Cauta in aceasta categorie:

Contestare act administrativ fiscal Acte ale autorităţilor publice

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Teleorman - sectia CMASCAF sub nr. 5843/87/2000 din 02.11.2010 reclamanta T.E. în contradictoriu cu pârâta Camera de Conturi Teleorman a solicitat pronuntarea unei hotarâri prin care sa se dispuna anularea Deciziei nr. 41/11 octombrie 2010 emisa de pârâta cu privire la masura de imputare a sumelor cheltuite cu transportul de...

Citeste mai mult...

Contestaţie împotriva documentaţiei de atribuire. Termen de depunere. Acte ale autorităţilor publice

Purtarea corespondenţei cu autoritatea contractantă (solicitările de clarificări şi răspunsurile la solicitările clarificări) nu are ca efect prelungirea perioadei legale de formulare a contestaţiei împotriva documentaţiei de atribuire sau decalarea datei de la care începe să curgă termenul pentru formularea contestaţiei. Secţia de administrativ şi fiscal - Decizia nr.1518/CA/08 septembrie 2010 C.N.S.C. prin...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ si fiscal – obligatia de a face Acte ale autorităţilor publice

TRIBUNALUL BACAU SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV SENTINTA CIVILA Nr. 555 Sedinta publica de la 20 Octombrie 2010 Pe rol fiind judecarea cauzei Contencios administrativ si fiscal formulata de reclamantul S.I. împotriva pârâtei INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BACAU - SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR BACAU, având ca obiect obligatia de...

Citeste mai mult...

Tutela administrativă Acte ale autorităţilor publice

Arata reclamantul ca actul administrativ atacat încalca prevederile art. 46 alin.1 si 2 din Legea 215/20010( r1) a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotarârilor consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pâna la gradul al patrulea...

Citeste mai mult...

Actiune în anularea unor acte de reconstituire a dreptului de proprietate, întemeiate pe dispozitiile art.III din Legea nr.169/1997. Fondul funciar

Conform art.52 alin.2 din Legea nr.18/1991, comisia judeteana si cea locala au, în limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila, calitate procesuala pasiva si, când este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar. Aceasta calitate procesuala subzista chiar si în cazul cererilor de constatare a nulitatii actelor...

Citeste mai mult...

Anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate Acte ale autorităţilor publice

Nu constituie un motiv de nelegalitate a certificatului de atestare a dreptului de proprietate în litigiu, nici faptul că prin adresa nr. 1250/14.03.2002, reclamanta a renunţat la jumătate din teren, respectiv la suprafaţa de 22.323 mp, întrucât aceasta nu era proprietarul terenului, titlu dobândit abia cu ocazia obţinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate....

Citeste mai mult...

Schibarea din funcţie a viceprimarului. Acte ale autorităţilor publice

Prin sentinţa nr. 220/CA/2010, instanţa respins excepţia nulităţii şi acţiunea formulată, reţinând că : Prin HCL Popeşti nr.28/10.06.2009, s-a hotărât aprobarea schimbării reclamantului Şocander Claudiu din funcţia de viceprimar al comunei Popeşti. Hotărârea a fost fundamentată pe disp.art.36 al.9 şi art.57 al.4 din Legea nr.215/2001. Înainte de a se adresa instanţei de administrativ cu acţiune în...

Citeste mai mult...

Reorganizare judiciară şi faliment. Acte încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. Acţiune în anulare

Potrivit dispoziţiilor art. 44 din Legea nr. 64/1995, republicată, administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. (Decizia nr. 1684 din 3 decembrie 2002 - Secţia a Vl-a comercială) Prin Sentinţa civilă nr. 909 din 24 mai 2002,...

Citeste mai mult...

Comunicare informaţii de interes public Acte ale autorităţilor publice

Din probatoriul administrat în cauză, însă, nu s-a putut reţine în sarcina pârâtei refuzul nejustificat de comunicare a informaţiilor de interes public, condiţie care să justifice promovarea unei acţiuni în administrativ, potrivit dispoziţiilor art.2 al.1 lit.i din L.554/2004 Prin sentinţa nr. 441/CA/2010 pronunţată de Tribunalul Bihor, instanţa a respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul...

Citeste mai mult...

Contencios administratic si fiscal – anulare p.v. de contraventie Acte ale autorităţilor publice

SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV DECIZIA CIVILA NR 918 Sedinta publica de la 16 noiembrie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE D.S. Judecator O.M. Judecator H.L. Grefier M.N. ????? Pe rol fiind solutionarea recursului formulat de recurenta DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BACAU împotriva Sentintei civile nr. 274/ 16.03.2010, pronuntata de Judecatoria B. în dosarul nr.*/2010 în contradictoriu cu intimatul G.D.adm al IF G.M....

Citeste mai mult...

Contencios administrativ si fiscal – suspendare executare act administrativ Acte ale autorităţilor publice

TRIBUNALUL BACAU SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV SENTINTA CIVILA NR.2 Sedinta  publica de la 19 Ianuarie 2011 Completul compus din: PRESEDINTE D.S. Grefier C.P. Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ si fiscal privind pe reclamant M.G.G. si pe pârât BAROUL DE AVOCATI BACAU, având ca obiect suspendare act administrativ. La apelul nominal facut în sedinta publica, se prezinta reclamantul si...

Citeste mai mult...

Excepţie de nelegalitate a deciziei de impunere. Inadmisibilitate Acte ale autorităţilor publice

Obiectul acţiunii principale aflate pe rolul tribunalului l-a constituit critica de nelegalitate a unor decizii de impunere, fără a fi urmată de procedura prevăzută de art. 205 C.pr.fisc., în care puteau fi criticate actele fiscale sub toate aspectele. În faţa aceleiaşi instanţe, reclamantul a invocat excepţia de nelegalitate prevăzută de art. 4 din Legea contenciosului...

Citeste mai mult...

Excepţia de nelegalitate a certificatului de urbanism. Inadmisibilitate. Acte ale autorităţilor publice

- Legea nr.50/1991 - Legea nr.350/2001 - Legea nr.554/2004 Certificatul de urbanism nu este un act administrativ unilateral cu caracter individual, în sensul art.4 al.1 raportat la art 2 al.1 lit.c din Legea nr.554/2004, ci este reglementat ca fiind un act de informare prin care solicitantului i se aduce la cunoştinţă condiţiile legale în care acesta poate obţine...

Citeste mai mult...

Comercial – pretentii – indreptare eroare materiala Acte ale autorităţilor publice

R O M Â N I A TRIBUNALUL BACAU SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV ÎNCHEIERE Sedinta camera consiliu de la 17 Februarie 2011 Las ordine a spre solutionare judecarea cererii de îndreptarea erorii materiale strecurata în dispozitivul sentintei civile nr. 795/04.11.2010 pronuntata de Tribunalul Bacau , în dosar nr. */2007 formulata de reclamanta SC R.G. SRL prin lichidator judiciar...

Citeste mai mult...

Comercial – nulitate act juridic Acte ale autorităţilor publice

TRIBUNALUL BACAU SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV SENTINTA CIVILA Nr. 758 Sedinta publica de la 07 Octombrie 2010 Pe rol judecarea cauzei Comercial privind pe reclamant SC" R."SRL LA CAB. B.L. si pe pârât P.C., având ca obiect nulitate act juridic. La apelul nominal facut în sedinta publica raspunde pentru reclamant SC" R."SRL av. B.L., lipsind pârât. Procedura legal îndeplinita. S-a facut referatul...

Citeste mai mult...

Concurenţă neloială. Categorii de acte şi fapte ce constituie manifestări ale concurentei neloiale. Condiţii

Practica neloială, în înţelesul legii speciale - precizată în dispoziţiile art. 4 şi 5 din Legea nr. 11/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 298/2001 — este reprezentată de acte şi fapte constituite în patru categorii: confuzia, denigrarea, dezorganizarea şi acapararea clientelei prin oferirea unor avantaje. Nu se încadrează în practicile concurenţei neloiale comerciantul...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ si fiscal – contestatie act administrativ Acte ale autorităţilor publice

TRIBUNALUL BACAU SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV Sentinta civila Nr. 164 Sedinta publica de la 11 Martie 2010 Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ si fiscal privind pe contestator SC M. SRL si pe intimat D.G.F.P..BACAU, intimat A.F.P. BACAU, având ca obiect contestatie act administrativ fiscal. Dezbaterile de sedinta au avut loc la data de 4 martie 2010, fiind consemnate în...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Actul administrativ. Acte ale autorităţilor publice

- art. 2 lit. c din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ. Răspunsul instituţiei publice la petiţiile prin care sunt semnalate aspecte legate de desfăşurarea activităţii la nivelul entităţii respective nu dă naştere, nu modifică şi nu stinge raporturi între petiţionar şi instituţia respondentă, astfel că nu este un act administrativ în sensul art. 2 alin.1 lit....

Citeste mai mult...

Acte şi fapte de comerţ. Prezumţia de comercialitate

Potrivit art. 4 din Codul comercial, se socotesc fapte de comerţ celelalte contracte şi obligaţii ale unui comerciant, dacă nu sunt de natură civilă. Aşadar, art. 4 din Codul comercial instituie prezumţia de comercialitate în sensul că faptele de comerţ subiective dobândesc caracter comercial din calitatea de comerciant a persoanei care le săvârşeşte. (Decizia...

Citeste mai mult...