Cauta in aceasta categorie:

Contracte de credit bancar. Noţiunea de obiect principal al contractului. Jurisprudenţa

Domeniul: Litigii cu profesionişti. Aspecte de drept material Contracte de credit bancar. Noţiunea de obiect principal al contractului. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în considerarea jurisprudenţei CJUE cu privire la comisionul de risc/administrare. Referitor la noţiunea de „ obiect principal al contractului” CJUE  a stabilit că prevederile  contractuale care se circumscriu acestei noţiuni în...

Citeste mai mult...

Caracterul abuziv al clauzelor din contractul de credit bancar pentru persoane fizice

Asupra cauzei de faţă: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. /310/2014 la Judecătoria  Sinaia, reclamantul P D domiciliat in or. , jud. Prahova, CNP 1 a chemat în judecată pârâta BANCA XXXS.A. cu sediul in mun. Bucureşti, Bd. XXX,înmatriculata la Registrul Comerţului .înmatriculata la Registrul Bancar Nr. , pentru ca...

Citeste mai mult...

Card bancar. Imposibilitatea efectuării operaţiunilor. Prejudiciu de imagine. Daune morale.

Card bancar. Imposibilitatea efectuării operaţiunilor. Prejudiciu de imagine. Daune morale. Un prejudiciu nepatrimonial care aduce atingere, spre exemplu, autorităţii sau reputaţiei unei persoane, ori prestigiului său de comerciant, poate fi stins prin daunele morale la care va fi obligat cel culpabil de producerea faptului vătămător. Imposibilitatea utilizării cardului datorită unei disfuncţionalităţi înregistrate...

Citeste mai mult...

Scrisoarea de garanţie bancară este un contract prin care o bancă se obligă faţă de creditor (beneficiarul garanţiei) să execute obligaţia debitorului dacă acesta nu şi-o îndeplineşte la termen. Scrisoarea de garanţie bancară este o variantă a fidejusiuni

Faliment Scrisoarea de garanţie bancară este un contract prin care o bancă se obligă faţă de creditor (beneficiarul garanţiei) să execute obligaţia debitorului dacă acesta nu şi-o îndeplineşte la termen. Scrisoarea de garanţie bancară este o variantă a fidejusiunii, în acest caz, în poziţia fidejusorului aflându-se banca emitentă a scrisorii. Din punct de vedere...

Citeste mai mult...

Suspendarea înscrierii incidentului bancar. Finanţe. Financiar. Implicaţii ale Min. Finanţelor

La înscrierea incidentului de plată banca verifică numai condiţiile formale prevăzute de art. 13 din Regulamentul nr. 1/2001 al BNR fără a avea obligaţia de a verifica raporturile de fond dintre părţi care au dus la emiterea titlului de credit.( sentinţa nr. 1474 din 16 Noiembrie 2009 ) Prin cererea înregistrată sub nr. 3585/90/2009 reclamanta...

Citeste mai mult...

COMERCIAL.Rezilierea contractului de credit bancar pentru nevoi personale. Clauză abuzivă în sensul art. 4 alin.1 din Legea nr. 193/2000. Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22.12.1986 : prevalenţa drepturilor şi interesului consumatorului Contracte e

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau sub nr. 5812/200 din data de 18.07.2007, O.J.P.C. Buzau a inantat spre competenta solutionare procesul- verbal de constatare nr.195/284 din 12.07.2007, încheiat de inspector B L, prin care se constata ca art. 7 alin.2 din contractul de credit bancar nr.10053259/01.06.2005 incheiat intre B R SA - MGNB...

Citeste mai mult...

Faliment bancar. Scutire de taxe de timbru. înţeles

Potrivit art. 201 alin. 3 din Legea nr. 83/1998, apelul declarat de lichidatorul unei bănci aflate în procedura de faliment, chemată în garanţie de pârâtă pentru neonorarea ordinului de plată a preţului mărfurilor livrate de reclamantă, este scutit de taxa de timbru. (Secţia comercială, decizia nr. 7616 din 13 decembrie 2001) Tribunalul Vâlcea, prin...

Citeste mai mult...

Credit bancar. încetare de plăţi. Răspunderea administratorului

Dacă societatea cu răspundere limitată care a beneficiat de un credit bancar se află în situaţia încetării de plăţi, răspunderea administratorului pentru acest credit poate fi angajată, la cererea societăţii bancare, numai în condiţiile prevăzute de art. 123 din Legea nr. 64/1995, nu şi în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 referitoare la răspunderea administratorului...

Citeste mai mult...

CONTRACT DE CREDIT BANCAR. GARANTAREA PRIN IPOTECĂ. ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ ATÂT A CUANTUMULUI CREDITULUI CÂT Şl A DOBÂNZILOR Şl ACCESORIILOR

Garanţia reală consimţită de titularul dreptului de proprietate asupra imobilului se raportează la obligaţia debitorului de a rambursa creditul şi de a plăti dobânzile şi eventualele penalităţi pentru nerambursarea la termen a tranşelor creditului. De aceea este necesar şi obligatoriu ca în foaia de sarcini a cărţii funciare să fie reflectată garanţia reală prin menţionarea...

Citeste mai mult...

Credit bancar comercial, garantat prin ipotecă. Nerespectarea cerinţei referitoare la constituirea ipotecii ori prin act autentic. Consecinţe.

Contractul de ipotecă pentru garantarea unui credit bancar acordat unei societăţi comerciale, neîncheiat în formă autentică, este lovit de nulitate absolută, chiar dacă proprietarul imobilului a consimţit prin act autentic la intabularea ipotecii deoarece potrivit art. 1772 Cod civil, ipoteca convenţională este un contract solemn care nu poate fi constituit decât prin înscris autentic. Secţia Comercială,...

Citeste mai mult...

Contract de credit bancar. Calitate procesuală pasivă.

în litigiul având ca obiect restituirea unui credit bancar şi a dobânzilor aferente, calitatea procesuală pasivă revine şi împrumutatului, chiar dacă acest credit a fost utilizat de societatea comercială care l-a garantat. Secţia Comercială, decizia nr. 2701 din 23 iunie 1998. Reclamanta BANCA RENAŞTEREA CREDITULUI ROMÂNESC SA CREDIT BANK - SUCURSALA SIBIU a chemat în judecată pe...

Citeste mai mult...

CONTRACT DE CREDIT BANCAR. COMPONENTELE CREANŢEI BĂNCII. IPOTECA. OMISIUNEA ÎNSCRIERII TUTUROR COMPONENTELOR CREANŢEI. OFERTA DE PLATĂ NUMAI PENTRU UNELE DINTRE ELEMENTELE COMPONENTE ÎNSCRISE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Oferta de plată pentru stingerea creanţei băncii nu poate fi acceptată atunci când oferta se limitează la cuantumul creditului acordat şi nu acoperă acele componente ale creanţei care reprezintă dobânda bancară, dobânzile penalizatoare, majorările de întârziere, comisionul, etc. (art. 56 al Legii nr. 58/1998). Secţia comercială şi de administrativ, decizia nr. 1888 din 28 octombrie...

Citeste mai mult...

Contract de împrumut bancar. Clauză referitoare la calitatea de titlu executor a acestui

contract. inaplicabilitate. consecinţe cu privire la urmărirea silită. Contractele de credit bancar, indiferent de stipulaţia părţilor, nu constituie titluri executorii în înţelesul art. 372 şi 376 Cod procedură civilă. Drept consecinţă, toate actele de întreprinse în temeiul unor asemenea contracte sunt lovite de nulitate. Secţia Comercială, decizia nr. 3774 din 27 octombrie 1998. Tribunalul a admis contestaţiile...

Citeste mai mult...

Contract de credit bancar comercial garantat prin ipotecă. întinderea răspunderii garantului.

Răspunderea garantului ipotecar al unui credit bancar comercial se limitează la valoarea bunului imobil ipotecat înscrisă în contractul de ipotecă deoarece prin contractul menţionat garantul nu şi-a asumat o obligaţie solitară, iar prezumţia de solidaritate instituită prin art. 41 alin. 2 Cod Comercial operează doar în cazul fidejusorului, care este un garant personal al debitorului...

Citeste mai mult...

Contract de credit bancar. Decăderea din beneficiul termenului după neplata primei rate scadente. Cerinţe. Blocajul financiar. Consecinţe cu privire la obligaţiile debitorului.

1. Neachitarea primei rate scadente a creditului bancar îndreptăţeşte pe creditor să obţină restituirea întregului credit restant şi dobânzilor aferente, chiar înainte de împlinirea termenelor de rambursare, dacă există o clauză contractuală în acest sens. 2. Blocajul financiar nu îl exonerează pe debitor de plata ratelor scadente şi nici nu justifică amânarea lor. Secţia Comercială, decizia nr....

Citeste mai mult...

Contract de împrumut bancar comercial. Garantare prin ipotecă şi fidejusiune. Consecinţe cu privire la garantul ipotecar fidejusor.

Potrivit art. 42 alin. 2 Cod comercial, persoanele care au garantat împrumutul bancar acordat unei atât prin constituirea unei ipoteci, cât şi în calitate de fidejusori, răspund în solidar cu debitorul pentru creditul nerambursat şi dobânzile aferente. Secţia Comercială, decizia nr. 229 din 2 iunie 1998. Tribunalul a admis în parte cererea formulată de reclamanta BANCA...

Citeste mai mult...