Cauta in aceasta categorie:

Prescriere drept material Plăţi

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826 DOSAR NR.649/246/2010 SENTINŢA CIVILĂ NR.733/2010 Şedinţa publică din 03 MAI 2010 Preşedinte: ... Grefier: ... S-a luat în examinare cauza civilă privind acţiunea promovată de reclamantul C.P. împotriva pârâtei G.M., pentru pretenţii. La apelul nominal se prezintă reclamantul, lipsă fiind pârâta. Procedura de citare legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care reclamantul...

Citeste mai mult...

Reconstituire drept de proprietate, eliberare titlu Fondul funciar

JUDECĂTORIA INEU,JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826 DOSAR NR.2408/246/2010 SENTINŢA CIVILĂ NR.2002/2010 Şedinţa publică din 29 noiembrie 2010 Preşedinte:.. Grefier:… S-a luat în examinare cauza civilă, privind acţiunea formulată de reclamantul N.S. împotriva pârâtelor Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor P., pentru obligaţia de a face, reconstituirea dreptului de...

Citeste mai mult...

Actiune în constatare a încetarii de drept a mandatului de viceprimar – inadmisibilitate. Obligare prefect la emitere ordin prevazut de art.91 al.4 din Legea nr.161/2003. Primari, primăriiAcţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.Mandat, mand

Art.8, art.18 – Legea nr.554/2004 Art.63, art.80, art.110 - Legea nr.144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate Prin cererea formulata la data de 3.02.2010 si înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta sub nr.1253/118/2010, reclamantii Orasul C. si Primarul Orasului C. au chemat în judecata pe pârâtii Prefectul Judetului Constanta si H.F. solicitând, în principal, constatarea încetarii...

Citeste mai mult...

Drept procesual civil. Excepţia autorităţii de lucru judecat. Condiţia de „parte” din perspectiva jurisprudenţei CEDO Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Reclamanţilor nu le poate fi opusă o hotărâre judecătorească dată într-o cauză în care nu şi-au exercitat în nici un fel drepturile ce decurg din calitatea de parte şi în care s-a soluţionat procesul în lipsa lor, a unor părţi care nu au fost regulat citate atât la administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului,...

Citeste mai mult...

Sucursală. Calitate procesuală activă. Drept de reprezentare în instantă

Sucursalele sunt unităţi fără personalitate juridică sau "dezmembrăminte", cum sunt definite de art. 43 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, fiind dependente economic şi juridic de societăţile fondatoare. Sucursala poate exercita o funcţie de mandat, cu sau fără reprezentare, în limitele împuternicirilor primite, în raporturile societăţii cu terţii şi poate sta în instanţă în...

Citeste mai mult...

Pretenţii.Drept de creanta împotriva concubinului.Prescripţie. Prescripţii

Este inadmisibil ca ulterior doar datorita unei contributii a altei persoane la achizitionarea bunului sa fie modificat si regimul juridic. În aceasta modalitate ar fi afectat principiul securitatii si stabilitatii raporturilor juridice civile reglementat de art 1 din Protocolul nr 1 CEDO - în conditiile în care bunul , aflandu-se in circuitul civil, printr-o vânzarea...

Citeste mai mult...

Drept fiscal. Cheltuieli efectuate de administrator SRL în străinătate. Caracterul deductibil al acestora Finanţe. Financiar. Implicaţii ale Min. Finanţelor

La momentul la care administratorul a făcut deplasările, singura condiţie pentru ca această cheltuială să fie considerată deductibilă era condiţia de profit a societăţii, în contextul in care deplasarea era in legătura cu activitatea societăţii. Nu este obligatorie anexarea si justificarea acestor deplasări de încheierea concomitenta a unor contracte si nu se indica faptul că...

Citeste mai mult...

Drept procesual civil. Neconcordanta între considerentele si dispozitivul unei decizii nu poate constitui motiv al caii extraordinare de atac a contestatiei in anulare. Contestaţie în anulare

- art. 318 Cod procedura civila - Legea nr. 571/2003 - Ordonanta de Guvern nr. 92/2003 Interpretarea dispozitiilor art. 105 al. 3 din Codul de procedura fiscala, data de instanta de recurs nu poate fi apreciata in nici un caz ca eroare, greseala materiala, ci eventual greseala de judecata, de apreciere, ori aceste aspecte nu pot fi...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatare drept de proprietate. Fond funciar

Dosar nr. 767/829/2010 R O M Â N I A JUDECĂTORIA PODU TURCULUI SENTINŢA CIVILĂ NR.1387/16.12.2010 Şedinţa publică de la 16.12.2010 Completul compus din: PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA-CARMEN GREFEIR : BRADEA ANGELICA Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta PAROHIA ____, reprezentant legal ____ şi pe pârâta COMUNA STĂNIŞEŞTI – prin primar, având...

Citeste mai mult...

Drept de proprietate privată asupra terenurilor Restituiri

R O M Â N I A JUDECĂTORIA PODU TURCULUI SENTINŢA CIVILĂ NR.665/08-09-2010 Şedinţa publică de la 08.09.2010 Completul compus din: PREŞEDINTE – judecător PASCARU VALENTINA-ŞTEFANA Cu participare : GREFIER – SAULEA LILIANA Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta S. L. şi pe pârâtele Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Locală Onceşti pentru stabilirea dreptului de...

Citeste mai mult...

Drept de proprietate publică a statului, administrat de unităţi militare şi de aviaţie. Schimbarea regimului juridic al terenului prin hotărâre de consiliu local, în sensul „includerii” în domeniul public al municipiului. Consecinţe Acte ale autorităţilor

Întrucât la data emiterii hotărârii de consiliu local privitoare la „includerea” unei suprafeţe de tern în domeniul public al municipiului, imobilul se afla în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a Ministerului Transporturilor, rezultă că organul administrativ local şi-a depăşit competenţa de administrare prevăzută de art. 5 din Legea nr....

Citeste mai mult...

Contract de locaţiune. împlinirea termenului contractual, încetare de drept a contractului

Potrivit dispoziţiilor art. 1436 din Codul civil, locaţiunea făcută pentru un timp determinat încetează de la sine, cu trecerea termenului, fără să fie trebuinţă de o prealabilă înştiinţare. Refuzul pârâtei de a mai prelungi înţelegerea contractuală, comunicat în scris, urmat de împlinirea termenului pentru care a fost încheiată convenţia au ca efect încetarea de...

Citeste mai mult...

Drept fiscal. Dispoziţia de reverificare emisă de către pârâta Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii nu poate fi calificată ca actul administrativ fiscal în înţelesul prevederilor art. 41 şi 205 din C.pr.fisc. Inadmisibilitate Fin

Nu se poate considera că prin calificarea ca inadmisibilă a contestaţiei formulată de reclamantă împotriva dispoziţiei de verificare se recunoaşte supremaţia organului fiscal în emiterea unor dispoziţii de reverificare nesupuse revocării de către organul emitent şi implicit controlului instanţei judecătoreşti, ceea ce ar contraveni principiului constituţional al accesului liber la justiţie, care are obligaţia de...

Citeste mai mult...

Prelungire drept de circulaţie Circulaţie rutieră

Tip speţă: incheiere Titlu: prelungire drept de circulaţie Data speţă: 10.09.2010 Asupra cererii inculpatului M. I.pentru prelungirea dreptului de circulaţie. Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr.586/P/2009, înregistrat la această instanţă sub nr. 375/199/2010, s-a pus în mişcare acţiunea penală şi a fost trimis în judecată inculpatul M. I. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.178 alin.2 Cod...

Citeste mai mult...

Constatare abuz de drept Abuzuri

Deliberând asupra cererii formulate, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 5.01.2010 sub nr. 93/279/201, reclamantul xx a chemat în judecată pe pârâţii xx , solicitând instanţei să se constate abuzul de drept al pârâţilor manifestat prin solicitarea de a recurge la executarea silită a dispozitivului sentinţei civile nr. 42/CA/2.03.2007...

Citeste mai mult...

Stabilire drept de servitute. Servituţi

1.Stabilirea unei servituti de trecere de 3 ml pe terenurile proprietate a paratilor din orasul Comarnic, pe latura de nord a proprietatii paratilor; 2.Demolarea partii din constructie proprietate a paratului CP care afecteaza in parte servitutea de pe latura de nord; In subsidiar reclamantul a solicitat: 1.Stabilirea unei servituti de trecere de 3 m latime pe terenurile proprietate...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Reconstituire drept de proprietate teren extravilan

  Prin cererea adresată Judecătoriei Vînju Mare şi înregistrată sub nr.1763/332/2009, reclamanta O. E. a chemat în judecată pe pârâtele Primăria Livezile, judeţul Mehedinţi – C.L.F.F. şi C.J.F.F de pe lângă Prefectura Mehedinţi, pentru ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1,50 Ha situat...

Citeste mai mult...