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ. Distincţie dintre insolvabilitatea civilă şi cea comercială În cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial, finalitatea urmărită la desfăşurarea activităţii este realizarea scopului clubului sportiv – asociaţie non-profit; dimpotrivă, în cazul societăţilor comerciale sportive pe acţiuni, unul dintre scopurile urmărite este tocmai realizarea...

Citeste mai mult...

Hotărâre judecătorească irevocabilă de respingere a contestaţiei împotriva dispoziţiei emisă în baza Legii 10/2001. Puterea de lucru judecat a hotărârii în litigiul având ca obiect hotărâri în litigiul având ca obiect contestaţia formulată împotriva noii

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj sub nr.20018/63/2007, reclamanţii G.C. şi G.M. au solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, în contradictoriu cu intimaţii Primarul Municipiului Craiova şi Primăria Municipiului Craiova, să anuleze dispoziţia nr.18538 emisă de pârâtă la data de 02.10.2007 şi să dispună restituirea în natură a suprafeţei de...

Citeste mai mult...

ÎNCUVIINŢARE EXECUTARE SILITĂ. GREŞITA RESPINGERE A CERERII PENTRU NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ART. 373/1 COD PROCEDURĂ CIVILĂ ÎN CONDIŢIILE ÎN CARE INSTANŢA DE RECURS

Prin cererea înregistrată de Judecătoria R. de V. sub nr.3757/292/04.12.2009, Judecătoresc A. I., a solicitat instanţei încuviinţarea executării silite a titlului executoriu încheiere fără număr dată în şedinţa publică din data de 25.11.2009 în dosarul penal nr.2135/292/2009 pronunţată de Judecătoria R. de V., la cererea creditoarei Asociaţia de E.D., împotriva debitorului M. A.În...

Citeste mai mult...

ÎNCUVIINŢARE EXECUTARE SILITĂ. GREŞITA RESPINGERE A CERERII PENTRU NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ART. 373/1 COD PROCEDURĂ CIVILĂ ÎN CONDIŢIILE ÎN CARE INSTANŢA DE RECURS NU A DISPUS SUSPENDAREA EXECUTĂRII. Executarea silită

În dovedirea cererii a depus la dosarul cauzei copia încheierii mai sus menţionate. Judecătoria R. de V. prin încheierea nr. 730 din 7 decembrie 2009, a respins cererea formulată de creditoarea Asociaţia de Proprietari E.D împotriva debitorului M. A., apreciind că nu sunt întrunite condiţiile prev. de art. 373/1 Cod procedură civilă. A reţinut instanţa, că prin...

Citeste mai mult...

Acţiune în excludere reciprocă. Respingere. Dizolvare admisă pe alt temei, rezultat din probaţiune

Legea nr. 31/1990, art. 222 lit. d) şi art. 227 lit. e) Din materialul probator administrat, instanţa a reţinut că ambii asociaţi au săvârşit fapte frauduloase, prin folosirea bunurilor din patrimoniul societăţii în folosul propriu, constând în desfăşurarea de activităţi de transport, fără a înregistra şi evidenţia în mod corect, beneficiul material obtinut din aceste activităti, ceea ce...

Citeste mai mult...

ÎNCHEIERE DE RESPINGERE CA INADMISIBILĂ A EXCEPŢIEI DE NECONSTITUŢIONALITATE. RECURS. INSTANŢA COMPETENTĂ SĂ DISPUNĂ SESIZAREA CURŢII CONSTITUŢIONALE. Competenţă materială

Legea nr.47/1992 republicată, art.29 alin.4 şi 6 Potrivit art.29 al.4 din Legea 47/1992 republicată, în cazul invocării unei excepţii de neconstituţionalitate, sesizarea se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor şi opinia instanţei asupra excepţiei. Conform art.6 al aceluiaşi text...

Citeste mai mult...

Încheiere de respingere a cererii de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea. Inadmisibilitatea recursului

Potrivit art.141 C.pr.pen., care se referă la calea de atac împotriva încheierii pronunţată de instanţă în cursul judecăţii privind măsurile preventive, încheierea prin care prima instanţă sau instanţa de apel respinge cererea de revocare, înlocuire sau încetare de drept a măsurii preventive, nu este supusă nici unei căi de atac. În cazul în speţă,...

Citeste mai mult...

Respingere investire cu formula executorie Executarea silită

Învestire cu formulă executorie. Excepţia lipsei de interes. În condiţiile în care prin senţinţa a cărei învestire cu formulă a fost solicitată a fost admisă în parte o plângere contravenţională fiind înlocuită sancţiunea amenzii cu sancţiunea avertismentului instanţa a apreciat că nu s-a stabilit în favoarea creditoarei o obligaţie de plată sau o...

Citeste mai mult...

Cerere de repunere în termenul de declarare a creanţei. Respingere. În calitatea de creditor al unei societăţi comerciale, recurentul nu a avut diligenţa necesară să consulte publicaţia de specialitate din care să afle situaţia debitoarei

Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 5218 din 11 iunie 2012 Prin sentinţa civilă nr. 4826 din 28.09.2011 a Tribunalului Comercial Cluj, a fost admisă cererea de repunere în termenul de declarare a creanţelor formulată de creditorul B.T., în contradictoriu cu SC C.I.F.F. SRL prin lichidator judiciar Cabinet Individual...

Citeste mai mult...