Cauta in aceasta categorie:

Acte şi fapte de comerţ. Prezumţia de comercialitate

Potrivit art. 4 din Codul comercial, se socotesc fapte de comerţ celelalte contracte şi obligaţii ale unui comerciant, dacă nu sunt de natură civilă. Aşadar, art. 4 din Codul comercial instituie prezumţia de comercialitate în sensul că faptele de comerţ subiective dobândesc caracter comercial din calitatea de comerciant a persoanei care le săvârşeşte. (Decizia...

Citeste mai mult...

Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Cerere de deschidere a procedurii. Condiţii. Lipsa calităţii de comerciant a debitoarei

Prin cererea înregistrată sub nr. 4783/LJ/2002 pe rolul Tribunalului Galaţi, creditoarea Administraţia Finanţelor Publice Galaţi a solicitat deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului împotriva debitoarei S.C. Fotbal Club Municipiul Galaţi „D". Prin sentinţa civilă nr. 2/08.01.2003, Tribunalul Galaţi a admis cererea de deschidere a procedurii falimentului formulate de creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a...

Citeste mai mult...

Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Antrenarea răspunderii administratorilor pentru partea din pasiv rămasă neacoperită din averea debitoarei. Natura răspunderii

Prin sentinţa civilă nr. 1673/27.09.2002, Tribunalul Tulcea a respins cererea creditoarei C.N.A.P.M.C. pentru antrenarea răspunderii foştilor administratori ai S.C. „E.S.T." S.R.L. Tulcea, societate aflată în faliment, reţinându-se că nu s-a dovedit incidenţa prevederilor art. 124 lit. d) din Legea nr. 64/1995, nefiind administrate probe din care să rezulte că au ţinut o fictivă, au...

Citeste mai mult...

Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Admisibilitatea cererii de deschidere a procedurii faţă de o debitoare dizolvată de drept

Prin decizia civilă nr. 361/17.03.2003, s-a admis recursul reclamantei creditoare Administraţia Finanţelor Publice Sibiu împotriva sentinţei civile nr. 2885/2002 pronunţate de Tribunalul Sibiu, judecătorul sindic, şi ca urmare, sentinţa atacată a fost casată cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Prima instanţă a respins ca inadmisibilă cererea reclamantei creditoare de deschidere a procedurii reorganizării...

Citeste mai mult...

Procedura concilierii directe. Neefectuare. Inadmisibilitatea acţiunii. Cale de atac

Prin acţiunea înregistrată la 11.04.2002 a Curţii de Apel Oradea, reclamanta S.C. „L." S.A. a solicitat obligarea pârâtului Consiliul Local Satu Mare la plata şumei de 2.537.872 USD, respectiv 84.592.572.450 lei, sumă compusă din: bunuri preluate abuziv în valoare de 365.177 USD, respectiv 11.904.420.000 lei, şi nerealizat în valoare de 2.208.965 USD, respectiv...

Citeste mai mult...

Procedura concilierii directe. Efectuare după introducerea acţiunii. Efecte

Prin acţiunea înregistrată la data de 15.04.2003, reclamantul N.I.L. a chemat în judecată pe pârâta Societatea Comercială de Gospodărire Comunală Locativă şi de Prestări Servicii S.A. Sînmartin, solicitând obligarea acesteia la plata despăgubirilor materiale în valoare de 14 milioane lei şi a daunelor morale în valoare de 10 milioane lei, ca urmare a revocării...

Citeste mai mult...

Prescripţie extinctivă. Momentul curgerii termenului de 3 luni prevăzut de art. 3228 din Legea nr. 99/1999

Prin sentinţa civilă nr. 318 din 20.02.2003, Tribunalul Brăila a respins ca prescrisă acţiunea prin care reclamanţii au chemat în judecată pe pârâţii A.P.A.P.S. şi S.C. „M." S.R.L., pentru a se constata nulitatea vânzării intervenite între pârâţi. Pentru a se pronunţa această soluţie, tribunalul a constatat că reclamanţii au formulat acţiunea la 8.02.2002, cu...

Citeste mai mult...

Poprire asiguratorie. Condiţii. Inadmisibilitate

Prin cererea înregistrată sub nr. 5 886/16.12.2002 la Tribunalul Constanţa, reclamanta C.I. a solicitat înfiinţarea popririi asigurătorii asupra acţiunilor şi părţilor sociale deţinute de debitorul M.A. la S.C. „A.I." S.R.L., S.C. „B.P." S.R.L. şi S C. „G.M." S.A., motivat de faptul că acesta este debitorul său pentru suma de 130.000 USD, în temeiul poliţei...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială. Condiţii. Cerere de înscriere a acţiunilor nominative în registrul acţionarilor. Inadmisibilitate

Prin ordonanţa preşedinţială nr. 3160 din 24 iunie 2002, Tribunalul Cluj a admis cererea reclamantei P.R., în contradictoriu cu pârâţii S.C. „F." S.A. Cluj-Napoca şi D.G., aceştia fiind obligaţi să înregistreze în Registrul acţionarilor pârâtei un număr de 140.102 acţiuni nominalizate, dobândite prin cesiun$, potrivit tabelului anexă, sub sancţiunea unor daune cominatorii de 10 milioane...

Citeste mai mult...

Hotărâre arbitrată. Acţiune în anulare admisă

S.C. „F" S.R.L., prin acţiunea în anulare formulată în baza art. 365 alin. 2 Cod procedură civilă, a solicitat desfiinţarea Hotărârii arbitrale pronunţate la data de 25 iunie 2002 în dosarul nr. 158/2002, de către arbitrul unic de pe lângă Arbitrajul Camerei de Comerţ şi Industrie Galaţi, prin care S.C. „F" S.R.L. a fost...

Citeste mai mult...

Dizolvarea societăţii comerciale. Cauze. Imposibilitatea realizării obiectului de activitate

Prin sentinţa civilă nr. 52/E/13.01.2003 a Tribunalului Iaşi, s-a respins acţiunea introdusă de reclamanţii P.P. şi C.D.V., în contradictoriu cu pârâta S.C. „R.M.R." S.A., obligând pe reclamanţi să-i plătească pârâtei suma de 5.000.000 lei cheltuieli de judecată. S-a reţinut că pârâta a fost constituită şi funcţionează ca societate pe acţiuni, în care singura legătură...

Citeste mai mult...

Dividende. Termen de referinţă. Atribuire

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Constanţa, reclamantul I.R. a chemat tn judecată pe pârâta S.C. „C." S.A., pentru a fi obligată la plata dividendelor cuvenite pentru anul 1999 şi dobânda legală, motivat de faptul că Adunarea Generală a Acţionarilor din 7 aprilie 2000 a aprobat repartiţia dividendelor, data de referinţă fiind 8.04.2000. Prin sentinţa...

Citeste mai mult...

Dividende. Dobânzi. Repararea prejudiciului suferit de creditor ca urmare a executării cu întârziere a obligaţiei de plată

Prin sentinţa civilă nr. 3066/9.10.2002, Tribunalul Braşov, secţia comercială şi de administrativ, a admis în parte acţiunea formulată şi modificată de reclamanta S.I.F. Transilvania S.A., în contradictoriu cu pârâta S.C. „M'j S.A., şi, în consecinţă, a obligat-o pe pârâtă să-i plătească reclamantei sijima de 7.291.500 lei cu titlu de dividende aferente anului 1997,...

Citeste mai mult...

Contract. Lipsa semnăturii. Lipsa consimţământului. Nulitate absolută

Prin acţiunea formulată, S.C. „M.I.E." S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta S.C. „T.E." S.A., pentru a dispune anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat în 1998, motivându-se că această convenţie nu este semnată de reprezentantul reclamantei. Prin sentinţa nr. 119/2003, Tribunalul Argeş a respins acţiunea reţinând că ea este prescrisă, nefiind promovată în termenul de...

Citeste mai mult...

Contract de credit. învestire cu formulă executorie. Caracterul procedurii

Prin cererea adresată instanţei la data de 12.12.2002, reclamanta Banca Comercială „R.B." S.A., Sucursala Constanţa, în calitate de creditoare, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună învestirea cu formula a contractului de credit, precum şi a contractelor accesorii: actul adiţional şi contractul de garanţie reală imobiliară din 16.04.2002...

Citeste mai mult...

Contract de transport. Răspunderea cărăuşului. Prescripţie extinctivă

Prin acţiunea promovată la 5 februarie 2003, reclamanta S.N.P. „P" S.A. Bucureşti, Sucursala PECO Olt, a chemat în judecată pe pârâta SNTF CFR Marfă S.A. Craiova, solicitând ca, prin sentinţa ce se va pronunţa, pârâta să fie obligată la plata sumei de 2.516.660 lei, reprezentând contravaloarea a 460 kg benzină constatată lipsă, conform pro-cesului-tverbal...

Citeste mai mult...

Contract. Eroare. Viciu de consimţământ. Data certă a unui înscris sub semnătură privată

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 247/2003, reclamanta S.C. „A.Ţ." S.A., Sucursala Brăila, a solicitat în contradictoriu cu pârâtul P.G. să se dispună anularea tichetului de obligatorie de răspundere civilă auto din 19.11.2002 şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată. în motivarea acţiunii s-a învederat că, la cererea pârâtului, s-a perfectat asigurarea de...

Citeste mai mult...

Competenţă teritorială absolută. Declinarea competenţei

Prin sentinţa civilă nr. 315/C din 22 ianuarie 2003, pronunţată de Tribunalul Braşov, secţia comercială şi de administrativ, în dosarul nr. 1755/ 2002, a fost admisă acţiunea formulată şi modificată de reclamanta Societatea de Investiţii Financiare „T" S.A. Braşov, în contradictoriu cu pârâta S.C. „C." S.A. Constanţa şi, în consecinţă, pârâta a fost...

Citeste mai mult...

Competenţă materială. Fapte de comerţ. Asigurări. Acţiune în regres

Prin sentinţa civilă nr. 3351/16.12.2001, Tribunalul Sibiu, secţia comercială, a anulat ca netimbrată cererea reclamantei S.C. „O" S.A. Sibiu, în contradictoriu cu pârâta „A" S.A. Sibiu şi cu pârâtul T.I. Pentru a pronunţa sentinţa, tribunalul a reţinut că, la data de 16.06.2000, pârâtul T.I., conducându-şi autoturismul, a efectuat o depăşire neregulamentară, a trecut pe...

Citeste mai mult...

Competenţă materială. Cerere de suspendarea onorării la plată a unui CEC

Prin cererea înregistrată sub nr. 2766/2002, reclamanta S.C. „A.S. 95" S.A. Focşani a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele Banca Comercială B.P., Sucursala Vrancea, şi S.C., A- 2000" S.R.L. Bucureşti, ca, pe cale de ordonanţă preşedinţială, să se dispună suspendarea onorării la plată a CEC-ului. Prin sentinţa civilă nr. 2022 din 12.11.2002, Tribunalul Vrancea a...

Citeste mai mult...