Cauta in aceasta categorie:

Hotărâre arbitrală. Acţiune în anulare. Competenţă.Litispendenţă.

3. Hotărâre arbitrală. Acţiune în anulare. Competenţă.Litispendenţă. Potrivit art. 364 lit. d şi e C.pr.civ., hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare atunci când partea a lipsit la termenul când au avut loc dezbaterile şi procedura de citare nu a fost legal îndeplinită, ori hotărârea a fost pronunţată după expirarea...

Citeste mai mult...

Revizuire. Competenţă materială. Instanţa care a judecat cauză în primă instanţă. Modificarea ulterioară a competenţei materiale.

Revizuire. Competenţă materială. Instanţa care a judecat cauza în primă instanţă. Modificarea ulterioară a competenţei materiale. Prin instanţa care a judecat cauza în primă instanţă se înţelege instanţa care a judecat efectiv cauza în primă instanţă, şi nu instanţa care, în urma unor modificări legislative ar fi competentă a judeca în fond la...

Citeste mai mult...

Recurs comercial. somaţie de plată – competenţă teritorială. -art. 5 – 12, 19 Cod procedură civilă; -art.1 şi urm. din og 5/2001; -art.158, 312 Cod procedură civilă.

Materie : RECURS COMERCIAL. SOMAŢIE DE PLATĂ – COMPETENŢĂ TERITORIALĂ. -art. 5 – 12, 19 Cod procedură civilă; -art.1 şi urm. din OG 5/2001; -art.158, 312 Cod procedură civilă. În cazul stabilirii anticipate printr-o clauză compromisorie a competenţei teritoriale de soluţionare a eventualelor litigii născute din contractul părţilor, normele teritoriale...

Citeste mai mult...

Dezbaterea succesorală. Competenţă.

Dispoziţia înscrisă în art. 14 Cod procedură civilă are caracter derogator de la regula comună, înscrisă în art. 5 Cod procedură civilă, de introducere a cererii de chemare în judecată la instanţa domiciliului pârâtului. Operaţiunile legate de procedura succesorală se îndeplinesc de instanţa în circumscripţia teritorială a căreia a avut defunctul ultimul domiciliu...

Citeste mai mult...

Drept procesual Competenţă materială de soluţionare a cererilor de executare formulate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 119/2007

Drept procesual Competenţă materială de soluţionare a cererilor de executare formulate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 119/2007 Conform  art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 119/2007 Conform  art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 119/2007  „(1) Ordonanţa de plată, devenită irevocabilă ca urmare a neintroducerii sau...

Citeste mai mult...

Produse accizabile – competenţă inspectori a.n.v.

Sunt întemeiate sustinerile contestatoarei privind necompetenta celor doi agenti constatatori – inspectori în cadrul Directiei Municipiului Bucuresti pentru Accize si Operatiuni Vamale - de a constata si sanctiona contraventii la Legea nr.12/1990 întrucât competenta  lor se circumscrie atributiilor prevazute la art.1 alin.2 si detaliate la art.4 din H.G. nr.532/2007 (în vigoare la data controlului)....

Citeste mai mult...

Constatarea intervenirii reabilitării de drept. Condiţii. Competenţă de soluţionare.

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA PENALĂ NR.24/P DIN DATA DE 20.01.2009 Constatarea  intervenirii reabilitării de drept. Condiţii. Competenţă de soluţionare. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, petentul condamnat P. A.  a solicitat să se constate intervenită reabilitarea sa de drept cu privire la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată...

Citeste mai mult...

Normele de competenţă teritorială

Normele de competenţă teritorială , instituite de art. 2 alin 3 din OG 5/2001 privind somaţia de plată au caracter imperativ Potrivit art. 59 cod comercial, orice obligaţiune comercială trebuie să fie executată la locul arătat în contract, la cel care rezultă din natura operaţiunii ori din intenţia părţilor contractante. „În lipsă de...

Citeste mai mult...

Divorţ. Competenţă teritorială exclusivă. Instanţă competentă

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR.415/C /18.02.2009 Divorţ. Competenţă teritorială exclusivă. Instanţă competentă. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la data de 13.11.2008 reclamanta M. M. a chemat în judecată pe pârâtul M.G. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea din culpa soţului pârât...

Citeste mai mult...

Existenţa conflictului negativ de competenţă, când s-a procedat la o scoatere de pe rol a cauzei şi nu la o declinare a competenţei, iar această scoatere de pe rol a avut loc între două secţii ale unei instanţe şi nu între două instanţe diferite.

Pornind de la competenţa de atribuţii, al cărei criteriu obiectiv de determinare este natura litigiului, respectiv domeniul  corespunzător unor ramuri de drept la care se referă art. 36 şi art. 37 din Legea 304/2004,  în faza actuală de tranziţie, când nu au fost înfiinţate efectiv decât foarte puţine tribunale specializate,se apreciază că înţelesul noţiunii...

Citeste mai mult...

Anularea dispoziţiei de impunere.Competenţă.Conflict negativ de competenţă

Anularea dispoziţiei de impunere.Competenţă.Conflict negativ de competenţă Reclamantul G. R. a solicitat,prin cererea formulată,anularea în parte a dispoziţiei de impunere şi constatarea faptului că datorează impozit doar pentru diferenţa valorică dintre suma rezultată în urma vânzării şi cea investită la data cumpărării bunurilor şi suspendarea executării silite a dispoziţiei de impunere...

Citeste mai mult...

Conflict negativ de competenţă între secţiile aceleiaşi instanţe. Inexistenţă.

Conflict negativ de competenţă apare numai dacă două instanţe prin hotărâri irevocabile se declară necompetente de a judeca aceeaşi cauză. Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Slatina, reclamanta SC”Montana”SRL a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie, contestând în acelaşi timp măsurile de executare. Prin sentinţa nr.4482/311/2007, pronunţată după disjungerea capătului de cerere privind...

Citeste mai mult...

Declinarea de competenţă în favoarea instanţei superioare Schimbarea obligatorie a încadrării juridice

Declinarea de competenţă în favoarea instanţei superioare Schimbarea obligatorie a încadrării juridice Judecătoria sesizată prin rechizitoriu cu judecarea unei infracţiuni date  în competenţa sa materială , atunci când constată că încadrarea corectă este într-o infracţiune dată în competenţa materială a tribunalului , trebuie să dispună schimbarea încadrării juridice pentru a se dezinvesti şi...

Citeste mai mult...

Existenţa conflictului negativ de competenţă între două secţii ale aceleiaşi instanţe. Competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare privind reintegrarea în domiciliul comun.

Potrivit art.35 alin.2 şi art.36 alin.3 din Lg.304/2004, în cadrul curţilor de apel şi tribunalelor funcţionează secţii, sau după caz, complete specializate pentru cauze civile, penale, comerciale, de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, cauze cu minori şi de familie. Potrivit art.35 alin.2 şi art.36 alin.3 din Lg.304/2004,...

Citeste mai mult...

Conflict negativ de competenţă. Inexistenţă în cazul trimiterilor reciproce ale cauzei între două secţii ale aceluiaşi tribunal.

Conform art.21 pct.2 Cod pr.civilă, există conflict negativ de competenţă când două sau mai multe instanţe, prin hotărâri irevocabil,e s-au declarat necompetente de a judeca aceeaşi pricină. În accepţiunea codului de procedură civilă sintagma „instanţă” trebuie interpretată în raport de nivelul acesteia, nu de secţiile în care este organizată, această concluzie desprinzându-se atât...

Citeste mai mult...

Drept de proprietate. Valoarea obiectului litigiului. Competenţă.

Trib. Bistriţa-Năsăud, s. civ., dec. nr. 48/A/15 iunie 2011 Prin sentinţa civilă nr. 479/2011 pronunţată la data de 18 februarie 2011 de Judecătoria Năsăud în dosarul nr. 3556/265/2009 s-a admis acţiunea civilă precizată de reclamanta Consiliul local al oraşului Năsăud, prin primar, în numele şi pe seama Oraşului Năsăud în contradictoriu cu pârâţii...

Citeste mai mult...

Declinare de competenţă având în vedere că pârâta are calitatea de autoritate publică, iar contractele încheiate de autorităţile publice sunt asimilate actelor administrative, competenţa soluţionării cauzei revenind instanţei de contencios administrativ

Declinare de competenţă având în vedere că pârâta are calitatea de autoritate publică, iar contractele încheiate de autorităţile publice sunt asimilate actelor administrative, competenţa soluţionării cauzei revenind instanţei de contencios administrativ.   Prin cererea înregistrată iniţial la Judecătoria Năsăud sub nr. reclamanta S.C. E S.R.L.  a chemat în judecată pârâta Primăria comunei...

Citeste mai mult...