Cauta in aceasta categorie:

Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Admisibilitatea deschiderii procedurii faţă de o debitoare dizolvată de drept şi radiată din Registrul Comerţului în temeiul Legii nr. 314/2001

Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Admisibilitatea deschiderii procedurii faţă de o debitoare dizolvată de drept şi radiată din în temeiul Legii nr. 314/2001 Prin sentinţa civilă nr. 8OO5/COM/2O.11.2002, Tribunalul Constanţa a respins cererea formulată de A.J.O.F.M. Constanţa pentru deschiderea procedurii prevăzută de Legea nr. 64/1995 faţă de debitoarea S.C. „I." S.R.L., ca...

Citeste mai mult...

Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Acţiune în anularea actelor încheiate ulterior deschiderii procedurii. Termen de prescripţie

Prin sentinţa civilă nr. 1619/COM/14.03.2003, Tribunalul Constanţa a respins cererea de formulată de S.C. „P.I." S.R.L., pentru constatarea nulităţii absolute a vânzării intervenite între administratorul societăţii falite şi G.C., constatându-se că, faţă de dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 64/1995, cererea este prescrisă. Recursul formulat de lichidator este fondat. în cauză, se constată că în...

Citeste mai mult...

Procedura concilierii directe. Efectuare după introducerea acţiunii. Efecte. Inadmisibilitatea acţiunii

Procedura concilierii directe. Efectuare după introducerea acţiunii. Efecte. Inadmisibilitatea acţiunii Prin cererea înregistrată la Tribunalul Brăila, reclamanta S.C.„M." S.R.L. Brăila a chemat în judecată pe pârâta S.C. „C." S.A. Brăila, pentru a fi obligată să-i plătească suma de 37.615.000 lei, cu titlu de preţ actualizat cu rata oficială inflaţiei. în motivarea cererii, a invocat...

Citeste mai mult...

Prescripţie extinctivă. Termen. Daune-interese moratorii

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 4070/2002 la Tribunalul Galaţi, reclamanta A.P.A.P.S. Bucureşti a chemat în judecată pe pârâtul G. A.E., solicitând obligarea acestuia la executarea obligaţiei contractuale de a plăti daune-interese moratorii de 58.552.180 lei, pentru întârzierea decontării dividendelor cuvenite pentru anii 1993 şi 1994. Prin sentinţa civilă nr. 153/F din 20 ianuarie 2003,...

Citeste mai mult...

Poprire asiguratorie. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a executării

Prin încheierea din 4 iunie 2002, Tribunalul Vaslui a admis cererea formulată de S.C. „M." S.A. Vaslui şi, în temeiul dispoziţiilor art. 403 Cod procedură civilă, a suspendat executarea popririi înfiinţată prin ordonanţa din 16.05.2002 a Tribunalului Vaslui, până la soluţionarea contestaţiei la executare. împotriva acestei hotărâri, creditoarea „W.I." Limited a formulat recurs, susţinând...

Citeste mai mult...

Hotărâre arbitrală. Acţiune în anulare respinsă

Prin hotărârea nr. 6 din 3 aprilie 2002, Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, tribunalul arbitrai, a admis cererea de arbitrare precizată a reclamantei „E.P.I." S.R.L. Oradea împotriva pârâtelor „I" S.R.L. Italia şi „EURO S." S.R.L. Oradea, obligând pârâta „I" S.R.L. Italia să plătească reclamantei suma de 27.273,47 Euro. Instanţa arbitrală a dispus instituirea...

Citeste mai mult...

Excludere asociat. Grave neînţelegeri între asociaţi. Dizolvarea societăţii comerciale

Prin sentinţa nr. 137 din 22 mai 2003, Tribunalul Suceava, secţia comercială şi de administrativ, a respins acţiunea formulată de administratorul societăţii comerciale pentru excluderea asociatului M.V., a admis cererea reconvenţională formulată de pârâtul M. V. şi a dispus dizolvarea societăţii comerciale. Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că în cauză nu...

Citeste mai mult...

Dividende. Neacordarea daunelor cominatorii

Prin cererela înregistrată sub nr. 161 din 8 ianuarie 2003 la Tribunalul Galaţi, reclamanta, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participa-ţiilor Statului Bucureşti, a solicitat obligarea pârâtului la executarea obligaţiei contractuale n'. 8.7. asumată prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni BT 57 din 24.12.1999, în sensul plăţii sumei de 4.044.250 lei, reprezentând dividende, pentru exerciţiul...

Citeste mai mult...

Contract. Nulitate absolută. Lipsa acordului de voinţă

Prin acţiunea formulată de R.A.D.R.A. Vâlcea, în contradictoriu cu S.C. „A" Vâlcea, s-a cerut să se constate nulitatea absolută a contractului, motivat de faptul că acesta s-a semnat cu obiecţiuni de către pârâtă, obiecţiuni pe care reclamanta nu şi le-a însuşit, aşa încât condiţia acordului de voinţă nu s-a realizat, iar convenţia este nulă...

Citeste mai mult...

Dividende. Plata acestora. Scadenţă. Daune moratorii

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Constanţa, reclamanta A. V.A.B. a chemat în judecată S.C. „M." S.A., pentru a fi obligată la plata sumei de 18.721.806 lei daune-interese moratorii, pentru achitarea cu întârziere a dividendelor cuvenite pentru anul 1999. Prin sentinţa civilă nr. 3464/COM/25.05.2003, Tribunalul Constanţa a respins cererea ca nefondată, reţinând că A.G.A. nu...

Citeste mai mult...

Contract de vizionare. Dreptul la dezdăunări în cazul neîndeplinirii obligaţiei

Prin sentinţa civilă nr. 530/E din 4.03.2003 pronunţată de Tribunalul Iaşi, s-a admis în parte acţiunea introdusă de reclamanta S.C. „M.C." S.R.L. Iaşi, în contradictoriu cu pârâtul C.M., şi a obligat pârâtul să plătească reclamantei 20.000.000 lei daune şi 1.570.000 lei cheltuieli de judecată. Prin aceeaşi sentinţă, s-a respins capătul de cerere privind obligarea...

Citeste mai mult...

Contract de transport. Răspunderea cărăuşului. Condiţii

Prin sentinţa civilă nr. 4544 din 30.09.2002, pronunţată de Tribunalul Cluj, s-a admis acţiunea formulată de reclamanta S.N.P. „P." Sucursala Bihor împotriva pârâtei SNTF - CFR MARFĂ Agenţia Teritorială Cluj, care a fost obligată să plătească reclamantei suma de 110.613.181 lei despăgubiri şi 7.331.791 lei cheltuieli de judecată. Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa...

Citeste mai mult...

Contract de asigurare. Plata daunelor produse prin accident

Prin decizia comercială nr. 1234/2.12.2003 a Curţii de Apel laşi, s-a admis recursul declarat de reclamanta S.C. „H.I." S.R.L. Iaşi împotriva sentinţei civile nr. 1256/E/30.05.2003 a Tribunalului Iaşi, pe care a modificat-o în parte, în sensul că s-a admis în parte acţiunea reclamantei S.C. „H.I." S.R.L. Iaşi, în contradictoriu cu pârâta S.C. „A." S.A....

Citeste mai mult...

Contract. Cauză ilicită. Efectele nulităţii asupra fructelor. Drept de retenţie. Evacuare

Reclamanta S.C. „T.D." S.A. Curtea de Argeş a solicitat obligarea pârâtei S.C. „S" S.A. Curtea de Argeş la plata sumei de 2.431.567.350 lei, reprezentând contravaloarea activelor situate în Curtea de Argeş şi îmbunătăţirilor aduse acestor imobile, ce au avut ca efect sporirea valorii lor şi instituirea unui drept de retenţie. în motivare, reclamanta a...

Citeste mai mult...

Competenţă. Legea aplicabilă contractului

Prin sentinţa civilă nr. 826 din 27 martie 2002, Tribunalul Mureş a admis în parte acţiunea reclamantei S.C. „PT." S.R.L., formulată în contradictoriu cu pârâta P.S.S. din Italia, cu sediul ales în Cluj-Napoca, a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 67.200.000 lire italiene sau 32.182 Euro cu titlu de avans nedecontat şi dobândă...

Citeste mai mult...

Cerere de radiere a unei menţiuni din registrul comerţului. Admisibilitate

Prin cererea înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş, la data de 30 iulie 2002, reclamanta SIF Banat - Crişana a solicitat radierea menţiunii privind hotărârea A.G.A. nr. 2/9.07.2001 a acţionarilor S.C. „T.T." S.A. Timişoara, înregistrată la ORC Timiş sub nr. J/35/62/1991. în motivarea cererii, reclamanta a arătat că hotărârea A.G.A. nr. 2/09.07.2001 a fost...

Citeste mai mult...

Autoritate de lucru judecat. Condiţii

Potrivit dispoziţiilor art. 1201 din Codul civil, este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor, în aceeaşi calitate. (Decizia nr. 941 din 26 iunie 2002 - Secţia a V-a comercială) Prin cererea...

Citeste mai mult...

Asigurare de bunuri. Prescripţie extinctivă

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958, "în raporturile ce izvorăsc din asigurare, termenul de prescripţie este de 2 ani, în afara acelor raporturi ce izvorăsc din asigurările de persoane în care obligaţiile devin exigibile prin ajungerea la termen sau prin amortizare". Acesta este termenul de prescripţie şi pentru acţiunile în...

Citeste mai mult...

Adunare generală a acţionarilor. Convocator. Menţionarea obligatorie a locului ţinerii adunării şi a problemelor ce urmează a fi dezbătute. Acţiune în anulare

Potrivit dispoziţiilor art. 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, republicată, convocarea trebuie să cuprindă obligatoriu locul ţinerii adunării şi ordinea de zi. Ordinea de zi trebuie să cuprindă "menţionarea explicită" a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor adunării, aceasta însemnând că nu sunt permise enunţuri vagi, ambigue, de genul "probleme diverse", "chestiuni...

Citeste mai mult...