Cauta in aceasta categorie:

Acţiune în uzucapiune admisă, condiţii cerute pentru a prescrie, situaţie în care anterior s-a solicitat reconstituirea proprietăţii

Prin acţiunea adresata acestei instanţe si înregistrata sub nr. 1489/225/26.02.2007 reclamantul A solicită ca prin hotărâre judecătoreasca data in contradictoriu cu pârâtele B si C să se constate ca este proprietarul terenului in suprafaţa de 38 ari teren arabil situat in intravilanul satului E comuna F. In motivare reclamantul arata ca in anii...

Citeste mai mult...

Conditiile cerute de lege pentru a fi acceptata tacit mostenirea. Actele de conservare si administrare provizorie nu reprezinta acte de acceptare, daca cel care le-a facut nu si-a însusit calitatea de erede

Conditiile cerute de lege pentru a fi acceptata tacit mostenirea. Actele de conservare si administrare provizorie nu reprezinta acte de acceptare, daca cel care le-a facut nu si-a însusit calitatea de erede (Decizia civila nr.42 R/13.01.2010 a Curtii de Apel Bucuresti Sectia a IV a Civila) Art. 689 -690 Cod civil. ...

Citeste mai mult...

ACŢIUNE ÎN UZUCAPIUNE ADMISĂ, CONDIŢII CERUTE PENTRU A PRESCRIE, SITUAŢIE ÎN CARE ANTERIOR S-A SOLICITAT RECONSTITUIREA PROPRIETĂŢII Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)

In motivare reclamantul arata ca in anii 1958-1960 autorii săi au făcut o împărţeala de ascendent prin buna învoiala, iar in urma acestei împărţeli reclamantul a primit terenul indicat, ca de la data luării in posesie părinţii săi au avut o posesie netulburata, continua, paşnică si liniştita, posesie care a fost continuata de reclamant...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a efectua formalităţile cerute de HG 834/1991 pentru terenul aferent activelor înstrăinate. Contracte economice

În temeiul actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare a activului imobiliar, prin care vânzătorul şi-a asumat obligaţia de a transmite ulterior şi proprietatea asupra terenului aferent, după obţinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate, este admisibilă acţiunea cumpărătorului activului având ca obiect „obligaţia de a efectua formalităţile cerute de HG 834/1991, în vederea...

Citeste mai mult...

Constituirea unui grup infracţional organizat condiţiile cerute de lege Infracţiuni prevăzute în legi şi decrete

CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT CONDIŢIILE CERUTE DE LEGE Legea 143/2000 Legea nr. 39/2003 art.7 Pentru a se reţine săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, este necesar ca inculpaţii să acţioneze ca o structură organizată formată din 3 sau mai multe persoane care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul...

Citeste mai mult...

Lipsa condiţiilor cerute de lege pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a salariatului. Cauze externe exoneratoare de răspundere

C. muncii, art. 270 Legea nr. 307/2006, art. 19 lit. p) Angajatorul nu a făcut dovada respectării prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, capitolul 2, secţiunea a 6-a, art. 19 lit. p), care prevăd că obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului sunt, printre altele, să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre...

Citeste mai mult...

Decizie de concediere care nu îndeplineşte condiţiile de formă cerute de lege sub sancţiunea nulităţii. Netemeinicia acţiunii în regres promovate de angajator. Neîndeplinirea condiţiilor răspunderii patrimoniale

C. muncii, art. 269. alin. (3), art. 270 Despăgubirile pe care angajatorul a fost obligat a le plăti salariatului concediat nu se datorează vreunei culpe a salariatului pârât în îndeplinirea atribuţiilor funcţiei sale, cât timp o asemenea culpă nu a fost stabilită pe calea unei hotărâri judecătoreşti. Măsura desfacerii contractului de muncă a fost luată cu bună-credinţă...

Citeste mai mult...

STABILIRE CREANŢĂ. DOBÂNZI Şl MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE CERUTE PENTRU O CREANŢĂ ULTERIOARĂ DESCHIDERII PROCEDURII. ACORDARE. CONTESTAREA CUANTUMULUI CREANŢEI DE CĂTRE DEBITOR

Dispoziţiile art. 37 din Legea nr. 64/1995 care interzic adăugarea dobânzilor sau cheltuielilor la creanţele negarantate se aplică numai creanţelor născute anterior deschiderii procedurii, nu şi creanţelor care s-au născut după deschiderea procedurii. Dispoziţiile art. 37 din Legea nr. 64/1995 care interzic adăugarea dobânzilor sau cheltuielilor la creanţele negarantate se aplică numai creanţelor născute anterior deschiderii...

Citeste mai mult...

Uzucapiune respinsă – neîndeplinirea condiţiilor cerute de Codul civil austriac. Inaplicabilitatea Decretului – Legea nr. 115/1938. Cerere reconvenţională admisă – constatare masă succesorală, partaj amiabil, accesiune. Formare loturi. Uzucapiune (Prescri

Prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. de mai sus, reclamanţii CM şi CI au chemat în judecată pe pârâţii SI, SN, SF şi RI, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să constate că reclamanta a dobândit prin uzucapiune şi joncţiunea posesiilor cu antecesoarea sa TI, un drept de proprietate asupra terenului situat...

Citeste mai mult...

Condiţiile cumulative cerute pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 189/2000 Despăgubiri, penalităţiActe ale autorităţilor publice

Pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute de Legea nr.189/2000, solicitantul trebuie să facă atât dovada că măsura evacuării din localitatea de domiciliu a fost un act de persecuţie, cât şi dovada că ea a avut o motivaţie eminamente etnică, având în vedere că din chiar titlul actului normativ menţionat rezultă că acesta se...

Citeste mai mult...

Condiţiile cumulative cerute pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 189 2000

Condiţiile cumulative cerute pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 189 2000 Pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute de Legea nr.189 2000, solicitantul trebuie să facă atât dovada că măsura evacuării din localitatea de domiciliu a fost un act de persecuţie, cât şi dovada că ea a avut o motivaţie eminamente etnică, având în vedere că din...

Citeste mai mult...

Legea nr. 85/2006, republicată.Îndeplinirea condiţiilor legale cerute pentru deschiderea procedurii insolvenţei trebuie să se raporteze la momentul introducerii cererii creditoarei Faliment

Îndeplinirea condiţiilor legale cerute pentru deschiderea procedurii insolvenţei trebuie să se raporteze la momentul introducerii cererii creditoarei, cuantumul care respectă valoarea - prag instituită de legiuitor prin dispoziţiile art. 3 pct. 12 din Legea insolvenţei trebuind a fi verificat în raport de data inregistrării cererii de deschidere a procedurii. Sub aspectul acestei condiţii de admisibilitate,...

Citeste mai mult...

ORDONANTA PRESEDINŢIALĂ – NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR CERUTE DE ART. 581 C.PR.CIVILĂ; INCIDENŢA DISPOZIŢIILOR ART. 5 ALIN. 1 C.PR.CIVILĂ ; APLICAREA DISPOZIŢIILOR ART. 163 ALIN. 3 C.PR.CIVILĂ. Ordonanţă Preşedinţială

Sentinţa civilă nr.1385 din 21.07.2010- dosar nr.1757/269/2010 Art. 581 C.pr.civilă : „ Instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea prejudiciilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări....

Citeste mai mult...

Nepronunţare asupra probelor cerute de una din părţi.Încălcarea dreptului la apărare Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Încălcarea dreptului la apărare -art.167-168 cod pr.civ. -art.6 prf.1 din CEDO Propunerea probelor se face de regulă în etapa scrisă a procesului, pentru reclamant, obligaţia fiind instituită de art. 112 pct.5 cod pr.civ. iar pentru pârât, prin art.115 alin.3 din acelaşi cod., iar sancţiunea nepropunerii probelor în modalităţile arătate este decăderea din dreptul de a mai...

Citeste mai mult...

Condiţiile cerute pentru recunoaşterea statutului de refugiat. Imposibilitatea asimilării acestei categorii a persoanelor care au cerut şi obţinut cetăţenia unui alt stat cu acordul statelor ce au ocupat teritoriul ce aparţinea României Despăgubiri, penal

Chiar dacă familia reclamanţilor a avut de îndurat suferinţe materiale şi morale pe timpul cât membrii ei au avut statut de cetăţeni germani, acest fapt nu îi îndreptăţeşte pe descendenţii lor să reclame acordarea beneficiului Legii nr. 290/2003, atâta timp cât părăsirea teritoriului Bucovinei de Nord nu a fost un act forţat, ci o operaţiune...

Citeste mai mult...

Închiriere locuinţă realizată din fonduri publice. Condiţii cerute pentru repartizarea acestora Locuinţe

Nefăcându-se dovada, credibilă, că în apartamentul în litigiu au locuit nouă persoane, în mod continuu, înregistrate ca atare la asociaţia de proprietari, persoane pentru care s-au achitat cheltuielile de întreţinere corespunzătoare, prima instanţă nu avea suportul probator necesar pentru a acorda reclamantei 9 puncte pentru subcriteriul 1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută, atâta timp cât nimic nu...

Citeste mai mult...

Condiţiile cerute pentru edificarea unui complex hipic într-o zonă rezidenţială. Lipsa acordului vecinilor. Consecinţe ConstrucţiiActe ale autorităţilor publice

O bază hipică, ce presupune construirea cel puţin a unui adăpost pentru şi a unei platforme de colectare, fie şi temporar, a gunoiului de grajd şi a celorlalte reziduuri, se încadrează, fără nici o îndoială, conform Legii nr.50/1991, în categoria construcţiilor noi, având altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate, printre care se numără...

Citeste mai mult...

Definirea actului administrativ-fiscal. Condiţiile cerute pentru sesizarea instanţei de contencios administrativ Acte ale autorităţilor publice

Doar deciziile de impunere pot fi considerate acte administrative fiscale, întrucât doar prin intermediul lor au fost stabilite obligaţii fiscale determinate, iar rapoartele întocmite de inspectorii fiscali apar ca simple acte de constatare, ce nu dau naştere, prin ele însele, unor obligaţii fiscale. Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 408/CA din 14 iulie 2010, O.G. nr. 92/2003 ...

Citeste mai mult...