Cauta in aceasta categorie:

Contestaţie formulată împotriva actelor administrativ fiscale în cadrul procedurii reglementate de o.u.g. nr. 92/2003, republicată

Contestaţie formulată împotriva actelor administrativ fiscale în cadrul procedurii reglementate de O.U.G. nr. 92/2003, republicată. - O.U.G. nr. 92/2003, republicată - C. pr. civilă, art. 312 alin. 2 Respingerea contestaţiei ca nemotivată echivalează cu nesoluţionarea pe fond a acesteia. Dacă instanţa constată că în mod greşit organul de soluţionare a contestaţiilor...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. competenţa teritorială limitată a comisariatelor judeţene ale gărzii naţionale de mediu. delegarea dată de comisariatul regional unui comisar din cadrul comisariatului judeţean să efectueze control pe raza de activita…

SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. COMPETENŢA TERITORIALĂ LIMITATĂ A COMISARIATELOR JUDEŢENE ALE GĂRZII NAŢIONALE DE MEDIU. DELEGAREA DATĂ DE COMISARIATUL REGIONAL UNUI COMISAR DIN CADRUL COMISARIATULUI JUDEŢEAN SĂ EFECTUEZE CONTROL PE RAZA DE ACTIVITATE A ALTUI COMISARIAT JUDEŢEAN. NELEGALITATE ACT. -art.7 pct.2 şi 3 din...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. inspecţie fiscală. -art.105 alin.3 Cod procedură fiscală; -art.312 Cod procedură civilă.

SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. INSPECŢIE FISCALĂ. -art.105 alin.3 Cod procedură fiscală; -art.312 Cod procedură civilă. Inspecţia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi pentru fiecare perioadă supusă impozitării; prin excepţie,...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. consecinţa edificării unui imobil după anularea autorizaţiei de construire pentru vicii de formă. intrarea în legalitate.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. CONSECINŢA EDIFICĂRII UNUI IMOBIL DUPĂ ANULAREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU VICII DE FORMĂ. INTRAREA ÎN LEGALITATE. -art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; -- art. 56 alin. 3 din Ordinul nr. 1430/2005 pentru...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Competenţa materială reglementată de art. 10 alin. 1 teza i din Legea 554/2004. Criteriul rangului emitentului actului administrativ ce face obiectul acţiunii.

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr. 467/64/2013 reclamanta S.C. A.T. S.R.L. a chemat în judecată O.J.D.R.P. B. solicitând instanţei, ca pe calea procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale să fie obligată pârâta să comunice dosarul administrativ al cererii de modificare  prin  act adiţional aferentă modificărilor tehnice  solicitate la contractul de finanţare...

Citeste mai mult...

Contestaţie act administrativ fiscal.

Dosar nr. 323/116/2010* (Număr în format vechi 3482/C/2011) R O M Â N I A TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI SECŢIA CIVILĂ Sentinţa civilă Nr. 1519/2013 Şedinţa publică de la 24 Octombrie 2013 Completul compus din: PREŞEDINTE …………… Grefier ………….. Pe rol se află judecarea cauzei contencios...

Citeste mai mult...

Contencios adm.fisc- anulare act administrativ fiscal

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata la nr. ........., S.C. ......... S.R.L. Tulcea a solicitat anularea notificarii nr. 12780 din 19.10.2010 de reziliere a contractului nr. 8532 din 07.07.2010, emisa de A.P.I.A., cu consecinta mentinerii în vigoare a contractului, iar, în subsidiar, în cazul constatarii rezilierii, a solicitat obligarea pârâtei la plata de...

Citeste mai mult...

Contestatie act administrativ fiscal. Depunere în termen. Reaua-credintă a reclamantei care, în calitate de administrator, nu a achitat în totalitate obligatiile fiscale restante.

Potrivit art. 27 alin. 2 lit. d) din OG 92/2003: Potrivit art. 27 alin. 2 lit. d) din OG 92/2003: „Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în condiţiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane: „Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în condiţiile prezentului...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. obligare emitere act administrativ. -Legea 38/2003; -Legea 265/2007; -art.304 pct.9, 312 Cod procedură civilă.

Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. OBLIGARE EMITERE ACT ADMINISTRATIV. -Legea 38/2003; -Legea 265/2007; -art.304 pct.9, 312 Cod procedură civilă. Legiuitorul a stipulat că autorizaţia taxi sau orice copie conformă este unică şi netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică  ori societate familială, precum şi de...

Citeste mai mult...

Necompetenţa funcţională a Secţiei a III-a Contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului

Conţinut speţă  Potrivit art.2 alin.1 lit.c), teza a II-a din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, „sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizițiile publice; prin legi speciale...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. anulare hotărâre consiliu local de încetare a contractului de asociere încheiat pentru prestarea serviciului de alimentare cu energie termică.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.  RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ANULARE HOTĂRÂRE CONSILIU LOCAL DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎNCHEIAT PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ. art.4 lit.a din Legea nr.352/2006; art.17 alin.2 din Legea nr.325/2006; art.2 alin.2 din Legea nr.325/2006; ...

Citeste mai mult...

Anulare act administrativ. Nemotivarea actului administrativ. Sancţiune

Anulare act administrativ. Nemotivarea actului administrativ. Sanctiune Prin sentinta nr. 384/CA/19.05.2009 pronuntata de Tribunalul Iasi. Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a fost admisa cererea formulata de catre reclamantul NM in contradictoriu cu parata UMF G P, fiind anulata decizia nr. 1091/15.12.2008 emisa de catre rectorul UMF G P. totodata, s-a luat act...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a face. Obligarea unităţii administrativ teritoriale de a încheia un contract de vânzare cumpărare. Legea aplicabilă.

Obligarea unităţii administrativ teritoriale de a încheia un contract de vânzare cumpărare. Legea aplicabilă.  În situaţia în care apartamentul a fost construit din fondurile statului, acesta cade sub incidenta Legii nr. 114/1996, republicata si a Noului Cod civil, iar in ceea ce priveste vanzarea sub incidenta Legii nr. 85/1992, republicata si a Decretului-Lege nr....

Citeste mai mult...

Anulare act administrativ. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 188/1999

Fiind vorba despre încetarea unui raport de serviciu la expirarea perioadei de numire într-o functie publica, nu sunt aplicabile dispozitiile art. 36 din Legea nr. 188/1999 privind interdictia încetarii sau modificarii raporturilor de serviciu din initiativa autoritatii sau institutiei publice în perioada concediilor de boala, de maternitate si a celor de crestere si îngrijire...

Citeste mai mult...

Obligare autoritate publica la eliberare act administrativ – autorizatie de constructie.

Art.2 al.1 lit.”h”, art.8 al.1 – Legea nr.554/2004 Art.7 al.1 – Legea nr.50/1991 rep. Art.28 al.1, art.3 lit.”a” – Norme metodologice de aplicare a Lg.50/1991 Prin actiunea adresata Tribunalului Constanta – Sectia contencios administrativ si înregistrata sub nr.5869/118/10.06.2009 reclamanta SC „O.V.O N.I. LTD”,  invocând dispozitiile art.8 alin.(1) din Legea nr.554/2004, a...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. excepţie de nelegalitate. -art. 166 din Legea 84/1995; -aer.312 Cod procedură civilă; -art.4 din Legea 554/2004.

SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. EXCEPŢIE DE NELEGALITATE. -art. 166 din Legea 84/1995; -aer.312 Cod procedură civilă; -art.4 din Legea 554/2004. Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor de învăţământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministerului educaţiei, cercetării şi...

Citeste mai mult...

Act administrativ cu caracter individual. Acţiune în anulare formulată de către un terţ

Prin  actiunea înregistrata la data de 21 august 2007, pe rolul Curtii de Apel Suceava – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, reclamanta T.I.I. în contradictoriu cu  Ministerul Agriculturii, Padurii si Dezvoltarii Rurale  si SC AGROMEC SA , a solicitat sa se dispuna  anularea Certificatului de Atestare a dreptului de proprietate asupra  terenurilor...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. acţiune introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACŢIUNE INTRODUSĂ ÎMPOTRIVA UNEI PERSOANE FĂRĂ CALITATE PROCESUALĂ PASIVĂ. -art.1 alin.1 din Legea nr.554/2004; -art.62 din Legea nr.215/2001; -art.23 din Legea nr.215/2001; -art.79 alin.3 din O.G. nr.35/2002. Decizia nr.1751/CA/06.10.2011 a Curţii...

Citeste mai mult...

Criterii de repartizare pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor alocate pentru echilibrarea bugetelor locale

•Legea nr. 273/2006 – art. 33 alin. 3 lit. b) şi art. 33 alin. 4 lit. f) •Legea nr. 195/2006  - art. 30 alin. 1 Trebuie să existe o strânsă legătură între programul de dezvoltare locală care necesită cofinanţare, pentru care se solicită suplimentarea bugetară de unitatea administrativ-teritorială și hotărârea consiliului local...

Citeste mai mult...